1)

TOSFOS DH Hareini Nazir Mimenu

תוספות ד"ה הריני נזיר ממנו

(SUMMARY: Tosfos explains that he becomes a full Nazir.)

פי' נזיר מן הכוס הרי זה נזיר פי' כל דין נזירות עליו.

(a)

Explanation: He accepted to be a Nazir from the cup. He is a Nazir, i.e. all laws of Nezirus apply to him.

2)

TOSFOS DH Ma'aseh b'Ishah Achas v'Amru Chachamim...

תוספות ד"ה מעשה באשה אחת ואמרו חכמים...

(SUMMARY: Tosfos explains that she is forbidden only that cup.)

ולא נאסרה אלא באותו כוס בלבד ובגמ' פריך מעשה לסתור.

(a)

Explanation: Only that cup was forbidden to her. The Gemara asks that the episode contradicts [what was taught before it].

3)

TOSFOS DH v'Im Shikur Hu Havah k'Omer Alai Korban

תוספות ד"ה ואם שכור הוא הוה כאומר עלי בקרבן

(SUMMARY: Tosfos explains why it is different when he is drunk.)

פי' שדרך בני אדם להפציר בשכור שישתה ועתה אינו רוצה לשתות ואומר נזיר הוא לסלקם מעליו

(a)

Explanation: It is normal for people to pressure one who is drunk to drink [more], and now he does not want to drink. He says "I am a Nazir" to dispel them from him;

שאם לא יאמר נזיר הוא ירא שיביאו לו כוס אחר לכך אומר נזיר לסלקם לגמרי מעליו

1.

If he will not say that he is a Nazir, he fears lest they bring to him another cup. Therefore, he says [that he is also Nazir to totally dispel them from him.

אבל כשאינו שכור אין דרך להפצירו ולכך אומר דנזיר מכולהו ומעשה נמי באשה אחת וכו'.

2.

However, when he is not drunk, it is not normal to pressure him. Therefore, he says that he is a Nazir from all [wine]. Also, an episode with one woman... [supports this].

4)

TOSFOS DH Al Menas she'Eshteh b'Yayin... Harei Zeh Nazir v'Asur b'Kulan

תוספות ד"ה על מנת שאשתה ביין כו' ה"ז נזיר ואסור בכולן

(SUMMARY: Tosfos explains this according to the opinion that it is because he stipulates against what is written in the Torah.)

איכא למ"ד בגמ' משום דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה

(a)

Explanation: There is one opinion in the Gemara that it is because he stipulates against what is written in the Torah;

[דכי אמר] הריני נזיר הוי נזיר לכל מילי וכי מטיל בה תנאי אין בתנאי כלום

1.

When he said "I am a Nazir", he is a Nazir for all matters. When he puts a stipulation in this, it has no effect;

ואפי' ר"ש מודה ברישא לההוא לישנא ותניא (הגהת ברכת ראש) כוותיה.

2.

Even R. Shimon agrees in the Reisha according to that version, and a Beraisa supports it.

5)

TOSFOS DH Aval Eini Yode'a she'Nazir Asur b'Yayin

תוספות ד"ה אבל איני יודע שנזיר אסור ביין

(SUMMARY: Tosfos explains why Rabanan and R. Shimon argue about this.)

כלומר שאר הלכות קבלתי עלי לבד מאיסור יין שלא קבלתי לפי שלא ידעתי שנזיר אסור ביין

(a)

Explanation: I accepted on myself the other Halachos, except for the Isur of wine, which I did not accept, because I did not know that a Nazir is forbidden wine;

לרבנן הוי נזיר לטעמייהו דלעיל דאפי' לא נדר אלא מחד הוי נזיר

1.

According to Rabanan he is a Nazir. This is like they hold above, that even if he vowed from one of them he is a Nazir;

ור"ש מתיר ואזיל לטעמיה דאמר (לעיל דף ג:) עד שיזיר מכולן.

2.

R. Shimon permits. He holds like he taught elsewhere (3b, that he is not a Nazir) until he vows to refrain from all of them.

6)

TOSFOS DH Yode'a Ani she'Nazir Asur b'Yayin...

תוספות ד"ה יודע אני שהנזיר אסור ביין...

(SUMMARY: Tosfos explains that he never intended to accept these Isurim.)

כלומ' שאני צריך לטמאות בהם וליטפל בהן בשכר מחמת דוחקי ולכך לא היה בדעתי לקבל איסור יין או טומאת מתים (ה"ז מותר)

(a)

Explanation: I.e. I need to become Tamei to [Mesim] and deal with them for wages, due to my poverty. Therefore, I did not intend to accept the Isur of wine or Tum'as Mes;

וכן הוא אומר שלא קבל עליו איסור יין או טומאת מתים

1.

And so he says that he did not accept the Isur of wine or Tum'as Mes. (This is repetitive. Birkas Rosh says that Tosfos teaches that he did not intend [like the Gemara says below] that afterwards, Chachamim will permit him. Rather, he never accepted the Isur.)

7)

TOSFOS DH Yode'a Ani (part 2)

תוספות ד"ה יודע אני (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos points out that we will ask that elsewhere, they hold oppositely.)

ה"ז מותר ור"ש אוסר

(a)

Citation of Gemara: He is permitted, and R. Shimon forbids.

ובגמ' פריך דאיפכא הוה ליה למיתני.

(b)

Observation: The Gemara asks that it should have taught oppositely.

8)

TOSFOS DH Af ba'Rishonah

תוספות ד"ה אף בראשונה

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Shimon permits also in the Reisha.)

והא דקתני ר"ש [מתיר] קאי בתרי [בבי].

(a)

Explanation: The Mishnah says "R. Shimon permits." This refers to both clauses.

9)

TOSFOS DH d'Havi Masneh Al Mah she'Chasuv ba'Torah

תוספות ד"ה דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה

(SUMMARY: Tosfos discusses a Tenai in Nezirus.)

דכשאמר הריני נזיר חייל עליו נזירות לכל מילי וכי אמר ע"מ מטיל התנאי על מה שכתוב בתורה ובטל התנאי

(a)

Explanation: When he said "I am a Nazir", Nezirus takes effect on him for all matters. When he said "on condition that", he stipulated against the Torah, and his Tenai is Batel.

וא"ת ותיפוק ליה דנזירות אי אפשר לקיים ע"י שליח

(b)

Question: [Even if the stipulation were not against the Torah,] it should suffice that Nezirus cannot be done through a Shali'ach (so one cannot make a Tenai about it)!

דאמר בהמדיר (כתובות עד.) דבעינן תנאי דומיא דבני גד ובני ראובן שנתקיים המעשה ע"י יהושע שהיה שליח משה

1.

It says in Kesuvos (74a) that a Tenai must be like the Tenai of Bnei Gad and Bnei Reuven. The action (giving to them Eretz Gilad) was done through Yehoshua, who was the Shali'ach of Moshe;

והתם מהני תנאה לבטל המעשה ולא בעלמא

2.

There a Tenai helps to be Mevatel an action (if the Tenai is not fulfilled), but not elsewhere (where a Shali'ach cannot do the action)!

וי"ל אחרי שאחרים יכולים להביא קרבנות תחתיו נחשב כאילו כל המעשה יכול לעשות ע"י שליח

(c)

Answer: Since others can bring Korbanos in place of him, it is considered that the entire action is possible through a Shali'ach.

וא"ת הא אמרינן (במנחות קט.) הריני נזיר לגלח בבית חוניו יגלח בבית המקדש גילח בבית חוניו יצא

(d)

Question: We say in Menachos (109a) that if one said "I am a Nazir on condition that I will shave [and bring Korbanos] in Beis Chonyo (a place in Mitzrayim where people offered Korbanos to Hash-m, even though this is forbidden), he shaves in the Beis ha'Mikdash. If he shaved in Beis Chonyo, he was Yotzei;

ואמאי הא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה והל"ל בחוניו לא יצא

1.

Why was he Yotzei? He stipulated against the Torah, We should say that if he shaved in Chonyo, he was not Yotzei!

וי"ל דמשמעות לשונו הרי הוא שנים משמע נזירות מעליא ומקדש (הגהת מהר"ב רנשבורג) ואז גילח בחוניו לא יצא

(e)

Answer: His words have both [possible] connotations. They connote proper Nezirus [and shaving in the] Mikdash. Then, if he shaved in Chonyo, he was not Yotzei;

ומשמע נמי שאינו מכוין כי אם לצעורי ואז גילח בחוניו יצא ובמקדש הוי חולין בעזרה

1.

They connote also one who intended only to pain himself. Then, if he shaved in Chonyo, he was Yotzei. If he shaved in the Mikdash, [the Korbanos] are Chulin b'Azarah.

ונזירות מתלא תליא וקאי אי מגלח במקדש גליא מלתא דלנזירות מעלייתא איכוין ועל מנת דאמר לא כלום הוא

2.

His Nezirus is tentative. If he shaves in the Mikdash, he revealed that he intended for proper Nezirus, and [his Tenai] "Al Menas" has no effect;

ואם גילח בחוניו גליא מילתא דלצעורי מכוין.

i.

If he shaved in Chonyo, he revealed that he intended to pain himself.

10)

TOSFOS DH Hai Al Menas k'Chutz Dami

תוספות ד"ה האי ע"מ כחוץ דמי

(SUMMARY: Tosfos explains why this helps according to R. Shimon.)

כאילו אמר הריני נזיר מכל מלתא חוץ מן היין דלא הוי נזיר לר"ש דבעינן עד שידור מכולן

(a)

Explanation: It is as if he said "I am a Nazir for every matter, except for wine." He is not a Nazir according to R. Shimon, who requires vowing from all of them.

וא"ת והא מקדש את האשה ע"מ שאין לה עליו שאר כסות ועונה הויא מקודשת והתנאי בטל (קדושין דף יט:) ולא אמר כחוץ דמי

(b)

Question: One who is Mekadesh a woman on condition that she has no claim against him for She'er, Kesus v'Onah (food, clothing and the regular frequency of marital relations), she is Mekudeshes, and his Tenai is Batel. We do not say that it is as if he said "except for"!

וי"ל דגבי קדושין שאני דאפילו אמר בפירוש חוץ משאר לא מהניא ליה דבורו דאין קדושין לחצאין

(c)

Answer: Kidushin is different, for even if he said explicitly "except for She'er", his words do not help, for there is no half-Kidushin;

וכי אמר הרי את מקודשת [מקודשת] וכי אמר חוץ משאר לאו מידי קאמר ולכך חייב בכולן

1.

When he said "you are Mekudeshes", she is Mekudeshes. When he said "except for She'er", his words have no effect. Therefore, he has all the obligations to his wife;

אבל גבי נזיר ילפינן לעיל (דף ג:) מקראי דצריך שיזיר מכולן דאם נדר מאחד מהם לא הוי נזיר.

2.

However, regarding a Nazir, we learn above (3b) from verses that he must vow to refrain from all of them. If he vowed from one of them, he is not a Nazir.

11)

TOSFOS DH Tanya Kevasei d'Ravina

תוספות ד"ה תניא כוותיה דרבינא

(SUMMARY: Tosfos explains why this supports Ravina.)

דכי (הגהה בגליון) אמר על מנת חשבינן ליה תנאי ולא כאומר חוץ.

(a)

Explanation: When he said "Al Menas", we consider this to be a Tenai, and not like one who says "except for."

12)

TOSFOS DH Seifa d'Nadar mi'Kulhu v'Itshil mi'Chada (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה סיפא דנדר מכולהו ואיתשיל מחדא (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that he vowed with intent that Chachamim will permit one of the Isurim.)

והיינו דקתני אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי והתירו לו (כן הוא בדפוס ונציה) היין או לטמאות למתים שאינו יכול לחיות בלא יין או שלא יטפל בשכר למתים שזהו פרנסת ביתו.

(a)

Explanation: This is what was taught "but I thought that Chachamim will permit to me wine or to become Tamei Mes" and they permitted him wine or Tum'as Mes, for he cannot live without wine, or without dealing with Mesim for wages, for this is his income.

13)

TOSFOS DH l'Rabanan (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה לרבנן (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos explains how both Tana'im could hold like either opinion in Nedarim.)

כיון דנשתרי ליה חדא משום הכי מישתרייא ליה לכולהו דכאיסורו כך היתירו

(a)

Explanation: Since we permit to him one, therefore we permit to him all of them, for its Isur is like its Heter;

כשם שנאסר בתחילת הנזירות בחד מענייני נזירות כי ניתר בסוף הנזירות בחדא משתרי בכולהו (הגהת ברכת ראש)

1.

Just like at the beginning of Nezirus he was forbidden [all the Isurim through accepting] one matter of Nezirus, when we permit one at the end of Nezirus, all of them are permitted.

וכמו דפליגי התם פ"ג דנדרים (דף כה:) גבי מצא אוכלים תאנים ואמר קונם הפירות עליכם ונמצא אביו אחד מהן והתיר נדרו

2.

Just like they argue there (Nedarim 25b) about one who found people eating his figs, and he said "the Peros are Konam to you", and it was found that his father was one of them, and he permitted his vow [regarding her father]...

ופליגי אי הותרו כולן או לא ה"נ סברי רבנן

3.

They argue there whether or not all of them are permitted. Also here, Rabanan hold [that all are permitted];

ואפילו למ"ד לא הותרו כולן משום דהוי נדר ושבועה

4.

And even according to the opinion [there] that not all are permitted, this is because it was a Neder or Shevu'ah;

אבל הכא כיון דתחילה הוי נזירות חל בחד (הגהת ברכת ראש) ה"נ סוף נזירות

i.

However, here, since the beginning of Nezirus took effect through one [Isur], also at the end of Nezirus (it is permitted through one).

ור"ש ס"ל אפי' למ"ד הותרו כולן מ"מ הכא כיון דאין נזירות באה לו עד שיפרש מכולן כמו כן צריך שאלה לכולן

5.

R. Shimon holds that even according to the opinion [there] that all of them are permitted, in any case here, that Nezirus comes only if he specifies all of the [Isurim], similarly he must permit all of them through She'elah;

ונהי דנשאל האחד לא הותר השני.

i.

Granted, he permitted one. A second is not permitted.

11b----------------------------------------11b

14)

TOSFOS DH ul'R. Shimon

תוספות ד"ה ולרבי שמעון

(SUMMARY: Tosfos explains how he equates the beginning and end of Nezirus.)

כי היכי דבתחלת הנזירות צריך שיזיר כולן (הגהת ברכת ראש) גם בסוף הנזירות צריך לשאול ולהתיר כולו.

(a)

Explanation: Just like at the beginning of Nezirus he must vow to refrain from all of them, also at the end of Nezirus he must ask to permit all of them.

15)

TOSFOS DH v'Iy Bo'is Eima b'Nidrei Onsin

תוספות ד"ה ואי בעית אימא בנדרי אונסין

(SUMMARY: Tosfos explains why this is considered Ones.)

זה חשיב אונס שאינו יכול לחיות בלא יין.

(a)

Explanation: This is considered Ones, that he cannot live without wine.

16)

TOSFOS DH Nidrei Zeruzin

תוספות ד"ה נדרי זירוזין

(SUMMARY: Tosfos gives an example of Nidrei Zeruzin.)

כגון שהמוכר אומר קונם ככר זה עלי אם אתן לך חפץ זה בפחות מד' דינרין ה"ז נדרי זירוזין

(a)

Example: The seller says "this loaf is Konam to me if I will sell this item to you for less than four Dinarim." This is Nidrei Zeruzin;

או קונם ככר זה עלי אם אתן לך יותר משני דינרים

1.

Alternatively, [the buyer says] "this loaf is Alai if I will pay to you more than two Dinarim." This is Nidrei Zeruzin;

ורצון שניהם לקנות בג' דינר ה"ז נדרי זירוזין והן (הגהת מהר"ב רנשבורג) צריכין עוד שאלה למ"ד מדרבנן.

2.

Both of them want that he will buy for three. This is Nidrei Zeruzin. They require She'elah, according to that opinion, mid'Rabanan.

17)

TOSFOS DH Nidrei Shegagos

תוספות ד"ה נדרי שגגות

(SUMMARY: Tosfos gives an example of Nidrei Shegagos.)

קונם ככר זה אם אכלתי היום ושכח שאכל היום.

(a)

Example: He said "this loaf is Konam if I ate today", and he forgot that he ate.

18)

TOSFOS DH Nidrei Onsin

תוספות ד"ה נדרי אונסים

(SUMMARY: Tosfos gives an example of Nidrei Onsin.)

מפרש בנדרים (דף כז.) כגון שהדירו חבירו שיאכל אצלו ביום פלוני ואירע לו אונס שלא יכול לבא אצלו

(a)

Explanation: In Nedarim (27a), it gives an example of one who imposed a Neder on his friend to eat with him on a certain day, and an Ones occurred that prevents him from coming to him;

אם צריך לשאול על אותו נדר מדרבנן פליגי בה אמוראי התם.

1.

There, Amora'im argue about whether or not one must ask to permit that Neder, mid'Rabanan.

19)

TOSFOS DH Nidrei Havai

תוספות ד"ה נדרי הבאי

(SUMMARY: Tosfos points out that Nidrei Onsin here are unlike those in Nedarim.)

מפרש התם פי' בנדרים (כד:)

(a)

Reference: The Gemara explains this there (Nedarim 24b. These are vows of exaggeration, e.g. "... if I did not see a crowd as numerous as Yotzei Mitzrayim." Even though there were not 600,000 people, it is normal to say so about a humongous crowd.)

וא"ת ומי דמי התם בשעת הנדר לא ידע האונס דהא סבור לילך ולאכול וגמר ונדר ולהכי צריך לשאול מדרבנן למ"ד

(b)

Question: These are different! There, at the time of the vow, he does not know about the Ones, for he thought to go and eat. He resolved and vowed. Therefore, he must ask to permit it, mid'Rabanan, according to that opinion;

אבל הכא בשעת הנדר ידע האונס ומסתמא לא גמר ונדר ואיכא למימר דלכ"ע לא בעי שאלה

1.

However, here, at the time of the vow, he knows the Ones. Presumably, he did not resolve to vow. We can say that according to everyone, She'elah is not needed!

ומפ' ר"ת דמתניתין נמי איירי שהאונס בא אחרי כן כגון דבשעת הנדר היה בריא וחזק ויכול לחיות בלא יין ולבסוף החליש

(c)

Answer #1 (R. Tam): Also our Mishnah discusses when the Ones came afterwards, e.g. at the time of the Neder he was healthy and strong, and he could live without wine, and later he became weak;

או תחלה היה עשיר ולא היה צריך ליטפל למתים ולבסוף העני

1.

Or, initially he was rich, and he did not need to deal with Mesim, and at the end he became poor.

אי נמי מייתי ליה דין זה הכא (הגהת מהר"ב רנשבורג) דאין פיו ולבו שוין

(d)

Answer #2: We bring this law here regarding when his mouth and heart are not equal (Nidrei Shegagos);

דפליגי בהא התם אמוראי אי בעי שאלה מדרבנן והכי נמי פליגי הכא:

1.

Amora'im there argue about whether or not he must ask to permit it, mid'Rabanan. Also here [the Tana'im] argue about this.

הגה"ה וכמו כן במתניתין פיו היה להיות נזיר מיין אבל לבו לא היה ומה דאמר אבל כסבור הייתי היינו (הגהת מהר"ב רנשבורג) בלבי כשעשיתי הנדר.

(e)

Comment: Similarly, in our Mishnah, his mouth said to be a Nazir from wine, but his heart did not [intend to forbid wine], for he said "but I thought...", i.e. in my heart when I vowed.

20)

TOSFOS DH Hareini Nazir v'Alai Legale'ach Nazir

תוספות ד"ה הריני נזיר ועלי לגלח נזיר

(SUMMARY: Tosfos explains why he must bring two sets of Korbanos.)

כי אמר הריני נזיר חייב עצמו (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) בנזירות ולהביא קרבנותיו ועלי לגלח נזיר אחר ולהביא קרבנותיו

(a)

Explanation: When he said "I am a Nazir", he obligated himself in Nezirus, and to bring his Korbanos. "v'Alai Legale'ach" another Nazir, and bring his Korbanos;

השתא נזירות חייל עליה ועוד (הגהת ברכת ראש) צריך לגלח נזיר אחר ולהביא קרבנותיו

1.

Now, Nezirus takes effect on him, and also he must shave another Nazir and bring his Korbanos.

ושמע חבירו ואמר ואני פירוש ואני נזיר (הגהת ברכת ראש) ועלי לגלח נזיר אחר חייל עליה [נזירות] וגם תגלחת של נזיר אחר.

(b)

Explanation (cont.): His friend heard, and said "and I." I.e. I am a Nazir, and it is Alai to be Megale'ach another Nazir. Nezirus takes effect on him, and also [the Korbanos of] shaving another Nazir.

21)

TOSFOS DH v'Im Hayu Pickchin Megalchin Zeh Es Zeh

תוספות ד"ה ואם היו פקחין מגלחין זה את זה

(SUMMARY: Tosfos explains why each is Yotzei through one set of Korbanos.)

פירוש כל אחד ואחד יעשה נזירותו שלשים יום ומביא קרבן בעבור חבירו ומפטרי

(a)

Explanation: Each one of them fulfills his Nezirus for 30 days, and brings the Korban for his friend, and they are exempt;

מידי דהוה אאיניש בעלמא אם היה מביא קרבן עבורו שנפטר (הגהת ר' בצלאל אשכנזי)

1.

This is just like [bringing for] someone else (a regular Nazir who did not accept to shave another Nazir). If [Ploni, in our Mishnah] would bring the Korban for him, (Ploni) is exempted [from his vow to shave another Nazir];

וגם זה נפטר ממה שנדר לגלח לאחר שהרי גלח לאחר

2.

Also when he brings for his friend [who vowed like him], he is exempted from his vow to shave another, for he shaved another!

נמצא כי כל אחד לא יביא אלא קרבן א' ואפ"ה [יצא] (הגהת תפארת ציון) ידי נדריה שהרי (הגהת כתר תורה) עשה נזירות שלשים יום וגילח לחבירו.

(b)

Conclusion: Each brings only one Korban, and even so, he fulfilled his vow, for he observed Nezirus 30 days, and he shaved his friend.

22)

TOSFOS DH v'Im Lav

תוספות ד"ה ואם לאו

(SUMMARY: Tosfos explains that if they are not clever, each must bring two Korbanos.)

שאין להם פקחות זה אלא כל אחד הביא קרבן לעצמו צריך לגלח לנזיר אחר ולהביא קרבנותיו תחתיו.

(a)

Explanation: They are not so clever. Rather, each brought a Korban for himself. He must shave another Nazir and bring Korbanos for him.

23)

TOSFOS DH v'Shama Chavero v'Amar va'Ani

תוספות ד"ה ושמע חבירו ואמר ואני

(SUMMARY: Tosfos explains the two sides of the question.)

ולא [אמר] עוד [מהו]

(a)

Explanation: And he did not say "also". What is the law?

על כוליה דיבור של הראשון משמע וחייב השני להיות נזיר ולגלח

1.

Does "va'Ani" refer to everything that the first one said, and the second must be a Nazir and shave [another] Nazir?

או דלמא על פלגיה דיבורא משמע ולא קבל עליו השני אלא או נזירות או תגלחת לאחר.

2.

Or, perhaps it refers to half his utterance, and the second accepted only either Nezirus, or shaving another [Nazir].

24)

TOSFOS DH mideka'Amar va'Ani v'Alai Shma Minah

תוספות ד"ה מדקאמר ואני ועלי ש"מ

(SUMMARY: Tosfos explains the inference.)

אם לא אמר שני הדבורים דפלגא דדיבור' משמע.

(a)

Explanation: [Since he needed to say both, we infer that] had he not said both, "va'Ani" would refer to half the utterance.

25)

TOSFOS DH u'Minah

תוספות ד"ה ומינה

(SUMMARY: Tosfos shows how we learn that it refers to his initial words.)

כלומר גם זה תיפשוט ממתניתין מדקאמר ועלי לגלח ש"מ ואני על תחילת דיבורו משמע.

(a)

Explanation: Also this you can resolve from our Mishnah! Since it says "and it is Alai to shave", this shows that "va'Ani" refers to his initial words ["I am a Nazir"].

26)

TOSFOS DH l'Olam va'Ani a'Kulei Diburei Mashma...

תוספות ד"ה לעולם ואני אכוליה דיבוריה משמע...

(SUMMARY: Tosfos explains the rejection.)

כלומר ומה שקבלתי כבר נזירות ותגלחת (הגהת כתר תורה) לאחר שכן (הגהת ברכת ראש) דרך בני אדם לכפול (על) לשונן

(a)

Explanation: [V'Alai means] and what I already accepted, i.e. Nezirus and shaving another, for it is the way of people to double their words;

והוא הדין דאם לא אמר ועלי דמחייב בנזיר ותגלחת אדיבור קמא.

1.

Also if he did not say "v'Alai", he is obligated in Nezirus and shaving [another] due to his first word (va'Ani).

27)

TOSFOS DH v'Shama Chavero v'Amar va'Ani v'Alai Legale'ach Chetzi Nazir

תוספות ד"ה ושמע חבירו ואמר ואני ועלי לגלח חצי נזיר

(SUMMARY: Tosfos explains the support for the rejection.)

מי איכא תרתי מילי והרי הראשון לא קבל עליו אלא דבר אחד.

(a)

Explanation: Are there two matters?! The first accepted on himself only one matter!

28)

TOSFOS DH Mishum Reisha d'Tzericha

תוספות ד"ה משום רישא דצריכא

(SUMMARY: Tosfos explains that v'Alai is needed only in the Reisha.)

דאיצטריך למיתני ועלי לאשמועינן דואני לא קאי אלא אפלגא דדיבוריה

(a)

Explanation: The Reisha needed to teach v'Alai, to teach that va'Ani refers only to the first half of his utterance;

ותנא סיפא דעלי אע"ג (מכאן מדף הבא) דלא צריכא אטו רישא.

1.

The Seifa taught v'Alai, even though it is not needed, for parallel structure with the Reisha.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF