מסכת נזיר

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה הם כינויים לנזירות, ומה הן ידות? מדוע נשנתה מס' זו בסדר נשים? (ב.)

ב. מתי מתחיל התנא באיסורא, בהיתרא? ביש נוחלין וגבי ידות, מדוע פתח בהם לפרשם ברישא? (ב.-:)

ג. האומר אהא, אהא נאה, הריני מסלסל, הריני מכלכל - מה דינו? פרט! (ב:-ג.)

ד. הרי עלי ציפרים מה דינו, מדוע, מה הנפק"מ? האומר ימין הרי זו שבועה, מדוע? (ג.-:)

ה. הריני נזיר מן החרצנים, האם הוי נזיר, ומדוע? "יין מצוה כיין הרשות" - מהו יין מצוה, ומנין שאסור? מה ילפינן מיין ושכר לרבנן ולר' שמעון (2)? ומנין דאיסורי נזיר מצטרפין זה עם זה? (ג:-ד.)

ו. באיזה ל' מקבל ע"ע נזירות שמשון, והאם יש נזירות שמשון? מה ההבדלים בין נזירות שמשון לנזיר עולם? (ד.-:)

ז. מה ילפינן מלד' דבכור ודנזיר? מה המקור ששמשון נטמא? מה המקור דנזיר עולם מגלח כשהכביד שערו, אימתי מגלח ומנין? (ד:-ה.)

ח. מנין רצו ללמוד דימים ג"ח, ומה דחו? למ"ד דמע"ש לע"ש, מה החילוק בינו לשאר בני אדם (3)? (ה.)

ט. מנין לנזירות ל' יום, ומהו משך הזמן המדויק? מתי מגלח, ואימתי כשגילח יום ל' לא יצא? (ה:)

י. באיזה אופן יום אחד עולה לב' נזירות? לבר פדא - אימתי נטמא יום ל' סותר את הכל? (ו.)

יא. הריני נזיר ק' יום ונטמא ביום ק', כמה סותר, ומדוע? האם ר' יאשיה ור' יונתן נח' במח' ר' מתנא ובר פדא? (ו:)

יב. מה הם ימים הצריכים למלאת, ומדוע אי"ז שנה או שבת? (ז.)

יג. מהו הדין ומהו הטעם באומר: א. הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם. ב. מכאן ועד מקום פלוני. ג. כעפר הארץ וכיו"ב. ד. כל ימי חיי. ה. אפי' אלף שנה? (ז.,ח.)

יד. הריני נזיר ויום א', ל' יום ושעה א', ל' יום ויום א', מה דינו, ומדוע? (ז:)

טו. "רואין את הקופה כאילו מלאה חרדל", מדוע לא קישואין (2)? (ח.)

טז. "ר' יהודה ס"ל כוותיה [דרבי] בחדא ופליג עליה בחדא", באר היטב הענין! (ח:)

יז. אמר - הריני נזיר ואחת ועוד ושוב, כמה מונה, ומה החידוש? איזה בית מטמא בנגעים, ומדוע? (ח:)

פרק שני - הריני נזיר

יח. האומר הריני נזיר מן הגרוגרות, מה דינו לב"ש ולב"ה (3)? מה טעמם? (ט.-:)

יט. הרי עלי מנחה מן השעורים, מן העדשים. מה דינו לת"ק? והאם ס"ל כב"ש דמתני', ומדוע? (ט:)

כ. "אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני" באר היטב (2) ומה דינו לב"ש ולב"ה? לרמב"ח - מדוע חזרה המשנה ושנתה מח' זו תרתי ותלת? לרבא - במה נח' ב"ש וב"ה? (י.-:)

כא. מזגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו, הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יין, אומר איני יודע שהנזיר אסור ביין, מה דינו מדוע? (יא.)

כב. סבור הייתי שחכמים מתירים לי וכו' מה דינו, ומ"ש מרישא (2)? הריני נזיר ועלי לגלח ושמע חבירו ואמר ואני או ואני ועלי לגלח מה דינו? (יא)

כג. צא וקדש לי אשה סתם מה דינו ומדוע? מ"ש מקן סתומה שפרחה גוזל א' מהן? היכן מודה ר"י דאין הדין כן (יב.)

כד. מה הדין בהנ"ל בהיה לה אחות ונתגרשה ומדוע? מה מקשה ע"ז הגמ' ממתני'? ומה אומר לאפוטרופוס כל נדרים וכו', ומה מתרצינן? (יב)

כה. האומר חצי בנזיר מתי דינו בכולו ומתי בחציו? הריני נזיר לכשיהיה לי בן או ולד מה דינו ומאי קמ"ל? הפילה אשתו מי נחלק בזה ומה דעת ר"א? (יב:-יג.)

כו. בהנ"ל והפריש קרבן וחזרה וילדה מה צדדי הספק ומה דינו? שמע חבירו ואמר ועלי או ואני, לכשיהא לפלוני בן ושמע חבירו ואמר ואני מה צדדי הספק ומה דינו? (יג)

כז. הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן, ולהיפך מה דינו וכמה תגלחות עושה? הר"נ לאחר כ' יום ומעכשיו ל' או מאה יום או נזיר עולם מה צדדי הספק ומה פשטינן? (יג:-יד.)

כח. נטמא בימי בנו, צרעתו, גידול שיער, קדש שער בדם, האם סותר נזירותו? נזיר שכלו ימיו האם לוקה ועל מה? (יד)

כט. הר"נ לכשיהא לי בן ונזיר מאה יום מה דינו בנולד לו תוך ע' יום, ביום הע' (פרט לתנא דמתני' ולרב), ולאחר ע' יום? (טו. תוס' לעיל יג:)

ל. האם אב"ש ור"י ס"ל מקצת היום ככולו? מה ההבדל לר"י בין משכב ומושב לפסח שני ומדוע? זבה גמורה לר"י היכי משכח"ל? (טו-טז.)

פרק שלישי - מי שאמר

לא. הריני נזיר, הר"נ ל' יום, הר"נ ב' נזירויות מתי מגלח הנזירות לכתחילה ובדיעבד? הר"נ, הר"נ ל' יום, הר"נ ק' יום ונטמא ביום אחרון לנזירות וביום ק"א מה דינו ומדוע? (טז.)

לב. מי שנזר והוא בביה"ק האם נזירות חלה עליו להו"א בגמ', פרט לענין מה, כיצד יישב ר"ל הקושיות ממתני' ומברייתא דמי שהיה טמא? (טז:)

לג. במה פלוגתתם למברא"ש, מדוע הוכרח לומר שבזה מחלוקתם? איזה ברייתות מיושבות לפי אוקימתא זו ומאיזה ברייתא קשה? (יז.)

לד. נזר והוא בביה"ק מה הספק גבי שהייה למלקות, מה צדדי הספק לענין תגלחת ומה פשטינן? ימי חלוטו האם עולין למנין נזירות? (יז-יח.)

לה. טמא שנזר ונזיר שנטמא, שביעי שלו האם מן המנין? נזיר שנטמא טומאות הרבה כמה קרבנות מביא, פרט לרבי וריבר"י ומה טעם כ"א מהם? (יח)

לו. נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני בהביא קרבן כמה קרבנות מביא (3) ומ"ט דכל מ"ד? כאיזה תרי תנאי אזלא ברייתא דמשנה שנדרה בנזיר, ומדוע (יח:-יט.)

לז. יצא ונכנס ביום ראשון או שביעי לטומאתו, בטמא שנזר ובנזיר טהור שנטמא האם עולה לו וסותר או לא? כמה ימים בעינן בתחילה ובסוף לר"א כדי שיסתור נזרו? (יט)

לח. כמה שנים היתה הלני נזירה ומדוע? מה הספק כמאן ס"ל לר"י ומה נפשט? (יט:-כ.)

לט. ב' כיתי עדים וכת אחת המכחישות זא"ז במספר שנות הנזירות במונה ולא מונה האם הוי נזיר או לא? (כ)

פרק רביעי - מי שאמר

מ. מי שאמר הריני נזיר ואמרו כמה ואני אחריו מתי הוי נדרי האחרים נדר, הותר ראשון או אמצעי מי ניתר עי"ז? (כ:-כא.)

מא. אמר נזירות על אבריו מתי הוי נזיר? אמרה הריני נזירה ואמר בעלה ואני מדוע אינו יכול להפר (2)? בהפרישה את בהמתה מה דין הבהמה ומדוע? (כא)

מב. האשה שנדרה בנזיר ונטמאת מה דינה לענין מלקות וקרבנות העוף בהפר לה בעלה ומדוע? כיצד נפשט הספק אי בעל מעקר עקר או מיגז גייז (לרבנן ולר"א הקפר)? (כא: כב.)

מג. למר זוטרא האם פשטינן בעיא דלעיל וכיצד? הריני בעיקבך מה ספק הגמ' כיצד רצתה הגמ' לפשוט מאמר בעל ואני ומה דחתה הגמ'? (כב:)

מד. הר"נ ואת מה דינו באמרה ובלא אמרה אמן ומדוע? והאם יכול הבעל להפר או לא? (כב:-כג.)

מה. מה הם הג' דברים שלומדים מהם ק"ו לנתכוין לבשר חזיר ואכל עאכו"כ? וכל הני צריכין למ"ל? במה פליג איסי בן יהודה את"ק? (כג.)

מו. מה הם ג' הדברים שדימתה הגמ' אדם א' לשני (במעשים שהיו) שא' עשה מצוה וא' עבירה, במה צעירה עדיפה מבכירה ובמה הפוך ומדוע? (כג)

מז. משנה דהאשה שנדרה בנזיר האם אזלא כרבנן או כר"י ומדוע? אם שלה היתה בהמתה היאך? מה הם ה' אלים שאינם טעונים לחם ומנ"ל? (כד)

מח. מ"ש בין מעות סתומים דיפלו לנדבה למעות מפורשים שלא (2)? וולד חטאת ואשם מנ"ל דלמיתה אזלא מקרא או מהלכתא? (כה)

מט. מה ילפינן מקרא ד"אשם הוא" לר"ע ומנ"ל דבאשם רועה? (כה:)

נ. מי שהיה מחויב חטאת ואמר הרי עלי עולה, והפריש מעות ואמר הרי אלו לחובתי, מה יעשה במעות - בחייו ובמותו? (כו.)

נא. באיזה לשון הוו מעות מפורשין וסתומין? (כו.)

נב. בנפלה דמי חטאת מביניהם מה דין שאר המעות? והאם מועלין במעות או במקצתן? (כו.-:)

נג. באיזה בהמות אמרינן שדינן כמפורשות, ומדוע? ומה הדין בנסכא ובסואר של קורות, ומדוע? (כו:)

נד. מה ר' שימי בר אשי הוכיח מד' ר' חסדא דאין הקינין מתפרשות אי בלקיחת הבעלים אי בעשית כהן? באר היטב! [ג' פי' בתוס'] (כו:-כז.)

נה. מה הקשה ר' פפא לר' שימי בר אשי מהמשנה דרשב"ג דהביא ג' בהמות ולא פירש, ומה חילק ר' שימי? (כז.-:)

נו. מה דורשים מקרבנו, קרבנו, קרבנו, על חטאתו, על חטאתו? (כז:-כח.)

נז. מה הן ב' האופנים שיכול להשתמש במה שהופרש לקרבן אחר? (כז:)

נח. עד מתי יכול הבעל להפר את נזירות אשתו, ומדוע (4)? (כח.-:)

נט. לרבי עקיבא, האם זה תלוי איזה קרבן נשחט, ומדוע? (כח:)

ס. מי יכול להדיר את הבן בנזירות, והאם גם את הבת, ומדוע? האם ניתן למחות - באיזה אופן? (כח:-כט.)

סא. לר"ל, איזה ג' דינים הם מדרבנן, ומה ההכרח? (כט.)

סב. איזה ב' איסורים יש בחטאת העוף הבאה על הספק, והאם הם מדאורייתא? (כט.-:)

סג. עד איזה גיל האב מדיר את בנו, ובמה זה תלוי (3)? (כט:)

סד. מה היה המעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזירות? באר את ד' בב' אופנים! (כט:-ל.)

סה. מה הדין לענין הקרבנות בהגדיל באמצע הנזירות, לר' יוסי בר"י ולרבי? (ל.)

סו. באיזה אופן הבן מגלח על נזירות אביו - לר"י ולחולקים? (ל.-:)

סז. מה הדין בבת יחידה, האם מגלחת על נזירות אביה, ומדוע? (ל.-:)

סח. מה הדין בב' בנים, בכור ופשוט, בנזיר סתם ועולם, בנזיר טמא וטהור? באר הצדדים! (ל.:)

פרק חמישי - בית שמאי

סט. אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון ה"ה הקדש, ויצא לבן, האם ומה קדוש? (לא.-:)

ע. מנין מוכיחה הגמ' דלב"ש הקדש בטעות הוי הקדש, ומנין למדו זאת? (לא.-:)

עא. האם מוכח ממתני' דמקדיש בעין רעה או יפה מקדיש, ומנין? (לא:)

עב. איזה שור גרוע - שחור או לבן? ומה הפי' חיורא באוכמא לקותא? (לא:)

עג. למה משמש שור אדום, שחור ולבן? (לא:)

עד. ממה הוכיחו ב"ה דהקדש בטעות ל"ה הקדש? מהיכן רצו ב"ש להוכיח דהוי הקדש, ומה דחאום ב"ה? (לא:)

עה. מי שנדר ועבר על נזירותו, מה דינו? והאיך מתפרש, משנתינו דמונה משעה שנדר - לדבריהם? (לב.)

עו. לב"ה - האם תמורה בטעות הוי תמורה, ומנין? (לב.)

עז. במעשר בהמה, מה הדין אם קרא בכוונה לתשיעי עשירי, והאם יש להוכיח מד' ב"ה?(לב.)

עח. כשנגנבה בהמתו אחר שנדר בנזיר, האם יכול לישאל, ומדוע? (לב:)

עט. מהי שיטת ר"א בנולד? מהו תנאי נולד, ומה דינו? והאם החורבן חשיב נולד, ומדוע? פרט! (לב:)

פ. "בה"א אינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו", באר הדברים! (לב:-לג.)

פא. "הרתיע לאחוריו אינו נזיר", מי המ"ד ומה טעמו? מהי דעת ר"ש ור"ט וטעמם? (לג.-לד.)

פב. איך יחולו ט' נזירויות על אדם א'? ואיך ששה? (לד.)

פרק שישי - שלשה מינים

פג. מה הם ג' מינים האסורים בנזיר, ובמה מצטרפין זה עם זה? (לד.)

פד. מה שיעור אכילה ושתיה (ע"ע תוס' לקמן לח:)? (לד.-:)

פה. מה הם חרצנים וזגים, ובאיזה אופן מתחייב עליהם? (לד:)

פו. האם חייב על אכילת עלין ולולבין ושבישתא, ומה המקור? (לד:) באיזה עלין? (לה:)

פז. מנין דייקינן דמתני' דלא כר"א? (לד:)

פח. מהו פרי ופסולת פרי, המפורש ומה שנלמד? (לד:)

פט. מהו בין הביניים, ומה המקור? (לד:)

צ. מה דורשים מהפסוק "מחרצנים ועד זג"? (לד:-לה.)

צא. מתי ר"א דורש בריבוי ומיעוט, ומתי בכללי ופרטי, ומנין? (לה.)

צב. איזה "מן" דרשינן בפרט ואיזה לא, ומדוע? (לה.-:)

צג. סכם הדינים והחילוקים בפרט וכלל, בכלל ופרט, בפרט וכלל ופרט, בכלל ופרט וכלל? מה החילוק בין מיעוט וריבוי לפרט וכלל?

צד. במה אמרינן דהיתר מצטרף לאיסור (3)? (לה:-לו.)

צה. בשאור בל תקטירו, האם צריך לצירוף ההיתר, ומה המקור? (לו.)

צו. מקפה של חולין ושום ושמן של תרומה, מדוע פוסל מקום מגעו? באר היטב! (לו.-:)

צז. האם כזית בכדי אכילת פרס דאוריי'? ומדוע התירו רבנן בכותח הבבלי? (לו:)

צח. מדוע בב' קדירות וב' קופות תלינן לקולא, ול"ח לאיסור משום כזית בכדי א"פ, או להיתר מצטרף לאיסור? (לו:-לז.)

צט. מה לומדים מקרא ד"משרת"? למאן דיליף לטעם כעיקר, האם לומדים מזה לשאר איסורים שבתורה, וכיצד? (לז.)

ק. מנין שטעם כעיקר? והאם בשר בחלב וגיעולי עכו"ם הוו חידוש, ומדוע? (לז.-:)

קא. מדוע לר"ע ל"א דהיתר מצטרף לאיסור בכל התורה? ומדוע לרבנן אי"ז פירכא על הא דילפינן לטעם כעיקר? (לז:)

קב. באיזה אופן ההיתר מצטרף לאיסור, ובאיזה אופן רק האיסור מצטרף לאיסור? (לז:)

קג. מי המ"ד דא"צ צירוף? ומה לומד מהפסוק "מכל אשר יעשה"? (לז:-לח.)

קד. האם ההיתר מצטרף לאיסור בין באוכל ובין במשקה? (לח.)

קה. מה הן י' רביעיות, ומה הסימן בהם? ציין עוד ד', ומדוע לא נשנו כאן? (לח.)

קו. מהו שיעור אכילת ענבים ושתית יין בנזיר? ואיך משערים הכזית ביין? (לח:)

קז. אכל ענבים לחים ויבשים חרצנים וזגים וסחט אשכול של ענבים ושתה, כמה לוקה ועל מה לוקה? (לח:)

קח. מהיכן השיער גדל, ומנין? (לט.)

קט. לפי הנ"ל, מדוע בגילחוהו ליסטים והשאירו לו בכדי לכוף ראשו לעיקרו, אינו סותר? באר היטב! (לט:)

קי. נזיר שגילח בתער, תלש, מירט או סיפסף, האם לוקה, וכמה? (לט.-מ.)

קיא. בכמה שערות לוקה, סותר ומעכבות הגילוח? (מ.)

קיב. מי הם ג' המגלחים בתער, ומנלן? (מ.-מא.)

קיג. המלקט זקנו במלקט ורהיטני האם חייב, ומנלן? (מ:)

קיד. מדוע אין לומר דהמצורע יכול ללקטו במלקט ורהיטני, רק דהותר אף בתער? (מ:-מא.)

קטו. מה לומדים מראשו ומזקנו, לרבנן ולר' אליעזר? (מ:-מא:)

קטז. מנין דעדל"ת, לרבנן ולר' אליעזר? (מא.-מב.)

קיז. האם רובו ככולו מדאורי', ומנין? ומנלן דבנזיר לא סגי ברוב? (מב.)

קיח. מה הדין בשייר ב"ש וגדל שאר שערו ואז גילחן, בגילח א' ונשר א', בנשר א' וגילח א'? (מב.)

קיט. חפיפה באדמה המשרת שער ושאינה משרת, חפיפה בנתר, פספוס וסריקה האם מותרת לנזיר או לא? (מב.)

קכ. נזיר שהיה שותה יין או מגלח או מטמא למתים - כל היום, מתי חייב על כל אחת ואחת, ומתי לא? (מב.)

קכא. התרו בנזיר אל תטמא ואל תבא, אל תטמא ואל תטמא, מה דינו, לרבה ולר"י? מהיכן ראיה לכ"א מהושיטו? וכיצד יישב אביי הסתירה בן המשנה לברייתא? (מב:)

קכב. מהם חיבורי אדם באדם וחיבורי אדם במת, ומה דינם? (מב:)

קכג. בטומאה וביאה מדוע ל"א מיטמא וקאי כמו בטומאה וטומאה, להו"א ולמסקנא (5)? (מב:-מג.)

קכד. במיתת אדם, ממתי נטמא הנוגע בו, וממתי חייב הכהן בלא יחלל, ומנ"ל? (מג.)

קכה. מאי נפק"מ אי דרשינן מ"להחלו" או מ"במותם"? ומה כ"א דורש מהפסוק של השני? (מג.)

קכו. כהן האם מיטמא לאביו ולמת מצוה כשהוא חסר (פרט)? (מג:-מד.)

קכז. מי נחשב למת מצוה, ומדוע? (מג:)

קכח. מה הם ג' מינים האסורים בנזיר, מה חומר וקל של יוצא מהגפן מהשאר, ומנ"ל? ומה חומר טומאה מתגלחת? (מד.)

קכט. המגלח את הנזיר והמטמאו, האם לוקה, ומנ"ל? (מד.)

קל. נזיר שנתגלח, כמה סותר, ומנ"ל (2)? (מד.)

קלא. נזיר שנטמא, כמה סותר, ומנ"ל? (מד.)

קלב. מתי נזיר שנטמא מזה, מגלח ומביא קרבנותיו (פרט מתי טבל ומתי גילח)? (מד:)

קלג. מצורע שגילח בח', מתי מביא קרבנותיו, ומדוע? (מד:)

קלד. מהיכן הביאו חבריה דרב נתן בר הושעיא ראיה דטבו"י דזב כזב, ולמאי נפק"מ? כיצד דחה אביי ראייתם? ומדוע לאביי אסור להכנס לביהמ"ק בהנ"ל? (מד:-מה.)

קלה. תגלחת הטהרה, על כמה ואיזה קרבנות, לכתחילה ובדיעבד? (מה:)

קלו. מה וכיצד ילפינן מקרא ד"וגלח הנזיר פתח אוהל מועד"? (3)? (מה.-:)

קלז. נזיר טהור או טמא, האם היה משלח תחת הדוד את שערו, ומנ"ל? (מה:)

קלח. תחת איזה דוד היה משלח שערו (לכתחילה ובדיעבד), ומנ"ל? (מה:)

קלט. מה היה נותן על שערו בזמן שמשלח תחת הדוד, ומנ"ל? (מה:)

קמ. מאימתי הותר הנזיר ביין וליטמא למתים, ומנ"ל? (מה:-מו.)

קמא. תנופה בנזיר, נזיר שאין לו שיער או כפיים, האם מעכב תגלחתו? (מו.-:)

קמב. מזיר ממורט, מצורע שאין לו בוהן יד ורגל, מה דינו? (מו:)

קמג. גילח על הזבח ונמצא פסול, או שהקריבו שלא לשמן (בחטאת ובעולה), מה דין שאר קרבנותיו ותגלחתו, ומנ"ל? (מו:)

קמד. נזרק עליו א' מהדמים ונטמא, האם סותר, וכמה? (מז.)

פרק שביעי - כהן גדול

קמה. דרג העדיפויות (שלא יטמא למת מצוה) בדברים דלהלן: נזיר, כה"ג מרובה בגדים, משוח, משוח שעבר מחמת מומו, מחמת קריו, סגן, ומשוח מלחמה? (מז.-:)

קמו. משוח מלחמה וסגן, במה כ"א עדיף מהשני, ומדוע? (מז:)

קמז. מנ"ל דכה"ג ונזיר נטמאים למת מצוה, ולנגעם וזיבתם? (מז:-מח.)

קמח. מדוע לא ילפינן נזיר מכה"ג בגז"ש או בק"ו? (מח.)

קמט. מנ"ל דהולך לשחוט פסחו דנטמא למת מצוה? (מח:)

קנ. כה"ג והוא נזיר, וכה"ג לחודיה, מנלן דמיטמאין למת מצוה? (מח:)

קנא. 'לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו', 'על כל נפשות מת לא יבא', מה ילפינן מהנך קראי לר"ע ולרבי ישמעאל? (מח:-מט:)

קנב. מדוע צריך קרא גם לאביו וגם לאמו? (מט.)

קנג. על אלו טומאות הנזיר מגלח במגע משא ואוהל (10)? ועל מה רק במגע ובמשא? (מט:)

קנד. מדוע ר' יהודה לא הסכים שיכנסו תלמידי ר"מ אחר פטירתו? (מט:)

קנה. מהו המת, כזית נצל, אמה"ח שיש עליהם בשר (תוס' מט:) דקתני במתני' שנזיר מגלח עליהם? (נ.)

קנו. יש או אין נצל לבהמה - לאיזה מ"ד הספק, והאם נפשט ספק זה? (נ.)

קנז. מה הדין בהמחהו באור או בחמה, האם טמא, ומדוע? (נ.)

קנח. כשיצק מן הטהור לטמא, האם הטהור נטמא? (פרט!) (נ.-:)

קנט. יש ניצוק לאוכלין או לא, לאיזה מ"ד הספק (תוס')? (נ:)

קס. כיצד רצו להוכיח מברייתא דחלב המת שהתיכו, וממתני' דבש"א אף המקפה וכו', וכיצד דחתה הגמ'? (נ:)

קסא. מלא תרווד רקב, כמה שיעורו? (נ:)

קסב. רקב הבא מן הבשר או מן העצמות לבד, מב' מתים, כשנקבר בכסותו, רקב עם שערו (פרט), האם יש להם דיני רקב? (נא.)

קסג. רקב הבא מן העקב, מה דינו? (פרט!) (נא.)

קסד. רקב עם עובר או עם שכ"ז שבמעי האשה, עם פירשה, באר הצדדים! (נא.-:)

קסה. לפי הצד דבכל הנ"ל אין מטמאין, מהו האופן דיש דין רקב? (נא:)

קסו. מת שטחנו, ובחזר והרקיב, מת שחסר, הרקיב כשהוא חי, ובחזר ומת, האם הוי רקב, באר צדדי הנידון? (נא:)

קסז. נמלה שחסרה, מה ולענין מה הספק, כיצד רצתה הגמ' להוכיח מברייתא ד"בהם", ומה דחתה הגמ'? (נא:-נב.)

קסח. האם שדרה וגולגולת או שדרה או גולגולת תנן, איך דחתה הגמ' את הראיות (5), והאם נפשט? (נב.-:)

קסט. שדרה שגירד ולא גירד רוב עילעין שבה, מה דינה, ומדוע? (נב.)

קע. מה הם ו' דברים שר"ע מטמא וחכמים מטהרים (פרט לה' המהלכים בגמ')? (נב.-:)

קעא. רובע עצמות לטמא באוהל, ממה צריך להיות (4)? (נב:)

קעב. רובע עצמות משדרה וגולגולת, מה הספק? איך דחתה הגמ' את הראיות ממתני' ומדברי שמאי? (נב:-נג.)

קעג. כמה עצמות וכמה דם בעינן לטמא באוהל לזקנים הראשונים ולב"ד שלאחריהם, לנזיר ולעושה פסחו לתרומה וקדשים? כמאן הלכתא, ומדוע? (נג.)

קעד. על אלו' דרישא ודסיפא למעוטי מאי? (נג.)

קעה. חצי קב עצמות, מדוע אין נטמא משום עצם כשעורה? ועל מה הקו' (תוס')? (נג:)

קעו. אברים שאין עליהם בשר כראוי, האם מטמאין במגע ובמשא ובאוהל (כשיש עצם כשעורה וכשאין), ומנין? (נג:-נד.)

קעז. מדוע לא תני בסיפא אין עליהם בשר כראוי, ומדוע תני רובע קב עצמות ורביעית לוג דם (לר"י ולר"ל)? (נג.)

קעח. מתני' "ומזה בשלישי וכו' ואינו מתחיל למנות עד שיטהר", כמאן אזלא? הוכח! (נד.)

קעט. מתני' "אבל הסככות וכו'", באלו מקרים אין מגלח, ובאלו מקרים מגלח? (תוס') (נד.)

קפ. במתני' הנ"ל, באלו מקרים צריך הזאה ובאלו מקרים אי"צ הזאה? (נד.-:)

קפא. באלו מקרים אין עולין לימי נזירותו, ובאלו מקרים עולין לו? (נד:)

קפב. מה הם סככות ופרעות? (נד:)

קפג. מה הם צדדי הספק בטומאת ארץ העמים? ואיך יתבאר לפי"ז המשנה באהלות - דאין טומאת אוהל בארץ העמים (2)? (נד:)

קפד. מהי ראית הגמ' ממתני' ד"ומזה בג' ובז'", ומהי דחית הגמ'? (נד:)

קפה. באר ג' ביאורים בפלוגתת רבי ור' יוסי בר' יהודה בהנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל! (נה.)

קפו. מתני' ומתחיל ומונה מיד, באר כפשוטו ולר' חסדא? (נה.-:)

קפז. נזיר שהיה ספק טמא וספק מצורע מוחלט, מתי אוכל בקדשים, שותה יין ומטמא למתים, ומתי מגלח? (נה:-נו.)

קפח. בהנ"ל, מה הדין בנזירות בת שנה, לר"ח ולמסקנא, ומדוע? (נו.)

קפט. מצורע בימי חלוטו, ימי ספרו וימי הסגרו, האם הימים עולין מן המנין, והאם סותר את הקודמין, ומדוע? (נו.-:)

קצ. על איזו טומאה חייבין על ביאת מקדש? פרט! (נו:)

קצא. מדוע ר' אליעזר ל"א דבריו בשם ר"י בר ממל? והיכן מצאנו כגון דא? פרט! (נו:)

קצב. רביעית דם ועצם כשעורה, האם מטמאין באוהל, והאם הנזיר מגלח עליהן, ומדוע? (נו:-נז.)

פרק שמיני - שני נזירים

קצג. ב' נזירים שאמר להם א' שראה שא' מהם נטמא, באיזה אופן חיישינן, ומה דינם? (נז.)

קצד. האם יש איסור הקפה באשה וקטן, ומדוע? (נז:)

קצה. האם לאשה מותר לגלח את הגדול ואת הקטן, ומדוע? (נז:)

קצו. מי סובר דהקפת כל הראש שמה הקפה (3), ומנין? (נז:)

קצז. במה נח' הברייתות אי דרשינן מראשו דמצורע להתיר הקפה או להתיר תגלחת נזיר? (3) (נח.)

קצח. האם אפשר ללמוד שעשה דוחה ל"ת מציצית, ומדוע? (נח.)

קצט. מנין ילפינן דעשה דוחה ל"ת ועשה שאינו שוה בכל? (נח.-:)

ר. מה ילפינן מזקנו דמצורע (2)? (נח.-:)

רא. מדוע צריך ב' פסוקים, לכהן ונזיר? (2) (נח:)

רב. המעביר שער בית השחי ובית הערוה, מה דינו בתער, ובמספרים (3), לחוך, ובבגדו? ומה הדין בנזיר? (נח:-נט.)

רג. מהי דעת רב בהעברת שער בית השחי ושאר אברים בתער ובמספרים? ג' שיטות בתוס'! (נט.)

רד. אם מת א' מב' הנזירים שספק נטמאו, מה יעשה השני? (2) (נט:)

רה. נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק, איזה קרבנות מביא, ומדוע? (ס.-:)

רו. טמא ספק ומוחלט ודאי, מוחלט ספק וטמא ודאי, טמא ומוחלט ודאי, מתי שרי לאכול בקדשים, לשתות יין ולהטמא למתים? (ס:)

רז. מדוע צריך ד' תגלחות? פרט! (נזיר טהור ומוחלט, נזיר טהור וימי ספרו, נזיר טמא ומוחלט, נזיר טמא וימי ספרו) (ס:-סא.)

רח. מה נסתפק רמב"ח, על איזה תגלחת, מה נפשט, ומנלן? (סא.)

פרק תשיעי - הכותים אין להם

רט. האם עבדים נודרין ונוזרין, ומנלן? (סא.)

רי. האם עכו"ם יורש את אביו ומנלן? פרט! (סא.-:)

ריא. האם יש לעכו"ם טהרה וטומאה, ומנלן? (סא.-:)

ריב. האם עכו"ם נודרים נדרים ונדבות, נוזרין, ומנלן? ומדוע לא מרבים עכו"ם מ"איש"? (סא.-סב.)

ריג. האם עכו"ם מעריכין ונערכין, ומנלן? ומה ילפינן מאיש דכ' גבי ערכין? (סב.)

ריד. מה ילפינן מכי יפליא דערכין ודנזירות (3)? (סב.)

רטו. מדוע כופה את עבדו, מדוע רק בנזירות? (סב:)

רטז. האם מפר נדרי העבד לעולם, ומה הדין בעבר מכנגד פניו, ומדוע? (2) (סב:)

ריז. באיזה ג' אופנים אין להקל משום טומאת התהום? (סג.)

ריח. מה המקור לטהר בטומאת התהום, והאם יש בזה מח' ונ"מ? (סג.)

ריט. לענין מה נסתפק רמב"ח בנטמא תוך מלאת ונודע לו אחר מלאת, והאם נפשט, ומהיכן? (סג.-סג:)

רכ. כשמצא מת מוטל לרחבה של דרך, מתי טהור לתרומה ולנזיר ולעושה פסח, מתי טמא לשלשתן, ומתי יש חילוק? (סג:)

רכא. באיזה טומאה ובאיזה אופן נאמר הדין של טומאת התהום? (סג:)

רכב. טומאת שרץ צפה, מתי מטמאת בספק ומתי לא? ומה המקור? (סג:-סד.)

רכג. באיזה טומאות לא נאמר הדין דטומאה צפה, ומדוע? (סד.)

רכד. מה הם ז' הספיקות בטומאה צפה? (סד.)

רכה. באיזה אופן חידש ר' המנונא דלא אזלינן בתר חזקת טומאה לטמא הנזיר שנטמא בטומאת התהום, ומנ"ל? (סד:)

רכו. כשילדה תוך מלאת, ושוב ילדה תוך מלאת, כמה קרבנות נפטרת, ומנין? (סד:)

רכז. כשילדה ביום מלאת קודם טבילה והערב שמש, האם זקוקה לקרבן אחר, ומדוע? (סד:)

רכח. המוצא מת, או שכונת קברות, מה הדין לפנותו, וכיצד? (סד:)

רכט. המוצא מתים, בכמה ובאיזה אופן חושש לשכונת קברות, ומדוע? מדוע בודק כ' אמה? (סד:-סה.)

רל. מה נתמעט מל' מתני' "מצא מת מושכב כדרכו", ומה הטעם בכל דבר? (סה.)

רלא. בב' ידועין וא' תחילה, מה הדין, ומדוע? (סה.)

רלב. מהו תפוסה, ומה שיעורה? (סה.)

רלג. בדק ופנה בדק ופנה בדק ואשכח, מה הדין, ומדוע? (סה:)

רלד. ספק נגעים, מה דינם, ומדוע? (סה:)

רלה. מה דורשים מקרא "לטהרו או לטמאו"? (סה:)

רלו. מה הם ז' דרכים שבודקין בהן את הזב? (סה:)

רלז. בזוב, מתי מטמא באונס ומתי לא, ומנין? (סה:)

רלח. ספיקו, באיזה ספק מטמא? (סו.)

רלט. האם ש"ז דזב כזוב לטמא במשא, ומדוע (4)? (סו.)

רמ. מתי תולין הזוב בש"ז, ומה הטעם? (סו.)

רמא. המכה את חבירו ואמדוהו למיתה והקל וכו' ומת, מה דין המכה? (סה:)

רמב. "ומורה לא יעלה על ראשו", באר! (סו.)

רמג. האם המברך עדיף או העונה אמן, ומדוע? (סו:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת נזיר