הלכה א' - ב' (כ: - כב:)

מח' אי בית אבטינס ובית גרמו היו כשרים או רשעים

סופרים, הראשונים חרשו וכו' ואפו ואנו אין לנו מה/פה לאכול; חמור דרפב"י מחמרת על עצמה; סנהדרין מבינים ע' לשון וב' עד ד' מהן יודעים לדבר; פתחיה (מרדכי) הבין רמזים; נחוניא חופר שיחין; הקב"ה לא וותרן, וסביביו נשערה מאד; י"א מלאך בדמות רפב"י הציל בת החופר בורות; זכות להמנות פרנס; בית גרמו ואבטינס שמרו סוד שלא יעשו כן לפני ע"ז; זקן מבית אבטינס מסר מגילת סמנים לר' יוחנן בן נורי

מלך וכה"ג ממונים על ב' כתליקין הממונים ע"ג ז' אמרכולין הממונים ע"ג ג' גזברין

שררת ממון הציבור לא פחות מב' אא"כ קיבלו רוב הציבור עליהן

העשיר משה מפסולת לוחות, מחצב אבנים טובות באהלו

הלכה ג' - ד' (כב: - כד.)

חותמות לנסכים - עגל (ואף שור), זכר (איל מבן ב' שנים), גדי (שאר צאן ואף רחל או תיש בני ב' שנה), חוטא (לג' כבשי מצורע), לבן עזאי חוטא דל (כבש ולוג שמן) - אבל לת"ק מצורע דל מביא לוגו מביתו

חסר מעות - הממונה על חותמות משלם, מעות יתר - להקדש

אובד חותמו ממתין עד חשבון הערב, וכתוב על החותם שם המשמר והיום

[לרמאין (המוצאין, המצניע עד שער היוקר)]

לשכת חשאין למתן בסתר, משכיל אל דל; נחום איש גם זו, פיוס לסגי נהור, כסף ללומדי תורה קודם לבנין ביהכנ"ס וביהמ"ד

כלים שנתנדבו בלשכת הכלים הראויין לצורך המזבח נפדין לכך (והשאר נמכרין) והמעות לבדק הבית [גר"א - ללשכה כדבר חדש ולא כשינוי מקדושה לקדושה]

לרמב"ם כשלא הספיק תרומת הלשכה לקרבנות נוטלין מבדק הבית