שבת דף פז. א

מה היה בכל יום ויום בשבוע של מתן תורה?

לר' יוסי לרבנן
יום ראשון נקבע ר"ח סיון - ולא אמר להם כלום משום חולשא דאורחא עדיין יום ל' דחדש אייר
יום שני עלה משה בהשכמה, ונאמר לו
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" וכו'
נקבע ר"ח סיון - ולא אמר להם כלום משום חולשא דאורחא
יום שלישי נאמרה לו מצות הגבלה,
ובערב אמרה לבני ישראל
עלה משה בהשכמה, ונאמר לו
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" וכו'
יום רביעי עלה והגיד שקיבל מצות הגבלה
ונאמר לו מצות פרישה
נאמרה לו מצות הגבלה,
ובערב אמרה לבני ישראל
יום חמישי היום השני של ציווי פרישה,
דנצטוו לפרוש "היום ומחר"
עלה והגיד שקיבל מצות הגבלה
ונאמר לו מצות פרישה
יום ששי הוא יום אחד שהוסיף משה מדעתו היום השני של ציווי פרישה, דנצטוו לפרוש "היום ומחר"
שבת קבלו תורה

שבת דף פז: א

במה נחלקו רבא ורב אחא בר יעקב?

לרבא "ששי" - לחנייתן לרב אחא "ששי" - למסען
א. שרק חנו ביום א', אבל נסעו יום קודם - בשבת אף מסען היה ביום א', דנסעו וחנו בו ביום
ב. נצטוו על שבת במרה - אבל לא על תחומין נצטוו גם על תחומין [1]
-------------------------------------------------

[1] ביארו התוס' (בד"ה אתחומין), דאינו דוקא לדעת ר"ע דס"ל דתחומין דאורייתא, אלא שנצטוו על איסור הוצאה שהיו מוציאין עמהם דברים בשעת הליכתן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף