מסכת פסחים

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מהו הזמן של "אור", "הבוקר אור", "כאור בוקר", "אורה"? (ב.-:)

ב. הנודר מן האור, האם נאסר באור הכוכבים, ומדוע? (ב.)

ג. מתי לכו"ע אין איסור עשית מלאכה בי"ד? (ב:)

ד. באיזו הלכה יש חילוק בין יום ללילה, ובאיזה החילוק בין מקצת היום למקצתו? (ב:)

ה. מהם הראיות למסקנה ד"אור אורתא הוא"? (6) (ב:-ג.)

ו. כמה אותיות עיקם הכתוב בכדי שלא לכתוב דבר מגונה? (4) (ג.)

ז. מדוע תנא דמתני' לא נקט לשון "ליל י"ד", והא אינו לשון מגונה? (ג.)

ח. מתי בודקין מן המזבח ולמעלה? (ג:)

ט. אילו דינים ילפינן מדברי ר' חייא "והולך כלי אחרי לבית המרחץ"? (ד.)

י. מדוע אין בודקין החמץ ביום מצפרא? וממתי סגי לדין זריזין מקדימין למצות? (ד.)

יא. שוכר ומשכיר, על מי מוטלת חובת מזוזה ובדיקת חמץ, ומדוע? (ד.)

יב. האם מטריחים מספק את השוכר לבדוק את הבית או לא? (ד.-:)

יג. האם נשים וקטנים נאמנים לומר שהבית נבדק, ומדוע? (ד:)

יד. שוכר שמצא הבית שאינו בדוק, האם הוי מקח טעות או לא, ומדוע? (ד:)

טו. מנין שחמץ אסור משש שעות ולמעלה? (3) (ה.)

טז. מנין שזמן ביעור החמץ ביום י"ד ולא ביום ט"ו? (4) (ה.)

יז. מה ילפינן מ"לא ימצא בבתיכם", ומ"לא יראה לך חמץ"? (ה:)

יח. האם מותר לשמור לעכו"ם על חמצו בפסח, ומדוע? (ה:)

יט. מה דין בהמת ארנונה לגבי מעשר? (ו.)

כ. מה הדין עיסת ארנונה ועיסת נכרי לגבי חלה, ומדוע? (ו.)

כא. מה הדין במצא חמצו ביו"ט או חמץ של נכרי בי"ד? ומה הדין בחמץ של הקדש, ומדוע? (ו.)

כב. המפרש מביתו קודם הפסח, האם צריך לבער ולבדוק את החמץ? פרט! (ו.)

כג. ממתי שואלין ודורשין בהלכות הפסח, ומנלן? (ו.-:)

כד. מדוע הבודק צריך שיבטל? (ו:)

כה. מה הטעם שמבטלים סמוך לבדיקה, ולא בבוקר י"ד או בשעה שישית? (ו:-ז.)

כו. באיזה אופן יכול לבטל גם בתוך הפסח, ומדוע? (ז.)

כז. מתי אזלינן בתר בתרא ומתי לא? פרט! (ז.)

כח. מהי לשון הברכה בבדיקה, במילה ובנטילת לולב, ומדוע? (ז.-:)

כט. מדוע ברכת הטבילה נאמרת לאחריה, בבעל קרי ובשאר טובלים? (ז:)

ל. מנין דבודקין את החמץ לאור הנר? (ז:)

לא. כיצד בודקים בית, חצר, אכסדרה וארובת החדר? (ח.)

לב. מדוע לא בודקים באבוקה? (4) (ח.)

לג. האם צריך לבדוק החורים שבכותל, אוצרות יין, שמן ושכר? (ח.)

לד. מדוע אין צריך להכניס ידו לחורים? (2) (ח.-:)

לה. האם שלוחי מצוה ניזוקין בהליכתם, בחזרתם, בגמרו המצוה ובשכיח הזיקא? (ח:)

לו. איזה דברים אין בירושלים, ומדוע? (ח:)

לז. באר מח' בית שמאי ובית הלל בבדיקת שורות החביות שבמרתף? (ח:)

לח. מה הדין במקרה שראינו שגיררה חולדה? ומ"ש ממדורות העכו"ם כשיש חולדה (2), וממעשה דשפחתו של מציק (3)? (ט.-:)

לט. מדוע בחבר שמת והניח מגורה מלאה פירות הרי הן בחזקת מתוקנין? (2) (ט.)

מ. "מה שמשייר יניחנו בצנעא שלא יהא צריך בדיקה אחריו", מדוע, הרי אין חוששין שמא גיררה חולדה? (3) (ט:)

מא. ט' ציבורין של מצה וא' של חמץ ונטל עכבר מא' מהם, ב' ציבורין חמץ ומצה ונטלו ב' עכברים לבית בדוק ולשאינו בדוק, מה הדין? וממה הביאה הגמ' ראיה? (ט:-י.)

מב. ציבור א' של חמץ וב' בתים בדוקין ונטל עכבר ונכנס בא' מהם, מה הדין? פרט! (י.)

מג. ספק על ספק לא על, מה הדין לר"א ולרבנן? באר! (י.)

מד. על ובדק ולא אשכח, מה הדין לר"מ ולרבנן? באר! (י.)

מה. על ובדק ואשכח, מה הדין לרבי ולרשב"ג? באר! (י.)

מו. הניח ט' ומצא י', או הניח י' ומצא ט', מה הדין לרבי ולחכמים? באר! (י.)

מז. הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת, מה הדין לרשב"ג ולרבנן? באר! (י:)

מח. עכבר או תינוק שנכנסו עם כיכר, ומצא פירורין, מה הדין, ומדוע? (י:)

מט. עכבר נכנס וכיכר בפיו, ועכבר או חולדה יוצאין עם הכיכר, באר את צדדי ספיקות הגמ'! (4) (י:)

נ. כיכר בשמי קורה, כיכר בבור, כיכר בפי נחש, באר צדדי ספק הגמ'! (י:)

נא. באר מח' ר' יהודה ורבנן בזמני בדיקת חמץ, להו"א ולמסקנא! (י:)

נב. לר' יהודה, היכן שרי לקצור קודם החדש, ומדוע לא גזרו כמו בחמץ? (יא.)

נג. לרבנן, מדוע גבי חמץ לא גזרו שמא יאכל, ואילו גבי חדש גזרו? (יא.)

נד. האם גזרו בשבת גבי שמן, גבי עניבה, וגבי חבל דגרדי, לר' יהודה ולרבנן, ומדוע? (יא.)

נה. בכור שאחזו דם, האם מקיזין אותו, ומדוע? (יא.-:)

נו. האם מקדרין או מקרצפין את הבהמה ביו"ט, ומדוע? (יא:)

נז. א' אומר בב' וא' אומר בג', א' אומר בג' וא' אומר בחמש, א' אומר בחמש וא' אומר בז', מה הדין לר"מ ולר"י, ומדוע? (יא:-יב.)

נח. כשחוקרים העדים באיזו שעה, האיך זה יועיל שזה יהא עדות שאתה יכול להזימה - אליבא דרבא? (יב.)

נט. מה טעמו של ר"מ דאוכלין כל חמש - לאביי ולרבא? ומה טעמו של ר' יהודה דאוכלין כל ארבע? (4) (יב:)

ס. מהו שעת הסעודה ביום, לכל קבוצה? (יב:)

סא. א' אומר קודם הנץ החמה וא' אומר בתוך הנץ החמה, מה דין עדותן, ומה החידוש? (יב:-יג.)

סב. מהי שיטת רבן גמליאל, והאם נחשב מכריע, ומדוע? (יג.)

סג. מה הדין בי"ד שחל להיות בשבת, לענין התרומות הטהורות [ולשורפן יחד עם הטמאות - ד"כ:]? (יג.)

סד. כשהופקד אצלו פיקדון של חמץ, מתי מותר לו למכור זאת, והאם זה תלוי במח' רבי ורשב"ג, ומדוע? (יג.-:)

סה. האם החלות תודה שהיו מונחות ע"ג האיצטבא, היו כשרות או פסולות, ואיזה פסול? (3) (יג:)

סו. מה הדין בחלות שאבדה תודתן, נשחט הזבח ונשפך הדם קודם שנתקבל, ואחר שנתקבל, ומדוע? (יג:)

סז. באיזה מקרה מדבר ר"ח סגן הכהנים, ומהי התוספת טומאה? והאם אוכל מטמא אוכל? (3) (יד.)

סח. באיזה מקרה מדבר ר"ע, ומה החידוש טפי מהמקרה דר"ח סגן הכהנים?(2) הוכח במה המשנה מדברת! (יד.-:)

סט. "ש"מ קסבר ר' עקיבא טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא" - באר ההוכחה! (יד:)

ע. מה ר"מ למד מדבריהם? מדברי מי למד? היאך למד זאת מדבריו? ובמה דחה ר' יוסי את דבריו? (2) (יד.-טו:)

עא. "א"ר אסי א"ר יוחנן מח' בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין", כאיזה מהלך למד ר' יוחנן? ומה ההוכחה מדבריו? (טו:)

עב. פרט השיטות בטומאת משקין (עצמן, לטמא אוכלין, כלים)? מי חזר בו (יז:)? ואיזו שיטה שנויה במח' רב ושמואל? (טז.)

עג. מה דורשין מהפסוק "וכל המשקה וכו' יטמא" - לרב? ואיזה משקין בית מטבחיא אין מכשירין, ומדוע? (ע"ע כ.) (טז.)

עד. איזה דם אינו מכשיר אפי' בחולין, ומדוע? (טז:)

עה. דם שנטמא וזרקו ע"ג המזבח, האם מרצה או לא? והאם הבעלים נתכפרו, ומדוע? (טז:)

עו. האם הכהנים נשתבשו בתשובתם הראשונה והשניה - לרב, לשמואל וללוי? באר! (יז.)

עז. משקי בית מטבחיא - בי מדבחיא, מה ההבדל, ובמה מדובר, לרב, ללוי ולשמואל? באר! (יז.)

עח. לר"ש דמשקי בית מטבחיא, בכלים טמאין בקרקע טהורין, באר מהו ההבדל? (יז:)

עט. "אמר ר' יהודה, בד"א שנטמאו מחמת משקין אבל נטמאו מחמת שרץ וכו'", מהו החילוק? (2) (יז:)

פ. פרה ששתתה מי חטאת ונשחטה, מה דין הבשר? (3) (יז:-יח.)

פא. "וכל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו.. יטמא" "וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא", מה דורשים מפס' אלו לר"ע? (יח.)

פב. מה הטעם דאין משקין מטמאין כלי - כשנטמאו מכלי או משרץ, ודאין אוכלין מטמאין כלי? (יח.-:)

פג. מה הראיה שר"י לא ס"ל כר"ע דשני עושה שלישי בחולין? ומה הראי' דר"ע לא ס"ל הק"ו דר"י ממחוסר כיפורים וטבו"י? (יח:-יט.)

פד. לר"מ ולר' יוסי לדידיה האם משכח"ל רביעי בקודש מדאורייתא? באר! לר' יוסי - "שלישי מן התורה דכתיב "והבשר אשר יגע בכל טמא" - באיזה טמא נגע הרי לא מק"ט ממשקין? והאיך יתיישב תי' דר' ירמיה בדף טו:? (רש"י) (יט.)

פה. האם צירוף דרבנן או דאורייתא? הוכח! (יט.)

פו. "על מחט שנמצאת בבשר", איך נטמאה המחט? (2) מדוע הסכין לא נטמאת מהמחט, בנטמאה משרץ ובנטמאה מטמא מת? (2) (יט:)

פז. מדוע הידים אין נטמאות מהמחט? והאיך הבשר הוכשר? (4) (יט:-כ.)

פח. שרץ שנמצא בתנור ופת וכלים בתוכו, מה דינם, ומדוע? (כ.-:)

פט. לפי ר' יהושע, האם מותר לשרוף תרומה תלויה עם טמאה (לטמאותה בידים)? (כ:)

צ. חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתיה חולין טמאין, אימתי נח' ר"א ור' יהושע? (2) ואימתי מודה ר"י לר"א? (3) (כ:-כא.)

פרק ב' - כל שעה

צא. "כל שעה שמותר לאכול מאכיל", כמאן אזלא מתני'? והאם מותר למכור חמץ לנכרי קודם הפסח? (כא.-:)

צב. 'מותר בהנאה' - מה החידוש? 'עבר זמנו' - איזה זמן? 'ולא יסיק בו תנור וכירים' - מה החידוש? (כא:)

צג. מה המקור לאיסור הנאה דחמץ בפסח? (3) (כא:, כג:)

צד. האם מותר ליתן הנבילה במתנה לנכרי או למוכרה לגר, ומנלן? (כא:)

צה. האם גיד הנשה אסור בהנאה? ולמ"ד כשהותרה נבילה לא הותרו חלבה וגידה, האם גיה"נ אסור בהנאה? (2) (כב., כג:)

צו. מה המקור דדם מותר בהנאה, ודאבר מן החי מותר בהנאה? ומה חזקיה יעשה עם המקורות הנ"ל? (כב.-:)

צז. בשור הנסקל, מה המקור דאסור בהנאה? ומה המקור לאיסור הנאת עורו? (כב:)

צח. בערלה, מה המקור שאסור בהנאה? לר' אבהו - מדוע צריך פסוק? ומה לומדים מהפסוק "לכם"? (כב:-כג.)

צט. בתרומה לישראל, ביין לנזיר, בחדש, בשרצים, בחמץ לריה"ג, היכן מצינו דשרי בהנאה, ומה המקור? (כג.)

ק. "חלב נבילה... יעשה לכל מלאכה" מה איצטריך לרבות? והאם זה תלוי במח' חזקיה ור' אבהו? (כג.-:)

קא. מהי הנפק"מ במח' חזקיה ור' אבהו? (כג:)

קב. היכן שורפין פסולי קדשי קדשים וקדשים קלים, ומנלן? (כד.)

קג. מה לומדים מהפסוק "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר"? (4) (כד.-:)

קד. מה המקור לאיסור אכילת מעשר שני בטומאה? (כד.)

קה. על מה לוקה באכילת פוטיתא, נמלה וצרעה? (כד.-:)

קו. במה לוקין לאביי על שלא כדרך הנאתן? (2) (כד:-כה.)

קז. בכלאים בכרם, מתי נאסר גם מה שהיה לו שעת הכושר? (כה.)

קח. במה אין להתרפאות אף בשעת הסכנה, ומדוע? ומדוע התיר רבינא לשוף את בתו בגוהרקי דערלה? (כה.-:)

קט. באיזה מקרה נחלקו אביי ורבא בהנאה הבאה לו לאדם, ולאיזה מ"ד, ומה טעמו של כל א'? (כה:-כו.)

קי. מה דין קול מראה וריח, לענין איסור ולענין מעילה, ומדוע? והאם יש ראיה לדין לא אפשר וקא מכוין? (כו.)

קיא. באלו דברים נעשית מצוותן ויש בהן משום מעילה, ומדוע? ומה הסברא בכל נעשית מצוותו דאין מועלין בו (רש"י)? (כו.)

קיב. מה נפשט לגבי דין הנאה הבאה לו לאדם? ומאיזה ברייתא? (כו:)

קיג. תנור שהסיקו בקליפי ערלה, מה דין חדש וישן, לרבנן ור"א, ומדוע? ומה דין הפת שאפה בו, ומדוע? (פרט את אופן האפיה (כו:-כז:)

קיד. מה דין קערות וקדירה שבישלן בעצי אשירה, ומדוע? (כז.)

קטו. מה דין תנור שהסיקו בעצי הקדש ושלמים? (כז:)

קטז. מנין למד ר' יהודה דביעור חמץ הוא בשריפה, ומה דחוהו רבנן (3)? (כז:-כח.)

קיז. בביעור חמץ ועבודה זרה, האם מספיק הטלה לים או צריך גם פירור ושחיקה? (כח.)

קיח. מה דין חמץ שבפסח ושעבר עליו הפסח, לענין הנאה? (כח.-:)

קיט. מה ילפינן מג' הפס' של איסור אכילת חמץ, ומה ילפינן מההיקש של 'לא תאכל עליו חמץ -שבעת ימים תאכל עליו מצות'? (כח:)

קכ. כמו מי הולכת המשנה בדף כח.? ועל מה הולכים דברי המשנה "שנא' לא יראה לך שאור"? (כח:-כט.)

קכא. לדעת ר' יהודה, מה הדין באוכל חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, ומדוע? (כט.)

קכב. "האוכל חמץ של הקדש במועד מעל וי"א מעל", במה נחלקו? (5) (כט.-:)

קכג. חמץ בזמנו ושלא בזמנו, מה דינו במינו ושלא במינו, בנותן טעם ובמשהו? ומה ההלכתא? (כט:-ל.)

קכד. קדירות בפסח מה דינם? (2) ומדוע א"א להתירם ע"י שהייה לאחר הפסח, וע"י הסקה וליבון? (ל.-:)

קכה. מה דין מאני דקוניא לאשתמושי בהו בפסחא, ולענין יין נסך? (ל:)

קכו. האם בע"ח למפרע הוא גובה או מכאן ולהבא? והאם יש נ"מ: באקדיש לוה, באקדיש מלוה, ובפיקח שמעון דמגבי להו ארעא והדר גבי, ומדוע? (ל:-לא.)

קכז. "נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה", מדוע? (לא.-:)

קכח. ישראל שהלוה לנכרי על חמצו, נכרי שהלוה לישראל על חמצו, מה דינו אחר הפסח, ומדוע? (לא.-:)

קכט. חמץ הנמצא בחנות, האם תלינן במלאי החנות או בפועלין? (לא:)

קל. חמץ שנפלה עליו מפולת, האם צריך לבטל, ומדוע? (לא:)

קלא. מהו העומק: לענין חמץ ולענין כספים, ומדוע? (לא:)

קלב. מתי הנ"מ באוכל תרומה בשוגג, אי לפי מידה או לפי דמים? והאם יש ראי' מברייתא דאכל גרוגרות ושילם תמרים לדין זה? (לב.)

קלג. האוכל תרומת חמץ בפסח, מה דינו, בשוגג ובמזיד, ומדוע? (לב.)

קלד. באיזה שיעור חייב האוכל תרומה בקרן ובחומש, ומנלן? (לב:)

קלה. לענין איזה דברים לומדים חטא חטא ממעילה (רש"י)? (לג.)

קלו. באר מימרת הברייתא "לא אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהם וכו' "? (3) (לב:-לג.)

קלז. הפרשות שאינם ראויות לאכילה, האם חלות או לא, ומדוע? (לג.-:)

קלח. ענבים שנטמאו, וטמא מת שסחט ענבים, האם יינן טהור או טמא? (לג:)

קלט. האם מותר לכהן להדליק: בשמן, בפת או בחיטי תרומה שנטמאת, ומדוע? (לג:-לד.)

קמ. שתילי תרומות שנטמאו ושתלן, מדוע אסורין מלאכול? (3) (לד.-:)

קמא. היסח הדעת, משום מה פסולו, ומה הנפק"מ? ומדוע פסול דם ובעלים בעי עיבור צורה? (לד.-:)

קמב. היכן מצינו דעבוד רבנן מעלה בקדשים, (האם גם בפה או רק בכלי)? (לד:-לה.)

קמג. באורז ודוחן, כוסמין ושיפון, עיסה שנילושה ביין ושמן, המחהו וגמעו, האם חייב כרת כשהחמיץ, ומדוע? (לה.-:)

קמד. מה הסיבה שיוצאין בדמאי, ובמע"ש והקדש שנפדו? ומה החידוש שלא יוצאים בטבל, ובמע"ר שלא ניטלה תרומתו? (לה:)

קמה. מדוע א"י יד"ח בטבל, ובאיזה טבל מדובר? (לה:-לו.)

קמו. האם יוצא יד"ח במע"ש או בביכורים בירושלים, ומנלן? (לו.-:)

קמז. מה דין לישת המצה ביין ושמן, בפושרים, ובחלב? (לו.)

קמח. האם לשין המנחות בפושרין, ומה דין לתיתתן, ומדוע? (לו.)

קמט. מה ממעטינן מ"לחם עוני"? (לו.-:, לח:)

קנ. באר את מח' ב"ש וב"ה בפת עבה? (2) (לז.)

קנא. מה דין עשיית סריקין המצויירים בפסח? פרט! (לז.)

קנב. מעשה אילפס, חייבים בחלה או לא? פרט! (לז.-:)

קנג. מה דין המעיסה והחליטה לענין חלה? (לז:)

קנד. מה דין עיסה, מצה ואתרוג של מע"ש, ומדוע? (לח.)

קנה. מה הסברות בחלה של מע"ש, ושל לקוח בכסף מע"ש - אם יוצא בהם יד"ח מצה בירושלים? (לח.)

קנו. חלות תודה ורקיקי נזיר, מה דינם, ומדוע? (3) (לח:)

קנז. מדוע חלות תודה ורקיקי נזיר, אין נפסלות למצה, משום דהוו מצה עשירה, ומשום דאין נאכלות בכל מושבות? (לח:)

קנח. איזה מיני ירקות כשרים למכור, ובמה מצוה מן המובחר, ומדוע? (2) (לט.)

קנט. מה לומדים מההיקש דמרור למצה? (2) (לט.)

קס. לענין כלאים, איך ניתן לזרוע מיני זרעים, מיני ירקות וכרוב? ומה החידוש בזריעת מיני מרור כהלכתן? (לט.-:)

קסא. האם יוצאים יד"ח מרור, ביבשין ובכמושין, בקלח ובעלין? (לט:)

קסב. האם יוצאין יד"ח במרור של מע"ש בירושלים, ומדוע? (לט:)

קסג. באיזה אופן אין המים מחמיצין (חוץ מאפיה)? ואיזה דבר מונע את החימוץ, ובאיזה אופן? (לט:)

קסד. מה הדין לחלוט ב' חיטין, לחרוך ב' שיבולין, לקלות חיטין בכד כפוי וזקוף? (מ.)

קסה. מה הדין בלתיתת שעורים וחיטין? פרט! ומאימתי יש לעשות שימור לשם מצה? (מ.)

קסו. מה יעשה בחיטין שהחמיצו, ובבגד שאבד בו כלאים, ומדוע? (מ:)

קסז. מה הדין בנותן קמח לתוך חרוסת או לתוך חרדל? (מ:-מא.)

קסח. באלו אופנים האוכל מן הפסח בליל פסח לוקה? באלו אסור ואינו לוקה? ובאלו אופנים יש מ"ד שמתיר? (מא.)

קסט. כמה לוקה האוכל נא, האוכל מבושל, והאוכל נא ומבושל? (מא:)

קע. האוכל כזית צלי מבעו"י, האם פסל עצמו מבני חבורה? והאם לוקה, ומדוע? (מא:-מב.)

קעא. היכן יש לשפוך את מי תשמישו של הנחתום? ומה הדין בעברה ולשה בחמין? (מב.)

פרק ג' ואלו עוברין

קעב. ג' דברים נאמרים בכותח הבבלי, מה הם, וממה הם? (מב.)

קעג. ממה עושין חומץ? ואיזה חומץ הנלקח מע"ה א"צ לעשר, ומדוע? (מב:)

קעד. ציין ב' הבדלים מציאותיים בין שבעת הדברים שנכתבו במשנה! (מב:-מג.)

קעה. חמץ גמור ע"י תערובת וחמץ נוקשה, מה דינם לר"מ, לר' אלעזר ולחכמים? (מג.)

קעו. מה המקור דנשים אסורות באכילת חמץ וחייבות באכילת מצה? (מג.-:)

קעז. באלו איסורים ההיתר מצטרף לאיסור? (4) והאם כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא? (מג:-מד., מה.)

קעח. מה המקור ל"טעם כעיקר"? ומה נחשב נותן טעם לפגם? (מד:)

קעט. בצק שבסדקי עריבה, כזית ופחות מכזית, האם חייב לבער? פרט! (מה.-:)

קפ. כופת שאור שיחדה לישיבה, מה דינה? (2) הפת שעפשה ועדיין ראוי' לכלב, מה דינה? (מה:)

קפא. ב' חצאי זיתים, מתי מצטרפין, ומתי לא, ומתי ספק, ומדוע? (מה:)

קפב. פת שעיפשה ונפסלה מאכילת אדם, האם מקבלת טומאה, והאם בתרומה שרי לשורפה עם הטמאה? (מה:)

קפג. "וכן לענין הטומאה, אם מקפיד וכו'", באר! (4) (מה:-מו.)

קפד. לאיזה ענין ניתן שיעור מיל, ולאיזה שיעור ד' מילין? (מו.)

קפה. הלש עיסה בטומאה ביו"ט, איך יפריש חלה? (3) (מו.-:)

קפו. באר מח' ר' אליעזר ור' יהושע ב"הואיל" ובלא "הואיל"! (מ"ו:, מ"ח.)

קפז. מדוע התירו לבשל מיו"ט לשבת ע"י עירוב תבשילין? (2) (מו:)

קפח. מתי אופין את לחם הפנים ואת שתי הלחם, ומדוע? (מז.)

קפט. "המבשל גיד הנשה בחלב ביו"ט ואוכלו, לוקה חמש", מהו הלאו החמישי? (5) (מז:-מח.)

קצ. האם איסור מוקצה דאורי'? הוכח! (מז:-מח.)

קצא. מהו שיעור העיסה שניתן ללוש ללא חשש חימוץ, בחיטין ובשעורין? (4) והאיך מצרפין לשיעור חלה? (מח.-:)

קצב. מהו שיאור ומהו סידוק, ומה דינם? (מח:)

קצג. מי שנזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, מתי צריך לחזור ולבער, ומתי סגי בביטול בליבו? (3) (מט.)

קצד. איזה סעודת אירוסין היא סעודת מצוה? (מט.)

קצה. הנושא בת כהן, מה יקרה עמו? (מט.)

קצו. מדוע ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח? (מט.)

קצז. סכם הדברים שנאמרו בעם הארץ! (13) (מט:)

קצח. באיזה שיעור הצריכוהו לחזור ולבער החמץ והקדשים, ובאיזה שיעור מתחייב ברכהמ"ז, ומדוע? (מט:-נ.)

קצט. מי הם הרוגי מלכות? מי נקרא כנעני? ומהו מצילות הסוס? (3) (נ.)

פרק רביעי - מקום שנהגו

ר. מה ההבדל בין איסור מלאכה בער"פ אחר חצות לערבי שבתות ויו"ט? (2) (נ:)

רא. על מה נא' דאין רואה סימן ברכה לעולם? (12) (נ:)

רב. דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, האם מותר להתיר בפניהם, ומדוע? (נא.)

רג. עם מי לא ירחץ, ומדוע? (נא.)

רד. איך רבב"ח אכל דאייתרא בבבל, ולא החמיר כמנהג המקום? ומה הורה לבנו, ומדוע? (נא.)

רה. מדוע ספיחין אסורים? ומה הדין בספיחי כרוב, ומדוע? (2) (נא:)

רו. "ואל ישנה אדם מפני המחלוקת", האם קאי ארישא או אסיפא? באר! (נא:)

רז. היודע בקביעותא דירחא, האם מותר לו לעשות מלאכה ביו"ט שני, ומדוע? ובמה הענישו את ר"נ בר אסיא, ומדוע? (נב.)

רח. "ר' יהודה אומר צא והבא לך אף אתה", באר מח' ר"י ות"ק, להו"א ולמסקנה? (6) (נב.-:)

רט. הכובש ג' כבשים בחבית אחת, מתי חייב לבער? ומתי חייב לבער התמרים? (נב.-:)

רי. מה הם ג' ארצות לביעור, ומנין לחלק ביניהם? (נב:)

ריא. היכן חייב לבער פירות שיצאו לחו"ל? (נב:)

ריב. איך ר' אילעאי קץ כפנייתא בשביעית? (נב:-נג.)

ריג. מהו זמן הביעור של: ענבים, זיתים, גרוגרות ותמרים? (נג.)

ריד. ממה אין להביא ביכורים? (נג.)

רטו. האם מותר למכור לגוי בהמה דקה וגסה, עגלים וסייחים, שבורים ושלמים, ומדוע? (נג.)

רטז. גדי מקולס ושאינו מקולס, באיזה אופן אין לאוכלם? (נג.-:)

ריז. האומר הרי עלי מנחה מן השעורים, מה דינו לת"ק, ר"ש ור"י? (נג:)

ריח. מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם? (נג:)

ריט. האם מדליקין את הנר בליל יום הכיפורים, ומדוע? (נג:)

רכ. מדוע מברכין במוצ"ש ומוצאי יוה"כ על הנר, ומה הנפק"מ? (נג:-נד.)

רכא. מה נברא בערב שבת בין השמשות? (18) (נד.-:)

רכב. מתי נברא הגיהנום, ומתי אור דידן? (נד.)

רכג. מתי נברא הפרד? (נד.)

רכד. תענית ציבור ותשעה באב, מה דינם בבין השמשות, במלאכה, לנעילה, לכ"ד ברכות ולרחיצה? (נד:-נה.)

רכה. במה חושש רשב"ג ליוהרא, ומדוע? (נה.)

רכו. "המנכש בי"ג ונעקרה וכו'", האם מוכח מהברייתא די"ד אסור במלאכה? (נה.)

רכז. איזה מלאכה יכול לגמור בער"פ? ומדוע התירו לג' אומנויות ולרצענין לעשות מלאכתן בער"פ? (נה.-:)

רכח. בחול המועד - האם שרי להחזיר תרנגולת ע"ג הביצים, להוציא הזבל מן החצר לאשפה ולהביא כלים מבית האומן? (נה:)

רכט. ו' דברים עשו אנשי יריחו, מה הם, במה מיחו ובמה לא מיחו? (נה:-נו.)

רל. ו' דברים עשה חזקיה המלך, מה הם, במה הודו לו ובמה לא הודו לו? (נו.)

רלא. מדוע אומרים "בשכמל"ו", ובחשאי? והיכן אומרים בקול רם? ובאר מהו כורכין על שמע? (4) (נו.)

רלב. ביריחו - האם מותר לקצור ולגדוש לפני העומר, ומדוע? (נו.-:)

רלג. איזה נשר התירו אנשי יריחו בשבתות ויו"ט ומיחו בידם חכמים? (2) (נו:)

רלד. באיזה ירק אנשי יריחו נתנו פאה, ומפני מה? ומדוע מיחו בידם? (נו:-נז.)

רלה. מה עשו בעורות הקדשים, בתחילה ובסוף? (נז.)

רלו. מה הם ד' צווחות שצווחה העזרה? (נז.)

רלז. ממה הוכיח יששכר איש כפר בקראי שהכבשים עדיפים מן העיזים, ומה היתה טעותו? (נז:)

פרק חמישי - תמיד נשחט

רלח. מתי התמיד נשחט? ומנ"ל, להו"א ולמסקנא? (נח.)

רלט. "כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי ר"י, ר"ע אומר כסידורו בער"פ", מאי קאמר, ובמה נחלקו? (3) (נח.-:)

רמ. מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, ומאוחר לתמיד של בין הערבים? (נח:)

רמא. מה סדר הקדימה בתמיד של בין הערבים, פסח, נרות וקטורת (2), ומדוע? (נח:-נט.)

רמב. מה דין מחוסר כיפורים לענין הקרבת קרבנותיו לאחר תמיד של בין הערבים, בער"פ ובשאר ימות השנה? פרט! (נט.-:)

רמג. האם מותר לכהנים לאכול את חלקם קודם הקטרת אימורים, ומדוע? (נט:)

רמד. מה הן הקושיות על ב' הפסוקים של 'לא ילין', ומה מישבת הגמ'? (נט:)

רמה. הפסח ששחטו לשמו ושלא לשמו, במאי איירי? ולפי"ז במאי איירי רישא? (נט:-ס.)

רמו. פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו, מה הצדדים? ומאי הוה עלה? (ס:)

רמז. פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, האם מהני להכשירו? (ס:-סא.)

רמח. במה חלוק שינוי בעלים משינוי קודש? פרט מה דוקא ומה לא! (סא.)

רמט. שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו, כיצד, מה דינו, ומנ"ל? (סא.)

רנ. שחטו למולין ע"מ שיתכפרו בו ערלים בזריקה, באיזה אופן נחלקו ר"ח ורבה, ובאיזה אופן לכו"ע פסול, ומנלן? (סא:-סב.)

רנא. האם אומרים 'הואיל', לרבה ורב חסדא? (סב.)

רנב. "הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת", האי טומאה היכי דמי? ולפי"ז סיפא במאי איירי? (סב.-:)

רנג. פסח שעברה שנתו, מה דינו? ומה הדין כששחטו בזמנו לשם פסח, וכששחטו שלא בזמנו לשם פסח, ומדוע? (סב:)

רנד. כמה הבדלים יש בין לשמו ושלא לשמו ללאוכליו ושלא לאוכליו, ומה הם? (סב:)

רנה. באר פלוגתת רבנן ואחרים בהקדים ערלים למולים (3)? (סג.)

רנו. מה הם ג' מחלוקות ר"י ור"ל, איזו מחלוקת תלויה בהתראת ספק, ואיזו תלויה בעל בסמוך? (סג.-:)

רנז. השוחט והמקריב את הפסח על החמץ, למי שייך החמץ, ומי עובר על הלאו? (סג:)

רנח. באיזה קרבנות, באיזה עבודות, ובאיזה זמנים, עוברים על לא תשחט על חמץ, ומדוע? (סג:-סד.)

רנט. בכמה כתות נשחט הפסח, כמה אנשים בכל כת, ולהיכן וכיצד היו הולכים לאחר ההקרבה בחול ובשבת? (סד:, סה:)

רס. מהו פסח מעוכין, ומהו פסח מעובין? (סד:)

רסא. "שחט ישראל וקיבל הכהן, נתנו לחבירו וכו', ומקבל את המלא וכו'" מאי קמ"ל? (סד:)

רסב. שלא ברצון חכמים, מיהו? (סה.)

רסג. ר"י אומר כוס היה ממלא, מתי? מדוע אין חסרון שדם התמצית מעורב בו? ומדוע פוקקין העזרה לרבנן ור"י? (סה.-:)

פרק שישי - אלו דברים

רסד. אלו דברים בפסח דוחין את השבת ואלו לא? ומדוע דוקא בפעולות אלו? (סה:)

רסה. מנלן שפסח דוחה את השבת? (סו.)

רסו. מדוע לא היתה בעיה לתחוב בצמר הפסח את הסכין? ומדוע אין בעיה של מחמר ומקדיש בשבת? (סו.-:)

רסז. מנ"ל דתמיד דוחה שבת וטומאה? ומנ"ל דפסח דוחה טומאה (3)? (סו.-סז.)

רסח. מה קורה למתיהר ולכועס, אם הוא חכם ואם הוא נביא, ומנין? (סו:)

רסט. מה דין מצורע, זב וזבה, מת, וטמא מת, ליכנס למחנה לויה וישראל? (סז.)

רע. מאי חומריה דזב מטמא מת ומצורע? ומה החומרות שלהם עליו? (סז.-:)

רעא. דחקו זבין ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, מה דינם ומנלן? (סז:)

רעב. במה בעל קרי כמגע שרץ? ובמה בועל נדה כטמא מת? (סז:-סח.)

רעג. מנ"ל דבעל קרי יוצא חוץ לב' מחנות? (סז:-סח.)

רעד. מה ההבדל בין עולם הזה לימות המשיח ולעולם הבא? היכן יתקיים מקרא "וחפרה הלבנה ובושה החמה"? (סח.)

רעה. מהיכן תשובה לאומרים אין תחית המתים מן התורה? (סח.)

רעו. מנין שחביבה מצוה בשעתה? (סח:)

רעז. מה דין חתיכת יבלת במקדש ובמדינה, ביד ובכלי, בלחה וביבשה? (סח:)

רעח. מה דין יו"ט, שבת, ופורים לענין שמחה, ומנ"ל? ובאיזה עוד יום יש מצוה לאכול, ומנ"ל? (סח:)

רעט. מדוע לר' אליעזר ילפינן מק"ו להתיר שבות במקום שהותרה מלאכה, הרי ביו"ט הותרה מלאכה ולא שבות? (סח:-סט.)

רפ. איזה מכשירי מצוה דקרבן פסח דוחין את השבת ואיזה לא, ומדוע? (סט.)

רפא. האם הזאה דתרומה ופסח דוחין את השבת, ומדוע? (סט.-:)

רפב. לפי רבה מה החילוק בין ערל לטמא, לענין הא דרמי חיובא עליה? (סט:)

רפג. באיזה ב' מקומות אמר ר"ע את הכלל ד"כל מלאכה שאפשר לעשותה מער"ש אינה דוחה את השבת", ומהי הצריכותא? (סט:)

רפד. מדוע מביאין חגיגת י"ד? עד מתי אפשר לאוכלו? ובאיזה דינים נוספים שוה לפסח, לבן תימא? (סט:-ע.)

רפה. סכין וקופיץ שנמצאו בי"ג וי"ד, האם צריך לטובלם, ומדוע? (ע.-:)

רפו. מה המקור למותר הפסח דקרב שלמים? (ע:)

רפז. האם חגיגת י"ד דוחה שבת, ומדוע? (ע:)

רפח. שלמים ששחטן מעיו"ט, האם יוצא בהן משום שמחה ומשום חגיגה? (ע:-עא.)

רפט. מתי אין צווי לשמוח בחג ? והיאך ישמח ביו"ט א' שחל בשבת? (עא.)

רצ. חגיגת ט"ו, מתי האימורים נפסלים בלינה, ומה המקור? ועד מתי אפשר לאוכלה, ומה המקור? (עא.-:,ע:)

רצא. מה דין פסח בזמנו שנשחט שלא לשמו, זבחים בע"פ שנשחטו לשם פסח, זבחים שנשחטו לשם זבחי ציבור - בשבת? (עא:)

רצב. השוחט שלא לשמו, האם צריך להתכוין לעקור? והיאך מתבארת המשנה? (עב.)

רצג. לר' יהושע, מה החילוק בין הנשחטים לשם פסח לנשחטים לשם אימורי ציבור? ומ"ש מתינוקות? (עב.)

רצד. לר"מ, מה החילוק בין אימורי ציבור לתינוקות? (עב.-:)

רצה. לר"מ, מה הדין בעגלי שלמים, בעל מום, חולין לשם פסח - בשבת? (עב:)

רצו. נתחלף לו שפוד של נותר בשל צלי, אשתו נדה בעל, יבמתו נדה בעל, מה הדין, ומדוע? (עב:)

רצז. מה הטעם דר' יהושע פוטר בכהן שאכל תרומה ונודע שהוא ב"ג (2)? (עב:-עג.)

רצח. למ"ד מקלקל בחבורה פטור, מדוע חייב ב: שוחט שלא לאוכליו, בעל מום, נמצא טריפה, חטאת בחוץ לע"ז - בשבת? (עג.)

רצט. אשם שמתו או נתכפרו בעליו, מה דינו? ומה הדין כשהקריבו בסתם? (עג.-:)

ש. שחטו ונודע שמשכו הבעלים ידיהם ממנו, מתי ישרף - בחול (2), ומדוע (3)? (עג:)

פרק שביעי - כיצד צולין

שא. מדוע אין צולין בשפוד של מתכת, דקל, תאנה, של אלון וכו'? ובאיזה שפוד של רמון צולין? (עד.)

שב. היכן מניח כרעיו ובני מעיו של הפסח? (עד.)

שג. מולייתא, בר גוזלא דטפלוהו בסמידא, בחיורתא, ובשאר קמחים, מתי אמרינן כבולעו כך פולטו? (עד.-:)

שד. מה נחלקו ר' אחא ורבינא באומצא, ביעי ומזרקי? (עד:)

שה. באיזה אסכלה שרי לצלות את הפסח? (עה.)

שו. תנור שגרפו וצלה בו הפסח, או אפה פת כשהוסק בערלה וגרפו, מה הדין, ומדוע? (עה.)

שז. היאך שורפין בת כהן, ומדוע? (עה.)

שח. במה שורפין פרים הנשרפים, ומדוע? (עה.-:)

שט. מה נקרא 'מכוות אש', ומדוע? (עה.-:)

שי. האם גחלים נחשבים אש? באר הברייתא דגחלי אש דיוה"כ (3)! (עה.-:)

שיא. חם לתוך צונן, וצונן לתוך חם, מה דינם, ומדוע? והאיך מעמידים מתני' דנטף מרוטבו על החרס או על הסולת? (עו.)

שיב. סכו בשמן של תרומה, מה הדין, ומדוע? (עה:-עו.)

שיג. באילו האופנים המאכל בלוע גם בלא חום (3)? (עו.)

שיד. האם ריחא מילתא? פרט! (עו:)

שטו. מה הם ה' דברים הבאים בטומאה, ומנלן? (עו:-עז.)

שטז. חגיגת ט"ו, שעירי הרגלים ושעירי ר"ח, האם באים בטומאה, ומדוע? (עו:-עז.)

שיז. איזה תנאים מצינו שסוברים דטומאה דחויה בציבור, ומי סובר הותרה? (עז., עח.)

שיח. האם יש לזרוק הבשר למזבח ומנלן? ומאמתי מותר הבשר באכילה, ומנין? (עז.-:)

שיט. האם משנתינו אזלא כר' יהושע דבעי דם ובשר, וכר' יוסי דס"ל דאין הציף מרצה על אכילות? באר היטב! (עז.-עח.)

שכ. מה הנפק"מ בהא דציץ מרצה על אכילות (3)? (עח.)

שכא. באר הברייתא דר' יוסי דאמר רואה אני את דברי ר"א ור"י וכו' (4)! (עח.-:)

שכב. נטמא בשר וחלב קיים, מה הדין לרבי אליעזר בקרבן פסח? ומה הדין בדיעבד, ומדוע? (עח:-עט.)

שכג. באיזה אופן מודה רבי נתן דאף בדיעבד פסול? (עח:)

שכד. בכל הזבחים כמה ישאר מהבשר והחלב - ויזרוק את הדם [לכתחילה], לרבי יהושע? (עט.)

שכה. כשנטמאו כלי שרת, האם עושים הפסח גם הטמאים, ומדוע? (עט.)

שכו. מחצה טהורים ומחצה טמאים, מה דינם? באיזה אופן לכו"ע עושין הטמאין בשני? ובאיזה אופן יעמידו הברייתא דהטמאין אין עושין כלל? (עט.-:)

שכז. מה נחשב רוב, ומי נחשבין קהל, ומה דינם? (עט:-פ.)

שכח. מתי מטמאין א' מהן בשרץ, ומדוע? ואמאי לעולא משלחין אותו בדרך? (פ.)

שכט. רובן זבין ומיעוטן טמאי מתים, רובן טמאי מתים ומיעוטן זבין, שלישתן זבין שלישיתן טהורים ושלישיתן טמאי מתים, מה דינם ומדוע? (פ.-:)

של. הציץ מרצה בשוגג ובמזיד, במה הזיד? (פ:)

שלא. "תני ר' חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד" למעוטי מאי (3)? (פ:-פא.)

שלב. היאך שייך זבה של ג' ראיות (3)? (פא.)

שלג. כהן המרצה בתמיד הותרה לו טומאת התהום או לא, ומנ"ל? לאיזה מ"ד הנידון (רש"י)? (פא.-:)

שלד. מהו המקור לטומאת התהום, והאם יש נפק"מ? (פא:)

שלה. המוצא מת מושכב, פרט ג' מקרים שאין צריך להגיע להיתר של טומאת התהום, וג' מקרים שאי"ז נקרא טומאה"ת? (פא:)

שלו. נטמא מיעוט הקרבן, היכן נשרף? (פא:-פב.)

שלז. מדוע אין שורפין לפני הבירה מעצי עצמן? ומדוע מעמידים הטמאין בשער המזרח? ומאי נפק"מ? (פב.)

שלח. למסקנת הגמ', מנ"ל דטמא ויוצא נשרף, ומנלן דבעזרה? והאם בעי עיבור צורה, ומנ"ל? (פב:)

שלט. כשנטמאו הבעלים, האם ישרף מיד או תעובר צורתו, ומדוע? (פב:)

שמ. במה נח' ר' יוחנן ורבה, אם להוסיף את ד' ר"י הגלילי לד' ר"י בן ברוקה ור' נחמיה? (פג.)

שמא. עצמות שנותרו, מדוע בעי שריפה (2)? מ"ש עצמות קדשים שאינם טעונים שריפה, מעצמות פסח (3)? (פג.-:)

שמב. איזה גידין נשרפין (5)? (פג:)

שמג. מדוע נותר הפסח נשרף בט"ז, ולא אתי עשה ודחי ל"ת (4)? (פג:-פד.)

שמד. ראשי כנפים והסחוסין, גידים שסופן להקשות, האם נאכלין בגדי הרך? (פד.)

שמה. "הא הדר ביה ר' יוחנן לגבי דריש לקיש", באר ממה חזר בו ר' יוחנן, ומהי ההוכחה? (פד.)

שמו. המותיר בטהור, האם לוקה, ומדוע? (פד.)

שמז. שובר בטמא, מה דינו (עי' פג.)? מנ"ל (2)? ומאי נפק"מ מהיכן נלמד (8)? (פד.-:)

שמח. מהו עצם שאין עליו כזית בשר ואסור לשוברו (2)? (פד:-פה.)

שמט. אבר שיצא, מדוע לא מהני לקלוף ביה פורתא ולתבריה (3)? (פה.)

שנ. פיגול, נותר, יוצא בקדשים ובפסח, האם מטמא את הידים, ומדוע? ובכמה? (פה.)

שנא. מנין דחשיב הוצאה מחבורה לחבורה? מאימתי חייב במוציא בשר פסח, פרים ושעירים הנשרפים, ומנ"ל? (פה:)

שנב. אגף עצמו דשערי העזרה וירושלים, חלונות, גגין, עליות ומחילות, של עזרה, ירושלים וההיכל, מהי דרגת קדושתם? (פה:-פו.)

שנג. הפסח, בכמה חבורות ומקומות נאכל, ומנ"ל (עי' רש"י)? (פו.-:)

שנד. מה דין יושבים ונפרסה או נסתלקה מחיצה ביניהם? (פו:)

שנה. מה הם ד' הדינים הנלמדים ממעשה דר' הונא בריה דר"נ? (פו:)

שנו. איזה ג' תנאים לימד ר' ישמעאל בר' יוסי בכוס? (פו:)

פרק שמיני - האשה

שנז. מתי האשה אוכלת משל בעלה, ומתי משל אביה? ומתי לא משל אביה ולא משל בעלה (לחד מ"ד)? (פז.)

שנח. אני חומה ושדי כמגדלות, באר בב' אופנים! (פז.)

שנט. מה הם ג' גזירות שגזר הקב"ה בימי הושע, ד' קנינים שקנה הקב"ה בעולמו, ה' סיבות שהגלה הקב"ה ישראל לבבל? (פז:)

שס. אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, מנין? (פז:)

שסא. מנין דלא קיבל ירבעם לשון הרע, ולמה זכה מחמת כן? (פז:)

שסב. איך קראו אברהם יצחק ויעקב להר הבית? (פח.)

שסג. האב ששחט לבניו - הגדולים והקטנים, בעל לאשתו, אדון לעבדיו - העברי והכנעני, קרבן פסח שלא מדעתם, מה דינם, ומדוע? (פח.)

שסד. חציו עבד וחציו בן חורין, האם יוצא בשל רבו, ומדוע (רש"י במשנה)? והאם יוצא בשל עצמו? (פח.-:)

שסה. האומר לעבדו צא ושחוט עלי, מה דינו בשחט גדי וטלה, ומדוע? (פח:)

שסו. שכח רבו מה אמר לו מה דינו (פרט)? (פח:)

שסז. ה' שנתערבו עורות פסחיהן, מדוע א"א שיביא כ"א פסחו (השני) ויתנה (פרט גם ההו"א -5)? (פח:-פט.)

שסח. עד כמה יכולים לימנות, ועד מתי יכולים לימנות ולמשוך ידיהם מקרבן פסח? (פט.)

שסט. מה דין אמירת טול חלקך וצא, בממנה אחר עמו בחלקו, היו ידיו יפות, ובעשו סיבולת? והאם בני חבורה רשאין ליחלק? (פט:)

שע. הממנה אחרים עמו על פסחו ועל חגיגתו, מעות שבידו חולין, מדוע? באר בב' אופנים! (פט:-צ.)

שעא. הממנה זונה על פסחו, האם צריך להאסר משום אתנן, ומדוע? (לפי ב' האופנים) (צ.)

שעב. נתן לה מוקדשין באתננה, מה הדין, ומדוע? ובאיזה מוקדשין מיירי? (2) (צ.)

שעג. "אם ימעט הבית מהיות משה - החייהו משה", מה מותר לעשות בכסף, ומדוע? (צ.)

שעד. האם שוחטין וזורקין על טבול יום, מחוסר כיפורים, טמא שרץ, ומדוע? (להו"א ולמסקנה) (צ:)

שעה. זבה ונדה מתי טובלות, ומתי שוחטין עליהן? (צ:)

שעו. מפקח גל ומי שהבטיחוהו לצאת מבית האסורים, האם שוחטים עליהן, ומה דינם בפסח שני? (צא.)

שעז. האם שוחטין את הפסח על היחיד, ומנלן? (צא.)

שעח. מה דין נשים לענין פסח ראשון ושני, בפני עצמן וטפילות לאחרים (3), ומנין? ומה דינן לענין מצה ומרור, ומנין? (צא:)

שעט. מדוע אונן חזי לאכילת הפסח בלילה, ואסור בקדשים? (צב.)

שפ. מה דין ערל נכרי וישראל שנימולו בער"פ, ומדוע? (צב.)

שפא. מה הן ג' שהעמידו ולא העמידו דבריהן במקום כרת? (צב.-:)

פרק תשיעי - מי שהיה

שפב. היה טמא, בדרך רחוקה, שוגג, נאנס, אונן, ומזיד, מי שייך שיעשה בפס"ר? ומי חייב כרת אם לא עשה גם בפסח שני? (צב:)

שפג. על איזה פסח חייבים כרת (3)? פרט המקרים שבהם הנפק"מ (3)? סכם, במה יהיה פלוגתא ובמה לא? (צג.-:)

שפד. במאי קמיפלגי התנאים הנ"ל? ומאיזה פסוקים דרשו? (צג.-:)

שפה. מהי מחלוקת עולא ורב יהודה גבי דרך רחוקה, וגבי שוחטין וזורקין על טמא שרץ? ומדוע אי"ז סתירה להדדי? (צג:-צד.)

שפו. כמה מהלך אדם ביום, וכמה מעלוה"ש על הנה"ח? (צד.)

שפז. מה הם ה' הקושיות על דברי רבא ד"שיתא אלפי פרסי הוי עלמא וכו'"? (צד.-:)

שפח. במה נח' חכמי ישראל וחכמי אומות העולם, גבי גלגל ומזלות, מהי התשובה לדבריהם, ומה הדחיה (2)? (צד:)

שפט. מהי הסיבה לחום וצינת - העולם כולו והמעינות? (צד:)

שצ. ערל, טמא ודרך רחוקה, האם אומרים להם קום עייל או לא (2), ומדוע? (צד:)

שצא. מה הם ג' השיטות בדרך רחוקה אליבא דר' אליעזר (לשיטת רבא)? (צד:)

שצב. מנין דבפסח שני אין איסור כשחמץ עמו בבית? פרט! (צה.-:)

שצג. בפסח שני, מתי קוראין את ההלל ומתי לא, ומדוע? (צה:)

שצד. פסח שני, האם דוחה את השבת ואת הטומאה, והאם טעון לינה, ומנלן? (צה:)

שצה. פסח הבא בטומאה, מה דינו לגבי: אכילת זבין וזבות, כניסת הנ"ל לעזרה, טמאי מת להיכל, הנ"ל שאכלו אימורין? (צה:-צו.)

שצו. האם הקטירו אימורי פסח מצרים? (צו.)

שצז. פסח ראשון ושני, האם צריכין ביקור ד' ימים, והאם מקחן מבעשור, ומנין? (צו.)

שצח. מתי נהג איסור חמץ בפסח מצרים, ומנין? (צו:)

שצט. מה דין פסח שאבד ונמצא והמיר בו, קודם ואחר שחיטה? והאם ד"ז תלוי בהקרבה בפועל? (צו:)

ת. נמצא קודם שחיטה והמיר אחר שחיטה, מה דינו, ומדוע? (צו:-צז.)

תא. מה דין חטאת שעברה שנתה? מה הישוב ע"ז ממתני' דתמורה (רש"י)? ומה דין אבודה בשעת הפרשה? (צז.)

תב. מה ס"ל לשמואל בה' חטאות, ובפלוגתת רבה ור"ז? והאם שמואל איירי על כל הה' חטאות (רש"י)? (צז:)

תג. הפריש נקבה לפסחו וכו', מאי קמ"ל (3)? (צח.)

תד. המפריש פסחו ומת אם בנו וכו', מתי מת, והיאך מתבארת הברייתא (5)? (צח.)

תה. מה ס"ל לרבי שמעון בה' חטאות, בבעלי חיים אם נדחין, נתערבו בבכורות, והבאת קדשים לבית הפסול? (צז:-צח:)

תו. חבורה שאבד פסחה, מה דינה: באמרו לא', בא' אמר להן, אמר להן ואמרו לו, לא אמר ולא אמרו לו? (צח:

תז. איזה תקנה יש לב' וה' חבורות שנתערבו, ולב' אנשים שנתערבו פסחיהם? (צח:)

תח. מה הדין בב' חגורות שבא' מהן יש א', או בה' חגורות שבא' מהן יש ד', ונתערבו פסחיהן, ומדוע? (צט.)

פרק עשירי - ערבי פסחים

תט. מאיזה שעה אין לאכול בער"ש ובער"פ? (ר' יהודה ור' יוסי) ומה ההלכה? (צט:-ק.)

תי. במה נח' ר' יהודה ור' יוסי בערב הפסח, ומה ההלכה? (ק.)

תיא. המתחיל לאכול בער"ש וחשכה, מה יעשה? ומה היה המעשה דרבה ב"ר הונא בבי ריש גלותא? (ק.-:)

תיב. תני חדא שוין שאין מתחילין, ותניא אידך שוין שמתחילין, במאי מיירי? (ק:)

תיג. "אותם בנ"א שקידשו בביהכנ"ס", האם יצאו יד"ח קידוש? ומדוע אכן עושים קידוש בביהכנ"ס? (ק:-קא.)

תיד. למ"ד אין קידוש אלא במקום סעודה, מה הדין ממקום למקום בחד ביתא? (קא.)

תטו. במה עשה רבה כשמואל? (קא.)

תטז. "אותם בנ"א דקידשו בביהכנ"ס", האם צריכים לברך שוב על היין? (רב ושמואל וריו"ח, ר"ח ור' ששת) (ק:-קא:)

תיז. למ"ד שינוי מקום צריך לברך, מה הדין ממקום למקום בחד ביתא? (קא:)

תיח. באיזה אופן לכו"ע א"צ לחזור ולברך? (קא:-קב.)

תיט. בני חבורה שהיו מסובין וקידש עליהן היום, באר מח' ר' יהודה ור' יוסי! ועל מי קשה "ונימרינהו לתרוויהו אחד כסא"? (קב.-:)

תכ. לענין מה אמרינן ד"אין עושין מצוות חבילות", והיכן ל"א (2)? (קב:)

תכא. יו"ט שחל אחר השבת, מה סדר הברכות בקידוש והבדלה [ללא זמן] (8)?באר! והיכן אומר "זמן"? (קב:-קג.)

תכב. מה סדר ברכות הבדלה של מוצ"ש כשאומרם יחד עם ברכת המזון (4)? (קג.)

תכג. האם יש לברך שוב בפה"ג על כוס של ברכת המזון? (קג:)

תכד. מהו נוסח ברכת הבדלה? מה הן ז' הבדלות? מה צריך לומר סמוך לחתימה, ולמאי נפק"מ? ומהי החתימה? (קג:-קד.)

תכה. באלו ברכות א"צ לפתוח או לחתום בברוך, ומדוע? ומה הדין בברכת הבדלה? (קד:-קה.)

תכו. האוכל סעודה בער"ש וקידש היום, האם צריך לעקור השולחן כדי להתחיל בסעודת שבת? ומה הדין במוצ"ש? (עי' גם דף ק:) (קה.)

תכז. האם מותר לשתות מים קודם הבדלה? (קה.)

תכח. מי שלא קידש בלילה, האם יכול לקדש ביום? וכשיש לו רק כוס א', האם ידחה הקידוש ליום, ומדוע? (קה.-:)

תכט. בברייתא ד"הנכנס לביתו במוצ"ש וכו'", מדוע ידחה ההבדלה לאחר המזון, והרי "חביבא מצוה בשעתה"? (קה:)

תל. מה הם ח' הדינים שנלמדים מהברייתא הנ"ל? (קה:-קו.)

תלא. האם מוכח שטעמו פגמו אף ביותר מכשיעור? ומה יעשה מי שאין לו אלא יין פגום? (רשב"ם) (קו.)

תלב. מה המקור לקידוש ביום ובלילה? (קו.)

תלג. עד מתי יבדיל מי שלא הבדיל במוצ"ש? (עי' גם קז.), ובמה דומה הדבר לענין גיטין? והאם יברך על האש, ומדוע? (קו:)

תלד. מי שנטל ידיו לסעודה, האם יקדש בעצמו? והאם יש חילוק בין מקדש על הפת למקדש על היין? (קו:)

תלה. מי שטעם קודם קידוש או הבדלה, האם יכול לאחמ"כ לקדש או להבדיל (3), ומה ההלכה? (קו:-קז.)

תלו. באיזה אופן אפשר להבדיל על שכר? ומה הדין על המים? (רשב"ם) (קז.)

תלז. האם אפשר לקדש על השכר (2)? כמה צריך לשתות מן הכוס? (קז.)

תלח. "סמוך למנחה", למנחה גדולה או למנחה קטנה? באר הצדדים, והראיה מאגריפס! (קז.-:)

תלט. מה מותר לאכול בער"פ? מהיכן הוכיח רבא דחמרא מיגרר גריר? ומדוע ר' ששת התענה בער"פ (2)? (קז:-קח.)

תמ. האם יסב באכילת מצה ומרור ושתית ד' כוסות, ומדוע? (קח.)

תמא. איך יסב, ומדוע? מי פטור מלהסב, ומדוע? (קח.)

תמב. במה נשים חייבות משום "שאף הן היו באותו הנס" (3)? (רשב"ם) (קח:)

תמג. שתאן חי, האם יצא יד"ח? ובכמה מוזגין? (קח:)

תמד. שתאן בבת אחת, האם יצא? פרט! (קח:)

תמה. ר' יהודה אומר צריך שיהא בו טעם ומראה יין, מנין? (קח:)

תמו. מהו "חוטפין מצה בלילי פסחים וכו'"? ומתי אמר ר"ע "הגיע עת לעמוד בביהמ"ד", ומדוע? (קח:-קט.)

תמז. במה מקיים מצוות שמחה ברגל? (קט.)

תמח. מהו שיעור רביעית של תורה, ובמה שיערו את הרביעית בציפורי ובטבריה? (קט.)

תמט. האם שולחן של מקדש היה של פרקים? (קט:)

תנ. מדוע אין חשש זוגות בד' כוסות (3)? ומדוע לא תי' משום שבד' אין חשש זוגות? (רשב"ם) (קט:-קי.)

תנא. באיזה אופן אין חשש לזוגות? ובאיזה, רק אדם חשוב יחשוש? ובאיזה מספר כוסות אין חשש? (קי.)

תנב. במה יש הלל"מ שמזיק בזוגות? ובמה רבנן גזרו, ובמה לא? (קי.-:)

תנג. שכר ויין האם מצטרפין? לפני השולחן ועל השולחן, על השולחן ואחרי השולחן, האם מצטרפין? (קי:)

תנד. הנפנה בין דקל לכותל, מתי אין מזיקו (2)? העובר בין ב' דקלים, מתי אין מזיקו? השותה משקין שאולין, מתי אין מזיק (3)? (קיא.)

תנה. מה הם הדברים דאין ממצעין ואין מתמצעין (5), ומה תקנתו? (קיא.)

תנו. הישן בצל דקל יחידי ונפל טולא דחבריה עילויה, האם מזיק? ומתי הישן בצל הלבנה אין מזיק? (קיא.)

תנז. חמשה טולי הוי, מה הם, ומה הכלל בזה? (קיא:)

תנח. מדוע אביי לא חשש על ר' פפא? (קיא:)

תנט. איזה דברים מצינו דקשים לעניות? (4) (קיא:)

תס. לענין מה ל"א "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות" (2), ומדוע? (קיב.)

תסא. "והוי משכיל עם אדם שהשעה משחקת לו", באר! (קיב.)

תסב. "מצוה וגוף גדול", "מצוה וגוף טהור", מה הם? (קיב:)

תסג. "אל תשב על מיטת ארמית", באר! (3) (קיב:)

תסד. מי נכפה, מי בניו נכפין, ומתי התינוק נכפה? (קיב:)

תסה. במי אין מתקנאין, ומדוע? (קיג.)

תסו. במה הוי זהיר באשתך מחתנה הראשון? (קיג.)

תסז. מי הם ג' דהקב"ה אוהבן, שונאן, חייהן אינם חיים, שונאין זה את זה, אוהבין זא"ז? (קיג:)

תסח. הרואה דבר ערוה בחבירו, האם שרי להעיד בו יחידי? האם מותר לשנאותו? האם זו מצוה? הוכח! ובאיזה אופן שרי לומר זאת לרבו? (קיג:)

תסט. המגרש אשתו פעם א' וב' ומחזירה, האם הדעת סובלתו, ומדוע? (קיג:)

תע. מה כנען צוה את בניו, והאם ציום? (קיג:)

תעא. מה הם ו' דברים נאמרים בסוס? ומי הם ז' מנודים לשמים? (קיג:)

תעב. מה הצדדים להקדים את ברכת היין או את ברכת היום? ומה החי' דהלכה כב"ה? (קיד.)

תעג. האם מצוות צריכות כוונה? הוכח! (קיד:)

תעד. מה הם ב' תבשילין (4)? (קיד:)

תעה. אם מטבל בתחילה בחסא, מתי יברך "על אכילת מרור"? (קיד:-קט.)

תעו. האם יכרוך המצה והמרור יחד (עם הפסח ובלעדיו), ומדוע? (קטו.)

תעז. האם צריך לשקע את כל המרור בחרוסת, ומדוע? (קטו.-:)

תעח. "כל שטיבולו במשקה צריך נט"י", מה הדין כשטיבל מקצתו, ומדוע? והאם צריך ליטול ידיו בכל פעם, ומדוע? (קטו:)

תעט. בלע מצה, בלע מרור, בלעם יחד, האם יצא יד"ח? "לחם עוני" מה מלמדנו (3)?

תפ. מדוע מטבילין בחרוסת? והאיך מכינים החרוסת? (קטז.)

תפא. מי שואל "מה נשתנה"? (קטז.)

תפב. "מתחיל בגנות", מה היא? (קטז.)

תפג. היכן נאמר "פטרתן מלומר מה נשתנה" (2)? (קטו:קטז.)

תפד. מצה מרור ובשר, את מה צריך להגביה, והיכן? (קטז:)

תפה. האם סומא פטור מלומר הגדה, ומדוע? ומה דינו בבן סורר ומורה? (קטז:)

תפו. מי תיקן את ההלל (8)? (קיז.)

תפז. במה נח' ר"ח ורבה ב"ר הונא אי הללויה ריש פירקא או סופו, ובמה מודו זל"ז? (קיז.-:)

תפח. במה יש חילוק בין צלותא לשאר ברכות (3), ומדוע? (קיז:)

תפט. במה חותמין בשבת וביו"ט, בתפילה ובקידוש, ומדוע? (קיז:)

תצ. מתי אין להוסיף על הכוסות, ומדוע? (קיז:)

תצא. אמאי צריך כוס לברהמ"ז? (קיז:)

תצב. מהי ברכת השיר, ומהו הלל הגדול? ומדוע אין אומרים אותו "על כל פרק ופרק וכו'"? (קיח.)

תצג. מה נאמר על קושי מזונותיו של אדם (3)? (קיח.)

תצד. "ואמת ה' לעולם" מי אמרו (3)? (קיח.-:)

תצה. מי יביא דורון למשיח לעת"ל, ומי לא? (קיח:)

תצו. מה דורשים מהפסוק: "כי ליושבים לפני ה'", "וְלַמְכַסֶה עַתִיק"? (קיט.)

תצז. "וינצלו את מצרים", באר! (קיט.)

תצח. למי יועדו ג' מטמוניות שהטמין יוסף במצרים? (קיט.)

תצט. האם חובה לברך על ההלל או שתלוי במנהג, ומדוע? (קיט:)

תק. "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", באר, ומה הטעם? ומה הדין "אחר המצה"? (קיט:-קכ.)

תקא. מצה ומרור - בזה"ז, בטמא ודרך רחוקה, בערל ובן נכר, האם חיובן מדאורי' או מדרבנן, ומדוע? (קכ:)

תקב. ישנו ונתנמנמו, מקצתן או כולן, מה דינם, ומדוע? (קכ.-:)

תקג. מאיזה זמן הפסח מטמא את הידים, ומחויב שריפה? (קכ:)

תקד. מדוע אין הפסח נאכל ביום שלפניו, וביום ובלילה שלאחריו? (קכ:)

תקה. הפיגול והנותר, אמאי מטמאין את הידים, ובכמה? (קכ:-קכא.)

תקו. האם דם הפסח נזרק או נשפך? (רשב"ם קכא.)

תקז. האם ברכת הפסח פוטרת את של זבח ולהיפך, ובמה זה תלוי? (קכא.)

תקח. מי מברך שהחיינו בפדיון הבן? (קכא:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת פסחים