מסכת שבועות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. שעירי רגלים ר"ח ויוה"כ על מה מכפרים (4) ומהו שיקרבו זב"ז ומדוע? פר יוה"כ על מה מכפר? (ב)

ב. אלו ד' יש בהן ב' שהן ד' ומה הן? מדוע הכא תנא לכולהו? מדוע מקשה הגמ' דמתני' דלא כמאן ומה מתרצים? לא שא"ב מעשה מה דינו לרבי יוחנן ומדוע פסק כן? מותיר בטהור מדוע אינו לוקה (2)? (ב.-ג)

ג. מדוע הסיק ר' יוסף דרבי נסיב כתנאי, והיכן מצינו דזה טעמא דנפשיה בידיעות? היכן מצינו דרבי דריש רבוי ומעוטי והיכן כלל ופרט וכלל ומדוע? (ד-ה.)

ד. "ונעלם מכלל שידע" מאי משמע לרבא ולאביי, וכיצד נדחו דברי רבא? מדוע לא תני במתני'

ה. ב' שהן ד' בפנים ובחוץ? מאי יציאות (2) ולשיטה א' הוכח דהודאה קרי ליה (2)? (ה)

ו. מדוע אמרינן דמתני' דמראות נגעים דלא כר"ע? היכן שמעינן דלר"ע זו למעלה מזו להו"א ולמסקנא? (ה:-ו.)

ז. מנ"ל דבהרת עזה ועמוקה, ומנ"ל דשאת גבוה, ומנ"ל דלשניהם יש טפילה? משל דרבנן (דנגעים) למה הדבר דומה (3)? (ו:)

ח. מנין דמביאין קרבן עולה ויורד על טומאת קודש? ועל טומאת מקדש (4)? ומנין דאין מביאין על אכילת תרומה בטומאה (הו"א ומסקנה)? מה לומדים מ"בה" למסקנה, והאיך? (ז)

ט. ג' כריתות בשלמים, למה לי? מדוע אי"ז נדון כ"כלל ופרט"? ומה החילוק בין "כלל ופרט וכלל" ל"דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד וכו'"? (ז.)

י. מה הם ג' עבירות שנאמר בהם טומאה, ובאיזה אופן יש הו"א ששעיר הפנימי יכפר עליהם? מנין יודעים ששעיר הפנימי מכפר רק על טומאת מקדש וקדשיו (2)? לר' יהודה אמאי לא קאי אטומאת ע"ז, יולדת, מצורע, נזיר טמא? (ז:-ח.)

יא. מנין לומדים שזורקים את הדם בהיכל, כמו שזורקים לפני ולפנים? (2)? באיזה אופן ההו"א דשעיר הפנימי יתלה ליש בה ידיעה בתחילה ובסוף, הרי חייב קרבן? מנין לומדים שתולדה על יש בה ידיעה בתחילה ולא בסוף? ומנלן דרק תולה ואינו מכפר? ולמה תולה? (ח)

יב. מה הנ"מ אי הפנימי מכפר גם על של חיצון, והחיצון גם על של פנימי? ומנ"ל דאין מכפרין? לדעת ר' ישמעאל, על מה מכפר השעיר החיצון, ומדוע? לענין מה הוקש פנימי לחיצון, לפי ר"מ? (ח:-ט.)

יג. לפי ר' יהודה, מנין ששעיר ר"ח מכפר על שאין ידיעה בזה ובזה, בטומאת מקדש וקדשיו? ומנין בשעיר הרגלים? מה לומדים מהא שכ' בר"ח "ושעיר עיזים אחד חטאת לה'" (2)? מדוע א"א ללמוד שעיר הרגלים מר"ח ומיו"כ, ואילו ר"ח מיו"כ ילפינן? (ט)

יד. לפי ר' יהודה, מה מכפר על חטא שסופו ליודע? לפי ר"ש, מנלן דשעיר ר"ח מכפר על טהור שאכל את הטמא? מה החילוק בין כפרת שעיר ר"ח לכפרת הציץ? מדוע אין מכפרין זה על זה? (2) ומה הנ"מ אי יכפרו זע"ז? לר"ש, מנלן דשעירי הרגלים מכפרין על שאין ידיעה בזה ובזה? (ט:-י.)

טו. מנין לומד ר"מ שכל השערין כפרתן שווה (2)? במה אין למדים למד מלמד? מנין דר"ח נקרא מועד? איזה שעיר כפרתו שונה משאר שעירים גם לר"מ, ומנלן? לפי ר"ש מנלן דכל שעיר מכפר כפרה אחרת? ומה טעמא של ר"ש בן יהודה? (י)

טז. מה הם תמידין שלא הוצרכו לציבור, ומה דינם (גם יב.) במותר הקטורת מה היו עושין? האם יש לקטורת קדושת הגוף, וממתי? מדוע נפסלת בטבו"י ואינה נפסלת בלינה? קדושה שבתמידין ובקטורת, להיכן הלכה? איך מהני התנאי, והא הקדיש זכר לדמיו, קדוש קדוה"ג? (י:-יא.)

יז. במה ל"א לב ב"ד מתנה עליהן, ומדוע? מדוע בפרה מהני פדיה כשנפסלה, הא לא שכיחא? מה צריך העמדה והערכה בשעת פדייתו? האם אפשר לפדות הפרה ע"ג מערכתה, ומנלן? כשמתה, לשם מה פודין אותה? (יא:)

יח. מדוע ר"ש לא ענה שהטעם שקרבין זב"ז משום דלב ב"ד מתנה עליהם? מי הם רבנן דס"ל לב ב"ד מתנה עליהם? מדוע אי"ז רבים דקטורת, דפרה ודאמרו לו? מה עושין בשעיר חטאת דר"ח אדר שנותר - לפי ר"ש, ומדוע? אשם שמתו בעליו, מה דינו? (3) האם מקיצין בעולת העוף, ומדוע? (יב)

יט. מה מכפר על זדון טומאת מקדש וקדשיו, ומנלן? מה מכפר על מצוות עשה (2)? ומה מכפר על פורק עול, מגלה פנים בתורה, ומפר ברית בבשר (2)? על מה לכו"ע אין יוה"כ מכפר (חוץ מג' הנ"ל)? הוכח! מנין דר' יהודה לא ס"ל כרבי? (יב:-יג.)

כ. לגבי מה מכפר הפר על הכהנים? לגבי מה הושוו הכהנים לכל ישראל? (2) ולגבי מה הוקשו השעירים (2)? מנין שהכהנים מתכפרין ברפרו של אהרן, ומדוע צריך פסוק נוסף? כמו מי הברייתא ד"מעתה אין להם - הכהנים - כפרה" (2)? (יג:)

כא. מנין שהשעירים באים משל עם, ושהפר משל אהרן? והאם בא משל אחיו הכהנים, ומנלן? והיאך מתכפרין בו? מדוע צריך ב' וידויין על הפר וזריקת הדם, לר"ש ולר' יהודה? (יד.)

כב. "ידיעות הטומאה ב' שהן ד'", לכאו' הא הוו ח' ידיעות? (2) נעלמו ממנו הלכות טומאה, מה הדין? פרט! בן בבל שעלה לא"י ונעלם ממנו מקום מקדש, האם מביא קרבן עולה ויורד, ומדוע? (3) (יד:)

כג. מנין שמוסיפין על העיר ועל העזרות - במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של ע"א? במה נתקדשו כלי השרת בימי משה ומכאן ואילך, ומנלן? מה הם שתי תודות גדולות, ומנלן? מנין דאין חשיבותא כלפי שמיא? במה מקדשין את העזרה, ומדוע? ומדוע א"א לקדש בשתי הלחם? (טו)

כד. איזה מזמורים היו אומרים? מהו שיר של פגעים ושל נגעים? מה אמר ר"י בן לוי לפני שהלך לישון? איך שרי, והא אסור להתרפאות בד"ת? מדוע לוחש על המכה אין לחלק לעוה"ב? (טו:)

כה. מי מהלך קודם, התודות או ב"ד? איך התודות מהלכות, ומי נקראת פנימית? מדוע הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת? והאם זה הטעם היחיד, ומדוע? האם צריך לעשות בכל אלו, ובמה זה תלוי? (טו:-טז.)

כו. היכן היו עמי הארץ והחברים אוכלין קדשים קלים ומעשר שני, ומדוע? מדוע קידשו את היציע העליונה שבהר המשחה? איך בנו ההיכל והעזרות, ומדוע (2)? האם מקריבין אעפ"י שאין בית ואוכלין ק"ק אע"פ שאין קלעים, ומדוע? איזה עיירות נחשבות לבתי ערי חומה? (טז.)

כז. "את משכן ה' טמא" - "כי את מקדש ה' טמא", מה דורשים מכפילות הפסוקים ומשינוי הל'? מנין דמשכן נקרא מקדש, ומקדש נקרא משכן? מהו קידה, כריעה, השתחואה? מהו שיעור שהיה (2)? איזה השתוואה צריכה שהיה ואיזה לא? האם צריך שהיה למלקות או לקרבן? (טז:-יז.)

כח. תלה עצמו באויר העזרה, מה הצדדים? טימא עצמו במזיד, מה הצדדים? נזיר בקבר, מה הצדדים? שהיות האם מצטרפין? האם יכול לילך בקצרה עקב בצד אגודל? האם יכול לילך בארוכה שיעור קצרה (בריצה)? טמא ששימש, מתי בבמיתה ומתי בכרת? מה החידוש בהפך בצינורא? (יז)

כט. הבא לבית המנוגע דרך אחוריו, מתי טהור ומתי טמא, ומדוע? היכן מצינו דדרך ביאה אסרה תורה (2)? מהו עשה שבמקדש? מדוע אין ב"ד חייבין על הוראתם בעשה ול"ת שבמקדש, וכן אין מביאין אשם תלוי, מ"ש מנידה? (יז:)

ל. היה משמש עם הטהורה, וא"ל נטמאתי ופירש מיד חייב, מתי חייב שתים? מתי חייב אחת (2), ומתי אין חייב כלל חטאת, ומדוע? נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן - על מה חייבין על הכניסה או על הפרישה, הבא הוכחות! (יז:-יח.)

לא. הדין דפירש מיד חייב, האם הוא גם למ"ד משמש מת בעריות חייב, ומדוע? מה החילוק בין ארוכה וקצרה שבמקדש לשבנדה? מנין אזהרה לבועל נידה, למשמש עם הטהורה, וא"ל נטמאתי (2)? מנין שיפרשו סמוך לוסתן, וכמה? מה עונשו של מי שאינו פורש, ומה שכרו של הפורש (2), ומי עוד זוכה לשכר זה (2)? (יח)

לב. מה הנ"מ בין ר' אליעזר לר' עקיבא, הרי שניהם מצריכים העלם טומאה? (2) מדוע ר"א מצריך ידיעה במה נטמא? ובמה אין מצריך ר' אליעזר ידיעה במה בדיוק חטא, ומדוע? ומה דריש מ"בה"? לר"ע, מדוע התורה פירטה שרץ ונבילה? (יח:-יט.)

לג. העלם זה וזה בידו, מה הדין לפי ר' עקיבא? ב' שבילין א' טמא וא' טהור, והלך בא' מהם, ואח"כ בשני, האם הוי ידיעה, ומדוע? ומה הדין כשנכנס בינתיים ונטהר ואח"כ הלך בשני, ומדוע (2)? האם ספק ידיעה הוי כידיעה - לאשם תלוי, לחטאת, לקרבן עולה ויורד? (יט)

לד. שבועה שאוכל לך, האם מחייב עצמו לאכול? מבטא שבועה, איסור שבועה, איסור איסר וכו'", באר הברייתא לאביי ורבא! מתפיס בשבועה, האם הוי כמוציא שבועה מפיו? מה באה לומר הברייתא דאיזה איסר האמור בתורה, האומר הרי עלי וכו'? לאביי ורבא (יט:-כ:)

לה. מהו אזהרת - אוכל ולא אכל (2), אכלתי ולא אכלתי (2), קונמות? מהו "שוא ושקר א' הן", מה עוד נא' בדיבור א', ומדוע נא' כך? על איזה ל"ת שאי"ב מעשה לוקין? מה המקור דלוקין על נשבע? באיזה שבועה אין לוקין, ומדוע (2)? (כ:-כא.)

לו. "זו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד - למעוטי מאי (2)? "זי היא שבועת שווא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור" למעוטי מאי? (כא)

לז. האם ר"ע ס"ל כר"ש דמחייב בכל התורה בכל שהוא? הוכח! (2), שבועה שלא אוכל ואכל נבילות וכו', מדוע חייב (3)? במה גם לרבנן חייב בכל שהוא (5)? (כא:)

לח. על אלו ד' דברים שאלה הגמ' דהוו מדבר ומביא קרבן? באלו ג' דברים דברי הכל בכר"ש? ב' קונמות וב' שבועות האם צריכות ליצטרף? והאם מצטרפות לת"ק ור"מ למלקות ולקרבן? מה שיטת ר"מ ורבנן בקונמות אם יש בהם מעילה להו"א ולמסקנא? (כב)

לט. שבועה שלא אוכל עפר או חרצן בכמה חיובו? שבועה שלא אוכל, ואכל עפר, נבילות וטריפות, אכל ושתה, אכל פת חיטין ושעורין, אכל אוכלין שאינם רואיין לאכילה האם חייב וכמה? (כב:)

מ. שתיה האם היא בכלל אכילה הוכח מסברא ומקרא, באר מתני' ברישא ובסיפא לפי"ז? שבועה שלא אוכל והזכיר חיטין שעורים וכוסמין, שבועה שלא אשתה ושתה יין ושמן ודבש מתי חייב רק א' ומתי חייב על כל או"א ומדוע? (כב:-כג)

מא. נשבע על פרטי האם חייב גם על כללי ואם כן מתי ומדוע? שבוע שלא אוכל ואכל נבילות וטריפות וכו' היאך איירי, במה נחלקו ת"ק ור"ש ומדוע איתיה ב"הן"? (כג:-כד)

מב. איסור כולל ומוסיף מה הם האם ומתי חלים? יש אוכל איכל אחת וחייב וכו' מדוע לא תני שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב (6) מה מקשינן על כל מהלך ומה מתרצינן? (כד:-כה.)

מג. נדרים ושבועות במה כ"א חמור מחבירו? שבועה שלא אתן ושלא אישן כיצד איירי? שבועה שזרקתי או שזרק פלוני חפץ לים מה דינו לר"ע ולר"י לריב"ב ולרבנן אליבא דרב ושמואל, נמק הטעם? (כה)

מד. לרב ושמואל: נשבע על עמוד של אבן שהוא של זהב? ואינו ניכר לג' בנ"א על מה עובר, האם בעינן שיהא שבועה שאיתיה בלאו והן, מדוע אפקיה רחמנא לשבועת עדות מכלל שבועת ביטוי? האם שייך שיהיו חייבין גם משום שבועת העדות וגם משום שבועת ביטוי, נמק? (כה:)

מה. כיצד דרשינן קרא דאו נפש כי תשבע וכו' לר"ע ולר"י? אנוס, העלם שבועה, העלם חפץ, העלם זה וזה מה הם ומה דינם? (כו.)

מו. שגגת שבועת ביטוי לשעבר כיצד? נשבע על ככר ומסתכן או מצטער עליה מה דינו? גמר בלבו האם צריך להוציא בשפתיו לחולין תרומה וקדשים ומנ"ל? (כו:)

מז. נשבע לבטל המצוה או לקיימה להרע או להטיב לעצמו או לאחרים ולא קיים שבועתו, האם חייב ומנ"ל? (כז)

מח. שבועה שלא אוכל ככר זו או שבועה שלא אוכלנה מאימתי חייב קרבן? באכל ושייר מקצת או לא שייר כלום האם יכול לישאל ע"ז? בנשבע ב' השבועות הללו (פרט הסדר) כמה חייב, והאם ב' השבועות חלין ולמאי נפק"מ? (כז:-כח.)

מט. שבועה שלא אוכל ככר זו אם אוכל זו או תלאו זו בזה האם כמה ומה חייב? שבועה שלא אכלתי שבועה שלא אכלתי, שבועה שלא אוכל תשע ועשר ולהיפך כמה חייב פרט ונמק? (כח-כט.)

נ. מה הם ב' השבועות של דבר שא"א וכיצד נשבע אותם? בשבועה רגילה ובשבועת מרע"ה לישראל מדוע הוצרך להשביע על דעת המקום ודעת ב"ד / משה? שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה על מה עובר באכלה ולא אכלה ומדוע? (כט)

נא. שבועות ביטוי, שוא ועדות האם נוהגות בנשים קרובים שלא בפני ב"ד, מפי אחרים בענה אמן ולא ענה, למה חייבים על זדונם ושגגתם? ועמדו שני האנשים בעדים וכו' מנ"ל דאזיל על העדים (4)? (כט:-ל.)

נב. עדים דיינים ובע"ד מה דינם בעמידה וישיבה בדין בשעת מו"מ ובשעת גמ"ד ומנ"ל? מה ילפינן מקרא דבצדק תשפוט עמיתך (3)? (ל)

נג. צורבא מרבנן וע"ה הבאים לדין מה דין ישיבת הבע"ד? צורבא מרבנן היודע עדות מתי אינו צריך להעיד והאם צריך לעמוד בעדותו? (ל:)

נד. אלו י"ג דברים ילפינן מקרא ד"מדבר שקר תרחק" שאין עושין אותם? שבועת העדות האם שייכת במשחק בקוביא, נמק? (ל:-לא.)

נה. שבועת עדות ופקדון מה דינם במפי עצמו ומפי אחרים בפני ב"ד ושלא בפניהם לר"מ ולרבנן ומהיכן ילפינן? מהו שגגתה עם זדון העדות? (לא)

נו. השביע עליהם ה' פעמים כמה חייבים, פרט, ומנ"ל? שבועת עדות ופקדון בלא שמעו מפי התובע האם חייבים ומנ"ל? (לא:-לב.)

נז. משביע ע"א או ב' עדים וכפר א' האם חייבים קרבן שבועה (פרט הדין בב"א ובזא"ז ומהו בב"א, והדין בחזר א' משבועתו, עידי סוטה ומיתה ובחשוד? ב' כיתי עדים כפרה הראשונהואוח"כ השניה מה דינם? (לא:-לג.)

נח. השביע עדים על כמה דברים יחדיו מתי חייבים על כאו"א ומתי חייבין א' על כולן? משביע עידי קנס לאיזה מ"ד חייב (2) לאיזה מ"ד פטור (לד.) ולמאן מסתפקינן? מדוע אין ראיה לספק זה ממתני' דח"נ ותשלומי כפל וכו' ומברייתא דהוציא איש פלוני ש"ר על בתי? (לג)

נט. בא בהרשאה בממון, באיסורים באונס ופתוי ובחבלה האם חייבים קר"ש כשלא נשבעו נמק! (ובאיסורים 4)? (לג:)

ס. מדוע ר"א לא יליף מאואין דביטוי ומאי בינייהו דר"א ור"ע (2)? מאי שיטת רב אחא והאם ריה"ג ס"ל כוותיה להו"א ולמסקנא? (לד.)

סא. מנה מניתיך בפני פו"פ או בצד עמוד זה ויש עדים מה דינו (פרט טענת התובע והעדים 4 מקרים)? מדוע מחכו דמערבא עלה דר"ש (3)? (לד:)

סב. מנ"ל דאין חיוב שבועת העדות ב: אמר איש פלוני ליתן לי, קדמה שבועה לעדות, לא ייחד עדיו, עד מפי עד ושלח ע"י עבדו? (לה.)

סג. משביע עליכם כובלכם מאי קאמר (2)? משביע בשמים ובארץ ברחום וחנון האם הוי שבועה ומדוע? טפל וחלק משמות שאינם נמחקים האם נמחקים? שמות האמורים באברהם לוט נבות מיכה וגבעת בנימין, שלמה האמור בשה"ש, ומלכיא האמור בדניאל האם הוו קודש או חול? (לה)

סד. מנ"ל דאלה היא שבועה (3) והאם בעינן שם המיוחד (2)? מה ג' בארור ובאמן ומנ"ל? כיצד ומנ"ל דהן ולאו הוו שבועה? המקלל, המקלל אביו ואמו עצמו וחבירו בכנויים מה דינו ומנ"ל? מכלל לאו האם אתה שומע הן? (לו)

סה. שבועות הפקדון כיצד? היו ה' מחייבין אותו מתי חייב ה' (3)? בושת ופגם האם הוי כפירת קנס או ממון, ומה הם ג' המקרים האחרים שאינו משלם ע"פ עצמו? (לו:)

סו. הזיד בשבועת הפקדון והתרו בו, מה צדדי הספק, האם נפשט, ומה נפשט? מהי דעת ר' שמעון בזה, ומדוע? ובמה שבועת העדות קלה משבועת הפיקדון (2)? (לז.)

סז. הכופר בממון שיש עליו עדים או שטר, האם מתחייב קרבן, ומדוע? "ונשבע על שקר - פרט ללוה בשטר וללוה בעדים", באר! (2) על מה תי' הגמ' תי' דרבינא שהיו קרובין בנשותיהן וכו' (2)? ובמה הוי תיובתא לרבה? (לז)

סח. משביע עדי קרקע, מה דינו? הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר, מה דינו ומדוע? והאם דין קרבן שבועה תלוי בהנ"ל, ומדוע? (לז:)

סט. מהי דעת ר"מ ור' יהודה ב"לא לך לא לך" וב"לא לך ולא לך", ומנין (2)? לדעת שמואל מי סובר שב' המקרים הנ"ל הם פרט? ר"מ אומר אפי' חיטה ושעורה וכוסמת חייב על כאו"א", מה החידוש בזה (2)? (לח.)

ע. על מה אמר ר' יוחנן דפרוטה מכולן מצטרפת (2)? מתי חייב ט"ו או כ' חטאות? כשפירט בשבועתו לראשון הפרטים ואח"כ אמר לא לך ולא לך, האם יתחייב אצל האחרים על כל פרט? (לח)

עא. כשתובע על אונס ופיתוי, האם חייב על השבועה, ומדוע? (2) מהו המשל לפי רבא, ומה דחאו אביי? (לח:)

עב. איך משביעין שבועת הדיינים (3)? על מה נאמר שנעשה מטעה בדבר ושנה וחוזר (2)? מה הקילו בתלמיד חכם (2)? מה משביעין בכל לשון (8)? במה חמור עוון שבועת שווא (4)? (לח:-לט.)

עג. מדוע העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא וכו' (3)? בשאר עבירות, על מי נאמר לא ינקה? מתי מענישים את משפחתו בשבועת שוא, ובשאר עבירות? מתי מענישים איש בעוון אחיו (2)? מה עונש החוטא, רשעים דמשפחתו ודעלמא, וצדיקים דמשפחתו ודעלמא, בהנ"ל? (לט)

עד. ממי נפרעין לאלתר (2)? על מי אומרים "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה"? מדוע אומרים שמשביעין רק על דעת המקום ודעת ב"ד? מי הושבעו ע"י משה רבינו? ועל מה הושבעו, ומנלן? (לט:)

עה. במודה במקצת, מה צריך להיות ב' כסף, ומנלן? מה לומדים מ"כסף או כלים" ומ"כי הוא זה" (4)? שתי כסף יש לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה, מדוע פטור (2) ומדוע בסיפא חייב? מתי רב מודה דדוקא קתני? דינר זהב יש לי בידך, אין לך בידי אלא דינר כסף וכו', מדוע חייב (2)? (לט:-מ.)

עו. במה חייב שבועה אפי' בטענת פרוטה, ומנלן? טענו חיטים ושעורים והודה בא' מהם, מה דינו? ובמה נח' חכמים ור"ג? טענו כלים וקרקעות, באיזה הודאה חייב שבועה, ועל מה נשבע, ומדוע? (מ)

עז. באיזה אופן טענו חיטים והודה לו בשעורים, חייב לכו"ע? האם צריך שוה ב' כסף בכלים, ומנלן? טענו כלים ופרוטה, באיזה אופן נשבע? מדוע זה כרב ושמואל? (מ:)

עח. מדוע משביעין שבועת היסת, ולא סומכין אחזקה דאין מעיז פניו? באיזה מקרה אמר ר"נ שמשביעין היסת, ומדוע? הכופר במלוה ובפיקדון, האם נפסל לעדות? מה הנ"מ בין שבועה דאורי' לדרבנן (3)? מה עושים למי שלא נשבע היסת (3)? (מ:-מא.)

עט. האומר שהשטר פרוע, מתי משביעין בלא טענה, ומתי רק כשתובע זאת? את מי אין משביעין, ומה עושים, ומדוע? (מא.)

פ. המלוה את חבירו בעדים, האם יכול לטעון פרעתיך (3)? ומה הדין כשא"ל אל תפרעני אלא בעדים? (3) ומה הדין כשרק תבעו בעדים? ומה נפסק? (מא)

פא. כשמתנה שיפרע בפני ראובן ושמעון, האם יכול לפורעו בפני אחרים? כשמודה שפרעו בינו לבינו וטוען שהיה רק כפיקדון, מה הדין? כשהלוה אומר להד"ם והעדים מעידין שלוה ופרע מה הדין? (מא:)

פב. במה אמרינן כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיה, ומדוע? מתי נאמן המלוה בטענת סטראי נינהו, ומתי אין נאמן (3)? מה הדין כשא"ל שנאמן עליו לטעון שלא פרע, ופרע בעדים? וכשא"ל שנאמן כבי תרי, ופרע בבי תלתא? כבי תלתא ופרע בפני ד', ומדוע? (מב.)

פג. באיזה תובע אין נשבעין כשמודה במקצת, ומדוע? באיזה אופן נשבעין על תביעת קטן, ומדוע? ומתי מודה ר"א בן יעקב? אך מתפרשת המשנה דנשבעין לקטן ולהקדש, ומה החידוש בזה? (מב)

פד. איזה דברים אין נשבעין עליהן, ומנלן? איזה עוד דינים יש בהם, ומנלן? (4) באיזה קדשים נשבעין לר' שמעון, ומדוע? באיזה מחובר לקרקע מחייב ר"מ שבועה, ומדוע? כשתובעו בית מלא מסרתי לך, מדוע פטור במודה במקצת (2)? כשתובעו מנורה בת י' ליטרין ומודה בבת ה', מדוע ל"ח שהודה על מה שלא טענו (2)? (מב:-מג.)

פה. מלוה על המשכון ואבד, באיזה אופנים נשבע, ומי נשבע (2), ומדוע? מדוע ל"א שקיבל המשכון כנגד כל החוב? כשמשכן קתא דמגלא ואבד, תרי קתאתי ואבד א', קתא ונסכא ואבד נסכא, האם וכמה יפרע, ומדוע? (מג)

פו. באבד המשכון, באיזה הלואה נחלקו ר"א ור"ע, באיזה משכון נח', ומה טעם מח'? שומר אבידה, מה דינו, ומ"ש ממלוה על המשכון? המלוה על המשכון, האם משמט ואת מה? (2) (מג:-מד.)

פז. מי הם הנשבעין ונוטלין (5), והאם זה מדאוריי'? מי אינו נפרע אלא בשבועה (6)? ומי נשבעין שלא בטענה, ועד מתי (5)? באיזה אופן שכיר נשבע ונוטל (מתני')? ומדוע? (מו.) מדוע תיקנו זאת? ובאיזה אופן אין נשבע ונוטל, ומדוע? (מד:-מה:)

פח. באיזה אופן יש שבועת שומרים, ובאיזה לא (2) ומדוע? שכרתני ולא נתת לי שכרי, מדוע ל"כ שצריך ראי' ששכרו (2)? כשדנים כמה קצץ, מי נשבע ומדוע? (מה:-מו.)

פט. באיזה אופן הנגזל נשבע, ובאיזה לא, ומדוע? שכרתני ולא נתת לי שכרי, מדוע ל"כ שצריך ראי' ששכרו (2)? כשדנים כמה קצץ, מי נשבע ומדוע? (מה:-מו.)

צ. שומר, אשתו של שומר, שכירו ולקיטו, האם נאמנים לומר שמשכנו שלא ברשות? באיזה אופן הנחבל נאמן בלי שבועה, ובאיזה אופן נשבע ונוטל? (מתני') שכנגדו חשוד על שבועת שווא, מה החידוש? ומה הדין בביטוי, ומדוע? (מו:-מז.)

צא. גבי שניהן חשודין, על מה אמר ר"נ לא ידענא? ומה הכרעת הגמ'? חזרה שבועה למקומה, להיכן? מי הם רבותינו שבבל, רבתינו שבא"י, ומנלן? מנין שמתוך שאי"ל משלם? ומה דרשו רב ושמואל מפסוק זה? (מז)

צב. מה דרש שמעון בן טרפון (4)? חנווני על פנקסו, מתי אינו נאמן? באופן שהבעה"ב שלח הפועלים לחנוני, מי נוטל, והאם נשבעין (3)? (מז)

צג. ב' כיתי עדים המכחישות זא"ז, באיזה אופן נח' ר"ה ור"ח ובאיזה לא (4)? ב' עדי קידוש החודש שמכחישין זא"ז, איך מצטרפין לעדות אחרת? (מז:-מח.)

צד. כשהחנוני תובע הדינר מהבעה"ב אחר שנתן לו הפירות, האם הבעה"ב צריך לישבע (2)? מדוע המשנה כ' הדין גם בחנוני וגם בשולחני? (מח.)

צה. איזה יתומים נפרעים בלא שבועה, איזה שבועה, ואיזה אין נפרעין? איזה שבועה נשבעים לר' אלעזר? ממתי נחשב שהמלוה נתחייב שבועה (2)? מהי דעתו של ר' נחמן להלכה, הוכח! מתה, עד מתי ואיך יורשיה גובין כתובתה? באיזה אופן יורשיה נשבעין וגובין כתובתה? (מח.)

צו. במה יפה כח הבן מכח האב? מה קשה על רב ושמואל, ואיך מתורץ? מה אין מוסיפין על ד' רב ושמואל, ומה אין נחשב תוספת (2) ומדוע? מה ההלכה, ומה עושים בשטר? (מח:)

צז. מי נשבעין שלא בטענה (מתני') ומדוע? ובאיזה אופן (2)? מהו בן הבית? לוה בערב שביעית, ובמוצאי שביעית נעשה שותף, נעשה שותף ערב שביעית ובמוצאי שביעית לוה, האם מגלגלין, ומדוע? (מח:)

צח. האם מגלגלין בשבועה דרבנן? הבא דוג' לשבועה דרבנן (3)? במה אין מגלגלין, ומדוע? ומה הנ"מ בין הלישנות? מנין שהשביעית משמטת את השבועה? (מח:-מט.)

צט. מה דינם של ד' שומרים, באיזו שבועה פטור, משלם קרן, קרן חומש ואשם, כפל, ד' וה', ומה הכלל בזה? האם מתחייב משום שבועת ביטוי, ומדוע? היכן עוד נח', ומה הצריכותא? באיזה שבועה אמר ר' אמי דאין חייבין משום שבועת ביטוי, ומנלן? (מט)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת שבועות