1) TOSFOS DH mi'Soltah umi'Shamnah mi'Girshah umi'Shamnah

תוספות ד"ה מסלתה ומשמנה מגרשה ומשמנה

(SUMMARY: Tosfos explains that the repetition is needed only to be Me'akev the other.)

לגבי עיכובא דנפשיה דאם חסר לא בעי שנה הכתוב אבל למעכבין זה את זה בעי שנה הכתוב כדפרישית לעיל (דף יט.) מ''ר

(a) Explanation: Regarding Ikuv for itself, that if it is Chaser [it is Pasul], we do not require an extra verse. However, to be Me'akev each other, we require an extra verse, like I explained above (19a DH She'ani).

2) TOSFOS DH Arba'ah sheb'Metzora

תוספות ד"ה ארבעה שבמצורע

(SUMMARY: Tosfos points out that other matters were omitted.)

עץ ארז ואזוב ושני תולעת [וצפורין] אבל מים חיים לא חשיב לפי שהיה מערב בהם הדם כדכתיב (ויקרא יד) וטבל ' אותם בדם

(a) Explanation: The [four are] cedar wood, hyssop, scarlet wool and birds. He does not count Mayim Chayim, for he mixes the blood in it, like it is written "v'Taval Osam b'Dam."

תימה דלא חשיב הזאות דמצורע דמעכבות זו את זו

(b) Question: Why doesn't he count Haza'os of Metzora, which are Me'akev each other?

וי''ל דתנא ושייר דהא לא חשיב נמי דפרים ואילים דחג דכתיב בהו (במדבר כט) כמשפט לעכב ואיכא טובא. מ''ר

(c) Answer: The Tana taught and left over [some cases], for also he did not list bulls and rams of Sukos, about which it is written "ka'Mishpat" to be Me'akev, and there are more [omissions].

3) TOSFOS DH u'Lkachtem Lekichah Tamah

תוספות ד"ה ולקחתם לקיחה תמה

(SUMMARY: Tosfos concludes that all the species must be taken every day.)

י''מ דביום ב' סגי בחד מד' מינים ומברך על נטילת לולב כמו אתרוג דשרי חסר ולא בעינן תמות אלא ביום ראשון

(a) Explanation #1: Some say that on day two, one of the four species suffices, and he blesses "Al Netilas Lulav", just like a Chaser Esrog is permitted, and we require Tamus (completeness) only on the first day.

(ולדבריהם) [צ"ל וליתא דלדבריהם - ישר וטוב] ביום שני תיסגי שיטול האחד בשביל כולם

(b) Rejection: This is wrong. According to them, on day two it should suffice for one person to take for everyone [in Klal Yisrael]!

(וליתא) דבסוף לולב הגזול (סוכה מא:) ובריש לולב וערבה (שם מג.) דרשינן מולקחתם לקיחה לכל אחד ואחד מדכתיב ולקחתם לשון רבים ולא כתיב ולקחת

1. Source: In Sukah (41b, 43a) we expound from u'Lkachtem that every individual must take, since it says u'Lkachtem in the plural, and it did not say v'Lakachta.

אלא כי היכי דעיקר לקיחה [צ"ל דבעי לקיחת כל אחד ואחד - ישר וטוב] קיימא אכולהו יומי הוא הדין לקיחה תמה דבעי לקיחת ד' מינים אכולהו יומי )ולקיחת כל אחד ואחד( [צ"ל נמי קיימא אכולהו - ישר וטוב]

(c) Explanation #2: Rather, just like the primary Lekichah, that everyone must take for himself, applies to all the days, the same applies to Lekichah Tamah (complete), that one must take four species, applies to all [the days].

אבל תמות של עצמן וכן לכם למעוטי שאול וגזול לא בעי אלא ביום ראשון. מ''ר

1. Distinction: However, Tamus of themselves (no species may be Chaser), and similarly "Lachem" to exclude borrowed or stolen, is required only on the first day. This is from my Rebbi.

4) TOSFOS DH Lo Shanu Ela she'Ein Lo Aval Yesh Lo Ein Me'akvin

תוספות ד"ה לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

פי' בהלכות גדולות בהלכות לולב יש לו אין מעכבין דלא תימא עד דמגבה להו בהדי הדדי לא נפיק אלא אי מגבה חד חד לחודיה שפיר דמי דקי''ל לולב אין צריך אגודה מ''ר.

(a) Explanation #1 (Bahag, in Hilchos Lulav): If he has [all four species] they are not Me'akev. Do not say that he is not Yotzei until he takes all four together. Rather, if he takes one at a time it is fine, for we hold that the Lulav need not be tied. This is from my Rebbi.

ור''ת הגיה בספרו ל''ש פירוש דמעכב' משום תמה אלא שאין לו אבל יש לו תמה הוא אף על פי שלא חיברו באגודה כדאמרי' לקמן דלא דרשי רבנן קיחה קיחה

(b) Explanation #2 (R. Tam): The text says Lo Shanu, i.e. they are Me'akev due to Tamah, only if he does not have [all four]. However, if he has, this is Tamah, even though he did not tie them, like we say below, that Rabanan do not expound "Kichah-Kichah".

ולר' יהודה דדריש ליה קיחה קיחה )דלא) [צ"ל לא - ישר וטוב] הויא תמה אלא א''כ אגדו

1. And according to R. Yehudah, who expounds "Kichah-Kichah", it is not Tamah unless they are tied.

(וכולהו פי' דגמ' אפי') [צ"ל ואפילו - ישר וטוב] לפי' הלכות גדולות נראה דצריך לאוגדו כדמסיק עליה זה אלי ואנוהו. מ''ר

(c) Observation: Even according to Bahag, it seems that one must tie it, like we conclude "Zeh Keli v'Anvehu."

5) TOSFOS DH Lo Gamrei Kichah-Kichah

תוספות ד"ה לא גמרי קיחה קיחה

(SUMMARY: Tosfos points out that we do learn from such a Gezeirah Shavah.)

אע''ג דגמרי קיחה קיחה משדה עפרון בריש קידושין (דף ב.)

(a) Implied question: They learn Kichah-Kichah from Sedei Efron in Kidushin (2a)!

שמא הך דהכא אינה מופנה

(b) Answer #1: Perhaps here it is not Mufneh [we need Kichah written in both places. In such a case we do not learn from a Gezeirah Shavah.]

א''נ קיחה קיחה גמרי לקיחה לקיחה לא גמרי. מ''ר

(c) Answer #2: They learn Kichah-Kichah, but they do not learn Lekichah-Lekichah. This is from my Rebbi.

6) TOSFOS DH v'Asah Ka'asher Asah v'Chulei

תוספות ד"ה ועשה כאשר עשה כו'

(SUMMARY: Tosfos tells where this is explained.)

ברייתא זו מיתנייא בפרק ב''ש (זבחים לט.) והתם מפרש לה שפיר. מ''ר:

(a) Reference: This Beraisa is taught in Zevachim (39a). There it is explained properly. This is from my Rebbi.

27b----------------------------------------27b

7) TOSFOS DH l'Heichal Kulo b'Arba'im

תוספות ד"ה להיכל כולו בארבעים

(SUMMARY: Tosfos explains why a Mishnah permits.)

הקשה ה''ר י''ט מלפנצו מהא דתנן בפרק בתרא דתמיד (דף לג:) בזמן שכ''ג נכנס להשתחות לשם [שלשה] אוחזין בו א' מימינו וא' משמאלו ואחד באבנים טובות כו'

(a) Question (R. Yom Tov): A Mishnah in Tamid (33b) says that when the Kohen Gadol enters there to bow, three hold him - one on his right, one on his left, and one held the precious stones (on the shoulders of the Efod, or of the Choshen)...

הגביה לו הפרוכת נכנס והשתחווה ויצא נכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו אלמא (לבית קדשי הקדשים) [צ"ל להיכל - ברכת הזבח, צאן קדשים] שרו

1. They lifted the Paroches for him. He entered, bowed and left. His fellow Kohanim entered, bowed and left. This shows that they are permitted in the Heichal!

ותירץ ר''ת דהשתחוואה צורך עבודה היא. מ''ר

(b) Answer (R. Tam): Bowing is a need of Avodah. (They are forbidden to enter without need. This is from my Rebbi.)

8) TOSFOS DH Lemi'utei Derech Meshupash

תוספות ד"ה למעוטי דרך משופש

(SUMMARY: Tosfos explains why we need two exclusions for abnormal entrance.)

וא''ת תיפוק ליה מדכתיב ואל יבא דמשמע דרך ביאה כדממעטינן בפ''ב דשבועות (דף יז:) טמא שנכנס דרך גגין להיכל

(a) Question: We should know this from "v'Al Yavo", which connotes the normal way to enter, like we exclude in Shevuos (17b) a Tamei who entered the Heichal through roofs!

וי''ל התם כשפיחת התקרה איירי אבל הכא לשנכנס דרך לול שהיה בעליית בית קדשי הקדשי' שבו היו משלשלין את האומנים בתיבות דרך ביאה הוא דלכך נעשה

(b) Answer #1: There it discusses when part of the ceiling fell, but here he entered through a window above the Kodesh ha'Kodoshim through which they lowered workers in boxes. It is a normal way to enter, for [the window] was made for this.

א''נ כמו שפירש בקונטרס כאן שחתר את החומה שלפני ולפנים ועשה פתח בדרום או בצפון ונכנס ולא נכנס בפתח שבמזרח שיהיו פניו למערב

(c) Answer #2 (Rashi here): He dug under the wall of the Kodesh ha'Kodoshim and made an opening in the south or in the north, and entered. He did not enter through the opening in the east, that he would face the west.

ועוד פי' בקונטרס א''נ נכנס בפתח מזרח וצדד באלכסון והלך בצדדין לא מיחייב (דלפני) [צ"ל דאל פני - ישר וטוב] בעינן שיהו פניו אל פני מזרחיים של כפורת

(d) Answer #3 (Rashi): He entered through the opening in the east, and turned and went on a diagonal to the sides. He is not liable, for we require "El Pnei [ha'Kapores]", that he face the east of the Kapores.

אבל בזבחים בפרק התערובות (דף פב:) (מפרש התוספות) [צ"ל פירשתי - צאן קדשים] דרך משופש כגון דרך לול שהיה אחורי בית הכפרת כדאמרי' בסוף איזהו מקומן (שם נה:) שנים לפרבר

(e) Answer #4: In Zevachim (82b), I explained that Derech Meshupash is through a window in back of the Kodesh ha'Kodoshim, like we say in Zevachim (55b) "Shnayim l'Parbar" (two Leviyim guard outside of the Lul).

וה''ר יעקב מאורלינ''ש הקשה מההיא דס''פ התערובת (שם פב: ושם ד''ה לא) גבי דם שנכנס לפנים דאמרי' יאמר אל הקדש ואל יאמר פנימית ומשני לא נצרכה אלא לדרך משופש ופריך והא הבאה כתיב ביה

(f) Question (Ri of Orlins): In Zevachim (82b), regarding blood that entered inside, we say 'the Torah should say "El ha'Kodesh", and not Penimis!', and answer that it is needed only for Derech Meshupash. It asks that "Hava'ah" (entering) is written about this;

אלמא ממעטינן דרך משופש מדכתיב ביה הבאה

1. Inference: We exclude Derech Meshupash, because it is written "Hava'ah"!

ויש לחלק בין הבאת דם להבאת גוף אדם. מ''ר:

(g) Answer: We can distinguish bringing blood and entering a person's body. This is from my Rebbi.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF