1)

TOSFOS DH HA'ZACHAR

תוספות ד"ה הזכר

(SUMMARY: Tosfos explains a Gemara in Bechoros that deals in depth with a teaching that is mentioned in our Gemara.)

וקשה לי לרב חסדא אמאי ממעט רב בנדה טומטום שראה לובן ואודם מביאת מקדש

(a)

Question: I have a difficulty with the opinion of Rav Chisda. Why does Rav in Nidah (28b) exclude a Tumtum who saw both a white and red discharge from being liable for entering the Mikdash while impure?

וכ"ת משום דאיכא קרא יתירא דדריש לה לטומטום דכתיב מזכר ועד נקבה תשלחו ואי למעוטי אנדרוגינוס גרידא לא ה"ל למיכתב אלא זכר לא היא

1.

Question (cont.): If you say it is because there is an extra Pasuk that can be used to exclude a Tumtum as the Pasuk says "from a male to a female you should send," and if it is just to exclude an Androgynus only "male" should have been said, this is incorrect.

דאי לא כתב אלא זכר א"כ ה"א אשה לא מחייב' בביאת מקדש מדכתיב זכר ולא כתיב אדם

2.

Question (cont.): If the Torah would only say "male" I would think that a woman is not liable if she enters the Mikdash while impure, since the Pasuk says "male" and not "Adam." (This is why the Pasuk is not extra.)

ושמא י"ל דלית ליה לרב דר"ח דאיכא אמורא נמי דפליג עליה בבכורות

(b)

Answer: Perhaps one can answer that Rav does not agree with Rav Chisda, as there are indeed other Amoraim that argue on Rav Chisda in Bechoros (42a).

וא"ת ומאי איצטריך רב למעוטי אנדרוגינוס והא איהו ס"ל בפרק הערל ביבמות (דף פג.) דאנדרוגינוס ספיקא הוא ואיצטריך קרא למעוטי ספק

(c)

Question: Why does Rav need to exclude Androgynus? He holds in Yevamos (83a) that Androgynus is a Safek. Do we require a Pasuk to exclude a Safek?

מיהו הא לא קשיא דה"א כשראה לובן ואודם כאחת יתחייב ממ"נ

(d)

Answer: However, this is not really difficult, as I might think that if he sees a white and red discharge at the same time he should be liable because whether it is a man or woman it should be impure.

אבל הא תימה כיון דסבר רב אנדרוגינוס ספיקא הוא אמאי קאמר רב מזכר ועד נקבה זכר ודאי נקבה ודאית ואם הוא זכר ימעט אותו מזכר ואם הוא נקבה ימעט אותו מנקבה

(e)

Question: However, this is difficult. Since Rav holds that an Androgynus is a Safek, why does he say "mi'Zachar Ad Nekeivah" teaches it has to be either clearly a male or clearly a female? Why not say that the Pasuk, "And if he is a Zachar" excludes him as he is not a regular Zachar, and "And if she is a female" excludes him because he is not a regular female (as explained by the Maharsha end of 136b)?

ומיהו י"ל דמשום טומטום נקטיה דפעמים הוי זכר ופעמים הוי נקבה.

(f)

Answer: It is possible to answer that Rav used these Pesukim because he needs to exclude a Tumtum who can sometimes be completely male or female.

2)

TOSFOS DH HA'ZACHAR

תוספות ד"ה הזכר

(SUMMARY: Tosfos asks that Rebbi in Bechoros seems to derive from ha'Zecharim" not just "ha'Zachar.")

תימה לרבי דבפרק אלו מומין (בכורות דף מב.) גבי בכור מצריך הזכר הזכרים למעוטי טומטום ואנדרוגינוס משמע התם דמהזכר לחודיה לא הוה ממעט לה והכא ממעטין ליה מהזכר לחודיה

(a)

Question: This is difficult. Rebbi in Bechoros (42a) regarding Bechor requires "ha'Zachar, ha'Zecharim" to exclude a Tumtum and Androgynus. This implies that "ha'Zachar" alone would not suffice to exclude them. However, our Gemara excludes them from "ha'Zachar" alone.

137b----------------------------------------137b

3)

TOSFOS DH MAL

תוספות ד"ה מל

(SUMMARY: Tosfos does not understand why a separate statement is needed to say that without Pri'ah a Bris is invalid.)

תימה אמאי איצטריך למיתני האי כיון דכבר תנא דבשר החופה את רוב העטרה מעכב המילה וכי לא פרע עדיין רוב עטרה מכוסה

(a)

Question: This is difficult. Why does the Mishnah have to say this? It already stated that flesh that covers most of the Atarah causes the Milah to be invalid, and when one does not do Pri'ah this is the case!

4)

TOSFOS DH AVI HA'BEN

תוספות ד"ה אבי הבן

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the father says the Berachos before or after the Bris is performed.)

רבינו שמואל גריס אבי הבן ברישא והדר המל אומר וכבר הנהיג לעשות כן לברך אבי הבן קודם המילה משום דלהכניסו להבא משמע

(a)

Text #1: Rabeinu Shmuel's text first has "the father of the son" and then "the one who performs the Bris says." He already started the custom that the father of the son should say the Berachos before the Bris because the Berachah "l'Hachniso" implies that one is going to do the Bris in the future.

כדאמרינן בפ"ק דפסחים (ד' ז. ושם) בלבער כ"ע לא פליגי דלהבא משמע

1.

Proof #1: This is as we say in Pesachim (7a) that everyone agrees that "l'Va'er" implies in the future.

ועוד דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן

2.

Proof #2: Additionally, the rule is that the blessing on all Mitzvos is made before doing them.

ור"ת החזיר המנהג לקדמותו וגרס המל ברישא והדר אבי הבן כמו שכתוב בכל הספרים

(b)

Text #2: Rabeinu Tam changed the custom back to the original custom (to make the Berachos after the Bris). His text is that it first states, "the one who performs the Milah" and then "the father of the son" as is the text in all of the Sefarim.

וכן מוכח כולה סוגיא מדקאמר העומדים שם אומרים כשם שהכניסו לברית מכלל שכבר הכניסו

1.

Proof #1: This is implied by the Gemara's statement, "the ones who are standing there say, just as he entered him into the Bris etc." implying that the Bris has already been done.

ועוד דגבי גר דבסמוך גרס ברישא המל כו' והדר המברך אומר אקב"ו למול את הגרים

2.

Proof #2: Additionally, regarding a convert the text of the Gemara later reads, "the one who performs the Bris" and then "the one reciting the blessing says, that he has sanctified us with his commandments and commanded us to circumcise the converts."

ונראה הוא שזהו כנגד ברכת אבי הבן והתם א"א לשנות הגירסא שיש באותה ברכה להטיף מהן דם ברית כו' ברוך כורת הברית משמע דכל זה הוא אחר המילה

i.

Proof #2 (cont.): It appears that this blessing is in place of the blessing normally stated by the father of the child. We cannot change the text of this blessing, "to take out from them the blood of the Bris...Blessed in the One Who made the covenant." This implies it is after the Bris Milah.

ועוד דהמברך מברך לעולם אחר המילה כמו במילת קטן

3.

Proof #3: Additionally, the one who makes the blessing always does so after the Milah, just as is done by the Milah of a minor.

וההיא דפסחים ה"פ בלבער כ"ע לא פליגי דלהבא משמע טפי מלשעבר ומיהו לשעבר נמי משמע כי פליגי בעל ביעור מר סבר דמשמע מעיקרא טפי מלהבא ומר סבר להבא נמי משמע כמו מעיקרא

4.

Explanation: The Gemara in Pesachim (7a) means that everyone agrees that "l'Va'er" implies in the future more than in the past. However, it also implies the past. The argument is regarding "Al Biur." One holds that the implication is past more than future, while the other holds that both are implied equally.

והא דאמרינן דכל המצות מברך עובר לעשייתן ה"מ כשהמברך עצמו עושה המצוה

5.

Explanation: When the Gemara says that one makes a Berachah on all Mitzvos before doing them, it only means this regarding Mitzvos where the one doing the Mitzvah is also making the Berachah.

5)

TOSFOS DH YEDID MI'BETEN

תוספות ד"ה ידיד מבטן

(SUMMARY: Tosfos explains that the blessing on the Bris makes reference to all three Avos.)

אומר ר"ת שהוא אברהם אבינו שנקרא ידיד

(a)

Explanation: Rabeinu Tam says that "Yedid mi'Beten" refers to Avraham Avinu who is called a Yedid (friend) of Hash-m.

שנאמר (ירמיה יא) מה לידידי בביתי כדדרשינן במנחות בפרק כל המנחות (ד' נג: ושם)

1.

Proof: This is as the Pasuk says in Yirmiyah (11:15), "What is My friend doing in My house?" and as derived in Menachos (53b) that it is said regarding Avraham Avinu.

ושלשת האבות נזכרים חוק בשארו שם הוא יצחק וצאצאיו חתם באות ברית קדש הוא יעקב וצאצאיו הוא ובניו כמו שתרגם יונתן הצאצאים והצפיעות בניא ובני בניא (ישעיה כב) כלומר יוצאי צאצאיו

2.

Explanation (cont.): All three Avos are mentioned. "Chok b'Shearo Sam" refers to Yitzchak Avinu and "v'Tzetza'av Chasam b'Os Bris Kodesh" refers to Yaakov Avinu and his sons (and their descendants). This is as Yonasan translated, "ha'Tzetzaim v'ha'Tzefios" (Yeshaya 22:24) as meaning sons and grandsons, implying descendants in general.

6)

TOSFOS DH B'MITZVOSAV

תוספות ד"ה במצותיו

(SUMMARY: Tosfos cites the source of the commandment.)

שנאמר יליד בית ומקנת כסף (בראשית יז)

(a)

Explanation: This is as the Torah states, "born in the house and bought by money" (Bereishis 17:12).

7)

TOSFOS DH TOLIN

תוספות ד"ה תולין

(SUMMARY: Tosfos explains that one can only used a filter if the item would not be very good if strained the previous day.)

וצריך לפרש ולומר שאם היה עושהו מאתמול לא היה טוב כל כך וחזק

(a)

Explanation: One must explain that if he would make this the previous day it would not be very good and strong.

והא דתניא בפרקין דלעיל (ד' קלד. ושם) דאין מסננין את החרדל במסננת שלו בי"ט

(b)

Implied Question: The Beraisa earlier (134a) says that one cannot filter mustard in a filter on Yom Tov. (Why isn't this allowed?)

אם היה עושהו מאתמול לא היה מתקלקל

(c)

Answer: It must be that if he would make it the previous day it would not become ruined.

8)

TOSFOS DH D'REBBI ELIEZER

תוספות ד"ה דרבי אליעזר

(SUMMARY: Tosfos has difficulty reconciling our Gemara with a similar Gemara in Megilah.)

תימה ולר"א תיקשה ליה הנהו קראי דדריש בפ"ק דמגילה (ד' ז:) דקאמר ורבי יהודה כתיב הוא וכתיב לכם ולא קשיא כאן במכשירין שאפשר וכו'

(a)

Question: This is difficult. We should ask on Rebbi Eliezer that the Gemara in Megilah (7b) understands that Rebbi Yehudah derives from the Pesukim, "Hu" and "Lachem" that there is no contradiction as one is referring to preparations that can be done before Yom Tov etc.

וכ"ת ר"א הוה דריש הוא לדרשה אחרינא א"כ מנ"ל התם דרבי יהודה הוה מפליג לימא דרבי יהודה הוה דריש ליה לדרשה אחריתי כר' אליעזר

1.

Question (cont.): If you will say that Rebbi Eliezer understood these Pesukim are meant for other derivations, how does the Gemara there know that Rebbi Yehudah indeed makes this distinction (can/can't be done before Yom Tov)? Why doesn't it say that Rebbi Yehudah also derives other derivations from these verses, as does Rebbi Eliezer?

ונראה דבדאורייתא מודה ר' אליעזר דמכשירין דאפשר אסורים וכי שרי להו הכא ה"מ באהל עראי דאינו אלא מדרבנן גזירה אטו אהל קבע כדאמרינן בביצה בפרק המביא (ד' לב:)

(b)

Answer: It appears that on a Torah level, Rebbi Eliezer agrees that preparations that can be done before Yom Tov are prohibited from being done on Yom Tov. We only permit them here regarding a temporary tent that is only prohibited according to Rabbinic law due to the possibility that one may make a permanent tent, as stated in Beitzah (32b).

מיהו קשה מנ"ל דעדיפא דילמא בהא מודה אפילו רבי יהודה

(c)

Question: However, this is difficult. (If this answer is correct) How do we know Rebbi Eliezer is more lenient than Rebbi Yehudah? Perhaps regarding this case even Rebbi Yehudah will admit!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF