FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת שבת

הורד עיון פרק ראשון (ב. - כ:)
הורד עיון פרק שני (כ: - לו:)
הורד עיון פרק שלישי (לו: - מז:)
הורד עיון פרק רביעי (מז: - נא:)
הורד עיון פרק חמישי (נא: - נו:)
הורד עיון פרק ששי (נז. - סז:)
הורד עיון פרק שביעי (סז: - עו:)
הורד עיון פרק שמיני (עו: - פב.)
הורד עיון פרק תשיעי (פב. - צ:)
הורד עיון פרק עשירי (צ: - צו.)
הורד עיון פרק אחד עשר (צו. - קב.)
הורד עיון פרק שנים עשר (קב: - קה.)
הורד עיון פרק שלשה עשר (קה. - קז.)
הורד עיון פרק ארבעה עשר (קז. - קיא:)
הורד עיון פרק חמשה עשר (קיא: - קטו.) 
הורד עיון פרק ששה עשר (קטו. - קכב:)
הורד עיון פרק שבעה עשר (קכב: - קכו:)
הורד עיון פרק שמונה עשר (קכו: - קכט:)
הורד עיון פרק תשעה עשר (קל. - קלז:)
הורד עיון פרק עשרים (קלז: - קמא:)
הורד עיון פרק עשרים ואחד (קמא: - קמג.)
הורד עיון פרק עשרים ושנים (קמג: - קמח.)
הורד עיון פרק עשרים ושלשה (קמח. - קנג.)
הורד עיון פרק עשרים וארבעה (קנג. - קנז:)

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.

KIH Logo
(דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית