מסכת מדות

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. למה שמשו ד' לשכות שבבית המוקד, ד' לשכות שבעזרת נשים וד' לשכות שבעזרה? (לד:, לה., לז:)

ב. למה שמשו המדרגות שעולות לעזרת ישראל מעזרת נשים, הדוכן ומעלות האולם? (לה.-:, וע"ע תמיד לג:)

ג. הנכנס להר הבית, באיזה צד היה מהלך? מי לא עשה כך, ומה היו אומרים לו? (לד:)

ד. מה היה שונה מכולם, במעלות, בפתחים, בשערים, (2) ובכתלים? (נמק את חלקם) (לה.)

ה. מדוע הוסיפו בני הגולה על המזבח, כמה הוסיפו, והיכן? (לה:)

ו. באר דיני ברזל ופגימה באבני מזבח ואבני ביהמ"ק! (לו.)

ז. היכן היו הטבלה של שיש וטבעת הקבועה בה (2), מסיבות, שולחנות? (לד:, לו., לז.-:)

ח. היכן היו ראשי פספסין להבדיל? (לה:, לז.)

ט. איך היתה צורת פתיחת דלתות ההיכל, ומהיכן היה נכנס לפותחן? (לו:)

י. כמה תאים היו, וכמה בכל צד, כמה פתחים היו להם, ומהו גודל התאים? (לז.)

יא. למה שימשה המסיבה ולמה שימשו ב' הכלונסאות של ארז? (לז.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מדות