גמ' נח. - נט:

כל השנה ערב פסח
תמיד

1/28

[ריב"ל - בין הערבים חלקוהו,

רבא - מתחיל למערב ומאחרים לנדבות]

1/27
ערב שבת 1/28 1/26
שבת

רבה ב"ע - לר' ישמעאל 1/28 [גזרה אטו חול]

לר"ע 1/27 [אין גזרה - ומוסף קודם בזיכין]

משנה, אביי - לר' ישמ', רבא - לר"ע 1/27

אביי - ר"ע - 1/26 [בזיכין קודם מוסף]

רבא - ר' ישמעאל - 1/28 [מכמר בשרא]

ר"י בן בתירה - פסח נשחט כל היום [בין הערבים דאתמול (עלות)]

תמיד - הראשון [מלבד, העולה] וקטרת לפניה [בבוקר בבוקר]

תמיד - האחרון [עליה חלבי השלמים, עליה השלם] ופסח אחריה [יאוחר דבר - בערב ובין הערבים]

מח' ברייתות אי קטורת ונירות אחר פסח [אותו מערב עד בוקר]

ומח' אי מחוסר כיפורים בער"פ [עשה דכרת] או אף לכל הקדשים (ר' ישמעאל בריב"ב) [חטאת עוף דאין הקטרה, חטאת בהמה מעלה ומלינה על מזבח ויאכלו כהנים [לא אפשר [והיה החזה - מ"מ]]],

והקטרת קרבנות שנזרקו ונתותרו [לא ילין חלב חגי עד בוקר] חוץ מחול לשבת ויו"ט [עולת שבת בשבתו]

גמ' ס. - סג.

לשם פסח ולשם שלמים פסול:

לרבא ספק אי בעבודה א' וכר' יוסי דתפוס לשון אחרון
או ב' עבודות - מחשבין מעבודה לעבודה ואפי' כר"מ

קרבנות אחרים לשם פסח בזמנו -

ר"א, יוסף בן חונאי - פסול [הוא בהוייתו, ולא אחרים לשמו]
(ושלא בזמנו כשר [הוקש לפסח שלא לשמו]),

ר' יהושע - כשר [שלא לשמו כשר]

פסח בשאר ימות השנה -

לשמו ושלא לשמו - רב דימי (הו"א) - פסול [הואיל ובזמנו פוסל שלא לשמה, אף שלא בזמנו],
רבא - כשר [כמפיק מסתמא לשמו]

בשינוי בעלים - ר"פ - כשר, רבא - פסול [כאין בעלים בזמנו, אין עקירה]

שינוי בעלים שונה מלשמו ושלא לשמו - דאין פסולו בגופו, אפשר לברר איסורו, אין בד' עבודות, אין בקרבן ציבור, לאחר מיתה כשר (ורב פנחס חולק)

שחטו לאוכליו (למנויו, למולים, לטהורים) ושלא לאוכליו כשר [לרש"י סוף ס. - כולה שחיטה לאוכלין צריך]

לר"מ לערלים ולמולים פסול [תפוס לשון ראשון - לרבא שחיטה בסוף (לרש"י - אין שהות לומר שניהם), לא הספיק לומר ולמולים עד אח"כ - א"צ פיו ולבו שוין,
סי' א' לערלים וסי' ב' למולין - מפלגין בחצי מתיר]

קודם חצות פסול [בין הערבים], קודם תמיד כשר ולכתחלה ימרס הדם

שלא למנויו [במכסת, תכוסו], שלא לאוכליו וכו' [לפי אכלו תכוסו - היקש למנוין]

לר' נתן, זקני דרום, רב - אין אכילת פסח מעכבת

שחט למולין ע"מ שיתכפרו ערלים

רבה - כשר [אין מחש' ערלים בזריקה [זאת - בשחיטה אבל זריקה אפי' כולה ערלה כשר], רב אשי - לערלים מנויין פסול אינן מנויין כשר [וכפר עליו ולא לשם חבירו שהוא בר כפרה]]

רב חסדא - פסול [יש מחש' ערלים בזריקה [זאת - אבל זריקה אפי' מקצת ערלים פסול], רב אשי - שאינן מנויין פסול [הואיל ויתקן נפשיה]]

עברה שנתו או אחרים לשם פסח בזמנו לר"א פסול, לר' יהושע כשר. שלא בזמנו לכו"ע כשר.

רש"י ס. - סג.

שלא לאוכליו - לרש"י - אין מנויין אלא הן

מקצת אוכלין כשר - דכל השחיטה לאוכלין

רש"י י"א - שינוי בעלים רק בשחיטה ולא בזריקה

שלא לאוכליו אינו בזריקה, ושינוי בעלים = שלא למנויו - אף בזריקה [וכפר עליו]
ובשאר קרבנות דוקא בזריקה

אין שינוי בעלים אחר מיתה - לרש"י - אין שם בעליו עליו

לאביי מודה ר"מ דתפוס לשון שניהם בלחצות - לרש"י - חציה תמורת עולה וחציה שלמים

גמ' סג. - סה:

לא תשחט על חמץ: שוחט, זורק [דם זבחי], מבני חבורה [על חמצ(ך)], כהן המקטיר (מח' תנאים אליבא דר"ש) [לא תשחט ולא ילין - כל שישנו]

ת"ק - רק פסח, ר"י - אף התמיד [זבחי - המיוחד לי],

ר"ש - בי"ד שלא לשמו פטור ובמועד לשמו פטור [שחיטה שאינה ראויה]

שאר זבחים פטור בי"ד וחייב במועד [זבחי זבחי - זבחיי זבחיי]

חוץ מחטאת שלא לשמה [חטאת היא]

ר"ל - צריך עמו בעזרה [על בסמוך, התראת ספק], ר' יוחנן - א"צ [א"צ על בסמוך]

פסח שלא בזמנו - ספק עקירה חוץ מטמאי מת דעומד לפסח שני

ג' כיתות של ל' [קהל עדת ישראל] - ספק בב"א או בזה אחר זה

למ"ד הולכה ברגל נייד פורתא

אביי - דלתות ננעלו [סומך על נס]. רבא - נועלין.

אימורים - והקטירו - בלי עירוב אחר, הקטירם - כולו כאחד

ר' ישמעאל - פסח בשפיכה [ודם זבחיך ישפך]

ריה"ג - בזריקה [את דמם תזרוק] ליסוד [זריקה, זריקה מעולה]

הדחת עזרה בשבת שלא ברצון: ר"א - כיבוד דאו', חכמים - שבות שאינה צריכה.

לר"י זרקו כוס מדם התערובות [אין דם מבטל דם]

לחכמים פוקקין העזרה לשבח המוליכין עצים למערכה בדם, אבל עבודה אאיצטבי.

רש"י סג. - סג:

חמץ לא' מחבורה לרש"י - כולן עוברין

התראת ספק - לרש"י - אנן לא ידעינן

עוד חומר לימוד
למסכת פסחים