גמ' מ. - מב.

ז' חקירות [ודרשת, וחקרת, וכו' - ג"ש היטב היטיב, אמת נכון - לר"ש לנשרפין, לברייתא - לאיזה יובל] - שבוע ביובל, שנה, חודש, כמה בחודש, יום, שעה, מקום

ר' יוסי - ג' - יום, שעה, מקום ["אמש הרגו" שכיח]

איני יודע בחקירות - עדות בטלה [א"א להזימן [רש"י - דהזמה כ' בהו]]
בבדיקות - דוקא הכחשה בטלה [נכון] - רב חסדא - אבל לא הכחשה בדבר צדדי,
וריב"ז (ל: - ורב יהודה בדי"נ) חולק אא"כ נשאר ב' שיודעים (דלא כר"ע)

עד רובא דחודש טועה יום א' - שאינו יודע בעיבורו

ר"מ - אין הכחשה שעה א', לר"י ב' שעות (חוץ מה' לז', מלפני ובתוך נץ)

אחרי עדות - "אם לא קטלת לא תדחול" - תלמיד (או עצמו ולא עד) יכול ללמד זכות ומעלין אותו (ואינו יורד כל היום - באין ממש בדבריו, לעולם ביש ממש)

בלא מצאו זכות - הלנת הדין - נו"נ זוגות, כל הלילה, ואם לא מצאו - עומדים למנין - "איני יודע" כמאן דליתי', באין הכרעה לר' יוסי פוטרין ולמשנתו מוסיפים ב' עד ע"א, ואז דנין עד הטייה,
ואי לא - פוטרו והגדול אומר "נזדקן הדין"

התראה [וראה את ערותה - טעמו של דבר, וכי יזיד - עדיין, מקושש - עדיין, על דבר אשר ענה - אעסקי דיבור]

בקבלת התראה צריך להפקיר עצמו למיתה ("ע"מ כן") [ומת המת]

לר' יוסי בר"י דחבירה א"צ התראה, אינה נהרגת בזינתה [א"א להזימם דיאמרו "לאסור אבעלה באנו" אינו עדות]

קידוש לבנה - רב יהודה - עד ז', נהרדעי - עד ט"ז

כמקבל פני השכינה [החודש הזה - זה קלי] - מעומד

מלחמתה של תורה למי שיש חבילות של משנה

רש"י מ. - מא:

כמה בחודש, יום - יתכן שעדי הזמה נזכרים רק כשאומרים איזה יום

עדים זוממין א"צ התראה - כאשר זמם וזה חשב להורגו בלי התראה

א' מג' אינו יודע חקירות - לר"ע בטלה כולה - לרש"י - דבעי ראוי להזים כולם כר"ש