מסכת מועד קטן

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. בית השלחין ובית הבעל, למה נקרא שמם כך? (ב.)

ב. מה דין השקית בית השלחין ובית הבעל ממעין שיצא ושלא יצא בתחילה במועד (3)? וכמאן אזלא מתני'? (ב.-:)

ג. מנכש ומשקה מפני מה חייבים בשבת וביו"ט? מה דינם בשביעית (פרט דאו' או דרבנן)? והאם מנכש חייב בכלאים? (ב:-ג.)

ד. מה טעמו של מ"ד שביעית בזה"ז דרבנן? (ב:)

ה. זמירה, קשקוש, עידור בגפנים, וחרישה בשביעית האם נאסרים (פרט דאו' ודרבנן)? (ג.)

ו. מהי "תוספת שביעית"? (ג:)

ז. מאימתי תוספת שביעית? האם דינה דאו', הלל"מ או דרבנן? את מה ביטלו ר"ג וב"ד (2), ומדוע? (ג:-ד.)

ח. האם מותר להשקות בחוה"מ ע"י מי גשמים ומי קילון ומנהרות המושכין מים מן האגמים, ומדוע? (ד.)

ט. האם מותר להשקות בחוה"מ מהפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מעיו"ט, ומדוע? (ד.)

י. האם מותר להשקות בחוה"מ מבריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו להשקות בית השלחין אחרת? (ד.)

יא. האם מותר בחוה"מ לדלות מערוגה התחתונה לערוגה העליונה, ומה הדין באותה ערוגה? (ד.)

יב. "מדלין לירקות", מה הותר בחוה"מ (2)? (ד.-:)

יג. מפני מה אין עושין את האמה בשביעית (2) ומאי נפק"מ? (ד:)

יד. באיזה אופן מותר לעשות את זבלו אוצר, ומדוע? (ד:)

טו. תיקון מקולקלות במועד, מהו ומה דינו? (ד:)

טז. תיקון קלקולי מים במועד, האם מותר ע"י חפירה וחטיטה, בשל רבים ויחיד? (ה.)

יז. עושין כל צרכי רבים, לאתויי מאי? (ה.)

יח. מנ"ל שמציינין קברות (9)? (ה.)

יט. על מי קראו הפסוק "ושם דרך אראנו בישע אלוקים"? (ה.-:)

כ. באיזה שיעור מן המת מציינים? (ה:)

כא. מה הם הספיקות שעליהם מציינים? (ה:)

כב. מה הם ג' בית הפרס? (ה:)

כג. מצא שדה מצויינת וא"י מה טיבה, ויש בה אילנות או שאין בה, מה דינה, ומדוע? (ה:)

כד. מצא אבן ואבנים מצויינים, האם טמא? (ו.)

כה. יוצאין על הכלאים, על איזה כלאים? (ו.)

כו. מדוע יוצאים על הכלאים בחוש"מ? (ו.)

כז. עד כמה הוי כלאים, דחייב לבטלו? (ו.-:)

כח. מה התקינו בתחילה ובסוף? (ו:)

כט. פרט ג' מחלוקות שנחלקו רבנן וראב"י לגבי השקיה! (ו:)

ל. צידת אישות כדרכו ושלא כדרכו, מה הם, ומה דינם משדה לבן ומשדה האילן, במועד ובשביעית? (ו:-ז.)

לא. כיצד מחריבין חורי נמלים? (ו:)

לב. היאך מקרין פירצה במועד (פרט: גינה, חצר ובשעת סכנה)? (ז.)

לג. ראית נגעים במועד, מה דינה (להקל ולהחמיר, בטהור, במוסגר ובמוחלט)? (ז.-:)

לד. מה דין מוחלט ומוסגר לגבי תשה"מ (3)? (ז:)

לה. לאיזה דברים ממתינים לפני שמטמאין? (ז:)

לו. מנ"ל דיש יום שאי אתה רואה בו, ומה הנפק"מ? (ז:-ח.)

לז. מנ"ל דאין רואים נגעים בלילה וסומא בא' מעיניו? (ח:)

לח. איך הותר ללקט עצמות אביו ואמו, הרי צריך להתאבל עליהן? (ח.)

לט. מדוע אין מספידין ל' יום קודם הרגל (2), ומאי נפק"מ? (ח.-:)

מ. באר מהם: ערעור, כוך, קבר, נברכת ובקיע? וכיצד מחנכים? (ח.-:)

מא. מדוע אין נושאין נשים במועד (4), ומדוע מותר לישא ערב המועד? (ח:-ט.)

מב. מנ"ל דאין מערבין שמחה בשמחה? (ט.)

מג. אותה שנה, מאי דרוש שלא לעשות יו"כ? ומדוע דאגו? (ט.)

מד. משכן דדחי שבת, ומקדש דדוחה יוה"כ, מנלן? (ט.)

מה. באר את כל הפסוק: וילכו לאהליהם שמחים וגו'? (ט.)

מו. מנין ידעו שמחל הקב"ה לדוד על אותו עוון? (ט.)

מז. מנין שתלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר שצריך ליפטר ממנו פעם אחרת? (ט.)

מח. על מה נאמר "פלס מעגל רגלך" ועל מה נא' "אורח חיים פן תפלס"? וכל חפציך או וכל חפצים לא ישוו בה? (ט.-:)

מט. מה ברכו ר' יונתן בן עסמי ור"י בן גרים את בנו של רשב"י, ומה בירך ר"ש בן חלפתא את בנו של רב? (ט:)

נ. עשיית תכשיטין לזקנה וסיוד לעניה האם מותר במועד? (ט:)

נא. באר מהו: הדיוט, מכליב, סירוג ומיתוח? (י.)

נב. מהו מכבשין (2), ואיך שייך בישנה? (י:)

נג. ליטול צפרני חמור ולהקיז לו דם, האם מותר במועד? (י.-:)

נד. מתקיל ארעא, זכי זיכי, פתח מיא לארעיה ופשח דיקלא, האם מותרים במועד? (י:)

נה. מה מותר לעשות בתמרי תוחלני, ומדוע? (י:)

נו. פרקמטיא, למגדל תנורי, לשוף הסדקים, תיקון מנעול ועשיית כבשין, האם מותרים במועד? (י:-יא.)

נז. איסור מלאכה בחוה"מ, האם הוא מדאורי', ומנלן? (יא:)

נח. מה הם הדברים שיכול האבל לעשות בימי אבלו? מה מותר ע"י אחרים? ומדוע אסור לעשות בביתו ע"י אחרים (רש"י)? (יא:)

נט. מדוע מר בריה דר' אחא בריה דרבא פסקיה לגמליה בימי אבילותו? (יא:)

ס. באיזה מקרים אסרו ליתן מלאכה לנכרי בקיבולת? (5) (יב:)

סא. אימתי שרי ליתן כדי שיעשנה אחר המועד? (יב:)

סב. איזה בהמות אין מרביעין (3? (יב.)

סג. באיזה אופן שרי לסייע לנכרי המדייר שדהו? (יב.)

סד. מדוע הוצרכו לשנות המח' בשמן וביין, ומה הדין בשכר? (יב.)

סה. לענין מה דימו הל' מועד להל' כותים, וכן להל' שבת? (יב.-:)

סו. באיזה דבר האבד אסור בחוה"מ? (יב:)

סז. מפני מה אסר ר' יוסי לדוש בפרות? (יב:)

סח. במה נאמר אדם חשוב שאני? (3) (יב:)

סט. כשצריך לנעורת, האם שרי לשם כך לקצוץ דקל? (יב:)

ע. באלו ב' תנאים מותר להכניס פירותיו מפני הגנבים? (יב:)

עא. האם קנסו בנו אחריו, בכיון מלאכתו במועד, בצרם אוזן בכור, במכר עבדו לעכו"ם, בשדה שנטייבה או נדירה בשביעית, ובטימא טהרות חבירו? באר הצדדים! (יב:-יג.)

עב. באין לפועל מה יאכל, האם שרי בחוה"מ? (יג.)

עג. מה הטעם שהתירו לג' בעלי אומניות לעשות מלאכתן בער"פ? (יג.)

עד. מתי שרי להוליך כלים לבית האומן? ומתי שרי להביא? (יג.-:)

עה. מהו מחפין ומה מעבין, והאם מותר לעשות כן לקציעות בחוה"מ? (יג:)

עו. מה מותר למכור בפרהסיא, ומה בצנעא? (יג:)

עז. מהו חילקא טרגיס וטיסני? (יג:)

עח. מדוע אין לספר ולכבס בחוה"מ? ומה הדין כשאבדה לו אבידה בערב החג או כשיש לו חלוק א'? (יד.)

עט. כשבא ממדה"י האם שרי לגלח? (יד.)

פ. קטן הנולד ברגל או בערב הרגל האם שרי לגלחו? והאם נוהג אבילות בקטן? (יד.-:)

פא. אבל מנודה ומצורע, האם נוהגין ברגל? והאם דנין דיני נפשות ברגל? (יד:)

פב. אבל מנודה ומצורע, מה דינם בתספורת ובעטיפת הראש, ומדוע? (יד:-טו.)

פג. אבל מנודה ומצורע, מה דינם בתפילין, בשאילת שלום ובתלמוד תורה, ומדוע? (טו.)

פד. אבל, מנודה ומצורע, מה דינם בתכבוסת, בקריעה ובכפית המטה, ומדוע? (טו.-:)

פה. אבל, מנודה ומצורע, מה דינם במלאכה, ברחיצה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ומדוע? (טו:)

פו. אבל מנודה ומצורע, מה דינם בשילוח קרבנותיהם, ומדוע? (טו:-טז.)

פז. מנין שמשלחין שליח ב"ד להזמין לדין, ושמזמנין לדין, ושקובעין זמן, וכן קובעין זמן נוסף כשלא הגיע, ושמנדין, ושמפקירין הנכסים? (טז.)

פח. מתי מצינו דאין בסיפורו משום לישנא בישא? (טז.)

פט. מיהו מרוז (2), ומי נידהו? (טז.)

צ. מתי מנדין ומתי מחרימין? מי יכול להתיר את הנידוי? ומהו שיעור משך נידוי ונזיפה? (טז.-:)

צא. תלמיד שנידה ומת חלקו אינו מופר, מה לומדים מדין זה (3)? (טז.)

צב. על מה נאמר חמוקי ירכיך, חכמות בחוץ תרונה, לא מראש בסתר דברתי? (טז.-:)

צג. מי נקרא כושי (4), ומדוע? (טז:)

צד. מדוע דוד היה זורק חץ ומפיל ח' מאות חלל ולא אלף? (טז:)

צה. מי נידה את הצורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה, ומדוע? האם התירו לו נידויו, ומדוע? היכן קברוהו, ומדוע? (יז.)

צו. מה אמרה שפחתו של רבי למי שהכה את בנו הגדול? (יז.)

צז. אב ב"ד שסרח, מה דינו? (יז.)

צח. מהו לשון "שמתא" (2), ומהו ל' "שיפורי"? (יז.-:)

צט. למי מותר לגלח במועד אע"פ שהיה לו פנאי, ומדוע? (יז:)

ק. באיזה אופן שרי לכהן ואבל לגלח במועד, ומדוע? (יז:)

קא. באיזה אופן הותר לגלח בימי אבלו? (יז:)

קב. האם שרי ליטול צפרנים במועד ובאבל? מה ההלכה ובאיזה אופן? (יז:-יח.)

קג. מנין ש"ברית כרותה לשפתים"? (יח.)

קד. מה הם ג' דברים שנאמרו בצפרנים? ומדוע ר' יוחנן לא חשש לזה? (יח.)

קה. האם בשפה יש משום בל תשחית פאת זקנך, ומה הותר בשפה (2)? (יח.)

קו. מה היה גודלו של פרעה מלך מצרים? (יח.)

קז. את מה מותר לכבס בחול המועד? (יח.-:)

קח. האם מותר לארס אשה במועד, ומדוע? (יח:)

קט. מנין שמד' אשה לאיש? (יח:)

קי. מפני מה אדם נחשד על הדבר? פרט! (יח:)

קיא. האם מותר לכתוב תפילין ומזוזות לאחרים? (3) (יט.)

קיב. באיזה אופן שרי לטוות תכלת לציציתו? (יט.)

קיג. הקובר את מתו ח' ימים קודם הרגל, מה דינו קודם הרגל ולאחריו? ומה הדין ביום שביעי שחל בערב הרגל או בער"ש שקודם הרגל? (יט.-:)

קיד. כשחל שלישי שלו בערב הרגל, האם מותר ברחיצה סמוך לערב? (יט:)

קטו. בקברו ברגל, האם רגל עולה למנין שבעה ולמנין שלושים? ובקברו ערב הרגל, האם צריך להשלים אחר הרגל? (יט:-כ.)

קטז. מנין לל' יום, ולאבילות שבעה? (יט:-כ.)

קיז. מה הדין בשמועה רחוקה? ומתי נחשב לשמועה רחוקה? פרט! (כ.-:)

קיח. האם בשמועה רחוקה, הוא קורע? (כ:)

קיט. על מי נוהג אבילות? ומה הדין בקרובי קרוביו? פרט! (כ:)

קכ. האם קורעין במעומד או במיושב, ומנין? ומ"ש מחליצה? (כ:-כא.)

קכא. באיזה אופן שרי לאבל ללמוד תורה ומה דין המתורגמן? (כא.)

קכב. מה דין האבל בתפילין, והאם יחלצם כשמגיעים פנים חדשות? (כא.)

קכג. עד מתי אסור האבל במלאכה? פרט! (כא:)

קכד. מה דין האבל לילך לבית האבל? (כא:)

קכה. עד מתי אין לשאול בשלום האבל? ועד מתי אין לאבל לשאול או להשיב בשלום אחרים? (כא:)

קכו. אבל הבא ממק"א, האם מונה עמהן? פרט! (כא:-כב.)

קכז. האם הלכה כרשב"ג בטריפות וכר"ש באבל, ובאזה נידון מיירי? (כב.)

קכח. ציין י' חילוקים בין קרוביו לאביו ואמו! ומה דין רבו, אב"ד ונשיא? (כב.-:)

קכט. איזה בתי מדרשות בטלים כשמת חכם, אב"ד ונשיא? (כב:-כג.)

קל. מה דין האבל בשבת ראשונה, שניה, שלישית, רביעית וחמישית? (כב.)

קלא. כשמתה אשתו, ממתי מותר לישא אחרת? (כג.)

קלב. איזה בגדים יכול האבל ללבוש תוך שלושים? (כג.)

קלג. האם יש אבילות בשבת, ומה הנפק"מ? (כג:-כד.)

קלד. מה דינו של אונן, בחול ובשבת? מהי הסברא לחלק בין אנינות בשבת לאבילות בשבת (2)? (כג:)

קלה. מה פח"ז ונת"ר, ומה דינם בשבת? (כד.)

קלו. מתי נחשב שעת חימום? ומה הדין באביו ואמו, והאם מתאחין? (כד.)

קלז. מאיזה גיל יוצא במטה, ומאיזה גיל מספידין, ומדוע? (כד.-:)

קלח. יום א' קודם עצרת, ר"ה, סוכות. ככמה ימים נחשב? (כד:)

קלט. על מי יש לקרוע? (4) (כה.)

קמ. עד מתי יכול לקרוע בחכם שמת? (כה.)

קמא. איזה דינים מצאנו בהלוית ר' הונא? (4) (כה.)

קמב. ארון העובר ממקום למקום, האם צריך לצאת ללוותו? (כה.)

קמג. מי הכניס את ר' הונא לקבוה במערת ר' חייא, ומדוע, ואיך ניצול? (כה.)

קמד. מדוע נענשו הספדנים - בר קיפוק ובר אבין, ובמה נענשו? (כה:)

קמה. אלו קרעים אין מתאחין, ומה המקור? (כו.)

קמו. הרואה מקדש וירושלים, כמה קורע? (כו.)

קמז. איך מותר לתקן הקריעה שקרע על המקדש וירושלים, והיכן יכול לקרוע בבגד שתוקן? (כו.-:)

קמח. כמה שיעור קריעה ותוספת, עד היכן יכול להוסיף, וממתי יכול להוסיף על הקריעה? (כו:)

קמט. א"ל מת אביו ואח"כ מת בנו, מה הדין? וכשאו' בבת אחת, מה הדין? (כו:)

קנ. המשאיל חלוק מחבירו האם רשאי לקורעו? (כו:)

קנא. המברה את האבל, האם כופה מיטתו? (כו:)

קנב. ממתי כופין את המיטות, וממתי זוקפין אותן? (כז.)

קנג. איזה מטות כופין בבית האבל? מהו דרגש, ומה ההוכחה דאינו ערסא דגדא? (3) (כז:)

קנד. מה עושין מפני כבודן של עניים? (4) (כז.-:)

קנה. מה עושין מפני כבודן של חולי מעיים, של נידות ושל זבין? (כז:)

קנו. ממתי החלו לקבור בתכריכי פשתן? (כז:)

קנז. את מי שרי להספיד אפי' במועד? ומתי שרי אף שלא בפניו? (כז:)

קנח. איזה ב' דינים אינם באבל ובחולה? (כז:)

קנט. מנין שאין האבל אוכל משלו? (כז:)

קס. כשמת בעיר, האם מותרין במלאכה? (כז:)

קסא. כמה ימים לבכי, למספד, לכיבוס ולתספורת? (כז:)

קסב. בכו בכה להולך, מיהו? (2) (כז:)

קסג. האם מרים מתה במיתת נשיקה, מנין, ומדוע אי"ז מפורש? (כח.)

קסד. מדוע נסמכה מיתת מרים לפרה אדמה, ומיתת אהרן לבגדי כהונה? (כח.)

קסה. מהי מיתה חטופה, דחופה, מגפה, דחויה, גערה, נזיפה ומיתת כל אדם? (כח.)

קסו. מהו כרת דשני, ומהו כרת דיומי? (כח.)

קסז. איזה ג' דברים ביקש רבא מן השמים, ומה קיבל? (כח.)

קסח. איך דחו ר' אלעזר, ר' ששת, ר' אשי, ר' חסדא ור' חייא את מלאך המוות? (כח.)

קסט. מתי נשים מענות ומתי גם מטפחות? (כח:)

קע. איזה דבר טוב עשה אביה בן ירבעם? (2) (כח:)

קעא. איזה מצוה אחת עשה צדקיהו מלך יהודה? (כח:)

קעב. איזה דבר טוב עשה אחאב מלך ישראל? (כח:)

קעג. מהו "בשלום תמותי" שנא' בצדקיהו וביאשיהו? (כח:)

קעד. מנין לאבל, חתן וכהן שמסיבים בראש? (כח:)

קעה. למי אומרים לך לשלום, ולמי לך בשלום? (כט.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מועד קטן