FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת פסחים

הורד עיון פרק ראשון (ב. - כא.)
הורד עיון פרק שני (כא. - מב.)
הורד עיון פרק שלישי (מב. - נ.)
הורד עיון פרק רביעי (נ. - נח.)
הורד עיון פרק חמישי (נח. - סה:)
הורד עיון פרק ששי (סה: - עג:)
הורד עיון פרק שביעי (עד. - פו:)
הורד עיון פרק שמיני (פז. - צב:)
הורד עיון פרק תשיעי (צב: - צט.)
הורד עיון פרק עשירי (צט: - קכ:)

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.

KIH Logo
דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר)

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית