הלכה א' (יא: - יב:)

תרומת הלשכה בפרוס (ט"ו יום) הרגלים [לפרסום]

גורן למעשר בהמה - לת"ק בפרוס הרגלים [ר' יוחנן - פרקי לידה, ר"ל - בהמות לעולי רגלים,
ר' יודן - בל תאחר]

לבן עזאי ור"א ור"ש בא' בסיון [שישאר לרגל], לבן עזאי בכ"ט אב [אלוליים לעצמן [ספק]]

ר"ה למעשר בהמה - לר"מ א' אלול [נתעברו מא' ניסן]
לר"א ור"ש א' תשרי [יתרועעו אף ישירו יחדיו - הבכירות והאפילות]
ובן עזאי מסתפק

לפני ואחרי הגורן מצטרפין באותה שנה

לבן עזאי ולרבנן דר"ש הנולדים בח' ימים אחרונים של השנה מתעשרין לשנה הבאה עם בני שנתן [אינן ראוין להקרבה ולהתעשר - כשליש בתבואה וזיתים]

"שנה" למעשר ובכור מונים מלידתו

הלכה ב' (יב: - יד.)

בג' פרקים תורמין מכ"ז סאין לתוך ג' קופות של ג' סאין

שיעור הוצאת יין בשבת - לת"ק כדי גמיע, לר"י 1/4 רביעית חי, רביעית מזוג, כזית נקרש

יוצאין ד' כוסות - בשתיית כולם בב"א, כ"א בהפסקים, ביין שביעית, בקונדיטין, בחי,
במזוג, במבושל

רביעית = 2 x 2 x 15/6 אצבעות, רביעית שנקרש = כזית

דם נבלה לר"י טמא ברביעית, לר' יהושע בן פתורה טהור (וי"א רק מלהכשיר)

התורם צריך להיות נקי מחשש גזילה

צריך לברך על התרומה

הלכה ג' (יד. - יד:)

נחת רוח לבית ר"ג שהקרבן משלהן תחלה; תרומה ראשונה לשם בני א"י, שנייה לכרכים המוקפין, שלישית לבבל ומדי

לא יתרום מן התרום, ובנתערב תרומה בשיריים - כולן שיריים

מסתפקין קודם מקופה "א'" ומשאירים וג"כ ב', וג' גומר, וגומרים ב', א'

שלמו ג' קופות - לרבנן חוזר ושוקל, לר"מ חוזר לשיריים (ולכן מועלים בשיריים תוך שנתו)

רפב"י - זריזות - נקיות - טהרה - קדושה - ענוה - יראת חטא - חסידות - רוה"ק - תחה"מ - אליהו