NAZIR 43 (Hoshana Raba) - dedicated by Gedalliah Jawitz in honor of the Yahrzeit of Yehuda ben Simcha Volf Jawitz.

1)

TOSFOS DH Tziref Gufo

תוספות ד"ה צירף גופו

(SUMMARY: Tosfos points out that Tum'as Tzara'as is unlike Tum'as Mes.)

כלומר היו ידיו צרופות ותכופות (ע"פ הרא"ש ותוספות איורא) לגופו ולא הכניסן תחילה טומאה וביאה בהדי הדדי קאתיין

(a)

Explanation: His hands were next to his body. He did not enter them beforehand. Tum'ah and Bi'ah come at once.

ואומר הר"ם אף ע"ג דבית המנוגע אמר בפר' השוחט (חולין דף לג:) ידיו טמאות דרבנן אף כי מצורע מטמא באהל

(b)

Implied question (Maharam): It says about [one who entered just his hands into] Bayis ha'Menuga (a house with Tzara'as) that hands are Teme'im [only] mid'Rabanan (Chulin 33b), even though a Metzora is Metamei b'Ohel [like a Mes, and presumably, the same applies to Bayis ha'Menuga]!

מ"מ אינו כ"כ כמו דמליא (הגהה בגליון) טומאה

(c)

Answer (Maharam): Even so, it is not so much as if it were full of Tum'ah.

שכמו כן בבית המנוגע הנכנס שם טמא אפילו לא נגע ואפ"ה נשנית במשניות דאם יש מחיצה עשרה בין טהור (ע"פ תוספות ר' פרץ) למצורע לא יטמאנו

(d)

Support: Likewise, one who enters Bayis ha'Menuga, he is Tamei, even though he did not touch it, and even so it is taught in Mishnayos that if there is a wall 10 Tefachim tall between the Tahor person and the Metzora, he is not Metamei him;

ואילו בטומאת מת אף פותח טפח מביא הטומאה.

1.

Tum'as Mes is different. Even [if a full wall up to the ceiling separates them, even] an opening [in it of a square] Tefach brings Tum'ah [to the other side].

2)

TOSFOS DH Ha... Hichnis Chotmo Mishum Tum'ah Ika

תוספות ד"ה הא.. הכניס חוטמו (הגהת באר משה) משום טומאה איכא

(SUMMARY: Tosfos explains why he is liable only for Tum'ah in this case.)

פירוש משום דחוטמו עייל ברישא.

(a)

Explanation: This is because his nose enters first.

3)

TOSFOS DH Hichnis Gufo Tum'ah u'Vi'ah Bahadei Hahadei ka'Asyan

תוספות ד"ה הכניס גופו טומאה וביאה בהדי הדדי קאתיין

(SUMMARY: Tosfos explains how Tum'ah and Bi'ah come at once.)

כלומר שהיה כופה ראשו חוץ לבית כמו הלכוף כאגמון ראשו (ישעיה נח).

(a)

Explanation: He was Kofeh his head outside the house. ["Kofeh" means to bend], like "ha'Lachof k'Agmon Rosho." (Birkas Rosh explains that these words "Kemo ha'Lachof..." are a marginal note added later by another author.)

4)

TOSFOS DH v'Ha Lo Efshar d'Lo Ayil Etzba'a d'Kar'ei Techilah

תוספות ד"ה והא לא אפשר דלא עייל אצבעא דכרעיה תחלה

(SUMMARY: Tosfos discusses another possible answer and rejection.)

ולא מצי לאוקמי [בבואו לבית אחורנית

(a)

Implied question: Why can't we say that he entered the house backwards?

דלא שמיה] ביאה כדאמר בפרק ב' דשבועות (דף יז:) ובפ"ק דחולין (דף י:)

(b)

Answer: This is not called entering, like it says in Shevuos (17b) and Chulin (10b).

ולכולהו מצי למיפרך הא לא אפשר דלא עייל מיעוטא ברישא ומטמא ליה בטרם יכנס רובו (הגהה בגליון) .

(c)

Observation: Against all of these answers, we could have asked that it is impossible that his minority does not enter first, and is Metamei him, before his majority enters.

5)

TOSFOS DH Kegon she'Nichnas b'Sheidah... u'Va Acher u'Fara Alav ha'Ma'azivah...

תוספות כגון שנכנס בשידה... ובא אחר ופרע עליו המעזיבה...

(SUMMARY: Tosfos explains that we must say that the Nazir helped.)

וצ"ל [דהוא] מסייע להסיר המעזיבה דהא בהתרו בו למלקות איירי.

(a)

Explanation: We must say that he helped remove the top, for we discuss one who was warned for lashes.

6)

TOSFOS DH me'Hacha Mashma

תוספות ד"ה מהכא משמע

(SUMMARY: Tosfos infers that Kohanim may not enter a cemetery, even for relatives.)

דכהן אסור [ליכנס לבית הקברות אף לקרוביו שם לטמא בהו (הגהת מהר"ב רנשבורג) ואף כי מחולל ועומד הוא

(a)

Inference: [Our Sugya implies that] a Kohen may not enter a cemetery, even for his relatives there, to become Tamei through them, even if he is already profaned (Tamei).

דאף לפי דברי רבה אם פירש אסור ליטמא

1.

Even according to Rabah [who says that he is not lashed twice for Tum'ah after Tum'ah], if he separated, he may not become Tamei;

שהרי אחר שיפרוש ממתו ילך על שאר מתים ומאהיל (הגהת מהר"ב רנשבורג) עליהן

2.

[He may not enter the cemetery,] for after he separates from his Mes, he will walk over other Mesim and tower over them.

וכן שנינו באבל רבתי (הגהת מהר"ב רנשבורג) לשון ר"י

(b)

Support: We learned like this in Evel Rabsi (Perek 5). This is from the Ri.

1.

Note: Maharav Ransborg says that the last words of this Tosfos belong at the end of DH Mar, above.

7)

TOSFOS DH b'Mosam Eino Mitamei Aval Mitamei bi'Nega'im

תוספות ד"ה במותם אין מטמא אבל מטמא בנגעם

(SUMMARY: Tosfos explains that other Tum'os are permitted even for strangers.)

אפילו באחריני אינו מוזהר כ"א בטומאת מת שכתוב על כל נפשות מת לא יבא

(a)

Explanation: Even for others, he is not commanded [about Tum'as Nega'im], only about Tum'as Mes, for it says "Al Kol Nafshos Mes Lo Yavo."

[גליון, בת"כ] [כתב] במותם לא יטמא אבל יושב הוא בהספד ובשורה.

(b)

Comment - Citation (Toras Kohanim): In their death he may not become Tamei, but he may sit at the eulogy and in the consolation line.

8)

TOSFOS DH ume'Hacha Sham'inan

תוספות ד"ה ומהכא שמעינן

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether a Kohen must avoid a Goses.)

דכהן אינו מוזהר על הגוסס דקי"ל כר' יוחנן לגבי ר"ל

(a)

Pesak: [We learn from here that] a Kohen is not commanded about [avoiding] a Goses, for we hold like R. Yochanan against Reish Lakish.

ומיהו בה"ג גריס אביי במקום רבי יוחנן ורבא במקום ר"ל ולפ"ז הלכה כרבא לגבי דאביי

(b)

Alternate opinion: Bahag's text says "Abaye" in place of R. Yochanan, and "Rava" in place of Reish Lakish. According to this, the Halachah follows Rava against Abaye;

[ולרבא] פליגי רבי ורבנן ואית לן הלכה כרבי מחבירו [ולא מחביריו נמצא] יהא כהן מוזהר על גוסס.

1.

According to Rava, Rebbi and Rabanan argue. We hold that the Halachah follows Rebbi against his colleague, but not against his colleagues. It turns out that a Kohen is commanded about a Goses.

43b----------------------------------------43b

9)

TOSFOS DH v'Hai Mes Mitzvah Hu bi'Tmiyah...

תוספות ד"ה והאי מת מצוה הוא בתמיה...

(SUMMARY: Tosfos discusses what is considered a Mes Mitzvah.)

כלומר שאם המת יכול לקרות ויש לו עונין קרובין אין זה מת מצוה

(a)

Explanation: If the Mes could call, and people would answer, this is not a Mes Mitzvah.

והא יש לו בן שיכול (הגהת אורח מישור) לשכור אחרים מתעסקין בו

1.

[We ask that] the Mes' son is here. He can hire others to engage in the Mes!

כיון דקא אזיל באורחא כמי שאין לו קוברין דמי, דלא שכיחי אינשי התם

2.

[We answer that] since he is traveling, it is as if there is no one to bury the Mes, for people are not found there.

פי' ר"י כהן (הגהת אורח מישור) הבא ליטפל במת מצוה אם יש שם ישראל שיכול לטפל אף כי אינן קרובין לא ליטפל בהן [כהנים] קרובים

(b)

Pesak (Ri): A Kohen who comes to engage in a Mes Mitzvah, if there is a Yisrael who can engage, even if [the Yisrael] is not a relative, Kohanim relatives may not engage. (We do not discuss one of the seven relatives for whom Kohanim must become Tamei.)

וראיה דאמר בפ' כ"ג (לקמן דף מז.) גבי מת מצוה כ"ג ונזיר יטמא נזיר ואל יטמא כהן

(c)

Proof: Below (47a), it says about a Mes Mitzvah, if a Kohen Gadol and Nazir [are the only ones there], the Nazir becomes Tamei, and not the Kohen Gadol;

וכ"ש כהן וישראל יטמא ישראל ואל יטמא כהן

1.

All the more so, if a Kohen and Yisrael [are the only ones there], the Yisrael becomes Tamei, and not the Kohen.

וצ"ע [מהאי] דפ' (האשה רבה יבמות דף פט:) גבי אשתו קטנה יורשה ומיטמא לה פריך ואי אין (הגהת מהר"ב רנשבורג) כח ביד חכמים (ליקוטי גרסאות) לעקור דבר מן התורה [ואמאי] יטמא

(d)

Question: In Yevamos (89b), regarding "a minor wife - her husband inherits her, and become Tamei for her [if she dies]", the Gemara asks "if Chachamim do not have the power to uproot a matter from the Torah, why is he Mitamei?"

ומשני כיון דקרובין לא [ירתי לה קרי ולא עני] לה קרינן בה

1.

The Gemara answers that since the relatives do not inherit her, we apply to her "she calls and they do not answer."

והשתא ה"ד אי דליכא מתעסקים אחרים מאי איריא מטעם אשתו תיפוק ליה דאפילו אחריתי נמי מת מצוה גמור היא

2.

Question: What is the case? If there is no one else to engage in her, why do we say that he buries her because she was his wife? Even someone else [he would bury]. This is an absolute Mes Mitzvah!

אלא דאיכא אחרים דיכולים להתעסק וחשוב כמת מצוה

3.

Answer: Rather, there are others who could engage in her, and [since they do not want to], this is considered like a Mes Mitzvah

אלמא כהן ומת לפניו ויש שם ישראל ואינו חושש ליטפל חשיב מת מצוה

4.

Inference: If there is a Mes in front of a Kohen, and there is a Yisrael, but he is not concerned to deal with it, it is considered a Mes Mitzvah.

ואר"י דודאי מן הדין לאו מת מצוה התם רק לפי שקרוביה מתרשלים ממנה שויוה רבנן כמת מצוה

(e)

Answer (Ri): Surely, letter of the law [a minor wife] is not a Mes Mitzvah. However, since her relatives neglect her, Rabanan made her like a Mes Mitzvah;

ואף כי אין כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה במקום שיש פנים וטעם בדבר ודאי לכ"ע יש כח לעקור

1.

Even though Chachamim do not have the power to uproot a Torah law to permit an action, when there are aspects and reasons [to permit], surely all agree that they have the power to uproot.

תדע דבכולי סוגיא דהתם (לא) מייתי מאשה שנאמנת לומר מת בעלי דהרי עוקרה דבר תורה בקום ועשה

2.

Proof: In the entire Sugya there, we do not bring that a woman is believed to say "my husband died" [and we permit her to remarry without witnesses]. They uprooted a Torah law to permit an action!

אלמא ודאי במקום שיש פנים וטעם יש כח לעקור ובאשה יש טעם בדבר דדייקא (הגהת ברכת ראש) ומנסבא מתוך חומר שמחמירין בסופה.

i.

Inference: Surely when there are aspects and reasons [to permit], surely all agree that they have the power to uproot. Regarding a woman [who says that her husband died], there is a reason [to permit her]. She checks thoroughly before remarrying, due to the stringencies that apply at the end. (If her husband returns after she remarried, she suffers 13 fines, e.g. she is permanently forbidden to her old and new husbands and receives no Kesuvah from them, her children from them are Mamzerim...)

10)

TOSFOS DH Meisivei Lah Yetama

תוספות ד"ה מיתיבי לה יטמא

(SUMMARY: Tosfos explains that we exclude Ever Min ha'Chai and Ever Min ha'Mes.)

גבי כהן הדיוט [כתיב] ואינו מטמא לה פרט לאבר מן החי של אחותו ואבר מן המת שאינו רשאי להטמאות בהן,

(a)

Explanation: This is written regarding a Kohen Hedyot. "He is not Mitamei for her" excludes Ever Min ha'Chai of his sister, and Ever Min ha'Mes. He may not become Tamei for them.

11)

TOSFOS DH Meisivei (part 2)

תוספות ד"ה מיתיבי (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that the same law applies to his father.)

לפי שאינו מיטמא לאבר מן החי של אביו

(a)

Citation of Gemara: This is because he does not become Tamei for Ever Min ha'Chai of his father.

, כלומר שאף באביו הקרוב יותר אינו רשאי לטמאות לאבר אביו

(b)

Explanation: Even of his father, who is closer, he may not become Tamei for a limb of his father.

וצ"ע מנא לן (כן הוא בדפוס ונציה)

(c)

Question: What is the source of this?

ושמא (הגהת ברכת ראש) מלאביו נפקא.

(d)

Answer: Perhaps we learn from "l'Aviv".

12)

TOSFOS DH R. Yehudah Hi...

תוספות ד"ה רבי יהודה היא...

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter to be Mitamei for a limb.)

ע"י [חזרה] אם נטמא אל שאר הגוף אבל לכתחילה ודאי מודה רבי יהודה דלא יטמא כברייתא דלעיל

(a)

Explanation: [R. Yehudah permits to be Mitamei for Ever Min ha'Mes of his father] through returning, if he was Mitamei for the rest of the body. However, l'Chatchilah, surely R. Yehudah agrees that he may not be Mitamei, like the Beraisa above.

ובסיפא דההיא דלעיל תניא בתורת כהנים רבי יהודה (הגהה בגליון) אומר אינו מיטמא לעצם כשעורה מאביו אבל מחזיר הוא על עצם כשעורה

(b)

Citation (the Seifa of the Beraisa above, in Toras Kohanim - Rebbi): He is not Mitamei for a bone k'Se'orah (the size of a barley seed) from his father, but he returns for a bone k'Se'orah.

ודבר תימה דאוקימנא כר' יהודה והרי מיירי בסיפא מכלל דרישא לאו ר' יהודה היא

(c)

Question: We established this like R. Yehudah. Since R. Yehudah speaks in the Seifa, we infer that the Reisha is not R. Yehudah!

אם לא נאמר כולה ר' יהודה היא.

(d)

Answer: [This is difficult,] unless we will say that the entire Beraisa is R. Yehudah.

13)

TOSFOS DH keshe'Hu Omer Emor v'Amarta

תוספות ד"ה כשהוא אומר אמור ואמרת

(SUMMARY: Tosfos explains the Beraisa.)

דכתיב אמור אל הכהנים ואמרת הוסיף הכתוב טומאה אחרת שתוכל ליטמא

(a)

Explanation: It is written "Emor El ha'Kohanim v'Amarta" - the verse adds another Tum'ah for which [a Kohen] may be Mitamei;

וסברא הוא להעמיד אמור ואמרת אאחותו דאיירי למעוטי אברים ולהוסיף שיוכל לטמאות לרוב בניינה ורוב מניינה

1.

It is reasonable to establish "Emor v'Amarta" regarding his sister, which [the verse] was discussing, to exclude limbs [from "Lah Yitama"], and [Emor... v'Amarta] adds that he may become Tamei for [bones that comprise] the majority of her stature or the majority of the number [of her bones];

יכול לא יטמא לשדרה וגולגולת ולרוב מניינו ולרוב בניינו של קרובים אחרים שבתורה שכתיב לטמא בהן (הגהת ברכת ראש)

2.

[We ask that] perhaps he may not become Tamei for the spine, skull, majority of the number [of bones] or majority of the stature of other relatives in the Torah for which it is written that he is Mitamei for them!

אמרת מה אחותו מיוחדת שגופה תלוי בו כלומר שהרי קרובתו ומוטלת עליו לקוברה (הגהת ר' בצלאל אשכנזי)

3.

[We answer that] just like his sister, her body depends on him, i.e. she is his relative and it is incumbent on him to bury her [the same applies to other relatives].

ומן הדין הוה ליה למימר יכול יטמא למתים אחרים אף לאברים אי לא גמרינן מאחותו דכתיב בה לה

(b)

Observation: We should have asked that perhaps he may become Tamei for others (relatives) even for limbs, had we not learned from his sister, about whom it says "Lah". (In any case, the answer we gave answers also this; we learn from his sister.)

ומשני ההיא נמי דראב"י כר' (הגהת ברכת ראש) יהודה ורב חסדא דאמר כי האי תנא.

(c)

Explanation: We answer [the question against Rav Chisda from this Beraisa], and say that also this [Beraisa] of R. Eliezer ben Yakov is like R. Yehudah, and Rav Chisda holds like the following Tana.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF