א. מפני מה נשנית מס' סוטה אחר נזיר? באר סדר המסכתות! (ב.)

ב. מדוע נא' במתני' "המקנא" בל' דיעבד"? (ב.)

ג. על מה נא' דקשה לזווגן כקריעת ים סוף? (ב.)

ד. ע"א בטומאה, האם נאמן, ומנלן? (ב.)

ה. מדוע לא ילפינן דעד אין בה היינו שנים, בלא הראיה מקרא דלא יקום ע"א? (באר היטב ההו"א!) (ב.-:)

ו. קינוי וסתירה, האם בעי ב' עדים, ומנלן? (ב.)

ז. מהו ל' קינוי (3)? האם שרי בזה"ז, ומדוע? (ב:-ג.)

ח. מה לומדים מפ' סוטה לענין העובר עבירה (2)? (ג.-:)

ט. ע"א שנאמן בטומאה, האם גם בלא קינוי, ומנלן? (ג)

י. איזה רוח נכנסת באדם המקנא לאשתו (2), ומהו ההוכחה לא' מהשיטות? (ג.)

יא. במה נח' ר"י ור"ע אם רשות או חובה (3), ומה טעמיהם? מה היסוד המשותף לשיטת ר' ישמעאל בג' המקרים? (ג.-:)

יב. באיזה אופן אין איסור לא תחיה כל נשמה? (ג:)

יג. מה ומתי נחשב כקריא לשומשמי (2)? (ג:)

יד. מה נאמר על העושה מצוה א' או עבירה א' בעוה"ז, ומנין? (ג:)

טו. מדוע הגמ' כ' "כדי טומאה כדי ביאה כדי העראה"? (ד.)

טז. כמה שיעור סתירה (9)? באר השיעור לכל שיטה! (ד.-:)

יז. מנין ידעו החכמים את השיעור הנ"ל? (ד:)

יח. "כי בעד אשה זונה עד כיכר לחם", מה דורשים מפסוק זה? (ד:)

יט. מה נאמר על המזלזל בנט"י, האוכל לחם בלא נט"י, האוכל פת בלא ניגוב ידים?(ד:)

כ. בנטילת ידים ראשונים ואחרונים, מה יעשה עם ידיו, ומדוע? (ד:)

כא. "ואשת איש נפש יקרה תצוד", מה דורשים מפסוק זה? (ד:)

כב. כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו ... (4) ומנין? (ד:)

כג. כל שיש בו גסות הרוח (גי' רש"י) אפי' ... (3) ומנין? (ד:-ה.)

כד. מנין אזהרה לגסי הרוח? (ה.)

כה. מהו ראש שיבולת, ומדוע נא' "ראש"? (ה.)

כו. "ואת דכא" איך מתפרש? (ה.)

כז. מה ילמד אדם מדעת קונו, ומנין? (ה.)

כח. מה נאמר על כל אדם שיש בו גסות הרוח? (7), ומנין? (ה.)

כט. "מלשני בסתר", במי מיירי? (ה.)

ל. האם ת"ח יכול להתגאות, ומדוע? (ה.)

לא. מה ההבדל בין בשר לאדם, ומה הר"ת? (ה.-:)

לב. מנין שגדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה? (ה:)

לג. כל השם ארחותיו בעוה"ז, מהו, למה זוכה, ומנין? (ה:)

לד. אל תדברי ונסתרה, האם אסורה, ומדוע? (ה:)

לה. מדוע באופן שנאסרה לבעל חולצת ולא מתיבמת, מה שאל על כך אביי, ומהי התשובה? (4) (ה:-ו.)

לו. ושבאו לה עדים שהיא טמאה, היאך איירי, ומדוע אין ראיה משתיתה דהעדים שקרנים (2), ובמאי קמיפלגי? (ו.)

לז. לר' שמעון האם ואיזה דברים תולים לה, להו"א, ולמסקנא? (ו.-ז.)

לח. אלו שמנחותיהן נשרפות... ושבאו לה עדים שהיא טמאה, היאך איירי (4)? (ו:)

לט. כשבאו עדים שנטמאת, או שנמצאו עדי סתירה זוממין, מה דין מנחתה, ומדוע? (ו:)

מ. מה ילפינן מקרא ד"וטהורה היא"? (ו:)

מא. האם ומדוע מוסרין לה שני ת"ח (2)? (ז.)

מב. האם בעלה נאמן עליה מדאו' ומדרבנן, ומהיכא ילפינן? (ז.)

מג. להיכן היו מעלין אותה, ומנ"ל? (ז.-:)

מד. מתי מאיימין עליה שלא תשתה ומתי להיפך, ומדוע? (ז:)

מה. דברים שאינה כדאי לשומען, מה הם? (ז:)

מו. מתי הודו ראובן ויהודה, ומדוע הודו? (ז:)

מז. מתי קורעין כתובתה ומתי כותבין שובר, ומדוע? (2) (ז:)

מח. מדוע מעלין אותה לשערי אותה שערי מזרח, הרי התם קיימא? (ז:-ח.)

מט. את מי היו מעלין לשער ניקנור, ומנ"ל? (ח.)

נ. האם משקין ב' סוטות כאחד - בכהן א' או בב', ומנ"ל? (ח.)

נא. האם היה פורע שערה וגופה (2) ומנ"ל, ובמאי פליגי? (ח.-:)

נב. באיזה בגדים מכסין אותה? ומה החידוש בהסרת תכשטיה? (ח:)

נג. מה הנידון אם חבל המצרי מעכב, וכיצד נפשט? (ח:)

נד. מי יכול ומי חייב לראותה? (ח:)

נה. איזה מדה במדה יש בד' מיתות? (ח:)

נו. פרט לפחות 12 דברים שמצינו מדה כנגד מדה בסוטה? (ח:-ט:)

נז. ממי אין הקב"ה נפרע עד שעת שילוחו, ומנ"ל? (ט.)

נח. לישרים נאוה תהילה, על מי נאמר, ומדוע? (ט.)

נט. פרט לפחות עשרה שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם? (ט:)

ס. במה נענשת הסוטה תחילה, בקללה ובבדיקה? (ט:)

סא. במה נענשו שמשון (2) ואבשלום (3) מדה כנגד מדה? (ט:)

סב. במה זכו מרים, יוסף ומשה מדה כנגד מדה? (ט:)

סג. מדוע נקרא שמה דלילה (3) (ט:)

סד. איך ידעה שהגיד לה את כל לבו (2), ואיך אילצתו? (ט:)

סה. מהו: כל טמא, ותחל רוח, לפעמו, בין צרעה ובין אשתאול, והוא יחל להושיע? (ט:-י.)

סו. מה היתה תפילת שמשון "זכרני נא"? (י.)

סז. מדוע לקח ג' מאות שועלים? (י.)

סח. מה היה השיעור בין כתפיו שמשון, ומנין? (י.)

סט. מנין שהיה דן את ישראל כאביהם שבשמים? (י.)

ע. מדוע נקרא שמשון? באר היטב! (י.)

עא. מי נקרא שפי, ומי נקרא שפיפון, ומדוע? (י.)

עב. מי נבראו כעין דוגמא של מעלה, ובמה לקו, ומנין? (י.)

עג. מפני מה נענש אסא? (י.)

עד. תמנת, עליה או ירידה (3)? (י.)

עה. ותשב בפתח עינים, מהו (3)? (י.)

עו. ויטע אשל בבאר שבע, מהו (2)? (י.)

עז. ויקרא שם בשם ד' קל עולם, מהו וכיצד? (י.-:)

עח. ממי יוצאים מלכים ונביאים, ומנ"ל? (י:)

עט. מהו לדוד מכתם (3)? (י:)

פ. איזו גדולה מצינו בתמר ואיזו ביהודה? (י:)

פא. ולא יסף עוד לדעתה, באר! (י:)

פב. מדוע אמר דוד ח' פעמים בני? (י:)

פג. מהו עמק המלך ועמק חברון? (י:-יא.)

פד. האם היו לאבשלום בנים (2), ומדוע? (יא.)

פה. במה שוה מידה טובה למידת פורענות, ובמה שונה? (יא.)

פו. איזה פסוק על שם שכינה נאמר, וכיצד? (יא.)

פז. באר: מלך חדש (2), אשר לא ידע (2), נתחכמה לו, ועלה מן הארץ, וישימו עליו, ענותו בסבלותם, מסכנות (2), פיתום ורעמסס (2), כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו, בפרך (2)? (יא.-:)

פח. איזה ניסים היו בלידת ישראל במצרים? (יא:)

פט. שפרה ופועה מי הם ומדוע נקראו כך? (יא:)

צ. איזה ב' סימנים מסר להם פרעה? (יא:)

צא. מהו: ותחיינה, חיות, בתים? (יא:)

צב. באר הפסוקים: וכלב בן חצרון הוליד את עזובה וכו', ולאשחור אבי תקוע וכו', ובני חלאה וכו'. (יא:-יב.)

צג. באר הפסוקים: וילך איש, ויקח, את בת, ותהר האשה ותלד בן, כי טוב הוא (5), ולא יכלה הצפינו, ותקח לו תבת גומא, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בסוף? (2) (יב.-:)

צד. מה היה עם בתיה ונערותיה (2)? (יב:)

צה. מדוע נקרא משה נער (2), וכיצד ידעה שהוא מילדי העברים? (יב:)

צו. מהו "זה", ומהו "המה" מי מריבה? (יב:)

צז. איזה יום היה אותו היום, וכיצד החשבון (2)? (יב:)

צח. מדוע נקראת מרים אחות אהרן, ומדוע נא' ותתצב אחותו מרחוק? (יב:-יג.)

צט. מהו גורן האטד? 36 כתרים, כיצד? מהו מספד גדול וכבד? (יג.)

ק. מה היה הדיון בין עשיו ובני יעקב, וכיצד נגמר? איזו נבואה נתקיימה בכך? (יג.)

קא. היכן היה ארונו של יוסף, וכיצד התעסק בו משה? (יג.)

קב. היכן קברו את יוסף, ומנין? (יג:)

קג. העושה דבר ולא גמרו, מה נאמר עליו, ומנין (3)? (יג:)

קד. מדוע נקרא יוסף 'עצמות' בחייו, ומדוע מת קודם לאחיו? (יג:)

קה. באר מה שנא' במשה: רב לך (3), היום, לצאת ולבא? (יג:)

קו. היכן מת ונקבר משה, וכיצד ומדוע נקבר אצל בית פעור? (יג:-יד.)

קז. "אחרי ד' אלוקיכם תלכו", באר ופרט! (4) (יד.)

קח. מהו כתנות עור (2)? (יד.)

קט. במה תחילתה וסופה של תורה? באר! (יד.)

קי. מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, ומה אמר על כך הקב"ה? (יד.)

פרק שני - היה מביא

קיא. מה היה עושה כדי ליגעה, ומדוע? (יד.)

קיב. מה הם ג' השינוים בין מנחת סוטה לשאר מנחות? (יד.)

קיג. כפיפה מצרית האם ראויה לכלי שרת, ומדוע? (יד:)

קיד. מנ"ל דמגיש את המנחה בקרן דרומית מערבית, והיכן בדיוק? (יד:)

קטו. במנחות, כמה פעמים היה מקדשם בכלי שרת, ומדוע? (יד:)

קטז. מאימתי נאכלים השיריים לכהנים, ומנלן? (טו.)

קיז. כיצד מותר ואסור לכהנים לאכול את המנחה, ומנין? (טו.)

קיח. איזה ד' סוגי מנחות יש, בענין חטים שמן ולבונה? (טו.)

קיט. אלו קרבנות טעונות נסכים ואלו לא, ומדוע? (טו.)

קכ. מפני מה קרבנה של סוטה הוא ממאכל בהמה (2)? (טו.-:)

קכא. האם צריך כלי חרס חדש ומים חיים בסוטה ומצורע, ומנ"ל? (טו:)

קכב. מה הדין בנתאכמו פניו (פרט)? (טו:)

קכג. מה ילפינן מ'אשר יהיה' ומ'בקרקע המשכן'? (טו:-טז.)

קכד. האם היו משקין סוטות בנוב וגבעון, ומדוע? (רש"י) (טו:)

קכה. כשאין עפר, האם יתן אפר או רקבובית ירק, ומדוע? (טז.-:)

קכו. באיזה ג' מקומות מצינו שהלכה עוקבת מקרא? (טז.)

קכז. האם ההלכה דמצורע מגלח כדלעת עוקבת מקרא, ומדוע (4)? (טז.-:)

קכח. אלו דברים צריכים שיראו, ומנין? (טז:)

קכט. מה ילפינן מקרא דדם ומים, ומקרא דושחט את הצפור? (טז:)

קל. הקדים עפר למים בפרה ובסוטה, מה דינו, ומה הטעמים? (טז:)

קלא. מאיזה מקום כותב המגילה (3), ומנ"ל? (יז.)

קלב. מה קורה לאיש ואשה שזכו ושלא זכו? (יז.)

קלג. מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה? (יז.)

קלד. באיזה ד' מצוות זכו ישראל בשכר אמירותיו של אברהם? (יז.)

קלה. על מה, במה ומתי היה כותב המגילה, ומנ"ל? (יז:)

קלו. כתבה למפרע, קודם שתקבל עליה שבועה, איגרת, על ב' דפים, כתב אות א' ומחק אות א', מה דינה, ומנין? (יז:-יח.)

קלז. כתב לב' סוטות ומחקן לכוס א', לב' כוסות ועירבן וחזר וחלקן, באר הצדדים? (יח.)

קלח. השקה בסיב ובשפופרת, נשפכו מהן ונשתיירו מהן, מה דינה? (יח.)

קלט. ב' שבועות האמורות בסוטה למה? (2) מהו שבועה שיש בה אלה? (פרט בהנ"ל להו"א ולמסקנא) (יח.)

קמ. איזה תנאים היה מתנה עמה לכו"ע, איזה לא היה מתנה, ואיזה מחלוקת? (יח.-:)

קמא. שומרת יבם שזינתה, מה דינה? והאם יש לזה הוכחה ממתני? (יח:)

קמב. תנאי על נישואים ראשונים, נישואי אחיו ונישואים אחרונים, האם מועיל? (יח:)

קמג. האם אשה שותה ושונה (פרט)? (יח:-יט.)

פרק שלישי - היה נוטל

קמד. כיצד היתה התנופה בסוטה, ומנ"ל דטעונה תנופה? (יט.)

קמה. מתי היה משקה אותה, ומנ"ל? (יט.)

קמו. מה ילפינן מב' קראי דוהשקה ומקרא דואחר ישקה? (יט:)

קמז. לר"ע, האם משקין אותה בע"כ, ומה מעכב לשיטתו? (יט:-כ.)

קמח. מה הדין כשאמרה איני שותה (פרט)? (יט:-כ.)

קמט. האם כדאי ללמד בתו תורה (ומדוע)? (כ.)

קנ. האם מטילין קנקנתום לתוך הדיו, בספר תורה ובפרשת סוטה, ומדוע? (כ.-:)

קנא. ממי למד ר"מ תורה? (כ.)

קנב. האם ואלו דיני לשמה יש בפרשת סוטה ובגט? (כ:)

קנג. האם מתני' אזלא כר' שמעון, הוכח! וכמי מעמידים? (כ:)

קנד. מדוע היו אומרים להוציא הסוטה? (כ:)

קנה. כמה זמן זכות תולה? (כ:-כא.)

קנו. איזה זכות תולה לאשה? (2) (כא.)

קנז. מה נמשל לאבוקה של אור, לעמוד השחר ולפרשת דרכים (3)? (כא.)

קנח. את מה העבירה מכבה, ואת מה אין מכבה? מי לא ידע זאת, ומנין? (כא.)

קנט. מצוה ותורה, האם ומתי מגינות ומצילות, ומנין? (כא.)

קס. "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה - בוז יבוזו לו", על מי נאמר ועל מי לא? (כא.)

קסא. מה נדרש מהפסוק "אני חכמה שכנתי ערמה"? (2) (כא:)

קסב. מהו חסיד שוטה, ומהו רשע ערום (7)? (כא:-כב.)

קסג. איך נקרא מי שקרא ושנה ולא שימש ת"ח? (4) (כב.)

קסד. איזהו עם הארץ? (5) ואיזהו בור? (2) (כב.)

קסה. "ועם שונים אל תתערב", מיהו? (2) (כב.)

קסו. השונים הלכות, האם הם מיישבי עולם או מבלי עולם, ומדוע? (כב.)

קסז. באר מי הם בתולה ציילנית, אלמנה שובבית וקטן שלא כלו לו חדשיו (2), שנאמר עליהם שהם מבלי עולם? (כב.)

קסח. שבעה פרושין, מי הם? ואיזה שנים השמיטו אביי ורבא, ומדוע? (כב:)

קסט. ממי אמר ינאי המלך לאשתו שתזהר, ומדוע? (כב:)

קע. לדעת ר"ש מדוע אין הזכות תולה (2)? (כב:)

קעא. לפי רבי, מה קורה לאשה שהזכות תלתה לה? (כב:)

קעב. כשנטמאת המנחה, מתי פודין ומתי שורפין, ומדוע? (כב:)

קעג. איזה מנחות סוטה נשרפות? (7) (כב:-כג.)

קעד. היכן שורפין את מנחת סוטה אשת כהן (2) ומדוע? והאם יש נ"מ כשהיא כהנת? ומה דין מנחת חוטא של כהנים? (כג.-:)

קעה. מה בין כהן לכהנת? (4) ומדוע? (כג:)

קעו. מה בין איש לאשה? (8) ומדוע? (כג:)

פרק רביעי - ארוסה

קעז. האם ארוסה ושומרת יבם שותות ונוטלות כתובה, ומדוע? (כג:-כד.)

קעח. אלמנה לכה"ג וכיו"ב, מדוע אינן שותות? (כד.)

קעט. האם יש קינוי לארוסה ושומרת יבם, מנלן, ולאיזה ענין (3)? (כד.-כה.)

קפ. מה הצד שארוסה ושומרת יבם ישתו, והא לא קדמה שכיבת בעל לבועל? ואיך זה מסתדר עם מח' רב ושמואל בבא על יבמתו שלא לשם מצוה? (כד:-כה.)

קפא. ציין ג' דינים שחלים על ידי הקינוי! (כה.)

קפב. עוברת על דת האם צריכה התראה, מה הראיה, והאם זה מוסכם, ומדוע? (כה.)

קפג. עוברת על דת, האם הבעל יכול לקיימה? (כה.)

קפד. האם הבעל יכול למחול על קינויו, ועד מתי, ומנין? (כה.)

קפה. מי אינו יכול למחול ומי יכול, ומדוע? (כה.)

קפו. במה נח' ב"ש וב"ה במתו בעליהן עד שלא שתו? (כה.-:)

קפז. האם איילונית שותה, ומנלן? (כה:-כו.)

קפח. הנושא מעוברת או מינקת חבירו וקינא לה, מה דינה ומדוע? (כו.)

קפט. המקנא למעוברת או מינקת עצמו, מה דינה, ומה החידוש? (כו.)

קצ. מה החי' באשת ממזר לממזר, אשת גר ועבר משוחרר, באשת סריס ששותות? (כו.)

קצא. מה החידוש בהא דאשת כהן שותה, ובהא דמותרת לבעלה? (כו.)

קצב. מה החידוש שעל ידי כל עריות מקנין? (כו:)

קצג. ממי אין מקנין ומנלן? (2) (כו:)

קצד. מה הדין בשחוף ועכו"ם לקינוי ולתרומה, ומה החידוש? (סו:)

קצה. בשקינא לה דרך איברים, מה הדין ומה החידוש? (כו:)

קצו. האם ישא דומה או בת דומה? מה להלכה ומנין? ומה הדין בפרוצה ביותר (2)? (כז.)

קצז. כשב"ד מקנין לאשת חרש וכיו"ב, האם מהני להשקותן, ומנלן? (כז.)

קצח. לענין מה הוקשו איש לאשה ואשה לאיש? (3) (כז.-:)

פרק חמישי - כשם שהמים

קצט. "כך המים בודקין אותו", את מי? ומנלן? (2) (כז-כח.)

ר. כמה דרשות יש מן ובאו ובאו ובאו, ומן נטמאה נטמאה ונטמאה, ומה הם - לר"ע ולרבי ולר"י? (כז:-כט.)

רא. מה הם ב' המקורות דרק בדבר שיש בו דעת לישאל ספיקו טמא, ומדוע צריך את שניהם? (כח:-כט.)

רב. מה המקור לר"ע דשני עושה שלישי בחולין? לפי ריב"ז מה המקור דשני עושה שלישי, ובמה? ואיך עתיד דור אחר לטהר? (כז:,כט.-:)

רג. מנין לשלישי בקודש ורביעי בקודש? (כט:)

רד. בטבו"י, מה דינו בקודש? (3) (כט:)

רה. מי הם הסוברים דאין שני עושה שלישי בחולין (7)? (ל.-:)

רו. באיזה אופן נוטלין חלה מן הטהורה על הטמאה, למתני' ולברייתא? ומדוע חכמים אוסרין? (ל.-:)

רז. האם תחומין דאורייתא, ומנלן? (כז:,ל:)

רח. איך שרו שירת הים, ואיך מתפרשת תיבת "לאמר" (3)? (ל:)

רט. מי אמר שירת הים, ומנין? (ל:-לא.)

רי. האם איוב עבד מיראה או מאהבה, ומה הראיה (3)? (כז:,לא.)

ריא. מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה, ומנלן? (לא.)

פרק שישי - מי שקינא

ריב. במה נח' ר"א ור"י בקינא לאשתו ושמע מעוף הפורח, האם יוציא ויתן כתובה? (לא.)

ריג. מי נאמנים אף להפסידה כתובתה, ומי רק שלא תשתה? (לא:)

ריד. האם עד א' נאמן באשה על שנטמאת ועל שנסתרה, ומנלן? (לא.-:)

רטו. כשע"א אומר נטמאת וע"א אומר לא נטמאת, מה הדין (בב"א ובזא"ז)? (לא:)

רטז. האם עדים פסולים נאמנים להכחיש עד א' כשר (2)? (לא:-לב.)

פרק שביעי - אלו נאמרין

ריז. אלו נאמרין בכל לשון - לכו"ע, ומנלן? (6) במה יש מח', ומה המקור? (לב.-לג.)

ריח. אלו נאמרו בלה"ק? (8) ומנלן? (בארבע מהם) (לב.,לג.)

ריט. מה משמיעין את הסוטה, ומדוע? (לב:)

רכ. מה אומר בקול נמוך ומה בקול רם? והאם מקרא ביכורים זו גנות או צער, ומדוע? (לב:)

רכא. מהיכן לומדים דאין לבייש את עוברי עבירה? באר היטב! (לב:)

רכב. מדוע לא ישראל אדם צרכיו בל' ארמי, ומתי? (לג.)

רכג. את מי שמעו יוחנן כה"ג ושמעון הצדיק בל' ארמי (2)? (לג.)

רכד. היכן היו הר גריזים והר עיבל, והיאך מתפרשים הפסוקים? (לג:)

רכה. מה היו השינויים בנשיאת הארון כשעברו את הירדן? (לג:)

רכו. מה הם ג' מקומות שהכהנים נשאו את הארון? (לג:)

רכז. לאיזה גובה הגיעו המים (2)? (לד.)

רכח. מה אמר להם יהושע כשעוד היו בירדן? (לד:)

רכט. מה היה מידת האבנים, מה לומדים מזה לאשכול של המרגלים, כמה נשאוהו, והאיך נשאוהו? (לד.)

רל. מדוע יהושע וכלב לא נשאו כלום (2)? (לד.)

רלא. באיזה צורה עברו עם ישראל את הירדן, והאם תלוי בגובה המים? (לד.-:)

רלב. ויחפרו לנו את הארץ, באר! (לד:)

רלג. באיזה שמות מן המרגלים נתפרש לנו שע"ש מעשיהם נקראו? (לד:)

רלד. ויבא עד חברון, מי בא, ומדוע, ובמה זכה? (לד:)

רלה. "אחימן ששי ותלמי ילידי הענק", מדוע נקראו כן, ומה בנו? (לד:)

רלו. וחברון ז' שנים נבנתה לפני צוען מצרים, באר! (לד:)

רלז. "וילכו ויבואו", מה נלמד מן ההיקש? (לה.)

רלח. "ויספרו לו ויאמרו באנו וגו' [וגם זבת חלב ודבש וגו']" מדוע פתחו בכך? (לה.)

רלט. "ויהס כלב" כיצד, ומדוע לא יהושע? (לה.)

רמ. מהו דבר גדול שדברו המרגלים באותה שעה? (לה.)

רמא. "ארץ אוכלת יושביה", ומדוע (2)? (לה.)

רמב. האם המרגלים שיקרו כשאמרו "וכן היינו בעיניהם"? (לה.)

רמג. מה נענשו על נתינת קולם בבכי? (לה.)

רמד. במה נענשו המרגלים? (2) (לה.)

רמה. לאחר שעם ישראל עברו את הירדן, מה עשו הכהנים, ואיך עברו את הירדן? (לה.)

רמו. על מה נענש עוזא (2)? והאם בא לעוה"ב? (לה.)

רמז. ויחר, ויחר אף, באר! (לה.)

רמח. מפני מה נענש דוד ובמה? (לה.)

רמט. מדוע נענשו אנשי בית שמש (2), וכמה מתו? (לה.-:)

רנ. כמה קרבנות הקריב דוד, ומה היה הסדר (2)? (לה:)

רנא. כמה פעמים הקימו אבנים, והיכן? (לה:)

רנב. כיצד כתבו את התורה ע"ג האבנים, והאיך למדו הגויים את התורה ממה שכתבו (2)? (לה:)

רנג. האם מקבלים כנענים שבחו"ל, ומנלן? ומ"ש מכנענים שבא"י? (לה:)

רנד. מה הספיקו לעשות באותו היום שעברו את הירדן? (לו.)

רנה. מהו החילוק בין ביאה ראשונה לביאה שניה, ומדוע? (לו.)

רנו. האם הצרעה עברה את הירדן והאיך פגעה בגויים? (לו.)

רנז. כיצד נחלקו השבטים באבני האפוד (3)? (לו.-:)

רנח. מאי "והחציו" (2)? (לו.-:)

רנט. מובן דאין עין הרע שולטת בבני יוסף (2)? (לו:)

רס. למי הוסיפו אות באבני האפוד, ומדוע? (לו:)

רסא. באר שמות בני בנימין מדוע נקראו כך? (לו:)

רסב. מה קידוש ש"ש עשו יוסף ויהודה ומה זכו עבור זה? (לו:-לז.)

רסג. מדוע פרעה הסכים ליוסף לקבור את אביו בארץ כנען ולא אמר לו שישאל על שבועתו? (לו:)

רסד. מי קפץ ראשון לים, כשעמדו ישראל על היום? (לו:-לז.)

רסה. היכן עמדו שבט לוי בברכת העם (3)? (לז.)

רסו. כמה בריתות נכרתו עם כל א' מבני ישראל, היכן וכיצד (3)? (לז.-:)

רסז. כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת, באר ונמק! (לז:)

רסח. מה קדם, ברכות או קללות, פרט! (לז:)

רסט. לאיזה ה' דברים הוקש ברכה לקללה? (לז:)

רע. מה הם ג' החלוקים שבין ברכת כהנים במקדש לבמדינה? (לז:-לח.)

רעא. מה הם ז' דברים דילפינן על כה תברכו, ובאיזה דברים מתוכן י"א שילפינן מפס' אחר? (לח.)

רעב. לכמה כהנים קורא "כהנים", ומי קורא? (לח.-:)

רעג. כהן שאינו נושא כפים, מה אינו מקבל, במה עובר, ומה חוששין עליו? (לח:)

רעד. עד מתי יכול לעלות לדוכן, ומנין? פרט! (לח:)

רעה. מה הם ד' דברים שנאמרו על צרי עין? (לח:)

רעו. ביהכנ"ס שכולו כהנים מה עושים בברכת כהנים? פרט! (לח:)

רעז. עם שאחורי הכהנים, כשיש הפסק מהכהנים (פרט!), נמצא בצדדי הכהנים, האם הוא בכלל ברכה? (לח:-לט.)

רעח. איזה דין נאמר מזמן פתיחת ס"ת, ומנ"ל? (לט.)

רעט. איזה הכנות ותפילות עושים הכהנים קודם ואחרי ברכת כהנים? (לט.-:)

רפ. מאימתי מחזירים פניהם ועוקרין רגליהם? (לט:)

רפא. איזה דינים דומים נאמרו בברכת כהנים וקריאת התורה(4-6)? (לט:)

רפב. איזה ב' דינים נאמרו במפטיר? (לט:)

רפג. איזה ב' דינים נא' בזמן שנוטלין ס"ת להוליכו לבית שמשתמר בו? (לט:)

רפד. מה העם אומרים בזמן ברכת כהנים, וכיצד? פרט! (לט:-מ.)

רפה. האם הפסוקים הנ"ל נאמרים בגובלין, ומה הסברא בזה? (מ.)

רפו. מאי ענוותנותיה דרבי אבהו (2)? (מ.)

רפז. במה דרש ר' אבהו ובמה רח' בר אבא, להיכן הלכו כולי עלמא, ובמה פייסו ר' אבהו? (מ.)

רפח. בזמן שש"ץ אומר מודים, מה אומרים הציבור? (מ.)

רפט. מנ"ל שתהא אימת ציבור על האדם (3)? (מ.)

רצ. מדוע אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהם לדוכן (2)? (מ:)

רצא. מה ילפינן מקרא "קומו וברכו וכו'" "ויברכו שם כבודך וכו'"? (מ:)

רצב. האם מוכח דחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ומדוע? (מ:)

רצג. למי מותר לישב בעזרה, ולמי רק בעזרת נשים? (מ:,מא:)

רצד. כיצד, היכן ומתי היה ברכת כה"ג וקריאת התורה ביו"כ במקדש? (מ:-מא.)

רצה. מה הם הכללים בדילוג בתורה ובנביא? (מא.)

רצו. מתי יש פגמו של ס"ת ראשון כשמוציאין ס"ת אחר? (מא.)

רצז. מדוע לא הוציאו ס"ת אחר לקרוא בחומש הפקודים (2)? מא.)

רצח. לאחר חי הברכות, מה היה עושה הכה"ג, ומה העם? (מא.)

רצט. פרשת המלך מתי, וכיצד? (מא.)

ש. מדוע שבחו חכמים את אגריפס שעמד - ומחל על כבודו? (מא:)

שא. האם יעקב החניף לעשיו? (מא:)

שב. איזה ח' דברים נאמרו על חנופה? (מא:-מב.)

שג. איזה ד' כתות אין מקבלות פני שכינה ומנ"ל? (מב.)

פרק שמיני - משוח מלחמה

שד. משוח מלחמה, באיזה לשון מדבר ומנ"ל? (מב.)

שה. מנין שיש כהן מיוחד שהוא משוח מלחמה? (מב.)

שו. מתי היה מדבר, ומה היה אומר בכל מקום? (מב.-:)

שז. מדוע נקרא 'גלית' בשמו? (מב:)

שח. באיזה ג' מקומות לכדו פיו, ומדוע אי"ז כן בדבריו של דוד? (מב:)

שט. מדוע ניגש השכם והערב, ומדוע מ' יום? (מב:)

שי. מהו איש הבינים (4)? (מב:)

שיא. מי היו בני ערפה, ומדוע זכתה בהם? (מב:)

שיב. באר הפסוקים דלהלן: חץ חניתו, שובך ושופך, אשפתו כקבר פתוח וכו', דאגה בלב איש ישחנה, אותם וכלי הקודש, פוטיאל? (מב:-מג.)

שיג. מה היה הכהן והשוטר מדבר ומשמיע? (מג.)

שיד. מה נכלל בבנה בית, ומה לא, ומנ"ל? (מג.-מד.)

שטו. מה נכלל בנטע כרם, ומה לא, ומנ"ל? (מג:)

שטז. איזה אילן פטור מן הערלה, יבמה שונה דינו מן הזקינה, ומדוע? (מג:)

שיז. מנין שכרם של ב' שותפין ין חוזרין עליו מעורכבי המלחמה? (מג:)

שיח. הרכבת איסור והיתר כיצד, ומהיכן נתמעט כ"א? (מג:)

שיט. איזה ב' דינים נאמרו בילדה פחותה מטפח, ומתי לא? (מג:)

שכ. לאיזה דינים מת תופס ד' אמות (2)? (מג:-מד.)

שכא. לקט שכחה ופאה שעשאן בגורן, האם חייבים במעשר, ומדוע? פרט! (מג:)

שכב. מה נכלל בארס אשה, ומה לא, ומנ"ל? (מד.)

שכג. שומרת יבם לה' אחין, האם חוזרין מעורכי המלחמה? ומ"ש מכרם של ב' שותפין? (מג:-מד.)

שכד. באר הפסוק הכן בחוץ מלאכתך וכו' (4)? (מד.)

שכה. את מי מוציאין להספיק מים ומזון ולתקן הצרכים, ואת מי לא, ומנין? (מד.)

שכו. מה הדין במחזיר גרושתו, ומנלן? (מד.)

שכז. בכמה לאוין עובר כשמי שנשא אשה יוצא בצבא? (מד.)

שכח. מהו ירא ורך הלבב (3) ובמה מודה ריה"ג? (מד.-:)

שכט. אחרי שיצאו למלחמה האם יכול לחזור, ומדוע? (מד.-:)

של. מהי מלחמת רשות מצוה וחובה, ולמאי נפק"מ? ומה דין הוצאת חתן מחדרו בהם? (מד:)

פרק תשיעי - עגלה ערופה

שלא. מנלן שאמירת עגלה ערופה נא' בל' הקודש? (מד:)

שלב. מי וכמה זקנים יוצאים למדוד מן החלל אל הערים, ומנין? (מד:-מה.)

שלג. מה לומדים מ"ויצאו" "ומדדו"? (מה.)

שלד. מצאן אבי פאגי, מדוע יצאו לשם (2)? (מה.)

שלה. טמון בעגלה ערופה, ובשכחה, מה דינו ומדוע? (מה.)

שלו. שכחת קמה, מה דינו, ומנין? (מה.)

שלז. צפו עומרים לתוך שדהו ולשדה חבירו, מה דינו? (מה.)

שלח. עומרין וחללין שנמצאו א' ע"ג חבירו, מה דין שכחה ועגלה ערופה בהם? (מה.-:)

שלט. באיזה מקרים שנמצא מת אין עורפין, ומנין? (מה:)

שמ. כשנמצא סמוך לספר, לעיר שרובה עכו"ם, לעיר שאין בה ב"ד, מה הדין, ומנין? (מה:)

שמא. נמצא מכוון בין ב' עיירות או לירושלים מה דינו, ומנין? (מה:).

שמב. ראשו במקו"א וגופו במקו"א מה הנידון, מה דינו ומנין? (מה:)

שמג. מהיכן היו מודדים? נמק! (מה:)

שמד. מום, שנים, עול, שאר עבודות, האם פוסלים בעגלה ערופה בפרה וקדשים, ומ"ט? (מו.)

שמה. כמה היא משיכת עול? (מו.)

שמו. מדוע מביאים עגלה בנחל? (מו.)

שמז. מהו איתן, ומנ"ל? (מו.-:)

שמח. היכן עורפין העגלה, ומנין? (מו:)

שמט. אשר לא יעבד בו, להבא או לשעבר? (מו:)

שנ. אשר לא יעבד בו, מה כלול בזה, ומנין? (מו:)

שנא. המהלך בדרך ואין לו לויה, מה יעשה, ומנין? (מו:)

שנב. בשכר מה זכה פרעה להשתעבד מ' מאות שנה בבני אברהם? (מו:)

שנג. מהו שכר הלויה, ומנין? (מו:)

שנד. ויקרא שמה לוז היא שמה עד היום הזה, ציין ד' דברים שזכתה העיר לוז, ובמה זכתה (2)? (מו:)

שנה. מהו שיעור לויה? (מו:)

שנו. מה נאמר על שאינו מלוה, ומנין? (מו:)

שנז. באלישע, מהו "ונערים קטנים", ומהו "עלה קרח"? "ויפן אחריו ויראם", מה ראה (4)? (מו:)

שנח. וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, באר! ומדוע אין לבאר כן גבי אלישע? (מו:)

שנט. ותצאנה שתים דובים מן היער, האם היה נס או נס בתוך נס? באר! (מז.)

שס. מה קרה בשביל מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב? (2)? (מז.)

שסא. מה הם ג' חינות? (מז.)

שסב. מהם ג' חלאים שחלה אלישע? (מז.)

שסג. במה חטאו גחזי ותלמידו של ר"י בן פרחיה, ומדוע לא שבו בתשובה? (מז.)

שסד. מה הם ג' דברים שיהא שמאל דוחה וימין מקרבת? (מז.)

שסה. מה עשו עם העגלה כשנמצא ההורג, (פרט מתי מצאו), ומדוע? (מז:)

שסו. נמצא ההורג עפ"י ע"א, ב' עדים, נשים, ב' המכחישין זא"ז, ב' כיתי עדים המכחישין זא"ז, האם היה עגלה ערופה ומדוע? (מז.-:)

שסז. מה קרה משרבו הרוצחין והנואפין? (מז:)

שסח. מה קורה משרבו בעלי הנאה, רואי פנים ולוחשי לחישות בדין? (מז:)

שסט. מה קרה משרבו מושכי הרוק היהירים? (מז:)

שע. מה קרו משרבו מטילי מלאי על בעה"ב, מקבלי טובתך ומחזקני טובותיך? (מז:)

שעא. מה קרה משרבו מקבלי מתנות? (מז:)

שעב. מה קרה משרבו זחוחי הלב, תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכן? (מז:)

שעג. מה קרה משרבו מקבלי צדקה מן העכו"ם? (מז:)

שעד. מה קרה משרבו צרי עין וטורפי טרף? (מז:9

שעה. מה קרה משרבו נטויות גרון ומשקרות עינים? (מז:)

שעו. מה הם ב' התקנות שתיקן יוחנן כה"ג גבי מעשר, ומדוע? (מז:-מח.)

שעז. איזה עוד ב' דברים ביטל, ומדוע? (מח.)

שעח. מה קרה משבטלו סנהדרין, ומנין? (מח.)

שעט. מה אירע כשר' הונא ביטל זמרא, וכשר' חיסדא זלזל בזה? (מח.)

שפ. מה חמור טפי, זמרי גברי ועני נשי, או להיפך, מדוע, ולמאי נפק"מ? (מח.)

שפא. כל השותה בד' מיני זמר, מה נא' עליו? (מח.-:)

שפב. מי הם נביאים הראשונים, ומה קרה משמתו? (מח.-:)

שפג. מה קרה משחרב ביהמ"ק הראשון? (מח.-:)

שפד. מה קרה משמתו חגי זכריה ומלאכי? (מח:)

שפה. מי הספידוהו הי חסיד הי עניו (2), ועל מי ביקשו לומר כן? (מח:)

שפו. מה אמר שמואל הקטן בזמן פטירתו? (מח:)

שפז. שמיר: מה היה תפקידו (2), מה גודלו, מתי נברא, במה משמרין אותו? (מח:)

שפח. מאי נופת צופים (2)? ומהו זיפים (2)? (מח:)

שפט. "מי בז ליום קטנות", מה נדרש בפסוק זה (2)? (מח:-מט.)

שצ. אלמלא תפילתו של דוד וחבקוק, מה היה קורה? (מט.)

שצא. ב' ת"ח המהלכין בדרך ואין ביניהם ד"ת, הדרין בעיר אחת ואין נוחין זל"ז בהלכה, מה נאמר עליהם? (מט.)

שצב. מה נא' על כל ת"ח העוסק בתורה מתוך הדחק (3)? (מט:)

שצג. על מה קיים העולם משחרב ביהמ"ק? (מט.)

שצד. מה קרה משבטלה טהרה, ומשבטל מעשר? (מט.)

שצה. מי אמר למי 'שמחת את ליבי והקהיתה את שיני', ומדוע? (מט.)

שצו. בפולמוס של אספסינוס, טיטוס, ואחרון מה גזרו? (מט.)

שצז. מנה לפחות י' דברים על עקבתא דמשיחא? (מט.-:)

שצח. על איזה עטרות חתנים גזרו (3)? (מט:)

שצט. מהם עטרות כלות? (מט:)

ת. על איזה חופת חתנים גזרו? (מט:)

תא. מדוע גזרו שלא ילמד את בנו חכמת יונית, ומה עוד גזרו אז? (מט:)

תב. האם מותר ללמוד לשון יונית, ומנין? (מט:)

תג. מה התירו משום שקרובין למלכות? (מט:)

תד. מה בטל משמת: ר"מ, בן עזאי, בן זומא, ר"ע (2), ר' חנינא בן דוסא, ר' יוסי קטונתא, ריב"ז, ר"ג הזקן, ר' ישמעאל בן פאבי, רב"י (2), ר' אליעזר, ר' יהושע, ר' אלעזר בן עזריה, ורשב"ג? (מט.-:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן