חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


מהדורת גיזי טורקל של
קישורים לנזיר
דף נט (59)

NAZIR 59 (7 Cheshvan) - in honor of the Yahrzeit of ha'Gaon Rav Meir Shapiro, founder of the renowned Yeshivas Chachmei Lublin, representative of the Jewish community in the Polish parliament, and creator of the DAFYOMI STUDY CYCLE (see www.dafyomi.co.il/dafyomi.htm for more about him). Dedicated by Mr. and Mrs. Shmuel Kovacs of Ramat Beit Shemesh, Israel - may the great Gaon be a Melitz Yosher for the Kovacs children to grow up with love of Torah and Yir'as Shamayim and succeed in all that they do, and may the Zechus of the great Tzadik stand for Klal Yisrael to merit a complete redemption speedily, in our days!

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: