מסכת ראש השנה

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים

א. ר"ה למלכים, מתי, ולמאי הלכתא? (ב.)

ב. מה הקמ"ל בב' הדינים בברייתא של מלך שעמד בכ"ט באדר, ובג' דינים שבברייתא דמת באדר? (ב.-:)

ג. מנין למלכים וליצ"מ דמנינן מניסן? (ב:-ג.)

ד. מה היו שמותיו של סיחון, ומדוע? (ג.)

ה. מנ"ל דר"ה אינו באדר אייר סיון ותמוז? (ג.)

ו. מאימתי מונין למלכי אוה"ע ומנ"ל? ומנ"ל דמעשה דכסלו קדים דלמא דניסן קדים? (ג.-:)

ז. מה הן שמותיו של כורש ומדוע? היאך מנו לו (כמו איזה מלכים)? ומנ"ל שהחמיץ? (4) (ג:-ד.)

ח. מה ההבדלים בין בנין שלמה לבנין כורש (2)? (ד.)

ט. ר"ה לרגלים, מתי, למאי נפק"מ, ואליבא דמאן? (ד:)

י. מתי עוברים על בל תאחר (5), מה מקור כ"א לשיטתו ומה החולקים עליו לומדים מפסוק זה? (ד:-ה.)

יא. לאיזה ענין אמרינן דשמיני רגל בפני עצמו, ולאיזה ענין לא? (ד:)

יב. מנלן דיש תשלומין לעצרת? (ד:-ה.)

יג. מהו פסח האמור בברייתא שעוברים בבל תאחר? (ה.)

יד. מה דין חילופי עולה, שלמים, חטאת ותודה, לענין בל תאחר? (ה:)

טו. מנ"ל ד"אין בקרבנך חטא"? (2) (ה:-ו.)

טז. מה ילפינן ו"והיה בך חטא"? (ו.)

יז. מנ"ל דיש עשה, לאו וכפיה בבל תאחר? פרט! ומדוע צריך פסוק על שני המקרים? (ו.)

יח. מתי עובר בצדקה על בל תאחר, ומדוע? (ו.)

יט. ממתי עובר בעשה כשמאחר הבאת הקרבן, ומהו (לרבא)? (ו.)

כ. א"ר פפייס אני מעיד שהיתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג, איזה חג, ומדוע? ו.-:)

כא. מתי עובר בבל תאחר על שנה בלא רגלים? (2) (ו:)

כב. מתי חל עצרת בחודש סיון, לר' שמעיה ולאחרים? (ו:)

כג. ביורש, מה הם צדדי הספק דר' זירא, והאם ומה נפשט? (ו:)

כד. באשה, מה הם צדדי הספק דר' זירא, והאם ומה נפשט? (ו:)

כה. מאימתי מונים לבכור שנה? (ו:-ז.)

כו. מנין דא' בניסן ר"ה לחדשים? (ז.)

כז. מנין דא' בניסן ר"ה לעיבורין? (ז.)

כח. מנין דא' בניסן ר"ה לתרומת שקלים? ומה הדין בהביא מן הישן? (ז.)

כט. האם א' בניסן הוי ר"ח לשכירות בתים, ולמאי נפק"מ, ומדוע? (ז:)

ל. כמה ימים של ר"ה יש? ומדוע במתני' כ' רק ד'? (ז:-ח.)

לא. אימתי ר"ה למעשר בהמה? (2) ומנ"ל להו"א ולמסקנא? (ח.)

לב. ר"ה לשנים אימתי הוא, ולמאי הלכתא? פרט! (ח.)

לג. מה ילפינן מהפסוק כי חק לישראל? (2) מלך וציבור, מי נכנס קודם, ומדוע? (ח:)

לד. מנ"ל דא' בתשרי ר"ה לשמיטין וליובלות, וכמאן אזלא? (ח:)

לה. מה ילפינן מ"וקידשתם את שנת החמישים" - "יובל היא שנת החמישים"? (ח:-ט.)

לו. מה לומדים ר"י ור"ע מהפסוקים "בחריש ובקציר תשבות", "ועניתם את נפשותיכם וכו'"? (ט.-:)

לז. מה הם הדברים המעכבים ביובל, ומנ"ל? (3) (ט:)

לח. אימתי ר"ה לנטיעה, ומנ"ל? (ט:)

לט. נטיעה כמה זמן צריכה לקליטה, ושתחשב שנה, ומנ"ל? (ט:-י:)

מ. פירות הניטעים לפני ואחרי ל' יום קודם ר"ה, מאימתי מותרים משום ערלה? (י.)

מא. מנין שיום א' בשנה חשוב שנה, לר"מ? ומנין שאף בתחילתה? (י.-:)

מב. מנין שיום אחד בחודש חשוב חודש, וחודש א' בשנה חשוב שנה, לר"א? (י:)

מג. בדברים שקרו בחודשים ניסן ותשרי, במה מודים ר"א ור"י להדדי, במה נחלקו, ומנ"ל כל דבר? (י:-יא:)

מד. באיזה תאריך החל ירידת המבול? מתי החלו המים לחסור? מתי נראו ראשי ההרים? ומתי יבשה הארץ? (יא:)

מה. מהו החודש השני הנאמר במבול? ומה השינוי שנעשה במבול? (יא:-יב.)

מו. תנא לירקות (2) למעשרות (2) ולנדרים, באר הנפק"מ? (יב.-:)

מז. מנ"ל דאין מעשר שני בשנה ג', ומנ"ל דמעשר ראשון נוהג בכל שנה (2)? (יב:)

מח. מנין דאזלינן בתר שליש בתבואה וזיתים, ומה נקרא תבואה? (יב:-יג:)

מט. היכן מצינו שמידות חכמים מצומצמות? (4) (יג.)

נ. מנ"ל שהקריבו, ומהיכן הקריבו בנ"י עומר בכניסתן לארץ? (יג.)

נא. ע"פ מה דנים למעשר בתלתן, בקטניות ובפול המצרי? (יב:,יג:)

נב. פול המצרי שזרעו לזרע, מקצתו השריש לפני ר"ה ומקצתו לאחר ר"ה, האם יכול לצבור גורנו לתוכו ולעשר או לא? ומדוע? (3) (יג:)

נג. במה יש בילה, ובמה אין בילה? (יג:-יד.)

נד. מנין דירקות מתעשרין בתר לקיטה - לשנה הבאה (2), ומה הנפק"מ? (יד.)

נה. מדוע ר"ה לאילן הוא בחודש שבט? (יד.)

נו. מעשה דר"ע עם האתרוג, באיזה תאריך היה (2), ומה הסתפק להו"א ולמסקנא? (2) (יד.-:)

נז. האם אתרוג דינו כמו אילן או כמו ירק, לערלה, רבעי, שביעית, ומעשרות? פרט! (יד:-טו.)

נח. האם ר"ה לאילן (אתרוג) הוא בשבט דחדשים או דתקופה, ומה הדין בשנה מעוברת? (טו.)

נט. אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, ובת שביעית שנכנסה לשמינית, מה דינם לענין מעשר וביעור, ומדוע? (טו.-:)

ס. אילן שחנטו פרותיו קודם ט"ו בשבט, לאיזו שנה מתעשר (2), ומה מנהג העם? (טו:)

סא. מה הקשה ר"ל לר"י ממתני' דבנות שוח, והאם הסכים עמו ר"י? (טו:)

סב. תבואה, פירות האילן, אדם ומים, מתי נידונים, ומתי גזר דין שלהם? (4) (טז.)

סג. מדוע מתפללין על קצירי ומריעי באמצע השנה? (2) (טז.)

סד. מפני מה אמרה תורה להביא עומר בפסח, ב' הלחם בעצרת, וניסוך המים בחג? (טז.)

סה. מפני מה אומרים בר"ה מלכויות זכרונות ושופרות, תוקעין בשופר של איל, תוקעין ומריעין, תוקעין ומריעין כשהם יושבין וכשהם עומדים? (טז.-:)

סו. מה יקרה בשנה שלא תקעו בתחילה, ושרשה בתחילתה? (טז:)

סז. מנין דאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה? (טז:)

סח. מה הם: ג' הדברים שמזכירים עוונותיו של אדם? ד' (וה') הדברים שמקרעין גזר דינו של אדם, ומנין? (טז:)

סט. מנין דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ולטהר את עצמו ברגל? (טז:)

ע. מה הם ג' ספרים שנפתחים בר"ה, מדוע, ומנ"ל? (טז:)

עא. מה הם ג' כתות ליום הדין, מהו יום הדין, ומה דינם? (טז:-יז.)

עב. מי הם פושעי ישראל (ואוה"ע) בגופן? ובמה נידונים? (יז.)

עג. מי הם: המינין, המסורות, אפיקוריס, שנתנו חיתיתם בארץ חיים, ושחטאו והחטיאו את הרבים? ומה עונשם? (יז.)

עד. ב"ה אומרים ורב חסד - מטה כלפי חסד", את מי? ואת מי לא? והיכי עביד? (3) (יז.)

עה. מנין שכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, והאם לכל אחד? (יז.-:)

עו. מנין שהקב"ה נכנס לבסוף לפנים משורת הדין? (3) (יז:)

עז. מדוע נכפל "ד' ד'" בי"ג מידות? (יז:)

עח. מנין דברית כרותה דאין י"ג מידות חוזרות ריקם? (יז:)

עט. השב בתשובה לאחר גז"ד, האם קורעין את גזר דינו? פרט! (יז:-יח.)

פ. גזר דין שיש עמו שבועה, האם נקרע, ומנין? ובמה מתכפר עוון בית עלי? (יח.)

פא. כתיב "כד' אלקינו בכל קראינו אליו", וכתיב "דרשו ד' בהמצאו", מהו ישוב הסתירה? (יח.)

פב. "ויהי כעשרת הימים ויגף ד' את נבל", מדוע המתין י' ימים (2)? (יח.)

פג. מהו כ"בני מרון"? (3) (יח.)

פד. על איזה חודשים השלוחים יוצאין (7), ומדוע? (יח.)

פה. אימתי יש לצום בד' צומות? (2) ומה הם תאריכי ד' צומות, ומה טעמם? (יח:)

פו. מהי מגילת תענית והאם בטלה, ואלו ימים לא בטלו, ומדוע? (יח:-יט:)

פז. מה התרחש בג' תשרי, ומה התרחש בכ"ח באדר, והאם זה היה בזמן המקדש? (יח:-יט.)

פח. מהו ההבדל בין ר"ח ויום שנהרג בו גדליה (בזמן המקדש) למגילת תענית, ומדוע? (יט.)

פט. "כלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן אבר", באר המקרה והמחלוקת! (2) (יט.-:)

צ. האם חודש אדר הוא מעובר? (בשנה מעוברת ובשנה שאינה מעוברת) (יט:)

צא. מדוע מעברין את אלול? (2) ומה הנפק"מ? (כ.)

צב. האם מעברין או מקדשין את החודש לצורך, ומדוע? פרט! (כ.-:)

צג. "נולד קודם חצות או נולד אחר חצות", מה הביאור בזה? (כ:)

צד. "צריך שיהא לילה ויום מן החדש", מה המקור, והאם יש נ"מ? (כ:)

צה. מדוע לא חיישינן לעשות יו"ט של גלויות בי"ד? (כ:-כא.)

צו. היכן יש לעשות ב' יו"ט של גלויות, ומדוע? (כא.)

צז. מתי מעברין את השנה, ומדוע? (כא.)

צח. מתי הנחותי ימא יבערו את חמצם, ומדוע? (כא.)

צט. על איזה חודשים מחללין את השבת בעדות החודש, בזמן המקדש ושלא בזמן המקדש, ומדוע? (כ.,כא:)

ק. מה ההבדל בין השלוחין של ניסן ותשרי לשלוחים של שאר החודשים? (כא:)

קא. "בין שנראה בעליל - מהו "בעליל"? והאם מחללין את השבת, ומדוע? ומי עיכב את השלוחין (2)? (כא:-כב.)

קב. "ביקש קהלת למצא דברי חפץ", באר! (2) (כא:)

קג. האם קרובים כשרים לעדות החודש, ומדוע? והאם עבד משוחרר כשר לעדות החודש, ומדוע? (כב.)

קד. מי הם הפסולים שנשנו במשנתינו? ולאיזה עדות הם כשירים (כב.)

פרק שני - אם אינן מכירין

קה. כמה עדים צריך בכדי להעיד על העד, וכדי לספר לנו שקידשו ב"ד את החודש, ומדוע? (כב:)

קו. באיזה חדשים היו משיאין משואות, ומדוע? (כב:-כג.)

קז. כמה מיני ארזים יש? (כג.)

קח. "אלמוגין כסיתא", האיך עוקרין אותו? (כג:)

קט. מי דומה להדס במדבר, (2), ומדוע? (כג.)

קי. "עד שהיה רואה את כל הגולה לפניו כמדורת אש", האיך? (כג:)

קיא. חרים וכייר וגדר וחברותיה, האם היו משיאין משואות, ומדוע? (כג:)

קיב. מה הצדדים לקרותה יעזק או יזק? (כג:)

קיג. מה היתה תקנת ר"ג הזקן? (כג:)

קיד. מהו לפני החמה ולאחר החמה, לצפונה או לדרומה? ובמה ל"א כלום? (כג:-כד.)

קטו. אחד אומר גבוה ב' מרדעות וא' אומר ג', א' אומר ג' וא' אומר ה', האם עדותן קיימת? (כד.)

קטז. ראינוהו במים, ובעששית ובעבים, האם יכולים להעיד? (כד.)

קיז. ראינוהו ושוב לא ראינוהו, האם מעידין עליו, ומדוע? (כד.)

קיח. מנין שראש ב"ד אומר מקודש, וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש? (כד.)

קיט. האם מקדשין את החודש, שנראה בזמנו ושלא בזמנו, ומדוע? (4) (כד.)

קכ. "לא תעשון אתי - לא תעשון כדמות שמשיי, אלו דמויות נאסרו בעשיה מפסוק זה (5 - להו"א ולמסקנא)? (כד.-:)

קכא. האם מנורה של עץ כשרה, ומדוע? (כד:)

קכב. האיך ר"ג החזיק ברשותו דמות צורות לבנה, ולא חשש לחשדא? (3) (כד:)

קכג. "ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב", האיך קיבלם ר"ג? (כה.)

קכד. מהו הסימן שאמר רבי לר' חייא שישלח לו כשיקדש החודש? (כה.)

קכה. מהו שיעור זמן חידושה של לבנה? (כה.)

קכו. מה המקור שיש לשמוע בקול ב"ד שבדורו? (3) (כה.-:)

קכז. מדוע קרא ר"ג לר' יהושע "רבי ותלמידי"? (כה:)

פרק שלישי - ראוהו בית דין

קכח. מה הדין כשנחקרו העדים ביום, האם יכולין לקדש בלילה, ומדוע? (כה:)

קכט. מה הדין כשראוהו בי"ד, ביום ובלילה, ומדוע? (כח:)

קל. מה המקור, דאין מקדשין ביחידי? (כה:)

קלא. אמתי עד נעשה דיין, ואימתי לא, ומדוע? (כה:-כו.)

קלב. מה טעמם של חכמים ד"חוץ משל פרה"? (3) ומה סובר ר' יוסי? (כו.)

קלג. באיזה כלי זהב נאמר דאין קטיגור נעשה סניגור, ומדוע? (כו.)

קלד. מהו "יובלא", "גלמודה", "קשיטה", "כירה", נינפי", "שכוי", "קבען", ומנין? (כו.-:)

קלה. מה למדו רבנן מאמתא דבי רבי (4)? (כו:)

קלו. במה תוקעים בר"ה, ביובל ובתעניות? (3) ומדוע? (כו:)

קלז. האם סגי בתחילת או סוף תקיעה? הוכח! (כז.)

קלח. כשתוקעין בשופר ובחצוצרות, אמאי אין חיסרון דתרי קלי? (כז.)

קלט. את מה ציפו בכסף ומה בזהב, והיכן ציפו, ומדוע? (כז.)

קמ. האם גם בגבולין תוקעין בשופר ובחצוצרות, ומדוע? (כז.)

קמא. "זה היום תחלת מעשיך", כמאן מצלינן? (כז.)

קמב. הפכו ותקע בו, מה המקרה, ומה הדין? (כז:)

קמג. ניקב וסתמו, במינו ושלא במינו, מה הדין? (כז:)

קמד. נסדק לאורכו או לרוחבו, מה הדין, ואיך משערין? (כז:)

קמה. קדחו ותקע בו, מה המקרה, ומה הדין? (כז:)

קמו. התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, האם יצא יד"ח? (כז:)

קמז. שמע מקצת תקיעה בבור ומקצתה מחוץ לבור, מתי יצא יד"ח? (כח.)

קמח. שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר, מה הדין, ומ"ש מבור? (כח.)

קמט. שופר של עולה ושל שלמים, מה דינו, ומדוע? (כח.)

קנ. שופר של ע"ז ועיר הנידחת, מה דינו, ומדוע? (כח.)

קנא. המודר הנאה ממעין, במה מותר ובמה אסור, ומדוע? (כח.)

קנב. כפאו ואכל מצה, מתי יצא יד"ח ומתי לא, ומדוע? (כח.)

קנג. התוקע לשיר, האם יצא יד"ח, ומדוע? (כח.-:)

קנד. למ"ד מצוות א"צ כוונה, מתי אין יוצא יד"ח? (3) ואימתי עוברין על בל תוסיף? (2) (כח:)

קנה. כהן שעולה לדוכן, האם יכול להוסיף ברכה נוספת משלו, ומדוע? (כח:)

קנו. הניתנין במתנה א' שנתערבו בניתנין במתן ד', מה הדין, ומדוע? (כח:)

קנז. "היה עובר אחורי בית הכנסת... ושמע קול שופר... אם כיון ליבו יצא", והרי לא נתכוין משמיע? (כט.)

קנח. היכן מצאנו שהדבר תלוי בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים (2)? (כט.)

קנט. מה החידוש בזה שכהנים חייבים בתקיעת שופר? (2) (נט.)

קס. טומטום ואנדרוגינוס, האם מוציאין אחרים יד"ח, ומדוע? (כט.)

קסא. חצי עבד חצי בן חורין, האם מוציא אחרים או את עצמו יד"ח, ומדוע? (כט.)

קסב. באיזה ברכות אע"פ שיצא מוציא, ובאיזה לא, ומדוע? (כט.-:)

פרק רביעי - יום טוב

קסג. מה הטעם דאין תוקעין במדינה? מה התקין ריב"ז? (3) מה ההבדל בין יבנה לירושלים? (2) (כט:-ל.)

קסד. "אמר ר' הונא ועם בית דין" גבי ר"ה ויובל, באר דבריו! (ל.)

קסה. האם היו תוקעים היחידין ביבנה, ומנין? (ל.)

קסו. "רואה שומעת קרובה ויכולה לבוא", מה בא למעט? (ל.)

קסז. מנין דעבדינן "זכר למקדש"? (ל.)

קסח. מדוע יום הנף כולו אסור? (2) (ל.-:)

קסט. האם בנין ביהמ"ק ביו"ט או בלילה? (ל.)

קע. מה הקלקול שנתקלקלו בשיר? (2) ומתי לכו"ע אמרו שירה של חול? (לא.)

קעא. איזה שיר אמרו בשחרית מוסף ומנחה דר"ה, ומדוע? פרט! (ל:)

קעב. כנגד מה אומרים שיר של יום, ובמה נח' ר"ע ור' נחמיה? (לא:)

קעג. מה אמרו במוסף ומנחה של שבת? (לא.)

קעד. מה הם י' מסעות שנסעה שכינה, ושגלתה סנהדרין? (לא.-:)

קעה. מה הם ט' תקנות שתיקן ריב"ז? (לא:)

קעו. מנין שאומרים אבות, גבורות, קדושות, קדושת היום, מלכויות, זכרונות ושופרות? (לב.)

קעז. היכן אומר מלכויות והיכן קדושת היום? ואימתי תוקע? (לב.)

קעח. כמה פסוקים צריך לומר במלכויות זכרונות ושופרות? וכנגד מה אומרים מספר זה של פסוקים (5)? (לב.)

קעט. איזה פסוקי פורענות שרי להזכיר? (לב:)

קפ. "וה' פקד את שרה" האם מזכיר, ומדוע? (לב:)

קפא. ב' פסוקי "שאו שערים", ופסוק "זמרו אלוקים וכו'", לכמה מלכויות נחשב? (לב:)

קפב. "זכרון תרועה", "תרועת מלך", "תרועה", האם אומרים בשופרות? (לב:)

קפג. האם הפסוק העשירי מתורה או מנביא? (לב:)

קפד. מפני מה אומרים הלל ביו"ט בשחרית, ותוקעין בשופר בר"ה במוסף? (לב:)

קפה. האם אומרים הלל בר"ה וביוה"כ, ומדוע? (לב:)

קפו. "השתא דרבנן אמרת לא, דאורייתא מבעיא", מה נקרא אסור מדרבנן, ומה מדאורייתא, ומדוע? (לב:)

קפז. איזה חיתוך שופר אסור משום שבות, ואיזה משום לא תעשה? (לג.)

קפח. מה מותר ליתן בשופר בכדי לצחצחו, ומדוע? (לג.)

קפט. האם נשים מותרות לתקוע, ובמה זה תלוי? (לג.)

קצ. בקטנים, האם מתעסקין עמהם או דרק אין מעכבין? (לג.-:)

קצא. "והמתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא", מה קשה על רבא ור' זירא, ומה יתרצו? (לג:)

קצב. מהו שיעור תקיעה ושיעור תרועה, ומדוע? (לג:)

קצג. מנין דתוקעין בשופר? (לג:-לד.)

קצד. מה המקור שתקיעה לפניה ולאחריה? (לג:-לד.)

קצה. מנין דג' תרועות, והאם מדאורי'? (לד.)

קצו. מנין דתוקעין ביום? (לד.)

קצז. מה לומדים מ"והעברת" - "תעבירו"? (לד.)

קצח. מה המקור לתשר"ת תש"ת תר"ת? (לד.)

קצט. שמע תקיעת שופר מט' בנ"א, האם יצא, ובאיזה אופן? (לד:)

ר. כששהה, האם צריך לחזור לראש? (לד:)

רא. תקיעות וברכות, האם מעכבות זו את זו, ומדוע? (לד:)

רב. מתי תוקעין, ביחיד ובציבור? (לד:(

רג. יחיד שלא תקע או לא בירך, האם חבירו יכול להוציאו יד"ח? (לד:)

רד. "מצוה בתוקעין יותר מן המברכין", ומדוע, ומה החידוש? (לד:)

רה. האם הש"ץ מוציא את היחיד יד"ח? פרט! (לד:-לה.)

רו. האם חייב לומר את פסוקי המוספין, ופסוקי מלכויות זכרונות ושופרות, ביחיד ובציבור? (לה.)

רז. האם יש להסדיר התפילה קודם שמתפלל? (לה.)

רח. האם עם שבשדות יוצאים יד"ח בתפילת הש"ץ ובברכת כהנים? (לה.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת ראש השנה