גמ' יח. - יט.

דנין כה"ג למלקות בג' [כל הדבר הגדול - דוקא במיתת ב"ד]

כה"ג מעיד רק בפני מלך דאתא ויתיב משום כבודו לקבלת עדות (רש"י - במעיד על בן מלך (או אמלך מבית דוד)) ואח"כ אזיל דאין מושיבין מלך בסנהדרין [לא תענה על רב]

אין מושיבין בעיבור שנה מלך [משום הוצאות החיילות] וכה"ג [משום צינה דיו"כ]

כה"ג אינו מיבם אלמנה מן הנישואין [אין עשה דוחה ל"ת ועשה] או מן האירוסין [אטו ביאה שנייה] אלא חולץ [יבמות כ. - יבמתו]

כה"ג אונן - ר"מ - אינו יוצא אחר המטה אלא במבוי שכבר יצא ממנו עד פתח העיר [מן המקדש לא יצא - מקדושתו - שלא יגרום טומאה]

ר"י - אינו יוצא מן המקדש [דלמא יגע אגב מרירות]

כה"ג שמנחם - סגן משוח שעבר לימינו, כה"ג באמצע, ראש בת אב ועם משמאלו ואבלים משמאל המנחמין

שמתנחם - כה"ג באמצע ואיןמשוח שעבר [שלא יחלוש דעתו דשמח]
בהבראה - יושב אספסל והעם על הארץ

שורה (י' אנשים) אבלים בעמידה והעם עוברין, והתקינו עם עומדין ואבלים עוברין, רש"י - להל' או או

תקנת ר' יוסי שלא תלך בן אחרי אמו בשוק, שיהו נשים מספרות בבית הכסא (רש"י - שבשדות) [משום ייחוד]

גמ' יט. - כב:

מלך: אין דנין מלכי ישראל [מעשה שיראו מיַנַאי] ואינו דן [קשוט עצמך] ואינו מעיד

אינו מייבם או חולץ [רש"י - גנאי], ר"י - יכול אם רוצה [כבודו מחול במצוה]

אין מייבמים או חולצין אשתו [אסורה]

לר"י מלך נושא אלמנת מלך [דוד נשא נשי שאול]

מקדש במלוה ופרוטה - לשאול דעתי' אמלוה ולדוד אפרוטה, לכו"ע אפרוטה ומח' אי ק' ערלות פלשתים שוה כסף

דוד נשא מירב ומיכל; המגדל והמלמד כאילו ילדו; יעקב פדה אברהם מצער גידול בנים (לרש"י - גידול י"ב שבטים); פלטי בן ליש נעץ חרב ביניהם; שקר החן וכו'; נענש אבנר

מלך לא יוצא ללויה, לר"י יכול אם רוצה [כדוד]

ר"י - נשים לפני המטה, ת"ק - כפי המנהג

הבראה למלך - עם על התרץ ומלך על דרגש

מלך פורץ גדרות לעשות לו דרך (רש"י - לשדהו); דרך המלך אין לו שיעור

ר' יוסי, שמואל - האמור בפ' המלך (רש"י - בניכם ובנותיכם יקח וכו') מותר לו,

ר"י, רב - פ' זו רק לאיים

ר' יוסי - ג' מצות בכניסתן לארץ 1) מלך 2) עמלך 3) ביהמ"ק, ר' נהוראי - פ' מלך לא למצוה אלא כנגד תורעמתן

בתחלה מלך שלמה על העליונים ובסוף על מקלו/גונדו; מח' רב ושמואל אם חזר למלכותו

ביזה - אוצרות מלכים למלך [אורחא], שאר - מלך נוטל מחצה [לנגיד ולצדיק - ככה"ג בלחם הפנים [לאהרן ולבניו]] ובורר ראשון

לא ירבה נשים - ת"ק - 18 [שש נשים, כהנה וכהנה],
ברייתות - 24 [כהנה = 12, וכהנה = 24], 48 [וכהנה]

ר"י - מרבה ובלבד שלא יהו מסירות לבו [לא יסור לבבו]

ר"ש - אפי' א' שמסירה אסור

ר"ש דריש טעמא דקרא ולא ר"י

פלגש - בלי כתובה ובלי קידושין

400 בני יפת תואר לדוד; אמנון ותמר

יחוד עם אשת איש דאו' [יסיתך אחיך בן אמך - רק בן מתיחד עם אמו],
עם פנויה דרבנן [אמנון ותמר]

לא ירבה סוסים - רק בטלנין אפי' א' [למען הרבות סוס] ועובר בל"ת על כל סוס [סוסים]

ריבוי סוסים מותר כדי רכבו ופרשיו אפי' בהרווחה,

ריבוי כסף מותר כדי ליתן לאספניא (חיילותיו) אפי' להרווחה

כשנשא בת פרעה נעץ גבריאל קנה בים; לא נתגלו טעמי תורה דשלמה נכשל בלא ירבה לו נשים/סוסים

כותבי לו ב' ס"ת לשמו - ולא משל אבותיו [וכתב לו], א' לבית גנזיו וא' על זרועו, ואינו נכנס עמו לבית הכסא [יקרא בו]

רבא - מצוה להדיוט לכתוב ס"ת משלו [כתבו לכם]

ביררו כתב אשורית ולשה"ק; ראוי שתינתן תורה ע"י עזרא, נשתנה על ידו הכתב

אימתו עליך - אסורין בסוסו, כסאו, שרביטו, חוץ ממלך אחר

אין רואין כשמסתפר, ערום, במרחץ

אבישג; כמה קשין גירושין; עונש מיתת אשתו ראשונה; כורתת ברית למי שעשאה כלי

מסתפר כל יום [מלך ביפיו תחזינה עיניך]

כה"ג מסתפר כל ע"ש [חידוש משמרות], כהן הדיוט כל ל' יום [פרע (כנזיר) לא ישלחו]

ובזה"ז א"צ [כשיבנה ביהמ"ק יסתפר, לא גזרו דלא מיחל עבודה]

כהנים ששכחו משמרתם - רבנן - לעולם אסורים ביין [יבנה ביהמ"ק ועכשיו זמנו]

רבי - מותרים [רש"י - לא חייש שיבנה פתאום]

פרועי ראש במיתה [הללמ"ס, היקש לשתויי יין] אבל לא מחלי עבודה (לגי' רש"י כאן למסקנא מחלי עבודה)

רש"י כ. - כא:

לרש"י - מלכות נתבטלה ה' שנים בין שאול לאיש בושת, 1/2 שנה בין איש בושת לדוד

לרש"י - מעכה (יפת תואר) ילדה לו לדוד תמר קודם שנתגיירה בלב שלם

שלוחים למצרים לקנות סוסים עוברים בלא תוסיפו לראותם עוד

כתב עברית = כתב ליבונאה - לרש"י - אותיות גדולות