חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לעירובין
דף עז (77)

ERUVIN 77 (7 Cheshvan) - Dedicated in honor of the Yahrzeit of ha'Gaon Rav Meir Shapiro (niftar 5694/1933), founder of the renowned Yeshivas Chachmei Lublin, representative of the Jewish community in the Polish parliament, and creator of the DAFYOMI STUDY CYCLE (see www.dafyomi.co.il/dafyomi.htm for more) - may he entreat before Hash-m's holy throne for the complete redemption of Klal Yisrael, speedily in our days!. Dedicated by Mr. and Mrs. Shmuel Kovacs of Ramat Beit Shemesh, Israel; may the great Gaon be a Melitz Yosher for the Kovacs children to grow up with love of Torah and Yir'as Shamayim and succeed in all that they do.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: