ה"א

ספק רוקין בירושלים - ר"מ - טהורין חוץ משוק העליון [נכרים שם]

ר' יוסי - טמאים חוץ מבצדדין, וברגל הפוך [המעוטין בצדדין]

ספק כלים בירושלים - ר"מ - רק דרך ירידה למקוה טמאין

ר' יוסי - כולן טהורין חוץ מכלי קבורה

סכין קדשים שטעון טבילה - נמצא בי"ד ניסן טהור חוץ מקופיץ [לא הטבילה דאסור לשבור עצם] (אא"כ חל בשבת [הטבילה מע"ש לצורך ט"ו], קשורה בסכין)

לת"ח הברייתא חולק על משנתנו וסכין קשורה לקופיץ שניהם טעונים טבילה
(לק"ע, לרמב"ם אין מח')

ה"ב

פרוכת שנטמאת בולד הטומ' (טומ' דרבנן) מטבילה בפנים וא"צ הערב שמש

כל נימה של פרוכת מ-כ"ד/ל"ב/מ"ח חוטין [ד' מינין X 12/8/6 [משזר]]

מסך הפתח מעשר רוקם - מח' אי ארי מכאן וחלק מכאן או ארי מכאן ומכאן

פרוכת מעשה חושב (ב' פרצופות) - מח' אי ארי מכאן ומכאן או ארי ונשר

ה"ג

לבשר ק"ק שנטמא ישרף: ב"ש - בפנים דאין לה טהרה במקוה חוץ מנטמא באב בחוץ

ב"ה - בחוץ חוץ מנטמא בולד בפנים

ר"א - באב בחוץ בולד בפנים

ר"ע - במקום טומאתו

בר קפרא - ב"אב" = מדאו', "בולד" = מדרבנן

ר' יוחנן - שניהם מדאו'

לגי' הגר"א לר"ש מאכל מצורע אין מביאין לג' מחנות ולא מתשלחין (לק"ע משתלחין)

ה"ד

הנחת איברים: תמיד בכבש למטה מערב, מוספין במזרח, מוסף ר"ח בין הקרנות

שבת ר"ח - שוחטין מוסף שבת קודם [תדיר] ואמר עליהן שירו של ר"ח [פרסום ר"ח]

בזה"ז יש מעשר בהמה ובכורות, ובדיעבד שקלים וביכורים חל, ולר"ש לא ביכורים [בית ה'], ולר"ש בן יהודה לר"ש אף לא שקלים

ביטל ריב"ז כסף קינין לגר בזה"ז [תקלה] ובדיעבד קידש (לים המלח) [דהו"ל מתרו' ישנה אם לא יבנה ביהמ"ק השנה]

הדרן עלך מסכת שקלים