1)

WHITENING OF SINS (Yerushalmi Perek 9 Halachah 3 Daf 60a)

בראשונה היו קושרין אותו בחלונותיהם ויש מהן שהיה מלבין ויש מהן שהיה מאדים. והיה מתביישין אלו מאלו. חזרו להיות קושרים אותו בפתחו של היכל ויש שנים שהיה מלבין ויש שנים שהיה מאדים. חזרו וקשרו אותו בסלע.

(a)

Initially, they used to tie [a red thread] on their windows. For some it whitened, and for some it became [even more] red. [The latter] were ashamed in front of [the former]. They changed to tie it to the opening of the Heichal. Some years it whitened, and some years it reddened. They changed to tie it to a rock [on the mountain from which they pushed the Se'ir ha'Mishtale'ach].

כתיב [ישעי' א יח] לכו נא ונוכחה יאמר ה' וגו'. תני רבי אליעזר אומר [ישעי' א יח] אם יהיו חטאיכם כשנים וגו'. כשנים שבין שמים לארץ כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.

(b)

"Lechu Na v'Navchecha Yomar Hash-m" - R. Eliezer taught, "Im Yihyu Chata'eichem ka'Shanim..." (if your sins will be great, i.e. in number,) like the years [journey] between Shamayim and the land, they will whiten like snow. If they are more than this, they will be like wool (white, but less bright than snow).

1.

Note: The Yerushalmi in Brachos (1:1) explains that there are 500 years journey until the first Raki'a, and this is also the thickness of each Raki'a, and the distance between one Raki'a and the next. There are seven Reki'os (Bavli Rosh Hashanah 32a).

ר' יהושע אומר אם יהיו חטאיכם כשנים כשני אבות כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.

(c)

R. Yehoshua says, if your sins will be great, like years - like the years of the Avos (502 in all), they will whiten like snow. If they are more than this, they will be like wool.

אמר רבי יודן בר פזי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו בראשון. ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו בשני.

(d)

(R. Yudan bar Pazi): If your sins will be [red] like dyed wool, they will whiten like snow, the first time [one sins]. If they are red like red dye, they will be like wool - the second time.

ורבנן אמרי אם יהיו חטאיו של אדם כפי שניו כשלג ילבינו יותר מיכן כצמר יהיו.

(e)

(Rabanan): If a man's sins will be according to his years (it is normal for youths to pursue Arayos, and for elders to pursue honor and inebriety), they will whiten like snow. If they are more than this (not according to his years), they will be like wool.

אמר רבי יודן ענתדרייא בשעה שעונות קלין כשלג ילבינו. בשעה שהן כבידין כצמר יהיו:

(f)

(R. Yudan Antandriya): When sins are light (a simple Aseh or Lo Sa'aseh), they will whiten like snow. When they are severe, they will be like wool. (The Reisha refers to lighter sins, for red wool is not as red as the dye.)

2)

ANOINTING IS LIKE DRINKING (Yerushalmi Perek 9 Halachah 4 Daf 60a)

מתני' מניין לסיכה שהיא כשתיי' בי"ה

(a)

(Mishnah) Question: What is the source that anointing is [forbidden] like drinking on Yom Kipur?

אף על פי שאין ראי' לדבר זכר לדבר שנאמר [תהילים קט יח] ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו:

(b)

Answer: Even though there is not a proof, there is a hint. It says "va'Tavo cha'Mayim b'Kirbo vecha'Shemen b'Atzmosav."

[דף ס עמוד ב] גמ' כהדא דתני בשבת בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג מותר. ביום הכפורים בין סיכה שהיא של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג אסור.

(c)

(Gemara): This is like it was taught - on Shabbos, both Sichah of pleasure and Sichah that is not of pleasure is permitted. On Yom Kipur, both Sichah of pleasure and Sichah that is not of pleasure are forbidden.

בתשעה באב ובתענית ציבור סיכה שהיא של תענוג אסור. שאינה של תענוג מותר.

1.

On Tish'ah b'Av and a Ta'anis Tzibur, Sichah of pleasure is forbidden, and what is not of pleasure is permitted.

תני שוות סיכה לשתייה לאיסור ולתשלומין אבל לא לעונש. ביוה"כ לאיסור אבל לא לעונש.

(d)

Question (Beraisa #1): [For Ma'aser Sheni and Terumah,] Sichah and drinking are the same for Isur and payment (e.g. if a Zar anointed with or drank Terumah), but not for punishment. On Yom Kipur, they are the same for Isur, but not for punishment;

והא תני [ויקרא כב טו] ולא יחללו להביא את הסך ואת השותה.

(e)

Contradiction (Beraisa #2): "V'Lo Yechalelu" include one who anoints and one who drinks. (They are the same for punishment!)

אמר רבי יוחנן לית כאן סך.

(f)

Answer (R. Yochanan): [The correct text of Beraisa #2] does not mention Sichah.

אמר רבי אבא מרי אם אומר את לית כאן סך. לית כאן שותה דלא כן דבר שהוא בא משני לוויין מצטרף.

(g)

Objection (R. Aba Mari): If it does not mention Sichah, it does not mention drinking! If you would not say so (rather, the verse includes only drinking) - do things that comes from two Lavim ("v'Chol Zar Lo Yochal Kodesh" forbids eating, and v'Lo Yechalelu forbids drinking) join?! (However, if the Beraisa mentions both, we can say that "eating" includes drinking, and from v'Lo Yechalelu we include Sichah like drinking.)

מניין שהוא מחוור בעשה.

(h)

Question: What is the source for an Aseh [to forbid Sichah of Ma'aser Sheni outside Yerushalayim]?

רבי אלעזר בשם רבי סימי [דברים כו יד] לא נתתי ממנו למת מה אנן קיימין

(i)

Answer (R. Elazar citing R. Samyei) Question: "V'Lo Nasati Mimenu l'Mes" - what is the case (that he did not spend Kesef Ma'aser for the dead)?

אם להביא לו ארון ותכריכין לחי הוא אסור לא כל שכן למת.

1.

If it is to bring for him a coffin or shrouds, this is forbidden even for a live person (one must buy food and drink with the money), and all the more so for a Mes!

אי זה דבר שהוא מותר לחי ואסור למת הוי אומר זה סיכה:

2.

Answer: What is permitted [to buy with Kesef Ma'aser] for a live person, and forbidden for a Mes? It is Sichah.

3)

SHI'URIM FOR SPICES, DYES AND LAUNDERING AGENTS (Yerushalmi Perek 9 Halachah 5 Daf 60b)

מתני' המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה

(a)

(Mishnah): The Shi'ur for Hotza'ah of wood is to cook [k'Grogeres of] a light egg.

תבלין כדי לתבל ביצה קלה ומצטרפין זה עם זה

(b)

The Shi'ur for spices is to season a light egg. [All different spices] join with each other;

קליפי אגוזים קליפי רמונים אסטיס ופואה כדי לצבוע בהן בגד קטן בשבכה

(c)

The Shi'ur for nutshells, pomegranate peels, Istis and Pu'ah (plants used to make dye) is enough to dye a small garment in the middle of the headdress.

מי רגלים נתר ובורית קימוניא ואשלג כדי לכבס בהן בגד קטן בשבכה

(d)

The Shi'ur for urine, Neter, Boris, Kimoniya and Ashleg (these will be explained) is enough to launder a small garment in the middle of the headdress;

רבי יהודה אומר כדי להעביר על הכתם:

(e)

R. Yehudah says, it is to pass over a Kesem (a bloodstain, to determine whether or not it is Dam Nidah, or to remove it).

גמ' וקשיא כמון ומלח מצטרפין.

(f)

(Gemara) Question: (The Mishnah says that spices join.) Do cumin and salt join?! (Cumin only sweetens (HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA), and salt only makes salty. They do not join to season. Why should their Shi'urim join?!)

ר' אילא בשם ר' אלעזר במיני מתיקה שנו.

(g)

Answer (R. Ila): Our Mishnah means that different kinds of sweeteners join.

תמן תנינן שיעור המלבן והמנפס והצובע והטווה. והכא את אמר הכין.

(h)

Question: A Mishnah there (13:4) teaches the Shi'ur of laundering, combing, dying and spinning (is a double-Sit), and here you say so (it must be enough to dye a small garment)?!

תמן בצובע ברם הכא במוציא לצבוע.

(i)

Answer: There it discusses dying. Here it discusses one who is Motzi in order to dye.

נתר. נטרון. בורית. ביריתה קימון קליא. אשלג. ר' יוסי בי ר' בון אמר אצרות רוח:

(j)

Neter is niter. Boris is sulfur. Kimun is Kalia (a type of grass that is dried and ground, and used for washing hands). Ashleg is Atzros Ru'ach (it is found in holes in pearls. It is extracted using iron prongs.)

4)

MATTERS FOR WHICH ONE IS LIABLE FOR ANY AMOUNT (Yerushalmi Perek 9 Halachah 6 Daf 60b)

מתני' פלפלת כל שהוא ועיטרן כל שהוא מיני בשמים ומיני מתכות כל שהן

(a)

(Mishnah): The Shi'ur for the following is any amount: pepper, Itran (oil from a pine tree), fragrant spices, and kinds of metals.

מעפר המזבח מאבני המזבח ממקק ספרים ממקק מטפחותיהן כל שהן מפני שמצניעין אותן לגונזן

(b)

The Shi'ur for earth or stones of the Mizbe'ach, Mekek (worm-eaten) Seforim or Mekek of their covers, is any amount, for people store them to bury them.

רבי יהודה אומר אף המוציא ממשמשי עכו"ם כל שהוא שנאמר [שם יג יח] ולא ידבק בידך מאומה מן החרם:

(c)

R. Yehudah says, also the Shi'ur for idolatry is any amount - "Lo Yidbak b'Yadcha Me'umah Min ha'Cherem."

[דף סא עמוד א] גמ' תני אף ריח רע כל שהוא

(d)

(Gemara - Beraisa): Also [something with] a bad smell, the Shi'ur is any amount.

א"ר אילא אף רבי שמעון מודה בה. מודי רבי שמעון באיסורי הנייה:

(e)

(R. Ila): Even R. Shimon (who exempts for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah) agrees to this. R. Shimon agrees about Isurei Hana'ah. (NO'AM YERUSHALMI - because it has no need l'Gufah, one is liable even for Einah Tzerichah l'Gufah.)

5)

SHI'URIM FOR SEEDS AND CHAGAVIM (Yerushalmi Perek 9 Halachah 7 Daf 61a)

מתני' המוציא קופת הרוכלין אף על פי שיש בה מינין הרבה אינו חייב אלא חטאת א'

(a)

(Mishnah): If one was Motzi a peddler's box (it has many compartments), even though there are many species in it, he brings only one Chatas;

זרעוני גינה פחות מכגרוגרת

(b)

One is liable for [Hotza'ah of] less than k'Grogeres of garden seeds;

ריב"ב אומר ה'

(c)

R. Yehudah ben Beseira is Mechayev for five seeds.

זרע קישואין ב' זרע דילועין ב' זרע פול מצרי ב'

(d)

One is liable for two seeds of cucumbers, gourds, or Mitzri beans.

חגב חי כל שהוא מת כגרוגרת

(e)

One is liable for a live grasshopper of any size. If it is dead, the Shi'ur is k'Grogeres.

צפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא מפני שמצניעין אותה לרפואה

(f)

One is liable for Tzipores Keramim (this will be defined) of any size, dead or alive, for people save it for cures.

ר' יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא מפני שמצניעין אותו לקטן לשחק בו:

(g)

R. Yehudah says, even one who is Motzi a live Tamei grasshopper of any size is liable, for people save it for a child to play with.

גמ' וקשיא אילו הוציא והוציא בהעלם אחת כלום הוא חייב אלא א'.

(h)

(Gemara) Question: If one was Motzi, and Motzi again in one Helam, he is liable only once! (What is the Chidush that he is liable only once for a peddler's box?)

למי נצרכה לר' אליעזר שלא תאמר מינים הרבה ייעשו בהעלימות הרבה ויהא חייב על כל א' וא'. לפום כן צריך מימר אינו חייב אלא א':

(i)

Answer: This is needed according to R. Eliezer. One should not say that many species become like many He'elamos, and he is liable for each one. Therefore, it needed to teach that he is liable only one Chatas.

זרעוני גינה פחות מכגרוגרת. ריב"ב אומר חמשה.

(j)

(Mishnah): [One is liable for] less than k'Grogeres of garden seeds .R. Yehudah ben Beseira says five.

מה טעמא דריב"ב שכן דרכן להיזרע בערוגה:

(k)

What is R. Yehudah ben Beseira's reason? It is normal to plant [five seeds] in a patch.

זרע קישואין ב' זרע דילועין ב' זרע פול מצרי ב'.

(l)

(Mishnah): Two seeds of cucumbers, gourds, or Mitzri beans.

תני חיטים מדיות שתים.

(m)

(Beraisa): Wheat of Madai, [one is liable for] two [kernels].

ר' שמואל בשם ר' זעירא חיטין על ידי שהן חביבות עשו אותן כשאר זירעוני גינה שאינן נאכלין:

(n)

(R. Shmuel citing R. Ze'ira): Because wheat is valued, [Chachamim] made it like other garden seeds that are not eaten [so the Shi'ur is not k'Grogeres, rather, what is worth planting].

חגב חי כל שהוא מת כגרוגרת.

(o)

(Mishnah): A live grasshopper of any size. If it is dead, the Shi'ur is k'Grogeres.

הדא דאת אמר בטהור אבל בטמא כמלוא פי הכלב.

(p)

Limitation: This is for a Tahor [grasshopper]. If it is dead, the Shi'ur is to fill a dog's mouth.

ציפורת כרמים בין חיה בין מתה כל שהוא שמצניעין אותה לרפואה.

(q)

(Mishnah): Tzipores Keramim, dead or alive, is any amount, for people save it for cures.

א"ר אחא שכן אשה סטיפה (מושכת) [צ"ל מושחת - פני מאיר] ממנה והיא מתרפאה.

(r)

(R. Acha): A woman who spurts blood anoints from it, and she is healed (PNEI MEIR).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF