מסכת שקלים

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

פרק א' באחד באדר

א. מהו השמעה, ומתי משמיעין על השקלים בא"י ובחו"ל, ומנ"ל? מתי משמיעים בשנה מעוברת, ומדוע? (ב.)

ב. מדוע תורמין את הלשכה ג' פעמים בשנה (2)? (ב)

ג. מאיזה מקראות ילפינן כוחו של יצה"ר (ב' שיטות)? (ב:)

ד. מה דינם של תרומת אדנים, תרומת שקלים ותרומת המשכן? (ב.)

ה. בן כרך שקרא המגילה בי"ד, האם חוזר וקיראה בט"ו? והאם יש לכך ראיה ממתני'? נמק! (ב:)

ו. מה דין אדר א' לענין קריאת מגילה וד' פרשיות, יציאה על הכלאים ומתנות לאביונים, מספד ותענית, וכתיבת שטרות? (ב)

ז. מציינים קברות, מתי, מדוע, ועל מה? (פרט עצמות, בשר, ועל איזה אבן!) ומתי העובר על האבן נטמא ומתי לא? (ג.)

ח. מה היתה השתלשלות התקנות בענין הכלאים, ומדוע? (ג.)

ט. מנין שהפקר ב"ד הפקר, ומנין שפטורה מן המעשר? (ג)

י. מה דין עיבור השנה בשביעית ושמינית, בראשונה ועכשיו, לכתחילה ובדיעבד? (ג.)

יא. מה דין חיוב כהנים בשקלים, ומדוע? (ג:)

יב. מה דין חיוב שקלים, בנשים ובקטנים בנכרי ובכותי? (ג: ד.)

יג. מי הם הפטורין מן הקלבון, ומדוע? (ד.)

יד. מה שיטת ר"י ור"ל בקבלה לביהמ"ק מגויים? היאך מתבארות ד' המשניות והברייתות שהביאה הגמ' לכל שיטה? (ד)

טו. השוקל על ידו וע"י אשה, ע"י וע"י חבירו, נותן סלע ונוטל שקל, כמה קלבנות חייב, לר"מ וחכמים? (ד:)

טז. האחין השותפין מתי חייבים בקלבון ובמעשר בהמה, מתי פטורים משניהם ומתי חייבים בא' ופטורים מא'? (ד: ה.)

יז. להיכן היו הקלבנות נופלין (5), ומדוע? (ה.)

פרק ב' - מצרפין שקלים

יח. מצרפין שקלים לדרכונות, מדוע לא למרגליות או לכלים? (ה.)

יט. לאיזה צורך היו שופרות במדינה? (ה.)

כ. בני העיר ששלחו וכו', ונגנבו וכו' באיזה שומר מדובר? (ה.)

כא. מפני מה נשבע השליח, ולמי נשבע? (ה)

כב. הפריש שקלו ואבד, האם ועד מתי חייב באחריותו? ומדוע במתני' בני העיר שוקלין תחתיהן? (ה:)

כג. כשנמצאו השקלים, מה עושים עמם? (ה:)

כד. הנותן שקלו לחבירו וכו' ושקל ע"י עצמו, ממתי מעל? באיזה אופנים מועל? איזה הנאה מקבל שמועל? (ה:)

כה. השוקל שקלו מן ההקדש, ממתי מעל, ומדוע? (ה:)

כו. השוקל שקלו ממעשר שני ומדמי שביעית, מה יעשה? (ה:)

כז. המכנס פרוטרוט, נטל בידו מעות ואמר אלו לשקלי, או שאמר שאביא מהן שקלי, מה דין מותרו? (ו.)

כח. מפריש שקלו כשסבר שחייב, מפריש ב' ונמצא חייב א', מה דינו? (ו.)

כט. מה ילפינן מהפסוק והעמדנו עלינו מצות וכו'? (6) (ו.)

ל. מה הטעמים לנתינת מחצית השקל (4)? (ו.)

לא. מנין ובאיזה אופנים הפסח משתנה לשם שלמים? מדוע לא ילפינן מהפסוק של עולה? מה דינו בלשמו ושלא לשמו בשחיטה או בזריקה? (ו:)

לב. מותר עשירית האיפה (2), נזיר בקרבנו לחמו ונסכו, להיכן הולכים? (ו: ז.)

לג. מותר המתים, והמת באין לו ובנמצא שיש לו, להיכן הולכים? (ז.)

לד. מה ג' דברים עביד ר"א לר"י, ומדוע? ומדוע רצה ר"י דימרון שמעתא מפיו? איזה תנאים צריך כדי לומר שמועה מפי הרב? (ז)

פרק ג' בג' פרקים

לה. מתי הם גרנות ור"ה של מעשר בהמה, ומדוע? (ז: ח.)

לו. כמו מה עשו מעשר בהמה, כחנטה או כשליש? (ח.)

לז. מה כותבין על הקופות, ומדוע? מהו שיעורן, שיעור כוס ושיעור גמיעה? (ח)

לח. מה הדין בד' כוסות, לשתותן בכרך א', בפיסקן, מיין של שביעית, מקונדיטון, מזוג, ומבושל? (ח:)

לט. על מי נאמר "חכמת אדם תאיר פניו" (2)? (ח:)

מ. דם נבלה האם נטמא ומכשיר, ובכמה? ומה החילוק בינו לדם השרץ? (ט.)

מא. מהם המקורות שיש על האדם לצאת ידי הבריות, ומה המחוור שבהם? (ט.)

מב. מה היה סדר השימוש בג' תרומות הלשכה, ומדוע? ומה עשו אם נגמרה התרומה? (ט:)

מג. "וכן היה ר"פ בן יאיר אומר וכו'", מה אמר, ומנין? ומדוע זה מוזכר בסוף פרק זה? (ט:)

פרק ד' - התרומה

מד. האם יחיד יכול להתנדב עצים? ומה הדין להתנדב גופו של קרבן ציבור? (י.)

מה. האם יו"ט דקרבן עצים נוהג אף אחר החורבן? (י)

מו. האם ניתן להביא עומר מסוריא, והאם יש הוכחה ממתני'? והאם אפשר לזרוע בשביעית בשביל קרבן העומר? (י)

מז. איך משלמין לשומרי ספיחין בשביעית עבור העומר, ולחוצבין ולסתתין? (י.)

מח. מה היה משקל ג' לשונות של זהורית? (י:)

מט. נשים האורגות בפרוכת, מהיכן נטלו שכרן? ומהיכן בנו את המזבחות, ההיכל והעזרות? (י:)

נ. איזה כלים מעכבים בהקרבת הקרבנות (שבפנים ושבחוץ)? (י: יא.)

נא. כבש פרה, משל מי, ובכמה? כמה כבשין עשה שמעון הצדיק? (י: יא.)

נב. האם משתכרין בשל הקדש ובשל עניים? פרט! (יא.)

נג. מהו 'מותר פירות', ומהו 'מותר נסכים'? ומה עשו בהם? (יא.)

נד. לאיזה אומנין היו נותנים את מותר הקטורת בשכרן? וכשמחללין אותה על מעות האומנין מה היו עושין במעות הללו? (יא)

נה. פיטמה בחול האם כשר? פיטמה בקודש, האם נפדה? (יא:)

נו. מה הדין במותר תמימין ומותר שעירים? (יא:)

נז. המקדיש נכסיו סתם, המקדיש בהמה ונכסי להקדש, המקדיש עדרו, מה דין הבהמות? (יב.)

נח. קדשי בדק הבית שפדאן תמימין או שהוממו ופדאן, מה דין ולדן וחלבן? ומתי בקדשי מזבח שפדאן, ולדן וחלבן מותר? (יב)

נט. הפריש נקבה לעולתו לפסחו ולאשמו, האם עושה תמורה, ומדוע? (4) וכאיזה שיטה סובר ר' יהושע דמתני'? (יב:)

ס. מ"ט דר"י שהמקדיש נקבה סתם יפלו דמיה לעולה? ומ"ט של ר"א שהמקדיש נכסיו סתם והיו בהם עופות ימכרם? (יב: יג.)

סא. כשהתליעה הסולת או החמיץ היין, על מי האחריות, ומדוע? (יג.)

פרק ה' - אלו הן הממונים

סב. האם נאמר על בית גרמו ובית אבטינס זכר צדיק לברכה או להיפך? ומפני מה לא רצו ללמד לאחרים? (יג. יד.)

סג. "משפחות סופרים יושבי יעבץ", מדוע נקראו סופרים? (יג:)

סד. איך נקראות סנהדרין שיש בה ב', ג', ד' יודעי ע' לשון? (יג:)

סה. עד היכן שמעו את קולו של גביני כרוז? ומי נתן לו מתנות? (יד.)

סו. כמה אמרכלין, גזברים, כתליקין היו? ואיזה ממונים היו יחידים? (יד:)

סז. ממה התעשר משה? (2) (יד:)

סח. כמה חותמות היו במקדש? באר המח'! (יד:)

סט. באיזה מין היה חילוק בנסכים בין הגדולים לקטנים? (טו.)

ע. מדוע הזקנים נטלו מה שנתנו להם רק בין ר"ה ליוה"כ? (טו.)

עא. לאיזה לשכה היו נותנין דמי הכלים שלא היה בהם צורך לבדק הבית, ומדוע? (טו:)

פרק ו' - י"ג שופרות

עב. כמה שופרות היו, וכיצד היו נראים, ומדוע? (טו:)

עג. היכן הארון נגנז וע"י מי? כמה ארונות היו? ומה נקרא ארון האלוקים? (טו.)

עד. איך היו מכינים שמן המשחה? מי נמשח בו, ומי בשמן אפרסמון? (טז.)

עה. היכן מושחין את המלכים? מי נמשח בפך, ומי בקרן? (טז.)

עו. מדוע אין מושחין כהנים למלכים? ומה היה סדר המלוכה בסוף בית ראשון? (טז.)

עז. באיזה אמה נעשה הארון, מה היה רוחב הדפנות, ואיך ציפוהן? (טז)

עח. מה הניחו בתוך ארון העדות? כמה דברות נכתבו על כל אחד מהלוחות? (טז)

עט. היכן היו י"ג וי"ד השתחויות? (טו: - יז.)

פ. האם המים שיפכו מירושלים יהיו כשרים לנדה ומי חטאת? (יז)

פא. לעת"ל, בכמה זמן תגדל התבואה ופרות האילן? (יז.)

פב. ממה היו עשויים הי"ג שולחנות? מה הוסיף שלמה המלך? והיכן היו מונחים? (יז: יח.)

פג. האם היה שופר לקינים, ומדוע? (יח)

פד. האומר הרי עלי עץ, לבונה, כמה יביא ואיך מודדים זאת? (יח:)

פה. מדוע היו ו' שופרות נדבה? ולמה עשה יהוידע ב' ארונות לנדבה? (יח: יט.)

פרק ז' - מעות שנמצאו

פו. מעות שנמצאו בין שקלים לנדבה מה דינם, ומדוע? (2) (יט.)

פז. מעות שנמצאו בין קינין לגוזלי עולה מה דינם, ומדוע, ובמה תתכפר האשה? (יט.)

פח. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, בהר הבית ובירושלים, מה דינם, ומדוע? (יט)

פט. בשר הנמצא בעזרה ובירושלים, איזה קרבן הוא, ולמה נפק"מ? (יט:)

צ. היסח הדעת, מפני מה נפסל, ולמאי נפק"מ? (יט.)

צא. בשר שנמצא בגבולין, מה דינו, באברים, חתיכות ומחרוזות? (יט:)

צב. בט' חנויות מתי הולכין אחר הרוב, ומה הדין בנמצאת ביד נכרי? ומה הדין בבשר שנתעלם מן העין? הבא דוגמאות! (יט: כ.)

צג. בהמה שנמצאת סביבות ירושלים, מה דינה ומדוע? (כ)

צד. מי מביא נסכיה - בראשונה ולאחר התקנה? (כ.)

צה. על מה מצאנו תנאי ב"ד? (9) (כ)

צו. מתי חוצים את מנחת חביתין דכ"ג? (כ:)

צז. מה הדין כשהכהן מת באמצע היום, כשמינו אחר וכשלא מינו אחר תחתיו, ומדוע? (כ:)

צח. כמה מביא מי שנתמנה לכהן הדיוט וכהן גדול באותו היום? (2) (כ:)

צט. האם מטגנין או אופין אותה תחילה? (כ:)

ק. האם מדאורי' כשמת כה"ג מביאין משל ציבור? (כ: כא.)

קא. "ושלימה היתה קריבה", האם גם בבין הערבים כך, וכמה לוגין היו? (כא.)

קב. האם מדאורי' מועלין בפרה? (כא.)

פרק ח' - כל הרוקין

קג. רוקין שנמצאו בירושלים, מה דין טומאתן, ומדוע? (כא)

קד. היכן מטבילין את הפרוכת שנטמאת באה"ט ובולד הטומאה? (כא:)

קה. היכן שורפין בשר ק"ק ובשר קדשים קלים שנטמאו בהנ"ל? (כא: כב.)

קו. היכן הניחו אברי התמיד והמוספין, ע"ג הכבש? (כב.)

קז. מוסף של שבת ושל ר"ח, ושיר של שבת ושל ר"ח, מה קודם? (כב.)

קח. המקדיש שקלים וביכורים שלא בפני הבית, מה דינם, ומדוע? (כב.)

קט. מה מפריש גר שנתגייר, מה הדין בזה"ז, ובעבר והקדיש, ומדוע? (כב)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת שקלים