א. איזה ב' סוגי נדרים וחרמים ישנם, ובמה מסכת זו נשנית? (ב.)

ב. האם כינויים דאוריי, לר"י ור"ל? ומדוע נקטו ל' קונח קונם וכו'? (ב.)

ג. האם שבועת ביטוי בעיא שם - למלקות ולקרבן? (ב.)

ד. האם נדר בלשון שבועה חל, ומדוע? (ב:)

ה. מה הטעם לסדר מתני', נדרים חרמים שבועות ונזירות? ומדוע התחיל לפרש ידות ברישא? (3) (ב:-ג.)

ו. מה המקור לידות נדרים (3)? מה המקור לאין נזירות על נזירות (2)? (ג)

ז. בל יחל דנזירות היכי משכח"ל? ובל תאחר דנזירות (4)? האם עובר מיד על ב"ת דנזירות? ומדוע לא ילפינן בל יאכל בנדרים? (ג: ד.)

ח. איזה קרבנות א"א להתפיס בנדר? ואיזה חטאות אינן באות לכפרה? (ד)

ט. מדוע צריך הקש לכך הבעל יכול להפר נזירות אשתו? (ד:)

י. כשאומר "שאני אוכל לך", למקשן אמאי נאסר? (ד:)

יא. מודר אני לך, מודרני ממך (הימך), האם ומי ובמה נאסר? (כל שלבי הגמ') (ד: ה.)

יב. מנין לשמואל דמשנתינו כר' יהודה דאית ליה ידים מוכיחות, ומה שמואל עצמו סובר? והאם צריך בגיטין "ודין"? (ה:)

יג. האם אביי ורבא נח' במח' ר"י ורבנן? (ה: ו.)

יד. לאביי, כשאמר הרי הוא, הרי הוא עלי, מה הדין? (ו.)

טו. האם יש יד לגיטין, לקידושין, לפאה לצדקה, להפקר, לבית הכסא? פרט המקרה, על מה נא' את"ל, ומה ההכרעה? (ו: ז.)

טז. ביד לצדקה, האם הוי תיקו דאיסורא? (ז.)

יז. ר' פפא שדן לשמואל אם מהני בקידושין ידים שאין מוכיחות, האם פשיטא ליה דבקידושין איכא יד? לרבינא שמסתפק ביד לבית הכסא האם פשיטא ליה דאיכא זימון לבית הכסא? (ו: ז.)

יח. נדינא ממך, מנודה אני ממך, משמתנא מינך, מה הדין? והאם צ"ל שאני אוכל לך? ומפני מה נאסר לר"ע במנודה? (ז.)

יט. המנודה, האם נכסיו אסורין? האם צריך להתיר נידויו בפניו, ומדוע? (ז)

כ. השומע הזכרת השם מפי חבירו ואינו מנדהו, מה קורה עמו, ומדוע? מה המקור לכך? (ז:)

כא. מה שמעינן מהא דר' הונא נידה האשה שהזכירה ש"ש לבטלה בפניו? ת"ח המנדה עצמו, האם יכול להפר לעצמו? פרט! והאם אשתו חייבת לנהוג עמו נידוי? (ז: ח.)

כב. מה ילפינן מקרא "נשבעתי ואקיימה"? הנשבע לקיים את המצוה, האם עובר בבל יחל, ובקרבן? ומה הדין באומר אשכים ואשנה פרק זה, ומדוע? (ח.)

כג. האומר לחבירו נשכים וכו', במה מחויב ומנין? והאם צריך ל' נדר ושבועה? ובנדרי צדקה? (ח.)

כד. נדר או נידהו בחלום, במה מחויב, והאם יתיר? מה יעשה באם אין מוצא מתירין? מה הדין במכיר המנדהו בחלום? וכשהתירו לו נידויו בחלום? (ח)

כה. האם אפשר לשלוח שליח או כתב להתיר לו הנדר? ומה הדין בבעל שהולך להתיר נדרי אשתו, ומדוע? והאם יכול להצטרף, ומדוע ר' הונא לא עשה כן (ח:)

כו. להתרת נידוי ונדר, האם בעי סמוך או מומחה? ומה הדין בג' הדיוטות? (ח:)

כז. "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה", מי הם יראי שמי, ומהו שמש צדקה (2)? (ח:)

כח. מהו החי' בין נדר לנדבה? ומה שייך ברשעים וכשרים? הריני, עלי והימנו, במה מתחייב? והאם סגי במילים אלו, ומה צריך עוד? (ט.)

כט. טוב אשר לא תידור משתדור ולא תשלם, מה ר"מ ור"י דורשים מפסוק זה? והאם נדבה טובה (2)? (ט,י)

ל. מהי נדבה דקרבן, נדבה דנזירות? והאם נזיר טהור וטמא נקראין חוטאין, ומנין? (ט:-י.)

לא. מנין לכינוים? ומה דין כינויי כינויים, ומדוע? (3) ולרשב"ג נדר במוהי ל"א כלום, מדוע? ובאיזה אופן מהני? (2) (י)

לב. לר"מ, מתי ל"א מכלל לאו אתה שומע הן, האם גם בנדרים, ומדוע? ומי חולק עליו, והיכן? ומה ההלכה? (י. יא.)

לג. חולין, כשר, דכי, טהור, טמא, נותר, פיגול, אימרא דירים, עצים, אישים, מזבח, היכל, ירושלים, במה צריך לא/ או כף הדמיון, ומדוע? (י: יא. יג.)

לד. חולין לא אוכל לך, לפי מי מותר, ומדוע? לחלין - לחולין (בניקוד שווא או פתח) לא אוכל לך, מה הדין לר"מ ולתנא דברייתא? (יא:)

לה. נותר ופיגול, האם הם דבר האסור או הנדור? מה דאסור אחר זריקה לטמאים, וחזקה ושוק לזרים האם הוי דבר הנדור? (יא: יב.)

לו. האומר הריני שלא אוכל ... כיום שמת בו אביו, במה קמיירי, להו"א ולמסקנה? ומהו החידוש בזה (2)? (יב.)

לז. באיזה אופן המתפיס בתרומת לחמי תודה אסור? המתפיס בבכור, מה דינו, ומדוע? מה ההכרעה למעשה, אם מתפיס בעיקרו או בהתירא, מהי ההוכחה? (יב: יג.)

לח. לקרבן אוכל לך - לקרבן לא אוכל לך, באיזה מותר ובאיזה אסור, ומדוע? (יג.)

לט. הקרבן, הא קרבן שאוכל לך, מה דינו ומדוע? (יג)

מ. מהו חומר בנדרים מבשבועות ובשבועות מבנדרים? ולפי"ז איך יאסור הדיבור בנדר? (יג:)

מא. ואלו מותרים וכו' מה האיסור שיש בכל א', מדוע אין מתפיסין בכל אלו? מה דין אומר לאשתו במקרים הללו? ומדוע? (יג:)

מב. מנין במתפיס בדבר האסור לא מתסר? מה ילפינן מלאסור איסר? מדוע לא ילפיןנ הפוך? מה דין מתפיס בשבועה ומדוע? (יד.)

מג. הנודר והנשבע בתורה או/ובמה שכתב בה, במחתא אארעא ובנקיט ליה בידיה, מה דינו בת"ח ובע"ה? (יד)

מד. קונם שאני ישן, מתי ולכמה זמן עובר בבל יחל ומתי לא, מדאורייתא ומדרבנן? (יד: טו.)

מה. שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג וכן להיפך, מתי ישנם מלקות ומתי איסור בלבד? ומיהו העובר והלוקה? (טו)

מו. באר ק"ו ותי' הגמ' מברייתא דככר זו וכו' מדינא דאכל ומדינא דהלך? מאי קמ"ל בדינא דהלך? כמאן הלכתא בפלוגתא דקונם עיני בשינה? הוכח! (טו:)

מז. קונם מתשמיש האם חל או לא? למה ל"א דחל משום דקה"ג נינהו? מדוע חל הנדר לאפקועי מצוות עונה? ומדוע ל"א מצוות לאו להנות ניתנו? (טו:)

מח. קרבן או שבועה גבי אכילה האם נאסר, פרט והדין לר"מ ור"י? באר פלוגתא דאביי ור"א ושי' אביי בנדרים? וכמאן הלכתא? (טז)

מט. מנ"ל דנשבע לעבור על המצוה פטור מקרבן ואיסור נדר? מ"ש נדר משבועה? מה דין אומר ישיבת סוכה עלי? ומדוע לא נימא מצוות לאו להנות ניתנו? (טז: יז.)

נ. נדר בתוך נדר ושבועה בתוך שבועה אם חל? האם חל באיזה מקרה חל? (2) וכשחל מאמיתי מתחיל חיובו השני? (יז.)

נא. שבועה אחר שבועה דמתני' מה המקרה לר"ה, לשמואל ולרבה? מה המקרה דברייתא דעלתה לו ראשונה בשניה, ומדוע הדין כך? (יז: יח.)

נב. נזירות חלה על נזירות מסברא או מקרא? אמר פעמיים קונם ככר זה עלי כמה חייב? נדרים ושבועות האם א' חלה על השניה, ומדוע? (יח.)

נג. מהו חידושו של רבא בנשבע ב' שבועות על דבר א'? מהיכן רצו להוכיח דין זה, ומכאן ס"ל מאן דמסייע ליה? היאך נדחתה ראייתו? וכמאן הלכתא? (יח.)

נד. הרי עלי כחרם וכתרומה מה דינו בפירש ובסתם (לר"מ לר"י, ולר"א בהו"א של הגמ') ומדוע? האם מחלקים בין ספיקא דגויפה לס' דממונא, והיכן לא מחלקים? (יח: יט.)

נה. מה מקשינן מברייתא סד' משקין על תי' ר"ז? מדוע אי"ז ק' מר"א אדר"א עצמו דס"ל דטומאת משקים דרבנן? ומדוע ל"ק על מסקנת הגמ' מדינא דכוי? (יט.)

נו. האם אדם מעייל נפשיה לספיקא לר"י ור"ש? מה שי' ר"י וראב"צ האם ספיקא לקולא או לחומרא? ומה ההלכה בסתם נדרים? (יט כ.)

נז. נדרים שפירושן להקל בנדרים דמתני' ודאו', מה דינם בת"ח וע"ה לר"מ, לחכמים, ולהלכה? (כ.)

נח. איזה ד' דברים לא יהא רגיל אדם ומדוע? מי הם בני ט' מידות? (כ)

נט. נדרי זרוזין כיצד? מה דינו לר"ט ולרבנן? מעמידין דבריהם מהו. מה דינו, ומאי קמ"ל? עד איזה מחיר יכול למכור ולקחת? (כ: כא.)

ס. אמר לו טפי מסלע וכו' מה המקרה? מה הם צדדי הספק? כיצד רצתה הגמ' ללמוד ממסרב בחבירו שיאכל? ומה דחתה הגמ'? (כא)

סא. ד' נדרים האם צריכים שאלה? במה עדיף פתח מחרטה? איזה חרטה מועילה ואיזה לא? (כא:)

סב. באיזה ד' דברים לא פתחינן? ואיזה ה' דברים נאמר על הכועס? (כב)

סג. האם יש שאלה בשבועה מדאו' ומדרבנן? אמר לאלוקי ישראל או בכינוי, בקונם אשתי ובשאר אנשים, בנודע שלא היה ובהיה, מה דינו ומדוע? (כב:)

סד. להלכה האם פותחין בחרטה ונזקקין לאלוקי ישראל או לא (בזמן הגמ' ובזה"ז בנקיט חפצא ובלא נקיט)? ומה דין הפרת בעל? (כב:)

סה. מה היה פתחם של רב סחורה ור"ש ברבי? מדוע לא הוי נולד? ומדוע לא פתח ר"ז בחרטה? (כב: כג.)

סו. מה היה הפתח של אביי בנדרו? מה מקשה ע"ז הגמ'? מדוע לא הוי נדרי זרוזין כמכר וכרוצה שיאכל חבירו? (כג.)

סז. יחיד מומה או ג' הדיוטות המתירים נדר, באיזה דרגה צריכים להיות (גמיר וסביר, סמוך, מסברי ליה וסמיך וכדו')? (כג.)

סח. המתנה בר"ה שנדריו יהיו בטלים, ונדר או שהדירו חבירו במשך השנה, האם נדרו נדר (לאביי ורבא, ולהלכה)? (כג:)

סט. בברייתות דקונם שאיני נהנה לך וכו' האומר לחבירו קונם, מה שיטת ת"ק ור"מ ובמאי פליגי? (כד.)

ע. "הריני כאלו התקבלתי" מתי האב יכול לומר כן ומתי הבנים? והאם אמרינן דין זה בביטול מעשה? (כד.)

עא. מהיכן נפשט הספק אי פליגי רבנן עליה דראב"י? כמאן הלכתא? ומה ההלכ'? ומה ההלכה בב' הברייתות הראשונות דקונם? (כד)

עב. מה הם ב' סוגי נדרי הבאי? מדוע נדרם בטל? בשבועות האם השבועה קיימת? והאם לקה משום שבועת שוא? (כד:)

עג. היכי דמי שבועות הבאי לאביי ולרבא? האם אדם נשבע ע"ד עצמו? ומדוע צריך להשביעו ע"ד ב"ד? (כד: כה.)

עד. היאך השביע משה את עם ישראל? מדוע לא השביעם שיקיימו כל מצוות, או תורות, או תרי"ג מצוות? (כה.)

עה. נדרי ושבועות שגגות כיצד? ומה דינם? (כה:)

עו. נדר שהותר מקצתו ע"י שבטל או שפתח הנדר מה דין השאר? ומדוע? והאם בעי שאלה על השאר? (כה:)

עז. באיזה מקרה נח' ב"ש וב"ה אליבא דרבא, ומה טעמם? (כו.)

עח. כיצד מתבארת הברייתא דכיצד אמר ר"ע וכו' להו"א ולמסקנא - רבה ורבא? (כו.-:)

עט. מקונם בצל שאני טועם, האם קשה על רבא, והיאך? לתי' הגמ' האם ר"מ כר"ע? בנדר מה' בנ"א כאחד, במה איירי, וכמי סוברת הברייתא? (כו: כז.)

פ. הא דנדר הותר מקצתו הותר כולו, זה גם בחרטה? מה הדין בנדר לזה ולזה? ומה הדין בהיתר חרם או נידוי ובהפרת בעל? (כז.)

פא. מה הדין כשמעמיד, והיה כוונתו גם לאותו שהותר לו? כז.)

פב. בהתנה מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד יב"ח ומת, האם הוי אונס? ובפסקיה מברא? והאם יש טענת אונס בגיטין, ומדוע? (כז.-:)

פג. באתפיס זכוותא, מה הדין? מדוע ל"ק אסמכתא? מתי אסמכתא מהניא? ומדוע הוצרכו לבי"ד חשוב? (כז:)

פד. נודרין להרגין, במה נח' ב"ש וב"ה (3)? באיזה אופן א"א דינא דמלכותא דינא (3)? באר מח' ב"ש וב"ה אם יפתח לו בשבועה (2)? (כח.)

פה. המתכוין לאסור פת חיטין ואמר פת סתם, מה דינו? ובמתכוין להיום והוציא בסתמא? ומה החילוק? (כח.)

פו. הרי נטיעות האלו קרבן וכו', באר! ומה קו' הגמ' וליתני קדושות (2)? מהו נוסח הנדר ומה החידוש? (כח:)

פז. הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, אין להם פדיון, באר! (2), מה הדין כשפדאן קודם קציצה, לעולא? מה הדין כשמקנה חפץ לחבירו, או שנותן מתנה לעניים עד שיעלה לירושלים, וחזר וקנה מהם? (כח.-:)

פח. האם פקעה בכדי: קדושת דמים, קונם כללי, פרטי, קידושי אשה, קדושת הגוף? שור זה עולה ולאחר ל' שלמים וכו', האיך מתוקמא לרבא, אביי, ובר פדא (כט.-ל.)

פט. מה נתחדש לפי הסבר בר פדא בברייתא "אם לא אמר מעכשיו שלמים - לאחר ל' יום עולה" (6)? (כט:)

צ. באר שאלת הגמ' פשיטא, הא שאני התם דנתן לה מעות? והאם באמת יכול לחזור בקידושין והקדש דלאחר ל' יום? באר היטב! (כט:)

צא. לבר פדא - דפדאן חוזרות וקודשות, מה הדין בפדאום אחרים, ובאשה שא"ל התקדשי לי היום והתקדשי לי לאחר שאגרשיך? באר היטב! (ל.)

צב. מי נחשבים יושבי יבשה? היורד מעכו ליפו האם נחשב מיורדי הים, ובאיזה אופן? (ל.)

צג. מי הם נולדים - ילודים, בנדרים ובל' תורה? (ל.)

צד. מי הם רואי החמה, שחורי הראש, שובתי שבת, אוכלי שום, עולי ירושלים, בני נח, זרע אברהם, ערלים, מולים, ומדוע? (ל:-לא:)

צה. באיזה זבינא לוקח יותר ומוכר בפחות? מתי הלוקח חשיב שואל (זבינא, דרך)? מה החי' בסיפא דיהנה לעכו"ם? (לא.-:)

צו. במה מאוסה ערלה וגדולה, מילה (8)? אם לא בריתי וכו', מהו בריתי (2)? (לא:-לב.)

צז. מדוע נענש מרע"ה? את מי רצו להרוג? מי רצה להורגו, והאם משה הרגן? (לב.)

צח. 318, 172, 364, 243 באר הגימטריאות? מדוע לא יצאה כהונה משם? (לב:)

צט. המודר מאכל מחבירו, האם שרי ללעוס חיטין וליתן ע"ג מכתו, נפה וכברה ריחיים ותנור, שק וחמור להביא פירות, סוס לרכוב וטבעת ליראות, מקום שמשכירין? (לג.)

ק. המודר הנאה מחבירו, שוקל לו שקלו ופורע לו חובו, מדוע? האם שרי בלוה ע"מ לפרוע, ומדוע? האם נח' חנן ובני כהנים גדולים במפרנס אשה שהלך בעלה למדה"י, ומדוע? (לג:)

קא. המודר הנאה מחבירו, מחזיר לו אבידתו, המדיר או המודר? באיזה אופן שייך הסיפא - במקום שנותנים עליה שכר תיפול הנאה להקדש? באר היטב! (2) (לג:-לד.)

קב. היתה לפניו כיכר של הפקר ואמר כיכר זו של הקדש ונטלה לאוכלה, להורישה לבניו, האם מעל, ובכמה? ומה הדין בכיכר שלו, ומדוע? (לד:)

קג. כיכר עליך, מתי מותר ומתי אסור, ובאיזה אופן נסתפק ר"ח בר אבין? ומה הדין בככרי זו עליך? ומה הדין במודר הנאה מחבירו ליתן לו במתנה, ובאפסקיה אחר? (לד:-לה.)

קד. האם יש מעילה בקונמות? באומר לחבירו כיכרי עליך ונתנה לו במתנה, מ' מעל ומתי? (לה.)

קה. האם כהנים שלוחי דידן או דרחמנא, למאי נ"מ? לאיזה קרבנות אין נ"מ, ומדוע? ולענין מה עוד אין נ"מ? (לה:-לו.)

קו. מה ההו"א דחטאת חלב וקרבן פסח א"צ דעת, ומה הדחיה? מי א"צ להמנות על קרבן פסח? (לו.)

קז. התורם משלו על של חבירו, האם צריך דעתו? והאם טוה"נ לבעלים? לההו"א, דמתני' מיירי במשלו על של חבירו, הא קמהני ליה בפירות התרומה (2)? (לו:)

קח. שכר מקרא ושכר מדרש, האם שרי ליקח, ובאיזה אופן? מדוע אין קורין בתחילה בשבת אבל שונין בראשון (2)? (לו:-לז:)

קט. מקרא סופרים, עיטור סופרים, קרין ולא כתיבן, כתיבן ולא קרין, הבא דוגמאות!

קי. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא וכו', מה הם ומנלן? מנלן דהנביאים עשירים? מתי משה הפסיק לשכוח את התורה, ומנלן? (לח.)

קיא. ראובן המודר הנאה משמעון, האם מותר לשמעון להשיא לו בתו, באיזה אופן? (לח:)

קיב. המדיר בנו לת"ת, מה מותר לו לעשות עבורו, ומדוע? (4) כוס של שלום, משל מי? (לח:)

קיג. לזון את עבדיו ואת בהמתו הטהורה והטמאה, האם שרי, באיזה אופן, ומדוע? (לח.-:)

קיד. כשנכסי מבקר אסורין על החולה, האם שרי לבקרו, עומד או יושב? ומה הדין כשנכסי חולה אסורין על המבקר? מי הוא זה שהדיר? (לט.)

קטו. מהו רמז לבקור חולים מן התורה? ביקור חולים אין לה שיעור - לענין מה? (לט:)

קטז. מה הם ז' דברים שנבראו קודם בריאת העולם? מה היה ספקו של מרע"ה? (לט:)

קיז. מתי רבא אמר שיפרסמו מחלתו, ומדוע? מתי הזמן לבקר חולים? (מ.)

קיח. האם ניתן לטבול בנהרות המכזבין, שאין מכזבין? באיזה זמנים? ובאיזה מקומות? (מ:-מא.)

קיט. כלי גולה, ובחוסר כל, באר! (מ:-מא.)

קכ. איזה חולים אין לבקר? (4) (מא.)

קכא. מהו רפואת נפש, ומהו רפואת ממון? (מא:)

קכב. למודר הנאה, האם שרי לרחוץ יחד, לישן יחד, לאכול יחד, לחפור יחד? פרט! (מא:)

קכג. המודר הנאה מחבירו לפני שביעית ובשביעית, לב' הו"א של הגמ' היאך ומתי נדר לרב, שמואל, ר"י ור"ל? ומדוע דחתה הגמ' מהלכים אלו? (מב.)

קכד. באר מתני' למסקנת הגמ'? ובאר החילוק בין הנוטות לענפים שבתוך השדה? (מב:)

קכה. מה מקשה הגמ' ומה מתרצת (2) על מתני' דמודר הנאה לא ישאילנו? באיזה מכר איירי במתני'? ומ"ש ממתני' דשאינו נהנה לישראל, ומתני' דהריני עליך חרם? (מג.)

קכו. מודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל מה יעשה? כנ"ל בדרך, מה דינו בנדרו קודם להפקירו ולהיפך, באר מדוע להו"א ולמסקנא? (מג.)

קכז. המפקיר שדהו סתם וליום א', מה דינו בעד שלא זכה ומשזכה, לר"י ולרבנן, להו"א ולתירוצי הגמ'? (מג:-מד.)

קכח. ודלמא אתי לעשורי מן החיוב וכו', על מה ומה שאלת הגמ'? מה עוד יכלה הגמ' לשאול? ומה מתרצת הגמ'? (מד:)

קכט. הפקיר את כרמו בפני ב' וג', ולשחר עמד ובצרו מה דינו מדאו' ומדרבנן? למסקנא כיצד מוקמינן ברייתא דמפקיר שדהו (ר"ן)? וכמאן הלכתא בהפקר בפני ב'? (מד:-מה.)

קל. שותף ומשכיר האם יכול לאסור על שותפו ושוכר להכנס בחצר ומדוע? כיצד נפסק הלכתא כראב"י דמתני', והא בדאו' אין ברירה (3)? (מה:)

קלא. בנדר א' מהן, בנדרו שניהם, באסר נכסיו על עצמו, האם כופין הנודר למכור חלקו, לרבנן ולראב"י, ומדוע? (מו.)

קלב. היה א' מן השוק מודר הנאה מה דינו בנכנס לצורך ושלא לצורך שותפו? שותפין שהדירו זא"ז מה דינם ולהלכתא? (מו.)

קלג. פלוגתא דמתני' דיש בה כדי חלוקה או אין בה, באר הסברות להו"א ולמסקנא? מה הדין לאחר חלוקה (2) ומ"ט? (מו:)

קלד. מודר הנאה מחבירו ויש לו בית מרחץ מושכר מתי אסור (פרט בפירש ובסתם)? מדוע לא קשה ממשכיר בית והקדישו דמוכח שיכול לאסור (4)? (מו:)

קלה. קונם לבית זה שאני / שאתה נכנס מה דינו ומדוע? האומר לבנו קונם שא"א נהנה לי בחייו ובמותו לענין מה יירשנו ולענין מה לא? (מז.)

קלו. קונם פירות האלו עלי ועל פלוני וכל איסוה"נ, מה דין חילופיהן לו ולאחר, לכתחילה ובדיעבד? ולהלכה? (מז.)

קלז. האומר לאשתו קונם שאני נהנה לך לווה ובע"ח באין ונפרעין, כיצד רצתה הגמ' להוכיח לדין חילופיהן? ומה דחתה הגמ'? (מז:)

קלח. שנים שאסרו זע"ז האם אסורים בדבר של אותה העיר (רבנן וראב"י, רמב"ם ורמב"ן)? וכיצד תקנתן? ולרבנן מאי קמ"ל? (מח.)

קלט. מעשה דבית חורון בהינן לפניך, וביבא אבא מדעתך, מה דינו (פרט הדין באמר לפני ולאחר שעת המתנה)? (מח.)

קמ. קנין ע"מ להקנות דמעכשיו ולאחר זמן האם קונה, ולהלכתא? אם קונה מדוע מתנת בית חורון לא הועילה? (מח-מט.)

קמא. הבא ב' נפק"מ אם בנדרים אזלינן אחר לשון תורה? איזה קרא אוכלים חולים (3)? קונם בתבשיל מה דינו בעדה? איזה דברים עושים פני אדם צהובות (5)? (מט.)

קמב. מה נדר כלבא שבוע? היאך פתח לו ר"ע ומדוע לא הוי נולד? ומאיזה ו' דברים התעשר ר"ע? (נ.)

קמג. באר המילים, דלהלן: ביצה טורמיטא, כלופסין, תועבה, תבל, זימה, לוליינית, דלעת הרמוצה, מעשה רתחתא? (נ:-נא.)

קמד. קונם היורד לקדירה, כל מעשה תנור, כבוש שאינו טועם, דמלוח, דג דגה שאינו טועם, הרי עלי ציחין ממה נאסר? (נא.)

קמה. דבר שיש לו מתירין מין במינו ושלא במינו האם בטל או לא ומ"ט? האם יש ראיות לנידון זה ממשנה דחלה

מסוגיא דמשילין ומסוגיא דסוף הערל? (נב.)

קמו. הנודר מן החלב מה דינו בקום וגבינה ומ"ט? זתים וענבים אלו או שאני טועם, מה הנידון בחילופיהן ומה הלכתא? (נב:)

קמז. הנודר מדבר מה דין היוצא ממנו בדרכו או באין דרכו לאכול, בדרך היוצא ממנו ואין דרך היוצא ממנו מה דינו? (פרט גם לת"ק ור"י דקום וחלב ולהלכתא) (נג.)

קמח. הנודר מן השמן ומן הירק באיזה שמן וירק נאמר (פרט לפי המקומות)? חיטה או חיטה וחיטים שאני טועם, גריס גריסין שאני טועם מה דינו? (נג.)

קמט. הנודר מן הירק מתי לכו"ע נאסר ומתי נחלקו רבנן ור"ע? מה סברת מחלוקתם? מה הדין למלקות ומדוע? (נד.)

קנ. מתני' דשליח שעשה שליחותו כמאן להו"א ולמסקנא? מאן תנא דפליג אדר"ע? כמאן הלכתא ומדוע? (נד.)

קנא. הנודר מן הדגן ומן התבואה, מגדולי שנה, מפירות הארץ, מן הכסות, קונם צמר עולה עלי במה נאסר? הנודר והנותן מעללתא מה דינו ולהלכתא? (נה.)

קנב. הבית לרבות את העליה. מדוע צריך לזה פסוק? (2) בית בביתי אני מוכר לך מראהו עליה - מה הדין בבית סתם, ומדוע? (נו.)

קנג. מהו דרגש? (2) מהו ההבדל בין מטה לדרגש? (2) איזה מטה אין האבל צריך לכפותה, ואיזו זוקפה ודיו? (נו.-:)

קנד. מהו תחום העיר, ומהו עיבור העיר? מה דין הנודר מן העיר? מה דין הנודר מן הבית? והיכן הכהן המסגיר היה עומד, ומנין? (נז.)

קנה. במה נשתנה הדין בין דבר שזרעו כלה לדבר שאין זרעו כלה? (2) קונם פירות אלו שאני אוכל, מה דינו בגידולין, מנין?

קנו. בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית, האם הספק הוא גם על הגידולים בפני עצמן? הוכח! (ב) (נז:-נח.)

קנז. היכן מצינו שגידולין מבטלין את העיקר לחומרא? מהו החידוש במקרה השני? (נז:-נח.)

קנח. האם גידולי היתר מעלין את האיסור: בשביעית, בכלאי הכרם, בערלה, בתרומה ומעשר, וקונם, ומדוע? (נח:-נט.)

קנט. מהו החילוק בין ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה שמתעשרת לפי כולה, לליטרא מעשר טבל שזרעה בקרקע דאותה ליטרא מעשר עליה לפי חשבון? (נט:)

קס. לר' ינאי דבצל של תרומה שרבו גידוליו על עיקרו מותר, האם גידולי תרומה תרומה, ובדבר שזרעו אין כלה, האם גידולי גידולין איסורין? (ס.)

קסא. הנודר שבת זו האם אסור בשבת הבאה? מה הדין בעומד בשבת עצמה ונודר שבת זו האם נאסר בימי השבוע (2)? (ס.)

קסב. קונם יין שאני טועם היום, האם צריך שאלה לכשתחשך, ומדוע? מדוע בכל תענית שקיבל ע"ע א"צ שאלה לכשתחשך (2)? (ס:)

קסג. יום א' דר"ח לאיזה חודש שייך? קונם יין שאני טועם השנה, נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה, מה החידוש (2)? (ס:-סא.)

קסד. גבי יובל האם שנת חמישים עולה למנין שבוע או לא? ציין ב' נפק"מ! (סא.)

קסה. עד פני הפסח, מה דעתם של ר"מ ור' יוסי? ומה טעם המח' (ב)? מהו פסק הרמב"ן והרמב"ן? (סא-סא:)

קסו. עד הקציר, עד מתי נאסר ומדוע? עד הקיץ - עד שיעבור הקיץ מה הדין? מהו קיץ? (סא:-סב:)

קסז. הגמ' שואלת אי הכי אמאי ציער נפשיה, מדוע קשה כן רק אחר שתירצנו שסבר דגנבו? (סב.)

קסח. באלו דברים מותר לפרסם את עצמו לצורבא מרבנן (3)? במה נא' דין וקדשתו בכהן (3)? האם יכול לומר עבדא דנורא, ומדוע? (סב.-:)

קסט. עד הגשם, עד הגשמים, עד מתי נאסר ומדע? מתי זמן זריעה ראשונה שניה ושלישית, ולמאי נפק"מ? דברי רשב"ג כמאן ומדוע? (סג.-:)

קע. השנה, שנה זו, שנה סתם, שנה אחת. האם נאסר בחודש העיבור? עד ר"ח אדר, עד סוף אדר - באיזה אדר נתכוין? מהו אדר סתם, להלכה? (סג.-:)

קעא. באלו מקרים אף שאמר עד שיהא אין נאסר עד שיצא, ואכן עד מתי נאסר, ומדוע? האם יש חולקים? (סג:)

קעב. האם פותחין בכבוד המקום, כבוד אביו ואמו, כבוד מצוה אחת, כבוד רב, ומדוע? "א"כ אין נדרים" באר, ועל מה קאי? מדוע בנדרים שבינו לבין אביו ואמו פותחין? (סד.-:)

קעג. האם פותחין בנולד, ומדוע? האם עניות הוי נולד? מי חשוב כמת ומנלן (4)? (סד:)

קעד. מה המקור דהמודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו? מהו הטעם (2)? מה הנפק"מ (2)? מה הדין בדיעבד? הוכח! (סה.)

קעה. קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע א"ל מת או שעשה תשובה, האם צריך שאלה? מתי מת או עשה תשובה? מה הדין בכעורה ונעשית נאה? (סה.-סה:)

קעו. מדוע העמידו משנתינו כר"ש דאמר עד שיאמר שבועה לכאו"א, ומה ההלכה, ומדוע? (סו.)

קעז. כעורה ונעשית נאה, מה דינה? במה ייפה ר' ישמעאל אותה בת אחותו דנודר? מה דבר יפה מצא ר' ישמעאל בר"י באותה אשה? (סו.-:)

קעח. נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה, הפר הבעל וכו', מדוע לא סגי לכתוב עד שיפרו שניהם? (סז.)

קעט. הפר א' וקיים א' ונשאל על הקמתו, האם אפשר להפר את הנדר, ומדוע? (סז.)

קפ. מנין שאביה ובעלה מפירין נדריה? (2) (סז.-סח.)

קפא. האם האב או הבעל מפירין רק נדרים שבינו לבינה ועינוי נפש, או כל הנדרים? מה המקור? (סח.)

קפב. מיגז גייז או מיקלש קליש, מה הנפק"מ? (סח.)

קפג. שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל, שמע האב והיפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, במה נח' ב"ש וב"ה, ומה החילוק? (סח:-סט.)

קפד. מה ההו"א דיש שאלה בהיפר? (סט.)

קפה. קיים ליכי מופר ליכי ולא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה, האם יש הו"א שההקמה תחול, מדוע? האם ההפרה חלה? הוכח! (סט:)

קפו. קיים ליכי ומופר ליכי בבת אחת, מה הספק ומה נפשט? קיים ליכי שעה ומופר ליכי אחר שעה, האם הספק נפשט, ומדוע? (סט:-ע.)

קפז. שהבעל מיפר בבגר, באיזה אופן? מדוע נכתב שוב במתני' לקמן דף עג:? (ע:)

קפח. ארוס אחרון שנראו הנדרים ולא נראו לראשון מהי המימרא דשמואל ומנ"ל ממתני' ומקרא? ומאי שיטת ב"ה בדין זה ומדוע? (עא.)

קפט. שמע בעלה והפר לה ומת האם יכול האב להפר ומדוע? מ"ש מהפר האב ומת דאין יכול להפר? מהיכן מייתינן ראיה לדשמואל? (א.)

קצ. גירושין כשתיקה דמיא או כהקמה? למאי נפק"מ? מה צדדי הספק? כיצד רצתה הגמ' להוכיח ממשנה דנתרוקנה וממתני' ומה דחתה? ומאי הלכתא? (עא:-עב.)

קצא. מה צדדי הספק דהפרה בלא שמיעה? כיצד רצתה הגמ' להוכיח ממתני'? ומה הדחיה גבי בעל וגבי אב? (עב:)

קצב. מאיזה מ"ד בברייתות דהאומר לאשתו ולאפוטרופוס רצתה הגמ' להוכיח לספק הנ"ל ומה דחתה הגמ'? ומהיכן נפשטה הך בעיא? (עב:-עג.)

קצג. מה צדדי הספק אם חרש מפר לאשתו, ואם בעל מפר לב' נשיו בב"א? מהיכן וכיצד פשטה הגמ' ספיקות אלו? ומה דין הקמה לב' נשיו בב"א? (עג.)

קצד. האם ר"א ומשנה אחרונה הינם באותה שיטה, ומדוע (רבה ואביי)? מה דין עשתה ו' חדשים מלאים בפני הבעל? נדר על דעת חבירו מי מתיר נדרו? נמק! (עג:)

קצה. שומרת יבם ליבם א' וב' בעשה מאמר ולא עשה מאמר, בעמד בדין ולא עמד בדין האם יכול להפר (3) ומדוע? (עד.)

קצו. מה פרכינן ממתני' על ר' אמי וכיצד דחינן? מהיכן מייתינן ראיה מהברייתא? כיצד הלכתא בהך פלוגתא? והאם יכול האב להפר בכה"ג? (עד:-עה.)

קצז. נדרים שתדורי מכאן עד שאבא וכו' קיימין או מופרין מה דינם ומדוע? מה הספק בשיטת ר"א, מאי נפק"מ, מדוע לא הוי כנזיר דהותר א' הותרו כולן? (עה.)

קצח. באר ההו"א ומסקנת הגמ' אם להוכיח נידון זה ממתני'? מדוע לא ילפינן מק"ו מהא דמיפר נדרי עצמו שלא יחולו נדריה כלל? (עה:)

קצט. כיצד הוכיחו חכמים שיטתם ממקוה וטבילת כלים? וכיצד הוכיח כ"א שיטתו מזרעים? היאך רצתה הגמ' להוכיח מהנך בריתות לספק הנ"ל? ואיזה ראיות נדחו? (עה:-עו.)

ר. מהו שיעור זמן שיכול בעל להפר נדרי אשתו (2) ומנ"ל ומה הלכתא? האם מפירין ונשאלין בא' ובג' בשבת, לצורך ושלא לצורך השבת, בהיה פנאי ובלא היה פנאי מע"ש? פרט השיטות ולהלכתא! (עו: עז.)

רא. שאלה בעמידה האם מהני (בנתחרט ולא נתחרט)? האומר לאשתו בנדרים שעברו אי"ז נדר האם הוי הפרה (2 בר"ן)? מה צריך לשנות בהפרת שבת, ומדוע צריך לשנות? (עז)

רב. מה השינוי בין לשון בעל ללשון חכם, מה הדין חכם שאמר בלשון בעל ולהיפך ומנ"ל? כיצד ומה ילפינן משחוטי חוץ ולהיפך? (עז:-עח.)

רג. לב"ש מה ילפינן מהפסוקים הנ"ל? מנ"ל לב"ה הלימודים דב"ש? לב"ש מנ"ל להכשיר ג' הדיוטות? מיהו יחיד מומחה, הוכח, בכמה מתיר נדרים, ומנ"ל? (עח)

רד. שתק סתם וע"מ למיקט האם הוי קיום (לר"ח ולמסקנא) ומנ"ל? קיים והפר בלבו האם מהני, ומהיכן ילפינן דין זה? (עח:-עט.)

רה. מה הם נדרי עינוי נפש? מה ההבדל בדין בין נדרי עינוי נפש לדברים שבינו לבינה להו"א ולמסקנא? (עט:)

רו. מהו הנדר דאם ארחץ לד' ההו"א בגמ' וכיצד דחתה אותם הגמ'? כאיזה מ"ד סוברת סוגיין בנטולה אני מן היהודים? למסקנא מהו הנדר באם ארחץ ובמאי פליגי? (עט:-פ.)

רז. מה הנדר דאם לא ארחץ או אתקשט? מדוע רחיצה ביוה"כ לא נקרא עינוי ובנדרים נקרא עינוי? מדוע ל"ק דרבנן אדרבנן ומר"י אדר"י מברייתא דכביסה? (פ:)

רח. מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהם? (5) כמאן הלכתא ברחיצה וקישוט? האם לר"י הוי נדרים שבינו לבינה? (פא)

רט. הנאת תשמישי עליך ותשמישך עלי האם צריך להפר מדאו' ומדרבנן? אדם שנהג מנהג ורוצה לשנות מנהגו מה דינו ומנ"ל? (פא:)

רי. תשה"מ לר"י ולרבנן ולהלכתא איזה נדר הוא? קונם פירות מדינה זו וחנוני זה עלי מה דינו לרבנן ולר"י, וכמאן ס"ל לשמואל? (פב)

ריא. נדרה בב' ככרות ובא' נדרה נדרי עינוי נפש ודברים שבינו לבינה לאיזה נדר מפר ומדוע? (פב:)

ריב. האם יש נזירות וקרבן לחצאין (פרט לענין חטאת העוף ולטמא למתים) ומדוע? (פג)

ריג. קונם שאני נהנה לבריות האם יכול להפר (2) מה דינה ליזון מבעלה, ומלקט שכחה ופאה ומדוע, באר המשנה לפי"ז (3)? (פג:)

ריד. נודר מיורדי הים לאחר ל', אדם שהיה בשעת נדרו ביבשה ולאחר ל' נעשה מיושבי יבשה, ולהיפך, מה דינו לגמ' דידן לירושלמי ולהלכתא? (פד)

רטו. כיצד רצתה הגמ' להוכיח אם בעל בכלל בריות ממתני' שנטולה מן היהודים, וכיצד דחתה הגמ' (2)? (פד.)

רטז. נדורה מן הבריות האם מותרת במעשר עני? במה נחלקו ר"א ורבנן אם צריך לקרות שם על מע"ע של דמאי? טוה"נ ממון או לא? (פד)

ריז. במה נח' רבי ור"י בר"י בגונב טבלו של חבירו, אם משלם דמי טבלו או דמי חולין (2)? והאיך מיושב הסתירה במתני' גבי כהנים ולויים נהנים לי (2)? (פה.)

ריח. אמאי אין הכהנים חוששין שמא ישאל עד נדרו? ומה הדין באם אכן נשאל על נדרו אחר שלקחו? (פה.)

ריט. קונם שאיני עושה על פיך, האם יפר, ומדוע? "וכ"ת כי קאמר הלכה כר"י בן נורי על העדפה", באר היטב ד' הגמ' אליבא דהר"ן, וכן את דחיות הגמ'! (פה:)

רכ. למסקנה, לשמואל - האם הקדש וקונם חלים על דבר שלא בא לעולם, והאם חלים על דבר שמשועבד לבעל? (פה:-פו:)

רכא. באיזה אופנים פשיט"ל לגמ' שיכול להקדיש על זמן העתיד (3)? נמק! (פו.)

רכב. האם המיפר צריך לידע מי נדרה, וממה נדרה (בסתם ובמפרש)? (פז.)

רכג. בקריעה, מתי מהניא למת אחר (2)? לענין מה לא אמרינן תכ"ד כדיבור, ומדוע? (פז.)

רכד. האם הקמה במקצת הוי הקמה, לענין מה, מנין? כנ"ל לענין הפרה? (פז.-:)

רכה. יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר - באר היטב מח' ר"מ ורבנן! כשהגמ' שואלת מברייתא דבלא ראות - האם הקו' הר"מ או גם מר' יהודה? (פז:)

רכו. באר מח' ר"מ ור"י בילפותא דבלא ראות, לרבות או למעט את הסומא! (פח.)

רכז. המדיר הנאה מחתנו, האם יכול ליתן לבתו מזונות, ומדוע? ומה הדין ליתן לה מעות, ומדוע? (פח.)

רכח. לר"מ דיד אשה כיד בעלה, היאך מזכה על ידה את החבית לבני המבוי (2)? (פח:)

רכט. אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום, האם אזלינן בתר אמירה או בתר חלות - לענין הפרה (ר' ישמעאל ור"ע)? (פט.)

רל. מי הן ג' נערות שא"א להפר נדריהן? והאם ר"י חולק? (פט:)

רלא. "קונם שאיני נהנה לאבא ואביך אם עושה אני על פיך, שאיני נהנית לך אם עושה אני ע"פ אבא ואביך, יפר", מה החידוש בסיפא? באר שיטת ר' נתן שחולק! (פט:)

רלב. מהי שיטת ר' נתן ורבנן הנ"ל גבי שאלה? והאם יש לזה הוכחה מן הברייתא? (צ.-:)

רלג. מי הן ג' נשים, מדוע בראשונה היו מקבלות כתובה, ומה חזרו לומר? (צ:)

רלד. האומרת לבעלה טמאה אני לך, האם אוכלת בתרומה, ומדוע? מתי לכו"ע אינה אוכלת, ומדוע? (צ:)

רלה. האם יש ראיה ממתני': א. דאשת כהן שנאנסה יש לה כתובה? ב. האומרת לבעלה גרשתני אי נאמנת או שלא נאמנת? (צא.)

רלו. מהי ההו"א לאסור בההוא נואף שהציל את הבעל מאכילת התחלי דטעמינהו חיויא? (צא:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן