שבת דף י. א

מה החילוקים בין ב' הלשונות ברש"י במעשה דרב חסדא ורבה בר רב הונא?

חליש לבייהו - מפני מה? מה תנא להו רב חייא?
ללשון א' ברש"י מפני שלא עסקו באותו יום בתורה ניחמם שגדול שכר הדיינים ולא יצטערו
ללשון ב' ברש"י מפני שלא טעמו כלום כל אותו היום שאין צריכים לדון רק במקצת היום

מה דין בית המרחץ?

בחדר הפנימי -
עומדים ערומים
בחדר האמצעי -
עומדים ערומים ולבושים
בחדר החיצון -
עומדים לבושים
לענין שאילת שלום וחליצת תפילין אסור וחולץ מותר ואינו חולץ מותר ואינו חולץ
לענין מקרא ותפלה והנחת תפילין אסור אסור מותר

שבת דף י: א

תאריכים הנצרכים להבנת הסוגיא. [תוד"ה ושל].

השנה לבריאה הערות
לידת אברהם 1948
דור הפלגה - ובניית סדום 1996 והיה אברהם אז בן מ"ח שנה
השנה שנבנתה צוער 1997
סיום ב' שנים שהיו בשלוה 1996-1997 [1]
השנים שלא היו בשלוה 1998-2023 [2]
ברית בין הבתרים 2018 והיה אברהם אז בן ע' שנה
מלחמת המלכים - לסדר עולם 2023 [3] והיה אברהם אז בן ע"ה שנה [4]
תשלום השנים שהיו בשלוה 2023-2047 והיינו עוד כ"ד שנים [5]
שנת הפיכת סדום 2047 והיה אברהם אז בן צ"ט שנה
-------------------------------------------------

[1] כן מבואר בתוס', שאחרי ב' שנים שישבו בשלוה בתחילת בניית העיר אז שיעבד אותם כדרלעומר, והוכרחו לפרש כן, דאל"כ לא יעלה מה שמבואר בסדר עולם שבשנת ע"ה לאברהם היתה מלחמת המלכים.

[2] וי"ב שנה עבדו את כדרלעומר, ואח"כ עוד י"ג שנה מרדו בו, ובשנה הי"ד היה מלחמת המלכים.

[3] אכן התוס' הביאו בתחילה שיטה אחרת דס"ל שהיה מלחמת סדום בשנת 2001 כשהיה אברהם בן ע"ג שנים, וכשיטה זו כתבו בברכות (דף ז: ד"ה לא), וכן הביא בסדר הדורות (עמוד 33).

[4] והיא השנה שיצא מחרן, והיה רעב בארץ וירד למצרים ושהה שם ג' חדשים, ובאותה שנה עצמה הכה את המלכים.

[5] ובסך הכל היתה בשלוה עשרים ושש שנים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף