מסכת סנהדרין

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה דנים לכו"ע בג'? (6) בכ"ג? (4)? מתי נח' אי בכ"ג (2)? אי טפי מג' (3)? למה צריך ב"ד של ע"א (7)? (ב.)

ב. איך פודין הקדשות? היכן אין עושין עיר הנדחת? (2) מהו מנין סנהדרין גדולה וקטנה, ומנלן? באיזה עיר עושין סנהדרין, ומדוע? (ב)

ג. האם מדאורי' צריך ג' ומומחין לדיני הודאות והלוואות, ומנין (2)? מה הדין מדרבנן, ומדוע? מדוע כ' התנא גם ד"מ וגם גזילות וחבלות?(ב:-ג.)

ד. מדוע כ' נזק וח"נ (2)? מה המקור שצריך ג' לד"מ (2)? מנין דהולכין אחר רוב הדיינים (2)? מה דורשים מ"לנטות", לר"י ור' יאשיה? מדוע לרבי בעי ה' לד"מ? (ג)

ה. מי סובר יש אם למקרא?להצד דלכו"ע יש אם למקרא, מה ביאור את המחלוקות? מהיכן מוכח דיש מ"ד דיש אם למסורת (2)? למסקנה, מנין לאיסור בשר בחלב? (ד)

ו. מי יכול לדון ביחידי? דיין שטעה, מתי צריך לשלם, ומתי לא (2)? למי יש יותר כח, לריש גלותא או לנשיא שבט, ומנלן? (ה.)

ז. ממי קיבל רבב"ח רשות, ולהיכן זה הועיל? מדוע נקרא ע"י ר' חייא "בן אחותי"? מה החילוק בין רשותא דרבב"ח לרשותא דרב? ומדוע לא קיבל רב ע"כ רשות (2)? מדוע גזרו דתלמיד לא יורה בלא רשותא? (ה)

ח. איזה מים אין מכשירין לקבל טומאה? ואיזה פוסלין במי חטאת ומכשירין? באיזה מרחק מותר לתלמיד להורות, ומנלן? ובאיזה אופן שרי גם במקום רבו? האם יש אפשרות ליתן רשות להורות רק לזמן? (ה:)

ט. ג' שדנו וא' מהם אמר איני יודע, מה הדין, ומדוע? ב' שדנו האם דיניהם דין, ומדוע (גם ג.)? (ה:-ו.)

י. על מי נא' מה שעשה עשוי וישלם מביתו (2)? מה הדין בטעה בדבר משנה ובשיקול הדעת, ומאי שנא? (ו.)

יא. בכמה דיינים עושים פשרה, ומדוע? (3) והאם צריך קנין? מתי אין לעשות פשרה (3)? (ו)

יב. על מי נא' "בוצע ברך ניאץ ד'" (4)? במה עשה דוד משפט וצדקה (3)? מה ילפינן מלא תגורו (2)? במה נח' ת"ק וריב"ק בפשרה? (ו:-ז.)

יג. מה הם ה' הדברים שהביא להם שמואל ראיה מקרא (שמעו ושתו שבע זמירות הוא - סימן)? (ז.)

יד. מה נאמר על דיין הדין דין לאמיתו? מה נא' על מי שלא דן דין אמת (2), כיצד צריך דיין לראות עצמו ומנ"ל? מנ"ל שצריך שהדין יהיה ברור כיום (2)? באר מהו "למטייה שיבא מכשורא? מי עשה כן ומתי (2)? מה נא' על המעמידים דיין שאינו הגון (2)? (ז)

טו. מה אמר רב כי אתי לבי דינא וכשחזא אמבוהא אבתריה? מנ"ל לדיין שיהא מתון בדין, שלא יפסע על ראשי עם קודש, שלא ישמע דברי בע"ד קודם שיבא בע"ד חבירו (2)? ומנ"ל לכלי הדיינים? (ז:)

טז. באר הפסוקים: משפטתם צדק דין איש וכו', לא תכירו פנים וכו' כקטן כגדול וכו' כי המשפט וכו' והדבר אשר יקשה וכו'? מדוע נא' פרשת נחלות ע"י בנות צפלחד (2)? מה אזהרה נא' לדיינים ולציבור? איזה ב' זימונים יש ובכמה הם? (ז:-ח.)

יז. דיני קנסות בכמה הדיוטות ובכמה מומחים? מוש"ר בכמה דנים (2) באר פלוגתתם (8)? באר הברייתא וחכ"א תבעו ממון ב"ג תבעו נפשות בכ"ג? (ח.-ט:)

יח. מה הם המקרים של ממון לזה ונפשות לזה, ושל פלגינן דיבורא, ומה הדין בהם לר"י ולרבא ומאי קמ"ל בכל דין? מכות בכמה (2) ומנ"ל, ומה ילפינן מקרא דוהצדיקו והרשיעו? (ט:-י.)

יט. האם צריך לקדש ולעבר חודש, ומדוע? וכמאן ס"ל לתנא דמתני'? לרשב"ג בכמה דנים לעיבור השנה, כיצד, וכנגד מי? (י:)

כ. מי הם שעשו ומה עשו מחמת כיסופא (6)? מה נתנבא שמואל הקטן בשעת מיתתו? האם מעברין השנה מפני הדרכין, השלג, גלויות ישראל, גדיים וטלאים? מי היה תקיפי קדמאי ומי עינוותני בתראי, ומה ההבדל שאו בינם? (יא)

כא. על אלו שלשה דברים וארצות מעברין השנה, ומה הדין בב' וא' מהם? עיברו השנה בגליל או בלילה או קידשו החודש בלילה, מה דינו בדיעבד, ומדוע? מדוע ומנ"ל דאין מעברין השנה בשני רעבון? מה דין עיבור וחישוב שנה מעוברת קודם ר"ה, ומדוע? (יא:-יב.)

כב. שביעית והשנים הסמוכות לה, מה מעברים ומה לא? מהו מפני הטומאה, והאם מעברין השנה משום כן, ומדוע? מדוע חזקיה ביקש רחמים על עצמו (3)? במה טעה חזקיה להצד שעיבר ניסן בניסן ולהצד שהשיא את ישראל וכו'? (יב)

כג. כמה תקופה צריכה להיות חסרה שיעברו השנה, ומנ"ל? במה נחלקו ר"י ור"י, ות"ק ור"ש? ומה טעמו של אחרים? (יג)

כד. סמיכה (באר) וסמיכת זקנים, בכמה ומנ"ל? כיצד סומכין? מי נסמך ע"י ר"י ב"ב וממי נסמך ר"מ? סומכין בחו"ל ונסמכיך בא"י ולהיפך, האם הוי סמיכה? מנין שאין נסמכין לדבית עלי? מה סבר ר"ז בתחילה ומה עשה לבסוף לענין סמיכה, ומדוע? (יג:-יד.)

כה. מה ילפינן מקרא ד'ויצאו זקניך וכו' הנאמר בעגלה ערופה? לראב"י כמה צריכים להיות במעמד זה? הקדשות בכמה נפדים (2) ומדוע? (יד)

כו. הערכין המטלטלין מה הם (3) ובכמה הם? הקרקעות ט' וכהן מנ"ל? שער העומד ליגזז בכמה נפדה, והאם ד"ז תליא בפלוגתא דר"מ ורבנן בי' גפנים טעונות? רובע זכר ונקיבה בכמה דנים ומנ"ל? (יד:-טו.)

כז. מה ילפינן מ"וגם בעליו יומת", ומדוע לא ילפינן האי קרא כפשוטו להו"א ולמסקנא? מה הנידון בשור סיני ומה נפשט? הארי והזאב וכו' רא"א כל הקודם להורגן וכו' במה איירי ומהו זכה? (טו)

כח. אין דנין לא את השבט וכו' למה צריך לדונו, בכמה דנים ומדוע? נביא שקר, כה"ג ממונו ושורו, בכמה נידונים ומנ"ל? (טו:-טז.)

כט. את מי היו שואלים לפני מלחמת רשות, ומאי קרא? תבנית המשכן וחינוך הכלים, היאך נעשה בזמן משה ולדורות, ומנ"ל? היכן נותנים שופטים ושוטרים, ומנ"ל? האם, כיצד וכמה ערי הנידחת אפשר לעשות? (טז)

ל. סנהדרין גדולה כמה היתה ומנ"ל? וישארו ב' אנשים במחנה כיצד נשתיירו (2) באר (ועי' רש"י ד"ה מי שעלה)? מה גדולה נוסף לאלדד ומידד? מה נתנבאו (3) מדוע ומהו מה שאמר יהושע כלאם? (טז:-יז.)

לא. כיצד משכח"ל לרעה ע"פ שנים (2)? מה ז' תנאים צריך לשבת בסנהדרין? מי הם: דנים ולמדים לפני חכמים, רבותינו שבבבל ושבא"י, דייני גולה דא"י ודפומבדיתא? כמה אנשים צריך שיהיו בעיר ע"מ שיהיה סנהדריה גדולה, ומדוע (4)? (יז-יח.)

לב. כה"ג ומלך האם דנים (וישובים בדין) ונידונים, מעידים (וכיצד) ומעידין אותם, חולצים (מן האירוסין והקידושין) וחולצין לנשותיהם, יושבים בעיבור שנה, ומדוע? (יח-יט)

לג. באר הצדדים אי שתא בתר ירחא אזיל או לא, מהיכן ש"מ לנידון זה, מה מקשינן מג' רועי בקר ומה תרצינן? (יח:)

לד. מת לו לכה"ג מת, האם וכיצד מלוה ומנ"ל? כיצד מנחם אבלים ומה אומר להם, וכיצד מתנחם? כיצד היה ניחום אבלים מתחילה, ומדוע שינו הדין? מה ג' דברים התקין ר"י בציפורי? (יח-יט.)

לה. במה נחלקו דוד ושאול בקידושי מיכל (2)? מדוע נא' את חמשת בני מיכל אשר ילדה לעדריאל וכו' (2)? מנ"ל שהמגדל יתום בתוך ביתו והמלמד בן חבירו תורה דהוי כילדו? מאי דכתיב שקר החן והבל היופי וכו' (3)? (יט:-כ.)

לו. מה ב' דברים לומדים לר"י גבי לווית המת ממה שמצינו בדוד? מפני מה נענש אבנר? מהו דרגש להו"א, מה מקשינן, ומה למסק'? (כ.)

לז. האמור בפרשת מלך האם מותר למלך? אלו ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ואיזה תחילה ומנ"ל? על מה מלך שלמה דעת מלכותו ולבסוף? אוצרות מלכים ושאר ביזה למי מגיע, ומדוע? (כ:-כא.)

לח. היכן מצינו שר"ש דורש טעמא דקרא ור"י לא, והיכן להיפך, ומדוע? עד כמה נשים מותר להרבות ומנ"ל? יחוד האם הוא דאו' או תק"ח, ומדוע נתקן? (כא)

לט. כמה סוסים וכמה כסף וזהב יכול להיות למלך? כיצד נחשב הכסף בימי שלמה? האם מלך והדיוט צריכים לכתוב ס"ת כשיש להם? כיצד ניתנה תורה לישראל, כיצד חזרה וניתנה להם בימי עזרא, ומה ביררו להם ישראל? מנ"ל דראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו? (כא:)

מ. מתי ניתן "כתב אשורית", ומדוע נקרא כך? והאם היו שינויים בכתב, ומה הם? (3) מה ביאור הפסוקים "משנה התורה", "שיויתי ד' וכו"? (כב.)

מא. למי אבישג מותרת ולמי אסורה, מדוע? מנין שקשין גירושין? איזה איסור הותר לדוד? מה נאמר בגמ' על אשתו הראשונה? (6) (כב.)

מב. מתי מסתפר מלך, כה"ג, כהן הדיוט, ומדוע? האם בזה"ז כהנים אסורין בגידול פרע ושתיית יין, ומדוע? (דכ"ב:)

מג. באיזה אופן הלווה יכול לומר שרוצה להתדיין בב"ד אחר (2)? מי בורר הדיין השלישי, ומדוע (2)? מה היו עושין נקיי הדעת שבירושלים? (כג.)

מד. האם יכול לפסול דיין של זה, ובאיזה אופן? באיזה אופן יכול לפסול את העדים לפי ר' מאיר, ומדוע? (4) לתי' דמיירי דנאמן עליו כבי תרי. מדוע נחלקו גם כאן וגם בנאמן עלי אבא ואביך אי יכול לחזור בו? לתי' דנח' אי צריך לברר, מה סברת ר"מ (2), והאם זה קשור למח' רבי ורשב"ג? (כג. -כד.)

מה. מנין שת"ח שבא"י מחבבין זה את זה? (4) להיכן ירדו חנופה וגסות הרוח? מהו הסימן לגסות הרוח? מהו "בבל"? מה נאמר על ת"ח ותלמודה של בבל? (כד.)

מו. האומר נאמן עלי אבא ואביך, האם יכול לחזור בו -במחול לך ואתן לך? (3) האם נח' קודם גמ"ד או אחר גמ"ד, ומנין? מה ההלכה? מדוע נח' גם בתולה בדעת עצמו וגם בתולה בדעת אחרים? (כד.:)

מז. משחק בקוביא, האם הוי אסמכתא? ומדוע? ומדוע פסול לעדות (2)? איך יודעים אם ר' יהודה בא לחלוק או לפרש דברי ת"ק? (כד: כה.)

מח. האם לווה בריבית נפסל לעדות? איך פסל רבא את בר ביניתוס ע"פ העד שלוה ממנו בריבית? איך יודעים אם שהטבחא חזר בתשובה גמורה? (כה.)

מט. מפריחי יונים, מה הם עושים? והאם זה שייך גם בבהמה? מהי הצריכותא בתולה בדעת עצמו, ותולה בדעת יונו? בד' דמתני', איך יודעים ששבו בתשובה? (כה.:)

נ. מדוע הוסיפו את הגזלנים, החמסנין, הרועים, הגבאין והמוכסין? איזה מגדלי בהמות פסולים, ומ"ש מרועה? מה המיוחד בג' רועי בקר (2)? מה הדין בסתם רועה וסתם גבאי? (כה.:)

נא. סוחרי ואוספי שביעית, האם נפסלו לעדות, מתי, ומדוע? (2) מי נחשד על השביעית, ומנלן? מנין שקשר רשעים אינו מן המנין? (כו.)

נב. מה היה עונשו של שבנא (4)? כי השתות יהרסון, באר!(3) מדוע נקראת התורה תושיה?(3) מחשבה מועלת אפילו לד"ת, באר! מי צריך הכרזה, ומי לא? (כו:)

נג. אוכלי דבר אחר, מה הם, והאם נפסלים לעדות? החשוד על העריות, האם נפסל לעדות, ולאיזה עדויות? איזה גנב לא נפסל, איזה נפסל, ומדוע? קבוראי, האם נפסלו לעדות, מדוע, ומה עונשם? (כו:)

נד. עד זומם, ממתי הוא נפסל, ומדוע? מה הנמ' בין ב' טעמי רבא?(2) מומר אוכל נבלות לתיאבון ולהכעיס, האם נפסל, ומדוע? (כז.)

נה. הוזם לדיני ממונות, האם נפסל לדיני נפשות? והאם תלוי בפלוג' דאביי ורבא? האיך פסקינן ההלכה? היכן סתמה המשנה כר"מ? "כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות", באר! (כז.:)

נו. מי הם הקרובים דמתני' (10)? לר' יוסי דמתני', מי פסול? את מי ר' יהודה פוסל, ומי חולק עליו? (כז:)

נז. מנין שבנים פסולים לאבות ואבות לבנים? ומתי נענשים הבנים בעוון אבותיהם, ומתי בעוון אחיו? מנין שבני דודים פסולים זל"ז, ומנין שקרובים פסולים להעיד יחד?(2), מנין לקרובי האם? ומנין לזכות, ולדיני ממונות? (כז: כח.)

נח. איך רצו להביא ראיה ממתני' ששלישי בראשון פסול (2)? מדוע אי"ז יכול להיות ראיה? מה מקורו של רב דשלישי בראשון פסול? מי סובר דשלישי בשני נמי פסול? מה המקור שלהם? (כח.)

נט. מה המקור דאחי חמותי, בן אחי חמותי וכו' פסולין? ומה המקור לאחי חמיו וכו'? מה הדין באשת חורגו, ומנלן? מה הדין באחי האח, ואיך מתבאר מתני' דכ' בעל אמו ובנו? (כח.:)

ס. אבי חתן ואבי כלה, האם מעידין זל"ז? מה הדין להעיד לאשתו ארוסה, ומדוע (2)? באיזה קרוב לא נפסלו בנו וחתנו (2)? הא דתני ר' חייא ח' אבות שהן כ"ד, האם זה כמתני'? מה פסק שמואל כר' יוסי? (2) (כח:)

סא. מנין לפסול אוהב ושונא? האם פסולין לדון או לעדות? מהו שונא ומהו אוהב? (כט.)

סב. איך מאיימין על העדים?(3) למי טוענין ולמי לא (2)? מנין דאין טוענין למסית?(2) מנין שכל המוסיף גורע? (3) (כט.)

סג. מה הדין בהודה, ואח"כ אמר להד"ם, ומדוע? האם צריך שהלווה דווקא יאמר אתם עדי? האם אמרינן דאדם עשוי שלא להשביע את עצמו, ואת בניו? (כט:)

סד. הודה בפני ב' ואמר אתם עדי, האם כותבין? ומה הדין בפני ג' (4)? הודה בקרקעות, במטלטלין בעין, האם כותבין, ומדוע? איזה לשונות שאין כותבין בשטר אין מעכבין, ומדוע? (2) (כט: ל.)

סה. כשנאמר לבנים שהאב הטמין מעות של פלוני או עשיר, מה דין המעות? פרט! (3) איך כותבין בשטר הפס"ד, ומהו יסוד מחלוקתם? (3) (ל.)

סו. גמרו את הדבר מכניסין וכו', את מי צריך להכניס, ומדוע? באר המח' בלא ראו שניהם כא' (2), בלא העידו שניהם כאחד (2)? (ל.)

סז. מה אמר ר"י בר חנינא בדברי ר"י בן קרחה, ומדוע זה פשוט? האם הלכה כר"י בן קרחה, ובמה (2)? במה מודים חכמים לר"י בן קרחה (5)? באיזה עדות מטלטלין גם לפי רב מצטרפין, ומדוע? (ל:)

סח. הכחשה בבדיקות, מה דינה בדיני נפשות ודיני ממונות? מנין שכשרים? א' אומר חבית יין וא' אומר חבית שמן, א' אומר בדיוטה העליונה וא' אומר בתחתונה מדוע צירפום? (לא.)

סט. מתי יכול להביא עדים או ראיה, ומתי לא, ומה ההלכה? במה אין הלכה כרשב"ג (2)? האם השליש נאמן, ובאיזה אופן? (לא.:)

ע. מי כופה את מי לילך למקום הועד? ומדוע? היכן חולצין, במקום היבם או היבמה, ומנלן? איך מר עוקבא אמר שיכריחוהו לבוא לטבריא? (לא:)

עא. מה ההבדלים בין דיני נפשות לדיני ממונות?(10) מהיכן הק' דבדיני ממונות אצ' דו"ח? ומה תי' הגמ' (3)? מה דרשינן מצדק צדק תרדוף (3)? (לב.:)

עב. איך פותחין בזכות (6)? באיזה אופן מחזירין את הדין (3)? באיזה אופן ישלם הדיין מביתו? מדוע ר' טרפון פטור מלשלם אף דהאכילו הפרה לכלבים(2)? (לב: לג.)

עג. מנין שמחזירין לזכות ולא לחובה? מה הדין במסית, ומנלן? ומנין לחייבי גלויות ומלקות? באיזה אופן מחזירין לחובה? (לג:)

עד. מי יכול ללמד עליו זכות, ומדוע (2)? מנלן דאי' ללמד עליו חובה? מתי המלמד זכות יכול ללמד חובה, ומתי לא? מדוע כותבין ד' המזכין והמחייבין? (לד.)

עה. מה הנ"מ במח' ר' יהושע ור' גמליאל אי דרשינן ראוי לאישים או ראוי למזבח? ובמח' ריה"ג ור' עקיבא אי ממעטין מכבשם או מעולה? ובמח' ר"י ור"ע אי מרבינן זורק בחוץ מדם יחשב וכו' או מאו זבח? (לד.:)

עו. לענין מה הוקשו ריבים לנגעים לר"מ (3), ולענין מה לא, ומדוע? האם תחילת וגמר דין ביום, ומנלן? מה דרשינן מ'והיה ביום הנחילו את בניו' (2)? (לד:)

עז. מנין שדנים ד"נ ביום? מדוע משה לקח את כל ראשי העם (2)? מנין דאין גומרין ד"נ בו ביום? מה דורשים מהפסוקים "אשר חמוץ", "צרק ילין בה"?(2) מדוע אין דנים בער"ש ד"נ? (לה.)

עח. מנין שקבורת מת מצוה דוחה עבודה? מנין שרציחה דוחה את העבודה, ואיזה עבודה, ומדוע? מנין ילפינן ללאו ולחלק? ומנין דאין מיתת ב"ד בשבת? (לה:)

עט. מנין מתחילים בדיני ממונות ובדיני נפשות, ומנלן (2)? היכן תמיד התחילו מן הצד, ומדוע? היכן מצינו תורה וגדולה במק"א (3)? (לו.)

פ. האם מונין הרב והתלמיד בא' או בב', ומדוע? איזה דין מדיני נפשות נוהג בשור הנסקל, ומדוע לא כולם? כמה חומרות יש בדיני נפשות? גר וממזר, האם יכולים לדון, ומדוע? (לו:)

פא. הוצרכו לסמוך סנהדרין, כיצד היה הסדר? באר קרא דשררך אגן הסהר וכו'? מנ"ל דאפי' ריקנים שבישראל מלאים מצוות? (לז.)

פב. כיצד מאיימין על העדים שלא יעידו עדות שקר? מדוע נברא האדם יחידי (4)? מה ראה ר"ש בן שטח, במה נידון אותו אדם, ומדוע? האם מאיימין בד"נ וד"מ על עומד ועד מפי עד, ומדוע? (לז)

פג. על מה מכפרת גלות (2)? באר קרא דוהיה למקדש ולאבן, וקרא דוישקוד ה' על הרעה וכו'? באלו דברים אדם משתנה מחבירו, ומדוע? מדוע נברא אדם בע"ש (4)? (לז: לח.)

פד. מהיכן הוצבר אדם הראשון? פרט מה היה בכל שעה מ-12 שעות של ער"ש? מה היתה דעת המלאכים בבריאת העולם? מה היה גובהו של אדם הראשון? מה ילפינן מקרא דולי מה יקרו וכו'? (לח)

פה. מאלו ה' מקראות פקרו מינין, מה תשובתן בצידן, ומדוע נכתבו בצורה זו? מה המשלות שנשאר לנו מר"מ? (לח:)

פו. מדוע יצירת האדם היתה בצורת תרדמה? מה ענה ר"ג לכופר שתמה על הרבותא למימני כוכבים? מה תשובות לטוענים ח"ו שב' שותפים בבריאת האדם? מדוע אמר הקב"ה ליחזקאל לשכב על צד שמאל ואח"כ על צד ימין? (לט.)

פז. האם הקב"ה שש במפלתם של רשעים, ומנ"ל? מה גדול שנא' בעובדיהו, מפני מה זכה לנביאות, מדוע חילק הנביאים ל-2, ומדוע הוא יתנבא על אדום (2)? (לט:)

פח. כמה חקירות ובדיקות היו בודקים, ומה הם? מה בין חקירות לבדיקות? הבדלי ימים ושעות, מתי הוי הכחשה ומתי לא? את מי משתקין ואת מי שומעין, ומדוע? מתי פוטרין, מתי מוסיפים דיינים ומתי מחייבים? (מ.)

פט. למסקנא כיצד ילפינן ז' חקירות בכל הדינים? באר פלוגתת רבנן ור' יוסי? מניין להתראה מן התורה (4) ומדוע בעינן לכל הפסוקים הנ"ל? (מ: מא.)

צ. אשה חבירה שלא התרו בה, האם, כיצד ומדוע נהרגת? א' אומר כליו שחורין וא' אומר כליו לבנים, מה דינו? מי היה בן זכאי? (מא.)

צא. באר מהו אפי' ב' אומרים (2), והסברא לחלק בין חקירות לבדיקות באיני יודע? האם חיישינן שלא ידע א' מהעדים תרי שיפורא ורובו של חודש? (מא:)

צב. עד מתי מברכין החודש? אלו ב' ברכות היה ראוי לברך, ומדוע אין מברכין? מנ"ל דהמברך על החודש הוי כמקבל פני שכינה, ומה הדין הנובע מכך?(מא: מב.)

צג. א' אומר קודם הנץ וא' אומר בתוך הנץ ולאחריו, האם עדותן כשירה, ומדוע? ממתי פוטרין את החייב לרבנן ולר"י? נזדקן הדין מהו, ומי אומר כך, והאם אומרים כך בד"מ ובד"נ, ומדוע? (מב.)

צד. היכן היה בית הסקילה, פרט! ומדוע, ומנ"ל? חוץ למחנה דפרים הנשרפים דשחוטי חוץ ודמקלל, היכן הוא ומנ"ל? מה ילפינן מקרא ד'ויוציאו את המקלל וירגמו אותו אבן'?(מב: מג.)

צה. הדבר שעמו הרגו חייבי מיתות ב"ד, סוס שרץ ומעמידן, קורט של לבונה בכוס של יין, משל מי היה בא?

צו. אדם שזיכה ומת, שרצה לזכות ונשתתק, כיצד דיינינן? מתי ומאמתי מסרינן עמו זוגא דרבנן, ומדוע? (מג.)

צז. היוצא ליהרג מה אומר הכרוז, והאם הכרוז יוצא גם קודם לכן (עי' השמ"ט הצנ"ז), מה בקשו ממנו במרחק י' אמות מבית הסקילה, ומדוע? הוכח? (מג)

צח. כמה מעילות מעל עכן (2), מדוע נענשו עם ישראל, ומדוע עד עתה לא נענשו? על מה עבר עכן, ואלו עבירות עשה ומנ"ל? באיזה עונש נענש עכן וחפציו? (מג: מד.)

צט. תחנונים ידבר רש וכו' על מי נאמר, ומדוע (להו"א ולמסקנא)? כיצד השתחווה יהושוע למי שלא הכיר, על מה תבעו המלאך, ומה הוכיח מזה רב? (מד)

ק. איזה ג' שמות נוספים יש לגבריאל, ומדוע? 'היערוך שועך לא בצר' באר (3)! מניין שכיפר לעכן וידויו? מהו מעשה דבעיא מיכסא? (מד: וברש"י)

קא. במה נחלקו רבנן ור"י בסקילת אשה ובפריעת סוטה, ומה סברת כ"א? (מה.)

קב. בית הסקילה מה היה גובהו, ומדוע? האם בדחיה לבד יוצא יד"ח, ומה הדין כשלא הספיק דחיה, ומנ"ל? האבן מה היה גודלה, מי היה דוחפה, מהיכן היתה, והאם היתה נקברת עמו? (מה)

קג. עדים גדמין, האם מחייבים סקילה? מאיזה ברייתות רצתה הגמ' להקשות ולהוכיח כשמואל, מה דחתה, ומה מסקינן? (מה:)

קד. באלו עבירות יש תליה ומנ"ל? מה דין האשה בהנ"ל, ומנ"ל? בן סורר ומורה האם נתלה, ומדוע? מתי דנים ב' ביום א', ומדוע במעשה דשמעון בן שטח מדינא לא יכלו לדונם ביום א'? (מה: מו.)

קה. האם תליה היתה קודם או לאחר מיתתו, ומנ"ל? לכמה זמן ועל מה היו תולין אותו, ומנ"ל? (מו)

קו. מנ"ל דהלנת המת אסורה, ולמה מתרת? מנ"ל דין קבורה? מה הצדדים בסיבת קבורה והספד, ומאי נפק"מ? כיצד רצתה הגמ' לפשוט הספיקות הנ"ל מוספדו לו כל ישראל, איזה ספק נפשט וכיצד? (מו: מז.)

קז. חייבי מיתות, מי היה קבור אצל מי ועם מי לא, ומדוע? איזה ב' מתים החיה אלישע? באלו ב' דינים אמר ר"י הואיל ונדחה ידחה, ומאי קמ"ל בב' הדינין הנ"ל? (מז.)

קח. מת מתוך רשעו, הרוגי מלכות והרוגי ב"ד, האם ומתי מתכפר להם, הוכח כל דין! קבר וע"ז במחובר מעיקרא ובתלוש ולבסוף חברו, האם נאסרים ומנ"ל? אלו ג' קברות חלוקות בדיניהם, ומה דינם? (מז)

קט. האורג בגד למת, האם נאסר, ומנ"ל (2) ומדוע כל מ"ד לא ס"ל כהשני? כפה טמא מדרס, באיזה מעשה נטהר מטומאתו, ומדוע? החוצב - קבר ואבנים - לאביו וקברו בקבר אחר, האם יכול ליקבר בו, ומדוע? (מז: מח.)

קי. מותר המת מה דינו (3) ומדוע (2)? היו אביו ואמו מזרקין מה דינו ומדוע(2)? מי מהתנאים פליגי בפלוגתא דהזמנה מילתא, וכמאן הלכתא? (מח)

קיא. הרוגי מלכות וב"ד, מי יורש אותם? מדוע אחאב ירש את נבות (2) ומדוע יואב רץ לקרנות המזבח (2)? אלו קללות קילל דוד את יואב, מדוע והיכן נתקיימו בזרע?ו (מח:)

קיב. מדוע הרג יואב את אבנר ועמשא והיאך הרגם? מדוע נהרג יואב, ומדוע נקרא ביתו מדבר? (מט.)

קיג. באלו מקומות דרך מנין הוא בדוקא ובאלו לא [פרט המקרים וסדר הדברים]? (מט:)

קיד. לרבנן מנ"ל דסדר הרוגי ב"ד הוא סקילה שריפה הרג וחנק? (נ.) ומנ"ל לר"ש דפליג? מאי מרגליה בפומיה דר"י ומאי נ"מ? (נ)

קטו. באר הדרשות דילפינן מקרא דלהלן: ובת "איש" כהן כי תחל "לזנות" את "אביה" "היא" מחללת? מה היה הו"א דבת כהן שחיללה שבת דינה בשריפה?ומדוע דווקא באשה? (נ: נא.)

קטז. מדוע היה הו"א דאפי' בפנויה תשרף? בת כהן הניסת לא' מן הפסולין, מה דינה באכלה תרומה ובזינתה (2)? באר דברי ר"א 'את אביה בשריפה ואת חמיה בסקילה' (4)? (נא)

קיז. בת כהן שזינתה בנישואין, מה דינה לרי"ש ולר"ע, ומנ"ל? מה דרשינן מו' ד'ובת' לר"י ולרע", ומקרא ד'והם מקריבים'? (נא:)

קיח. איך מבצעים את מיתת שריפה? מנין ששריפת נשמה וגוף קיים (2)? ומדוע לא ילפינן מפרים הנשרפין שריפה ממש? איך נשרפו עדת קורח, ובני אהרן? מדוע לא סגי בילפותא מואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה? (נב.)

קיט. למה ת"ח דומה לפני ע"ה (3)? במה טעה ר' חמא בר טוביה (2)? מה המעשים שהביא ר"א בר צדוק להוכיח דשריפה ממש, ומה סיפר בתחילה, ומה דחוהו? (נב:)

קכ. איך מבצעים את מיתת סייף? ומדוע? מנין דעיר הנידחת בסייף? ומנין דרוצח עבד ורוצח בן חורין בסיף? מנין דאי"ז בדקירה, לארכו, בקופיץ וממול עורף? (נב:)

קכא. מנין שיש חנק בעולם, ומנין שסתם מיתה בתורה זהו חנק (2)? במי כ' סקילה במפורש (6)? מנין דורשין לשאר הנסקלין, איך דורשים ומה הנ"מ מנין ? (נג.)

קכב. מי הם הנסקלים (18)? הבא על האם, מתי אינו חייב רק משום אם ולא משום אשת האב, ומדוע? מנין למד זאת ר"א בריה דר' איקרא, ומה דוחה הגמ'? מנין למד אביי, ומה ב' ק"ו הגמ'? ואיך רבא מתרץ את ב' הקושיות? (נג)

קכג. הבא על אחי אביו בשוגג, כמה חייב, והבא על אביו כמה חייב, ומדוע? מה דורשים מ"ערוות אביך ... לא תגלה", ומ"ערוות אשת אביך לא תגלה", "ערוות אביך היא", "ערוות אביו גילה"? מה דורש ר' יהודה מהג"ש (3)? מדוע חייב על כלתו רק א', ומה ההו"א דיתחייב ב'? (נד.)

קכד. הבא על הזכור ועל הבהמה, מנלן דבסקילה? מהיכן שמענו עונש ואזהרה, בנשכר - בזכור ובהמה? מה הדין ב: הבא על הזכור והביא זכר עליו, הבא על הבהמה והביא בהמה עליו, הנרבע לזכר ונרבע לבהמה, הבא על הזכור והביא זכר עליו ובא על הבהמה והביא בהמה עליו, ומדוע? (נד:)

קכה. מאיזה גיל נחשב שבא על הזכור, ומנלן? הבא על הבהמה שלא כדרכה, ואשה שהביאה עליה בהמה שלא כדרכה, מה הדין ומדוע? (3) המערכה בזכור ובבהמה, מה דינו ומנלן? המערה בעצמו, האם חייב, וכמה? (נד:-נה.)

קכו. מה ההבדל בין בהמה שנרבעה לבהמה שהשתחוו לה? ולפי"ז מה יהא הדין בנרבעה לנכרי? ומה החילוק בין אילונית לבהמה? "לפי שבאה לאדם תקלה על ידה", מה בא לרבות (2)? מה דין בהמה שרבעה קטנה בת ג' ויום א', או נרבעה לקטן בן ט' ויום א', ומדוע? (נה)

קכז. מהו המברך את ד'? (2) (עי' גם סו.) ואיך מעידין עליו? מנין שזהו קללה? (2) ואי"ז ננקב, פירוש? מהי אזהרת מקלל, מנקב, מפרש? (נו.)

קכח. מנין דעכו"ם חייב בברכת השם (2)? האם חייב בכינויין, מנלן, ולפי מי? האם צריך שיברך שם בשם, ומנלן? והאם ישראל חייב בכינויים? (נו.)

קכט. בכמה מצוות נצטוו בני נח (6)? איך דרושים ז' מצוות מ"ויצו ד' אלוקים וכו" (2)? ומה הנפק"מ? מה נצטוו בנ"י במרה, ואיך זה מתחייב עם מה דבני נח נצטוו על הדינים (4)? (נו:)

קל. באיזה מצוות נצטוו לתנא דבי נמשה, ומנלן? במה נצטווה אדם הראשון (3), ומנלן? על מה בן נח נהרג (3), ומנלן? ישראל בכותי, במה מותר ובמה פטור? מהו "כיוצא בו" דגזל (3), דיפת תואר, דשפיכות דמים? (נו:-נז.)

קלא. האם בן נח נהרג ע"פ דין א', עד א', שלא בהתראה, ע"פ אשה, ע"פ קרוב, ומנלן? והאם נהרג על העוברין, ומנלן? אשה בת נח שזינתה או הרבה, מנין שנהרגת? מהו מיתת בן נח, ומנלן? (עי' גם נו.) מה דין ב"נ שבא על נערה המאורסה, נכנסה לחופה ולא נבעלה, ומדוע? (נז:)

קלב. על איזה עריות הוזהר בן נח, ומנלן? יעזב איש את אביו ואת אמו, מה דורשים מזה (2), ומדוע? מדוע אחותו מן האם אסורה (לר' אליעזר)? ומנין שמן האב מותרת? איך עמרם נשא דודתו (2)? איך קין נשא אחותו (2)? האם מותר בבתו, ומנלן (2)? עבד, האם מותר באמו ובתו, ומדוע? (נז:-נח:)

קלג. מי נקראת "אשת איש" לבן נח? ממתי נאסרת, וממתי חוזרת ומותרת? האם יש חילוק אצל בן נח בין ביאה כדרכה לשלא כדרכה, מנלן, והיכן (2)? (נח:)

קלד. מה דין גוי שהכה את ישראל, ומנלן? מה נאמר על הסוטר לישראל, ועל המגביה ידו על חבירו (4)? למי ניתנה קרקע, ומדוע? ומי ישבע לחם מן הקרקע? (נח:)

קלה. גוי ששבת, מה דינו? מתי שבת? ומדוע? מדוע לא נכלל בז' מצוות, ומ"ש מדינין? מה דינו של גוי שעוסק בתורה (2), ומדוע לא נכלל בז' מצוות (2)? באיזה תורה מותר וראוי לגוי לעסוק? (נח:-נט.)

קלו. האם דם מן החי אסור לישראל ולבן נח? מה לומדים מ"שנפשו דמו", "כי הדם הוא הנפש"? מנין שמצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה? לבני נח ולא נשנית בסיני, למי נאמרה, ומדוע? (נט.)

קלז. איזה דברי אסורים רק לב"נ, ומדוע (2)? מילה (2), שבת, ופו"ר דנשנו בסיני מדוע לא נצטוו ע"ז בנ"י? מהי המצווה דלא נשנתה בסיני? האם בני ישראל, עשיו, קטורה, חייבין במילה, ומנלן? (נט:)

קלח. למי הותרה אכילת בשר, ומנלן? איזה אבר מן החי מותר לבן נח, ומדוע? איזה מלאכה אפשר לעשות בדגת הים ובעוף השמים ובחיה הרומשת? למי ירד בשר מן השמים (2)? והאם יש לחשוש שזה בשר טמא? (נט:)

קלט. מנין דנצטוו על הכישוף? מנין שנצטוו על הכלאים, ואיזה כלאיים? האם כלאיים אסור בחו"ל, ומנלן? (ס)

קמ. מה בא לומר ר' אחא בר יעקב לענין שם בן ד' אותיות (2)? מנין שהב"ד עומדין, וקורעין, ולא מאחין? האם העדים צריכין שוב לקרוע, ומנלן? השומע אזכה מן העכו"ם, או כינוי האם צריך לקרוע? (2) מדוע בזה"ז אין קורין (2)? "אף אני כמוהו", האם מהני בד"מ וד"נ, הוכח! (ס.)

קמא. באיזה עבודה שעבד ע"ז חייב מיתה (5)? במה עבר בל"ת (10)? מדוע לא הזוכרה עבודת זורק, מקבל ומוליף? מנין לזובח מקטר ומנסך? ומנן השחואה? (עונש ואזהרה). מה דין בזובח קדשים בחוץ, להו"א ולמסקנה? (ס:)

קמב. המחשב מעבודה לעבודה בע"ז, מה דין הבהמה? ומה דין האדם, ומדוע? לדברי רבא בר' חנן: למה יצאה זובח? "איכה יעבדו" למעוטי מאי? ומה לומדים מ"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים"? (סא.)

קמג. איך מיישבים את הסתירה בין המשניות אם חייב בעובד דווקא או אפי' באומר אלך ואעבוד וכיו"ב (6)? האומר בוא ועבדוני, מה הדין, ומדוע (2)? (סא)

קמד. מהו העובד מאהבה ומיראה, ומה דינו? לאיזה אדם מותר להשתחוות? כהן משיח שחטא - בשאר עבירות ובעבודת כוכבים, באיזה אופן מביא קרבן? איזה קרבן? ומה דינו באשם תלוי, ומדוע? מהו שגגת מעשה והעלם דבר - בעכו"ם? (2) (סא:)

קמה. מנין לומדים חילוק מלאכות בשבת? (2) מהו "אחת מאחת" בשבת וע"ז? ומהו "הנה מהנה"? האם שייך בע"ז "שגגת ע"ז וזדון מלאכות"? האם יש חילוק עבודות כע"ז, ומנין (גם סג.)? ומדוע לא לומדים מ"אחת מהנה"? (סב.)

קמו. "חומר בשבת מבשאר מצוות", מהו החומר, וכלפי איזה מצוה? "חומר בשאר מצוות מבשבת", מהו החומר, ובאיזה מצווה (2)? מדוע אמר ע"ז ר' יוחנן פוק תני לברא? והיכן מצינו עוד את שיטת ריו"ח בזה? (סב:)

קמז. למה צריך ג' השתחואות? לפי"ז מדוע דרש ר' אלעזר מולא יזבחו לזובח למרקוליס ולא דריש לזובח למקטרים? (רש"י) (סג.)

קמח. האומר אלי אתה, מה דינו במזיד ובשוגג? ומה החידוש? ומנלן? מה דורשים מלא תאכלו על האדם (5)? באשר עבודות שבל"ת, האם לוקה, ומדוע? מה לומדים מ"לא ישמע על פיך"? (2) האם מותר לעשות שותפות עם עכו"ם, ומדוע? (סג)

קמט. איזה שמות של ע"ז מותר להזכיר, ומדוע? איזה ליצנות מותרת? "זבוח אדם עגלים ישקון" באר? (2) מה רצה מנשה לעשות לבנו חזקיה, ואיך ניצל? (סג:)

קנ. האם ישראל רצו מלכתחילה בע"ז מצד עצמה, ומה לבסוף? מה עשו אנשי כנה"ג ביצה"ר דע"ז ודעריות, ומדוע? מה עדיף היצמדות או הידבקות? מי שפוער עצמו לפעור ע"מ לבזותו, מה דינו? במרקוליס, כזרק אבן לבזותו, מה דינו, והאם שרי לקחת האבן כדי שלא תתנאה בעבודתו, ומדוע? (סג:-סד.)

קנא. האם מולך זה ע"ז? למאי נפק"מ (2)? האם ר"א בר' שמעון ור"ח בן אנטיבנוס אמרו דבר א'? (2) מה התנאים להתחייב במסירה למולך (4)? (סד)

קנב. המעביר כל זרעו, נכדיו, זרע פסול, מה דינו ומדוע? מהו דרך העברה (2)? העביר עצמו, מה דינו ומנלן? מנין שאבידתו קודמת? (2) למה נא' ג' כריתות בע"ז, ולמה נא' ונכרתה דמגדף? (2) (סד:)

קנג. מדוע גבי כריתות כ' רק בעל אוב ולא ידעוני (2)? האם חלוקין הם למיתה ולמלקות, ומנלן? באיזה מעשה ר"ע מחייב? הבא מקרים! (2) איזה בעל אוב יש בו מעשה גמור? לר' יוחנן, מה נקרא לאו שחייב מעשה לרבנן? ומדוע מגדף ועדת זוממים הוו לאו שאי"ב מעשה? (סה)

קנד. מה ההבדל בין מעלה בזכורו לנשאל בגולגולת (2)? איך הוכיח ר"ע לטורנוס רופוס הרשע, את קביעות יום השבת (3)? מהו דורש אל המתים? מהו מעונן? (3) ומהו מנחש? (סה:)

קנה. באיזה חילול שבת אין חייבין כרת (2)? המקלל אביו ואמו, באיזה אופן חייב? מנין שחייב על אביו לבד? (2) מנין אזהרה לדיין, נשיא, אביו, חרש? מנין ילפינן לאלוקים קודש? (סו)

קנו. נערה, בתולה, מאורסה, בבית אביה, מה בא למעט בזה? מה הדין בקטנה? מה דרשינן מ"ומתו גם שניהם"? נערה המאורסה שבאו עליה שנים שלא כדרכה, מה דינם, ומנלן? "רבי אומר תחילה" באר! (2) ומאי "וכן וכו' לפי הנ"ל? (סו:)

קנז. מסית רבים או נביא שהסית במה דינו, וכמאן אזלא מתני'? כיצד יודעים עדים על מסית? מכשף במה דינו ומנ"ל? (סז)

קנח. למה נקרא שמם כשפים, ומהו לטיהם ולהטיהם? איזה ג' חילוקי דינים יש במכשף וכיצד בודקים מכשפות? כיצד נהיה מכת צפרדע? (2) (סז:)

קנט. כיצד ראו חכמים שדעת ר"א מיושבת ועל אלו הלכות דנו עמו קודם פטירתו? כמה למד ר"א מרבותיו וכמה לימד? ממי למד ר"ע נטיעת קישואים? (סח.)

קס. בסו"מ מאיזה גיל נעשה ועד איזה גיל ומנ"ל, ומהו עד שיקיף זקן וכו'? האם קטן יכול להוליד, והאם בכה"ג נעשה בסו"מ? (סח:-סט.)

קסא. מה קשה מתנא דבר"י וממתני' על דברי ר' כרוספדאי ומה מיישבת הגמ'? האם אזלינן בתר רובא בד"נ, הוכח? (סט)

קסב. המסוללת בבנה קטן מה דינה לכהונה (פרט הגילאים הדין והטעם)? כיצד רצתה הגמ' להוכיח מאברהם אע"ה ואחיתופל שדורות ראשונים ילדו בגיל ח', מה דחתה הגמ', ומנ"ל למסקנא? (סט:)

קסג. מהו שיעור ואיזה סוג הבשר והיין שצריך בסו"מ לאכול ולשתות? מהו שיעור מגתו? באר הפסוקים: אל תרא יין כי יתאדם, למי אוי וכו', את אשר עשה לו בנו הקטן? (ע.)

קסד. מאיזה עץ אכל אדם הראשון (3) באר מדוע? מדוע וכיצד יסרתו אמו של שמואל? מה ד' תנאים לעלות בעיבור החודש? (ע)

קסה. מדוע אינו נעשה בסו"מ באכל בחבורת מצוה מע"ש בירושלים ונבילות וטריפות, ובאכל דבילה קעילות ואכל בשר או שתה יין? (ע:-עא.)

קסו. מהיכן בסו"מ צריך לגנוב והיכן לאכול ומדוע? כיצד שייך שיגנוב לאמו? כמאן אזלא הא דתנאי בסו"מ עיר הנידחת ובית המנוגע לא היו ולא עתידים להיות? (עא.)

קסז. באלו ה' מומין של הוריו אינו נעשה בסו"מ ומנ"ל? בפני כמה מתרין בו מלקין אותו ודנין אותו? (עא)

קסח. ברח קודם גמ"ד והקיף זקן תחתון מדוע פטור (2)? בן נח שבירך את ה', שהכה או בא על אשת חבירו או עשה כן בישראל ונתגייר, מה דינו ומדוע? מדוע בסו"מ נסקל? (עא:-עב.)

קסט. הבא במחתרת מדוע אין לו דמים, מה דין שבר ונטל חבית ומדוע? מה קשיא ממתני' על רב ומדוע אי"ז תיובתא (רש"י)? הגונב כיסף בשבת באלו ב' מקרים חייב? (עב.)

קע. מה ילפינן מקראי דדמים לו ואין לו דמים (2) מקרא דוהוכה ומת ומקרא דימצא הגנב (2)? רודף האם צריך התראה? האם דוחים נפש מפני נפש, ומדוע במעשה דשבע בן בכרי דחו (2 ברש"י)? (עב:)

קעא. את מי מצילים בנפשם (ג' שיטות) ומנ"ל? אלו נשים אין מצילין ברודפין אחריהם, ומדוע? מה ממעטינן מנער נערה? (עג)

קעב. הבא על אחותו מתי יש לה קנס (5)? רודף, נרדף ורודף אחר רודף ששיברו כלים ברדיפתן, מה דינם, ומדוע? באלו עבירות (ב' שיטות) ובאלו מקרים (2) אומרים יהרג ואל יעבור, ומדוע? (עד.)

קעג. מהו פרהסיא ומנ"ל? מדוע אסתר לא מסרה עצמה לקטילא? האיך יכול נעמן להשתחוות בבית רמון (2)? מעשה באדם א' מדוע אמרו חכמים שימות, ומדוע לא נשאה (2)? (עד:-עה.)

קעד. באר מהו הבא על אשת ובתה, ומדוע צריך לומר כך? אלו ג' דרשות ילפינן מגז"ש דזימה, באר לכל דרשה מה ילפינן? (עה)

קעה. מדוע לא אמרינן דאם אמו וכלתו אסורים כאם אמה וכלתה, לאביי ורבא? (עה:-עו.)

קעו. בתו מאנוסתו מנ"ל עונש ואזהרה, ומדוע לא ממטעינן בועלה משריפה? מה ילפינן מקרא דאת תחלל את בתך (3)? (עו.)

קעז. על מי נאמר: למען ספות הרוה וכו' (3) וידעת כי שלום וכו' (4) אז תקרא וכו' (4)? חמותו לאחר מיתה, מה דינו, ומדוע? (עו:)

קעח. רוצח שהכח בברזל, מהו שיעורו? מצמצם באדם ובהמה, מה דינו, ומדוע? כפתו ומת ברבע בחמה בצינה ע"י ארי וע"י יתושין, כפה עליו קערה ומת בהבלא, מה דינו, ומדוע? (עו:-עז.)

קעט. אלו ג' מקרים פטר רבא משום דבעידנא דשדיה לא היה מיתה? המשחקין בכדור, מתי חייבין מיתה, מתי גלות ומתי פטורין? מה פטרינן משום כח שני, ומה משום כח כחוש? (עז:-עח.)

קפ. הכוהו י' בנ"א בי' מקלות מה דינו (2) ומדוע? הורג טריפה וגסס בידי שמים, אדם ושור טריפה שהרגו האם חייבים מיתה? עדי טריפה שהוזמו מה דינו ומדוע? (עח.)

קפא. שיסה כלב בחבירו, הכה חבירו ואמדוהו למיתה והקל או לחיים ואח"כ מת האם חייב מיתה (2) ומדוע? מדוע כתוב במכה ב' אומדני? מקושש ומגדף, מדוע נחבשו? (עח)

קפב. נתכוין להרוג אדם והרג אדם אחר או בהמה, נתכוין לא' מב' אנשים או לראובן ומצא שמעון מה דינו ומנ"ל? ומה יליף כל מ"ד מקרא דחבריה? איזה תנא דבי חזקיה מפקא מדרבי ורבנן וכיצד? (עט)

קפג. רבי יהודה אומר כונסין אותם לכיפה על איזה דין אזיל ר"ש ומה שיטת ת"ק, באר סברת כל מ"ד? פרה שהמיתה ואח"כ ילדה, מה דינה? (עט:-פ.)

קפד. חייבי מיתות שנתערבו זב"ז, מה דינם, ומדוע (2)? הנשרפין בנסקלין ונסקלין בנשרפין, מה דינם, ומדוע? (פ:)

קפה. מי שנתחייב ב' מיתות ב"ד על עבירה א' וב' עבירות, מה דינו, ומדוע? מה דרשינן מקרא דאל ההרים וכו,' מדוע ר"ג היה בוכה במקרא זה, ומה א"ל ר"ע? (פא.)

קפו. מי שלקה כמה פעמים על מעשה או מעשים של כרת, מה עושין לו והיכא רמיזא? הורג נפש שלא בעדים, כיצד ידעינן (3) ומה עושים לו? ובמי קנאים פוגעים (3)? (פא:)

קפז. "יכרת ד' לאיש אשר יעשנה ער יענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לד' צבקות", מהו העונש, ומי יענש בכך? "זאת ועוד אחרת" היכן נמצא כתוב, ומהו העונש? (פב.)

קפח. מי גזרו על הבא על הכותית, ומה גזרו? באיזה אופן פנחס היה נהרג על ההריגה וזמרי לא, ומדוע? במה שכנע זמרי את כזבי שהוא עדיף ממשה? איך אכן הותרה בת יתרו למשה? (פב.)

קפט. "וירא פנחס", מה ראה? (3) מה הם ו' ניסים שנעשו לפנחס? "ויעמוד פנחס ויפלל" באר! מדוע נקרא קנאי בן קנאי? מיהו פוטיאל (2)? מה היה שמה של כזבי (2), ומה שמו של זמרי (5), ומדוע נקראו כך? (פב)

קצ. איך אמרינן דקנאין פוגעין בו - בגונב את הקסוה, מקלל את הקוסם, בועל ארמית, וכן שממיתין מי שלקה ושנה, וכהן ששימש בטומאה? (פב:)

קצא. מי חייב כרת בחוץ, ומי לא ומדוע? באיזה עבודות חייבין על זרות, טומאה, מחוסר בגדים, ושלא רחץ ידים ורגלים, ומנלן? יוצק ובולל בטומאה, האם אסור מדאוריי', ומנין? כהן ששימש בטומאה האם במיתה, הוכח! (פג.)

קצב. האוכל את הטבל, מה עונשו, ומנלן? ומדוע לא לומדים מנותר (2)? כהן טמא שאכל תרומה טהורה, אכילת תרומה טמאה, מה דינם ומנלן? (פג.)

קצג. זר שאכל תרומה, מה דינו, ומנלן? (2) זר ששימש, מה דינו (3), ומנלן? (גם פד.) טמא ששימש, מה דינו, מנלן, ומדוע לא לומדים מנותר? טבו"י ששימש, מנלן שמחלל עבודה, ומה דינו, ומנלן? מחוסר בגדים, מחוסר כפרה, שלא רחץ ידים ורגלים, שתויי יין, ופרועי ראש, ששימשו, מה דינם ומנלן? (פג:)

קצד. ערל ששימש, מה דינו, ומנלן? אונן ששימש, מה דינו, ומנלן? ומדוע לא לומדים מתרומה? יושב ששימש, מה דינו ומנלן? בעל מום ששימש, מה דינו, ומנלן (2)? ומדוע לא לומדים מנותר? הזיד במעילה, מה דינו, ומנלן? (2) (פד.)

קצה. מנין שמכה אביו בחנק? מנין שחייב בהכאה בלא מיתה (2)? מנין דבעי חבורה? (2) האם חייב בהכאת בהמה בלא חבורה? מה לומדים מההיקש דמכה אדם למכה בהמה? (2) האם מותר לבן להקיז לאביו דם לרפואה, ומנלן? (2) (פד:)

קצו. מדוע לא הרשה ר' פפא לבנו להוציא את הקוץ מבשרו? ומדוע בשבת שרי (2)? האם בן יכול להיות שליח ב"ד להכות ולקלל את אביו? הסבר את הברייתא "ומה מי שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו וכו'" (2)! ביוצא ליהרג, באיזה מקרה חלוק בנו מאחר, ומדוע? (2) (פד:-פה.)

קצז. האם מותר להכות מי שאינו עושה מעשה עמך? (2) מנין שמקלל חייב לאחר מיתה (2)? ומנין שגם בת טומטום ואנדרוגינוס חייבין? (2) האם חייבין על הכאת או קללת כותים, ומדוע? (2) מהיכן מוכח שב' הדעות ס"ל דכותים גרי אמת? (פה)

קצח. מה התנאים לחייב גונב נפש (2)? מה הספק בגנבו ישן ומכרו, ובמכר אשה לעוברה? מנין לאשה שגנבה אשה? מה הדין בגונב את העבדים, בגנב ומכר לקרובי הנגנב (2), ומנלן? הגונב את בנו, מה הדין (2), ומנלן? ומי עוד נפטר מחמ"כ? (פה:-פו.)

קצט. האם יש לעבדים בושת, ומנלן? (2) גנב ח"ע חב"ח, מה דינו, ומנלן? (2) לא תגנוב - לא תגנובו, מה קאי על ממון, ומה על נפשות, ומנלן? ומנין אזהרה על מכירה? (פו.)

ר. עדי גניבה ועדי מכירה בנפש שהוזמו, האם נהרגין (2)? באר המח' להו"א ולמסקנה? בעדי בן סורר ומורה מתי כו"ע מודו דנהרגין, דאין נהרגין, ומתי נח', ומדוע? עדי מכירה בנפש בלא עדי גניבה, האם נהרגין ומדוע? (פו)

רא. היכן היו ג' בתי דינין? באיזו הוראה חייב הזקן ממרא, ומנין? תלמיד שהורה, מה דינו, ומנין? מנין שביהמ"ק גבוה מא"י, וא"י גבוה מכל הארצות? על איזה דבר זקן ממרא מתחייב (3), ומנלן? (פו:-פז.)

רב. לפי ר"מ, איך שייך כרת וחטאת, בעיבור השנה? הלכות אחד עשר? משפט - זה הדין? דם נידה? דם לידה? דם זיבה? דיני ממונות? דיני נפשות? דיני מכות? נגעי אדם? נגעי בתים? נגעי בגדים? הערכין (2)? החרמים? הקדשות? השקאת סוטה? עריפה עגלה? טהרת מצורע? לקט שכחה ופאה? (פז.-פח.)

רג. מדוע נאמר בחרם "קדש קדשים"? מדוע לא הרגו את עקביא מן מהללאל (2)? מי יכול למחול ומי לא, ומדוע? (3) היכן ישבו הסנהדרין בשבתות ויו"ט, ומדוע? (2) מי מתמנה לדיין בעירו, בהר הבית, בעזרה, ובלשכת הגזית? האם צריך שהזקן ממרא יעשה כהוראתו, ומה חומרתו, וטפי ממסית? (פח)

רד. מה הדבר שעיקרו מד"ת ופירושו מדברי סופרים ויש בו כדי להוסיף ואם הוסיף גורע? מדוע אי"ז לולב וציצית? באיזה ב"ד ממיתין אותו, ומתי ממיתין, ומדוע? מי צריך הכרזה, ומנלן? ומדוע נכתב בל' שונה? (פח:-פט.)

רה. בנבואה, מי מיתתו בידי אדם, ומי מיתתו בידי שמים, ומנלן? מי נתנבא במה שלא שמע, מי הטעה אותו, ומדוע נענש? מי נתנבאו מה שלא נאמר לו? והלא אף לחבירו לא נאמר? הבא דוגמאות לשאר העוברים בנבואה! (פט)

רו. מה דין הכובש את נבואתו, והיאך מתרין בו? מדוע אצל יונה לא הודיעוהו שהדרו בה? איזה נביא צריך ליתן אות כדי שיאמינו לנבואתו, ואיזה לא? "אחר הדברים האלה", איזה דברים (2)? במה ניסה השטן להניא את אברהם (3)? (פט:)

רז. מהו עונש נביא שהדיח, מדיחי עיר הנדחת, ומנלן? באיזה אופן לכו"ע פטור, לכו"ע בחנק (לחד מ"ד)? באיזה אופן אין לשמוע אפי' לנביא המוחזק? ואיך יתכן שיעמיד חמה באמצע הרקיע (2)? מנין לזוממי בת כהן ובועלה דבחנק? (פט:-צ.)

רח. מנין שלכל ישראל יש חלק לועה"ב? ולמי אין חלק לעוה"ב (6)? מי הם ג' מלכים וד' הדיוטות דאין להם חלק לעוה"ב? ובמי מהם מח'? מדוע הכופר בתחית המתים מן התורה, אין לו חלק לועה"ב? מנין שמדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה? (צ.)

רט. "ונתתם ממנו את תרומת ד' לאהרן הכהן" והרי אהרן לא נכנס לא"י (2)? מנין שאין נותנין תרומה לכהן ע"ה (2)? ומה נאמר על הנותן תרומה לכהן ע"ה (3)? (צ:)

רי. מנין הוכיח ר' סימאי דתחית המתים מה"ת? מהיכן הוכיח ר"ג (5) ומדוע לא קיבלו המינין (3)? מנין שהקב"ה יודע מה שעתיד להיות? (צ:)

ריא. מה דורשים מהפסוק "הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה" (3)? היאך הוכיח ר"מ שיקומו בתחית המתים לבושים? מה התשובה שהשיבה בת הקיסר לאביה ששאל איך יחיו מן העפר (2)? ומה ענה ר' אמי על כך (3)? מה היה הויכוח בן גביהא בן פסיסא למין? (צ:-צא.)

ריב. מה ענה גביהא בן פסיסא בויכוח עם בני אפריקי, בני מצרים, בני ישמעאל ובני קטורה? מה מסר אברהם אבינו לבני הפילגשים? מדוע גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין, ומה ענה על כך רבי? (צא)

ריג. מה שאל אנטונינוס את רבי בענין זריחת החמה, ומה ענהו רבי? ממתי ניתנה נשמה באדם, ומה ההוכחה? וממתי ניתן היצה"ר, ומה ההוכחה? (צא:)

ריד. מתי יתרפאו מי שמתו בעלי מומין? לעתיד לבוא, האם ימותו, ומתי? על מה נא' וחפרה הלבנה ובושה החמה, ועל מה נא' והיה אור הלבנה כאור החמה וכו'? (2) (צא.)

רטו. איך מוכח מאני אמית ואחיה לתחית המתים? מהיכן הוכיח ר"מ (2)? ואיך נפרש הפס' אז יבנה שלמה במה וכו'? מה דרש ריב"ל מפס' אשרי יושבי ביתך וכו'? (2) ומה דרש ר"ח בר אבא מהפס' קול צופיך וכו' (2)? מה נאמר על המונע הלכה מפי תלמיד (3)? ואם למדו מה שכרו (2)? (צא:-צב.)

רטז. מהיכן הוכיחו רבא רבינא ור' אשי לתחית המתים מן התורה? מי יזכה להנהיג את הציבור לעוה"ב? מי ניתן בין ב' אותיות (3)? ומה נלמד מכך? מה נאמר על מי שיש בו או אין בו דעה (5)? מה קורה לבית שאין ד"ת נשמעין בו בלילה, ולמי שאין מהנה ת"ח מנכסיו? ומנין? (צב.)

ריז. האם ובאיזה אופן ראוי לשייר פת על שולחנו, ומדוע? מי כעובד ע"ז ומי קשתו ננערת? מה לומדים מזה שבית אפל אין פותחין בו חלונות? מנין הוכיח ר' יאשיה שתחית המתים מן התורה, ומנין שיהא בקולי קולות? (צב.)

ריח. מה יהא עם הצדיקים שיקומו בביאת המשיח, בזמן שהקב"ה יחדש את עולמו? מדוע אין ללמוד ממתים שהחיה יחזקאל? איזה שירה אמרו? (2) האם היה להם צאצאים, ומי? מי הם אותם המתים (5)? ומתי החיה אותם יחזקאל? מה עשה אז נבוכדנצר? (צב:)

ריט. מה הם ו' ניסים שנעשו ביום שהושלכו חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש? מנין שאפי' בשעת הסכנה לא ישנה אדם מן הרבנות שלו? מנין שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת? למה נמשלו חנניה מישאל ועזריה (2)? להיכן הלכו חנניה מישאל ועזריה (3)? ודניאל (3), ומה הסיבה לכך (3)? (צב:-צג.)

רכ. מי הושלך לכבשן ונקלה? מי הושלך עמם, ומה קרה לו? מדוע? ומה נימק לנבוכדנצר? מה הם ו' השעורים שנתן בועז לרות, ומה רמז בזה? (צג)

רכא. במה נתקנא שאול בדוד? מנין שדואג אמר זאת? "והריחו ביראת ד'" באר!(2) איך הוכיחו שבן כוזיבא אינו המשיח? דניאל חנניה מישאל ועזריה, האם הם משבט יהודה? מדוע נקראו סריסים (2)? באר לפי"ז, וחבל לא איתי בהון, טוב מבנים ומבנות? (צג:)

רכב. מדוע לא נקרא הספר על שם נחמיה (2)? במה דניאל גדול מחגי זכריה ומלאכי, ובמה הם גדולים ממנו? מה תקנת מי שנבעת (3)? (צג:-צד.)

רכג. "למרבה המשרה" מדוע המ"ם שבאמצע המילה סתום? מי אמרה שירה במקום חזקיה? "אתא בוקר וגם לילה", מהו לילה (3)? מהו הגנאי לחזקיה ולמשה? מה הפי' "ויחד יתרו" (2)? למי יש 8 שמות (2), ומה נא' על כך? ומדוע סנחריב נקרא בל' "אנספר רבא ויקירא"? האם היה מלך פיקח או טיפש? היכן דברו ישראל בגנותה של ארץ ישראל? (צד.)

רכד. איך נשרפו חייל סנחריב? ואיך מתפרש הפס' יתרת כבודו וכו' (2)? ממי נפרע הקב"ה בעצמו, וממי ע"י שליח, ומדוע? מרום קיצו, מלון קיצו, באר! את מי אמר הקב"ה לסנחריב שישחית? ומדוע נענש? מדוע נענשו בנ"י בכך? מה ההבדל בין אכילת חזקיה לפקח בן רמליהו? (צד)

רכה. היכן מוזכר ענין עמלם של עמו של חזקיה בתורה (3)? על מה נשבע הקב"ה, ומדוע הוצרך לכך? איך חזקיה דרבן את עמו ללימוד התורה? מה היתה ידיעת התורה בזמנו (2)? איך הותר להם השלל של סנחריב, הרי היה מעורב בו ממון עשרת השבטים? (צד:)

רכו. כמה מסעות נסע סנחריב באותו היום, ומה הם? "צהלי קולך בת גלים, הקשיבה לישה" עניה ענתות, באר! כמה שמות לאריה, ומה הם? מדוע הזדרז סנחריב להגיע לירושלים באותו היום? מה תכנן סנחריב כשראה את ירושלים, ומה קרה באותו הלילה? (צד:-צה.)

רכז. מי קפצה להם הדרך? (3) ויזרח לו השמש, וכי לו לבד זרחה? האם כלה זרעו של דוד, ומה מי שנשאר? (צה)

רכח. כמה חיילים הביא סנחריב, מה היה אורך ורוחב המחנה, ומי מהם מת? במה הכם (6)? כמה נשארו מהם (4)? מי נשאר לחד מ"ד)? (צה:)

רכט. "יגלח ד' בתער השכירה" באר! מי הרג את סנחריב, ומדוע? "מחלק עליהם לילה", מהו לילה? (2) כמה פסיעות פסע נבוכדנצר לכבוד ד', והיכן? מדוע נקרא בלאדן בן בלאדן? (צו.)

רל. "בא נבוזראדן... עמד לפני מלך בבל" והרי נבוכדנצר לא היה בירושלים? במה ניסה להבקיע את ירושלים, ובמה הצליח? כמה נהרגו על דמו של זכריה? ואימתי נח? (צו:)

רלא. מי התגייר לגר תושב ומי לגר צדק? מבני בניו של מי למדו תורה, והיכן? (3) ושל מי לא, ומדוע? מי הם השכנים הרעים של ירושלים, ומה עשו? (צו:)

רלב. שבוע שבן דוד בא מה קורה כל שנה, ואלו דברים יהיו בדור שבא (פרט לפחות 13)? מה בא בהסיח הדעת (3)? כמה שנים יהיה העולם, וכמה חרב? (צז)

רלג. מה ילפינן מקרא ד"אם יתמהמה חכה לו"? כמה צדיקים מקבלי אפי שכינה? מי הם החולקים ומה דעת ר"א אם ישראל נגאלים בלא תשובה? (צז:-צח.)

רלד. אין ב"ד בא עד... (5)? זכו היאך ומתי יגיע המשיח? מה היה מעשה דבר ליואי ומשיח? מה סימן נתן ריב"ק לביאת המשיח, ומה ביקש בעת פטירתו ומדוע? (צח)

רלה. מי אמרו ייתי ולא אחמיניה, ומדוע? מה שמותיו של משיח (5)? למי אברי עלמא (3)? ימות המשיח כמה זמן הם (9)? (צח:-צט.)

רלו. על אלו דברים נתנבאו הנביאים ועל אלו לא לרחב"א, ובמה יש שנחלקו עליו? על מי נא' כי דבר ה' בזה (9)? לאיזה עמל נברא האדם ומנ"ל? (צט)

רלז. מה נא' על העוסק בתורה לשמה (4)? על מה נא' כאילו עשה ואת מה (4)? מי אפיקורס (6) ומיהו מגלה פנים בתורה (5)? (צט:-ק.)

רלח. באיזה סיוע לרבו מחזי אפקרותא ובאיזה לא? איזה שיעור יהיו החלונות והשערים בירושלים לע"ל? מהו ועלהו לתרופה? (5)? (ק)

רלט. הבא לפחות 7 דברים שאפשר לדרוש מספר בן סירא? כל ימי עני רעים וטוב לב וכו' על מי נא' (6) מי מביא טובה לעולם ומי רעב ומדוע? (ק:)

רמ. אלו לחשים מותרים אפי' בשבת ואלו אסורים אפי' בחול? כשחלה ר"א מי נכנס לבקרו ומה אמר כל אחד? מי בא בעלילה ומי נובט ולא ראה (3)? (קא)

רמא. ירבעם מדוע נקרא כך (3), מדוע זכה למלכות ומדוע נענש? מדוע העמיד צלמים, היכן, וכיצד קיבל חתימת העם ע"ז? מה גרם ליהוא לחטא (2)? על אלו ד' דברים נא' עת מזומנת לפורענות ואלו דברים ארעו בשכם (3)? (קא:-קב.)

רמב. מה נא' על האוכל בלא ברכה? וביום פקדי ופקדתי מתי נגבה פסוק זה? (פרט כיצד היה כל דבר - רש"י) כשדרש ר"א במלכים כיצד קרא להם בתחילה ובסוף ומדוע? מפני מה זכו עמרי ואחאב למלכות? מדוע היה צריך לפתות את אחאב (2) מי פיתהו ומהו צא שנא' בו? (קב)

רמג. מנשה האם יש לו חלק לעוה"ב ומנ"ל? מתי ביקש הקב"ה להחזיר העולם לתוהו ובוהו ומדוע לא עשה כן (2)? מאי דכתיב: איש חכם נשפט וכו', לא תאונה אליך רעה (2), על שדה איש עצל וכו' (קב:-קג.)

רמד. אלו כתות אינם מקבלות פני שכינה ומנ"ל? יושב בסתר וכו' את מי בירכו ומי בירך כל קטע - באר מדוע (רש"י)? כמה פנים שנו אחאב ירבעם ומנשה בתו"כ (קג)

רמה. אחז יהויקים מנשה ואמון אלו עבירות עשו ומה דינם לע"ל ומדוע? לגימה מה עושה (5)? מה נגרם מאמירת חזקיה הטוב בעיניך עשיתי (פרט השלבים)? מהו בית נכתה? (קג:-קד.)

רמו. מהו שרתי במדינות והיכן מצינו כן? "בלילה" באר (4)? וכי משא פנים יש בדבר וכו' באר שאלת ותי' הגמ' בב' אופנים? (קד)

רמז. את עוד מי בקשו למנות מי ניסה למנוע זאת והיאך זה נמנע? דורשי רשומות מה אמרו ומהיכן למדו זאת? מה תשובה ניצחת השיבה כנס"י לנביא (3)? (קד:-קה.)

רמח. מדוע נקרא בלעם בשם זה, מה שמות אביו (3) ומדוע? חוצפא מה נא' עליה (2) האם בלעם ידע דעת בהמתו ודעת עליון (באר)? מה מבטלת שורה (2) ומנ"ל? במי אין אדם מתקנא (3) והאם זה לכו"ע? (קה)

רמט. מה רצה בלעם לקלל את עם ישראל והאם נתקיים? מ"ד נאמנים פצעי אוהב ונעתרות וכו'? מי באותה עצה ומה קרה להם? לכה איעצך וכו' מה עצה? היכן מצינו שכתוב וישב (4) ואיזה לשון זה? בלעם במה נהרג ובן כמה? (קה:-קו.)

רנ. מה התפלל דוד בחייו של דואג (2) ומה על לאחר מיתתו (3) ומה עשו לו מלאכי חבלה? דואג ואחיתופל כמה בעו במגדל הפורח, האם הוו סברי וסלקי להו שמעתא, ובאיזה גיל מתו? כיצד קרא דוד לאחיתופל בתחילה ובסוף? (קו:)

רנא. מנין שלא יביא אדם עצמו לידי נסיון? מאי דכתיב: לך לבדך חטאתי וכו', כי אני לצלע נכון וכו' ובצלעי שמחו ונאספו וכו'? מדוע דוד דומה לסוחר כותי והיאך עשה זאת? כיצד ידעו כל ישראל שנמחל לדוד? (קז)

רנב. במה גיחזי החטיא את הרבים ומדוע הרחיקו אלישע? את מי תהא ימין מקרבת ומדוע? כמה חלאים חלה אלישע ומדוע? זקנה, חולי קודם מיתה, ורפואה מחולי אמתי החלו בעולם? (קז:)

רנג. דור המבול מה דינם לעוה"ב, מדוע נתגאו ונדונו במבול, במה השחיתו ועל מה נחתם גז"ד? מהו בדורותיו האמור אצל נח ומדוע נענשו הבהמות, ולמה הדבר דומה? (קח)

רנד. מה התווכח נח עם בני דורו ועם העורב? ויהי לשבעת הימים מה טיבם (4)? מהו ואשתו האמור בבהמות, ומנא ידע (2)? מי שימש בתיבה ומה עונשו (3)? מה הצער שהיה בתיבה? מה המעשה בנחום איש גם זו? (קח:-קט.)

רנה. דור הפלגה מאי עבוד למה נתכוונו ומה נענשו, ומה ארע למגדל? מהו רעים וחטאים הנא' בסדום (3) מדוע נתגאו ובמה חטאו, פרט כיצד (הבא לפחות ה' דוגמאות)? מה ג' מעשים היה לאליעזר עם סדום? (קט)

רנו. מרגלים ודעת קרח מה דינם לעוה"ב ומנ"ל? קרח בן יצהר וכו', אבירם, דתן, און בן פלת בן ראובן מדוע נקראו כן? נשותיהם של און וקורח מה גרמו לבעליהם וכיצד? וישמע משה מה שמע? (קט:-קי.)

רנז. מה נא' על: המחזיק במחלוקת (2) החולק על מלכות ב"ד, החולק העושה מריבה המתרעם והמהרהר אחר ועם רבו? מה היה עונשם של קרח ועדתו, ובמה נידונים היום ומה קרה לבניו של קרח? (קי)

רנח. דור המדבר ועשרת השבטים מה דינם לעוה"ב ומנ"ל, ומה דין קטני רשעי ישראל ועכו"ם? קטן מאימת בא לעוה"ב ומנ"ל (5)? והשלישית יוותר בה, ולקחתי אתכם א' מעיר וכו', באר (2)? (קי:- קיא.)

רנט. כמה היו בנ"י במצרים קודם יציאתן? מה השיב הקב"ה על טענת משה ומאז באתי וכו'? מי ס"ל דארך אפים ראה? למי עתיד הקב"ה להיות עטרה? (קיא)

רס. מה התנאים להיות עיר הנדחת, ומה דינם בעוה"ז ולעולם הבא, מה דין ממון צדיקים ורשעים שבתוכם, ומה דין הקדשות תרומות מע"ש וכתבי הקודש שבהם? האם יש ראיה ממתני' אי חולקין עיר א' לב' ומדוע? (קיא:)

רסא. כיצד שייך שתודח רובה של עיר להו"א ולמסקנא (4)? כמה צריך לשהות בעיר ליחשב כבן ויושב העיר? נכסי צדיקים ורשעים, גבוה ופקדונות שבתוכה וחוצה לה מה דינם ומדוע? עיסה ובהמה שחציה של עיה"נ שחט בהמת עיה"נ, שער צדקניות שבה, האם נאסר ומדוע? (קיב.)

רסב. קדשי מזבח מה דינם, מדוע לא מקריבים אותם (רש"י) ומדוע לא משתמשים בפדיונם (2) ומדוע כל מ"ד לא מבאר כהשי' השניה? מה דין בהמת בכור ומעשר בתמימין ובע"מ, ומה דין תרומות שביד כהן וישראל? (קיב:)

רסג. עיסה של מע"ש מה דינה בחלה, מע"ש שבעיה"נ מה דינו, פרט בהנ"ל המקרים והטעם? "והיתה תל עולם לא תבנה עוד" כיצד דרשינן לר"ע ולריה"ג להו"א ולמסקנא (רש"י)? (קי"ב:-קיג.)

רסד. מה קלקלה קילל יהושע בעינן יריחו, במי וכיצד נתקיימה? אלו מפתחות ביקש אליהו ומפני מה? מה נא' שכשצדיק ורשע באים עולם וכשנפטרים, ומיהו רשע? (קיג).

שאלות למבחן בע"פ

א. מהי ההוכחה שבכל מקרה יש אם למסורת?

ב. מתי תלמיד מורה בפני רבו, במקום רבו, במרחק מרבו?

ג. האם צריך לעבר ולקדש את החודש? קידשו החודש ועיברו השנה בלילה האם מהני או לא?

ד. מדוע ביקש חזקיה רחמים על עצמו (3)? ממי נסמך ר"מ? עריפת עגלה בכמה?

ה. כה"ג ממונו ושורו בכמה נידונים? כמה ערים אפשר לעשות עיר הנידחת בב"ד א'?

ו. כמה יהא בעיר ותהא ראויה לסנהדרין (4)?

ז. מהו דכתיב שקר החן והבל היופי וכו' (3), אלו ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ?

ח. איזה זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד, דברי ר"מ", באר דבריו, להו"א ולמסקנא!

ט. מי סובר שרק גזלנים ומלוי בריבית פסולין לעדות?

י. הודה לו בפני עדים ול"א אתם עידי, ואח"כ א"ל משטה אני בך, להד"ם, לא אתן לך הבא עדים שהלוית לי, מה הדין, ומדוע?

יא. בפרה שניטלה האם שלה, והטריפה ר' טרפון, מדוע חשב ר' טרפון שחייב לשלם? ומדוע פטור אפי' שכבר האכילוה לכלבים (2)?

יב. מדוע אין דנין דיני נפשות בערב שבת? (5)

יג. מדוע נברא אדם יחידי,(4) ובערב שבת (4)?

יד. כמה חקירות היו ומה הם? א' אומר כליו שחורין וא' אומר כליו לבנים, מה דינו למקשה בגמ' לרב חסדא ולבן זכאי?

טו. חוץ למחנה דפרים הנשרפין דשחוטי חוץ ודמקלל, היכן הם? אבן שנשקל בה, סודר שמניפין בו, קורט של לבונה בכוס של יין, משל מי בא?

טז. מה הצדדים בסיבת קבורה והספד ומאי נפק"מ? ואיזה ספק נפשט?

יז. מהו סדר הד' מיתות לרבנן ולר"ש, ומה הדין להנ"ל בבת כהן נשואה שזינתה?

יח. באיזה גזירה שווה לומדים נסקלים (2)?

יט. מהי מיתה האמורה בבן נח, ומנלן?

כ. מהי מיתתו של גוי שעסק בתורה, ומדוע? (3)

כא. מה החילוק בין יחיד הניסת לרבים הניסתים? (2)

כב. אלו סוגי בעל אוב מצינו? (4)

כג. בן סורר ומורה מאיזה גיל נעשה ועד איזה גיל, מה צריך לאכול ולשתות כדי להעשות בסו"מ ומה השיעור (2)? ומדוע הוא נסקל?

כד. אלו מצילין אותם בנפשם (ג' שיטות)? באלו עבירות (ב' שיטות) ובאלו מקרים אומרים יהרג ואל יעבור (2)?

כה. מהו הבא על אשה ובתה (2) ומה בכלל אשה ובתה, ומה דין חמותו לאחר מיתה (2)?

כו. מצמצם, כח ראשון ושני, שיסה בו כלב, הכה חבירו אמדוהו למיתה והקיל ואח"כ מת, נתכוין לא' מב' אנשים והרג א' מהם, האם חייב מיתה?

כז. מי שנתחייב ב' מיתות ב"ד, חייבי מיתות שנתערבו זה בזה, לקה ושנה על עבירת כריתות, איזה מיתה חייבים?

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת סנהדרין