מסכת מנחות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מנחה שנקמצה שלא לשמה, מה דינה? מדוע כ' "אלא שלא עלו וכו'", ומנין? האם מתני' אתיא כר"ש דמעשיה מוכיחין עליה? (ב)

ב. לפי ר"ש איזו שלא לשמה כשרה ומרצה, ואיזו אינה מרצה (3)? מדוע כ"א תירץ אחרת? לפי התי' דרבה, באיזה אופן בעופות ובזבחים שלא לשמה, אמרינן כן? (ב:-ג:)

ג. מדוע בקדק"ד ששחטתן בצפון, קדק"ל בדרום, עולה ששחטה לשם חטאת, לשם חטאת יחיד, חטאת לשום עולה, פסח לשם אשם, לשם אשם גזילות, אשם גזילות לשם פסח, שעיר לשם אשם, ל"א כן? (ג)

ד. האומר הרי עלי מחבת והביא מרחשת, זו להביא במחבת והביא במרחשת, מה דינו? (ג.)

ה. לפי התי' דרבא, מה הדין בחטאת חלב לשם חטאת דם, לשם חטאת מצורע, ומה הדין לרבנן, ומדוע? לפי התי' דר' אשי, מדוע חרבה לשם בלולה עלתה, ומ"ש מעולה לשם שלמים? האם מחשבה הניכרת היא סיבה לפסול או להכשיר? (ג:)

ו. מנין דמנחת חוטא וקנאות פסולות שלא לשמה (2)? מדוע באשם לא ילפינן כן? מה לומדים עוון עוון מחטאת, ומ"הוא" דאשם? (ד.)

ז. מנחת העומר ואשם נזיר ומצורע שלא לשמן, מה דינם (3), ומדוע? ומדוע נשמטו? איזה מכפרין ומכשירים באין לאחר מיתה? (ד:-ה:)

ח. איזה חומרות יש בעופות ובמנחות? מדוע אין במנחות החומרא שהותר מכלל איסורין בקודש, במנחת העומר שלא לשמה (2)? לטעם דאין מחוסר זמן לבו ביום, במה א"א כן, ומדוע? (ה.)

ט. מנין דלר"ל האיר מזרח מתיר? גבי, בדבר, במקום שהראוי לעבודה, מה בא לאפוקי? (ה:)

י. מדוע צריך פסוק לפסול טריפה להקרבה? (8, הו"א ומסקנה), מנין לומדים זאת (3)? היכן הותרה טריפה מכוללה? (2) (ה:-ו.)

יא. א' מנחת חוטא וא' כל המנחות מאי קמ"ל בא' מנ"ח? זר שקמץ (פרט) או שאר הפסולים שקמצו האם נפסל הקרבן ומנ"ל? היכן מצינו היתר לזר? שחיטה וקמיצת פסולים האם הוי עבודה? כלי שרת האם מקדשין שלא מדעת ופסולים? מתי מחזיר לכלי הוי כהחזירו הקוף? (ו-ז.)

יב. שום היתומים כמה זמן הוא? האם קומצין, מקדשים קומץ ומנחה, ומקבלים הדם מכלי שע"ג קרקע ומדוע? מי חטאת דם קומץ וחביתי כה"ג האם מתקדשים לחצאין ומדוע? מה ילפינן מקרא דוטבל מן הדם? שירים שבאצבע מה דינם, מאלו ב' ברייתות רצתה הגמ' להוכיח ומה דחתה? (ז-ח.)

יג. היכן ילפינן מנחה ממנחה והיכן לא ומדוע? חוקה הכתיבה במנחת חביתין למאי אתא (2)? הפריש חצי עשרון ודעתו להוסיף מה דינו ומדוע (3)? מנחה החסרה מן שמן או סולת או לבונה או 2 מהן האם קדושה (מדוע? פרט), כמאן ס"ל לשמואל בזה הוכח? (ח)

יד. מנחה שקמצה בהיכל מה דינה, מדוע אין הקמ"ל שלא נילף מקרבנות אחרות, ומאי קמ"ל למסקנא? היכן אמרינן לא יהא טפל חמור מן העיקר והיכן לא ומדוע? בללה חוץ לחומת עזרה מנחה שחסרה קודם קמיצה שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה מה דינם לר"י ולר"ל? האם יש הוכחה דחסרון כבע"מ דמי (2) ומהיכן? אלו תרי קראי איכא גבי מנחה שחסרה ומאי קמ"ל? (ח:-ט)

טו. כמה קראי איכא דשמאלית וימינית ודם האשם ומאי קמ"ל (לר"ז ולרבא)? במקומות הכתוב אצבע וכהונה האם הוי ימין (פרט לרבנן ולר"ש)? מה ילפינן מגז"ש דיד יד לקמיצה (2)? קמץ ועלה בידו צרור או גרגר וכו' מאי קמ"ל בכל הני, ומפני מה פסול? (ט:-יא.)

טז. כיצד קומצין? מלא קומצו ומלא חפניו מאי פשיטא ומאי מיבע"ל? דבקיה לקומץ בדפניה או בארעיתא דמנא מה צדדי הספק בהם? ריבה שמנה וחיסר לבונתה היאך איירי (2)? אלו ג' שיטות בקמיצה ומ"ט, והיכן לא נחלקו? יתר לבונה, הפריש ב' קמצים ואבד א' האם נפסלה או לא? (יא)

יז. באלו מקרים הו"ל פסול ובאלו פיגול ומהם המקרים שלא קרב המתיר כמצוותו? מחשבת הזמן שקדמה למחשבת המקום האם הוי פיגול? שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה מה דינם לענין אכילה פיגול ומעילה, והאם יש ראיה לזה? מדוע ר"ח לא תני הקומץ כזית מן המנחה (2) ? (יא:-יב)

יח. לאכול חצי זית, ולאכול או להקטיר דבר שאין דרכו לאכול מה דינו? מה דייקינן ממתני' דטעמא דלאכול ולהקטיר (2) ומאי קמ"ל? קימץ מנחה לאכול שיריה להקטיר קומצה או לבונתה למחר, הקטיר א' מבזיכי לחה"פ ע"מ להקטיר אחר למחר האם נפסל ומדוע? ליקוט לבונה בזר האם נפסל מדוע, הוכח? (יב:-יג)

יט. פיגל בא' מן החלות, בלחמי תודה ובמנחת מאפה, או בירך של ימין האם הוי פיגול בהכל ומדוע, הבא ראיות ר"א ורבינא לירך של ימין? לעולם אין בו כרת עד שיפגל בשתיהן - כמאן אזלא ומאי קמ"ל להו"א ולמסקנא? פיגל בדבר הנעשה בפנים ובחוץ כיצד ומה דינו? (יג:-יד)

כ. ד' עבודות האם מצטרפות לפיגול פטר ונמק? שחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו וחבירו כנ"ל, מה דינו - באר להו"א ולמסקנא הוכח את המסקנא? נטמאת א' מן החלות לפני ואחרי זריקה מי יוצא לבית השריפה, נמק? (יד:-טו.)

כא. תודה וכבשים האם מפגלים הלחם והאם הלחם מפגל אותם ומ"ט? שוחט תודה וכבשים לאכול ממנה ומלחמה מחר, שוחט כבש לאכול כזית וחבירו למחר האם ובמה יש פיגול ומ"ט? מה פסקו חכמים בההוא שזרע כרמו של חבירו סמדר ומדוע? נסכים ולוג שמן של מצורע האם שייך בהם פיגול כיצד ומדוע? (טו)

כב. פיגל בקומץ בלבד האם ובמה הוי פיגול פרט? שחט א' מן הכבשים לאכול ב' חלות, ממנו, מחבירו למחר האם ומה נתפגל? נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה האם הוי פיגול? מהו ההבדל בין דמים הניתנין על מזבח החיצון לדמים הניתנין על מזבח החיצו לדמים הניתנין על המזבח הפנימי בדין פיגול? (טז.)

כג. מדוע ל"א בדמים הניתנים בפנים דכי מדי בהיכל מיא בעלמא הוא? כמה הזאות היו ביוה"כ (3)? פיגל בהולכה דקומץ האם הוי פיגול (2) ומדוע? לחם ודם מאמתי מתקדשים? הקטיר שומשום לאכול למחר וכו' האם הוי פיגול (3) ומדוע? (טז:)

כד. האם הקטרה מפגלת הקטרה הוכח? הקטיר קומץ להקטיר לבונה לאכול שירים למחר מה דינו ומאי קמ"ל? הקטיר קומץ לאכול שיריים מה דינו לדברי הכל? (יז.)

כה. הקומץ את המנחה לאכול דבר שאין דרכו לאכול או פחות מכזית לאכול חצי זית ולהקטיר חצי זית האם הוי פיגול ומדוע? השוחט את הזבח לשתות או להניח מדמו למחר מה דינו ומדוע (להו"א ולמסקנא)? (יז-יח.)

כו. לא יצק ולא בלל כלל או שעשאן זר האם הקרבן כשר (לרבנן ולר"ש)? פתתן פיתין מרובות מה דינו ומאי קמ"ל (2)? איזה עבודות כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהונה? אלו ב' ישובים היו לומר שר"ש לא פליג אמתני' ומה דחתה הגמ'? (יח)

כז. מ"ט דר"ש דיציקה ובלילה פסולין בזר להו"א ולמסקנא, מה הגמ' הקשתה על מהלכים אלו ומה תי' על המסקנא? אלו ד' מקומות הכתוב רק תורה ומעכבי ומדוע מעכבי? יוה"כ מנחה ולחם הפנים האם חוקה דידיה לעיכובא ומדוע? (יט.)

כח. רב ושמואל במאי פליגי במנחה ומ"ט דכל מ"ד? מה ילפינן משניהם מלאים סולת והאם ילפינן דורות משעה? מה תנא קרא בהגשה ומדוע אינה לעכב? מלח האם מעכב בלא מלחה כלל ובמלחה זר ומדוע? מה ילפינן מקרא דוכל קרבן מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח (באר עם דברי הגמ' בכופו"כ)? (יט:-כ.)

כט. מה מעליותא לאברים שדומה למנחה יותר מדם (5) ובמה דם יותר מאברים (2) לרבנן אלו ד' דברים עצים צריכים ומדוע? אלו דברים אי"צ מלח (3)? דם שבשלו שמלחו שקפא באור ובחמה ושקרש בחולין ובקדשים האם עובר עליו? דם האם חוצץ לענין טבילה? (כ-כא.)

ל. מה ילפינן מקרא דבמלח תמלח תקריב, ומקרא דוהקרבתם לפני ה' וכו'? כהנים וישראלים האם ולמה יכולים להשתמש במלח של ביהמ"ק? לבונה ועצים משל מי באים? האם כהנים חייבים מחצית השקל ומדוע? (כא)

לא. מנין דעצים משל ציבור? והאם חדשים או ישנים, ומנלן? מהו מוריגים, ומה עשו עמם? (כב.)

לב. איזה מנחות בלילתן עבה ואיזה בלילתן רכה, וכמה שמן היה בהם? כשנתערב הקומץ במנחת נסכים, האם ומה נפסל, ומדוע? (כב.)

לג. דם שנתערב במים, ביין, בדם בהמה וחיה חולין, האם כשר לזריקה, ומנלן? מדוע לר' יהודה עבה ברכה פסולות משום שבולעות, הא הוי מין במינו? (כב.-כג.)

לד. קומץ מנחת חטא ששמנו, מה הדין, ומדוע? מהו חרב שנתערב בבלול (2)? ומה דינו? קומץ שמיצה שמנו ע"ג עצים, מה דינו, והאם תלוי במח' בעצם המשלים לכזית? (כג.)

לה. ב' מנחות שנתערבו קודם קמיצה, מה דינן? קומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה, או בשיירי מנחה, מה הדין, והאם עולה לבעלים, ומדוע? (כג.)

לו. נבילה שנתערבה בשחוטה, ושחוטה בנבילה, האם הוי מין במינו, ומדוע? לרבנן, האם בטלים, ומדוע? לפי הנ"ל באיזה אופן לר' יהודה אין דם מבטל דם? (כג)

לז. מהי שאלת הגמ' למ"ד (ר' חיסדא) דבתר מבטל אזלינן מג' מנחות שלא נקמצו, למ"ד (ר' חנינא) דבתר בטל מקומץ שנתערב בשלא נקמצה, על שניהם מקומץ שנתערב בשירים, ומה התשובה? (כג:)

לח. תיבל המצה בקצח וכדו', מה הדין, והאם מיירי אפי' ברוב תבלין, ומדוע? הוכח! (כג:)

לט. כלי מצרף מה שבתוכו לקודש, האם צריך שיגעו זב"ז? ומדוע הנידון דווקא בטבו"י? מה הדין בהוסיף עוד חצי עישרון? הושיט טבו"י אצבעו ביניהם, מה הדין, ומדוע? (כד.)

מ. האם בהנ"ל יכול לקמוץ מזה על זה? האם יש ראי' מב' מנחות שלא נקמצו שנתערבו? באר! איזה ב' כלים נתמעט, ומהו כלי א' דומיא דב' כלים (2)? (כד.)

מא. צירוף כלי וחיבור מים, חיבור מים וצירוף כלי, באר הנידון, ומה הדין? עשרון שחילקו ונטמא א' מהם והניחם בכלי, מה הדין? וכשחזר טבו"י ונגע באותו טמא, מה הדין? (כד:)

מב. סדין טמא מדרס שעשאו וילון, מה דינו? מה הדין כשגם נגע בו הזב קודם מדרס, ואחר מדרס? ב' סדינין המקופלין ומונחין זע"ז, מה טומאתם כשעשאם וילון? (כד:)

מג. עשרון שחלקו, ואבד א' מהם והפריש א' תחתיו, ונמצא הראשון, ושלשתן מונחין בביסא. מה הדין בנטמא א' מהם, ומדוע? וכשקמץ מא' מהם, מה דין השאר והשיריים באכילה, ומדוע? (כד:)

מד. על מה הציץ מרצה? ומדוע אין מרצה על עוון פיגול, נותר, יוצא, שמאל (2), בעל מום? מדוע אין מרצה על עובדי כוכבים? (כה.)

מה. איך מתיישבת הסתירה אם דם שנטמא וזרקו במזיד הורצה או לא הורצה? (4) מדוע א"א להעמיד הברייתא דהורצה כר' יוסי? התורם מהטמא על הטהור מה הדין בשוגג ובמזיד? (כה:)

מו. האוכל בטומאת הגוף, בשר קודם זריקת דמים, בשר שלן, יוצא, פיגול, מה דינו ומנלן? ומה הדין כשאכל בשר שנטמא או יצא קודם זריקה אחר הזריקה, ומדוע? (כה:)

מז. נטמאו, נשרפו או אבדו שייריה, מה הדין? ומה הדין בנשתייר מקצת? האם בשר וחלב מצטרפין? ומה הדין כשנשתייר מנחת נסכים? מנין שסגי בנשתייר חלב, יותרת וב' כליות? (כו.)

מח. לא קידש הקומץ בכלי שרת, מה הדין, ובאיזה יד יקטיר (3)? קמץ בימינו ונתן לשמאלו, האם נפסל, והאם מחשבה מפגלת בזה, ומדוע? איזה דעה נותרת בתיובתא, ומנין? (כו)

מט. בכמה פעמים יכול להקטיר הקומץ, ומדוע? קומץ, ממתי מתיר השיריים באכילה, ומנין? מה דרכו ליקרב ביום, ובלילה? דבר שדרכו ביום, עד מתי מעלה ומקטיר, ומה הדין בפוקעין? (כו:)

נ. קטורת שפקעה, מה דינה, ומנלן? קומץ, או אברים שסידרן בצידי המערכה? מה נפסל בחסר כ"ש, ומנלן (5) (כו:-כז.)

נא. איזה ב' דברים מעכבין זה את זה, ומנלן? (1+9) ואיזה ג' (1), ד' (2+4) ז' (2+5), דברים שמעכבין זא"ז, ומנלן? באיזה אופן אין ד' מינים שבלולב מעכבין זא"ז, ומדוע? מדוע יש לאגוד הלולב? (2)? (כז.-כח.)

נב. מחוס"כ טבו"י וטמאים שנכנסו לעזרה, מה דינם? טהורים שנכנסו להיכל, מבית לפרוכת, סמוך לארון, מה דינם, ומנלן? מנין למעוטי דרך משופש? (כז:)

נג. ז' הזאות דפרה, שבפנים ודמצורע, מה דינם שלא לשמן, ומנלן? ושלא מכוונות, ומנלן? (2) (כז:-כח.)

נד. מנורה שעשאה משאר מיני מתכות או מן הגרוטאות, מה דינה? ומה הדין בחצוצרות, ומנלן? כשבאה משאר מיני מתכות, איזה דינים נתמעטו (3), ומנלן? (כח.)

נה. חצוצרות שעשה משה, האם כשרות לדורות ומנין? ממה אפשר לעשות המנורה, ומנלן? (2) וממה עשאוה בית חשמונאי? האם יכול לעשות לעצמו מנורה בת ז' קנים, ומדוע? (כח:)

נו. מה היה גובהה של מנורה, ומה החשבון? איך נקראו הגביעין הכפתורים והפרחים? וכמה היו והיכן, ומנלן? כמה פעמים הכניס שלמה לכור כדי שתעמוד על כיכר, ומ"ש מהמעשה שהיתה יתירה דינר? (כח:-כט:)

נז. על המנורה הטהורה, על השולחן הטהור, כתבניתם, כמשפטו, מה בא ללמד? איך למד משה עשית המנורה? מה הוקשה למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו (4) (כט.)

נח. "אפי כתב א' מעכבן", מה בא לחדש? (2) ניקב תוכו וירכו של ה"י, מה הדין? ניקב כרעא דוי"ו דויהרג, מה הדין? במה תשש כוחו ובמה נתיישבה דעתו של מרע"ה? על מה א"ל הקב"ה "שתוק כל עלה במחשבה לפני" (2) (כט)

נט. איזה אותיות צריכות זיונים? מה טעם לצורת אות חי"ת וה"י? באיזה אות נברא העוה"ז והעוה"ב, ומדוע? בכמה ובאיזה טעויות גונזין הספר(2)? באיזה אופן דף שלמה מצלת על הכל (2) (כט:)

ס. האם יכול לגמור הכתיבה באמצע הדף, בחומשין ובס"ת? ומה הדין באמצע שיטה? מי כתב ח' פסוקים אחרונים שבתורה (2)? ומדוע יחיד קורא אותם? (ל.)

סא. איזה לוקח ס"ת הוא כאילו כתבו? כמה דפים יכתוב ביריעה, ומה כותב הדף? מה הדין בנזדמנה לו בת ט' דפין? ומה הדין בסוף הספר (ל)

סב. מהו שיעור הריוח למטה, למעלה, בין דף לדף, בין שיטה לשיטה, בין תיבה לתיבה, ובין אות לאות? כמה אותיות יכול להוציא חוץ לדף? הטועה בשם, מה יעשה, ומה ההלכה? (5) (ל)

סג. מה הדין לר"ש שזורי, בבן פקועה בן ה' שנים חורש בשדה? המסוכן שאמר כתבו גט לאשתי ול"א תנו? באיזה אופן יכול לסמוך על הע"ה שמכר לו הפירות שאומר שעישרן, ומדוע? (ל:)

סד. פול המצרי, מתי זמן המעשר (2)? ומה יעשה בהשריש קודם ואחר ר"ה? איך מודדין השידה אי מחזקת כוריים ביבש (4)? יין שמן ודבש שנטמאו, האם הוין תחילה (3)? (ל:-לא.)

סה. הטבל שנתערב בחולין, האם היה טבל גמור או דמאי? ומה יעץ ל: ר' טרפון ומדוע? (2) באיזה דברים למסקנה נאמר הלכה כר"ש שזורי (3)? (לא.)

סו. איזה קרע בס"ת תופרין, ובמה, ובאיזה קלף, ומדוע? מזוזה שכתב ב' ב', ב' ג' וא', כקובה, כזנב, מה דינה? מה נפסל כשכתבו כשירה? (לא:)

סז. היכן כותב "על הארץ" ומדוע? (2) היאך כורך המזוזה? האם פרשיותיה סתומות או פתוחות, ומדוע? מהי ההלכה, הוכח! מהו שיעור הריוח? (לא:-לב.)

סח. במה נהגו לחלוץ? והאם לכתחילה חולצין במנעל (2)? ס"ת שבלה, האם יעשה ממנו מזוזה? ואיך זה אפשרי (2)? איך אפשרי לעשות מתפילין מזוזה,הרי מזוזה על דוכסוסטוס ובשרטוט? (לב)

סט. שינה בזה ובזה פסול, באר! (2) האם יכול לכתוב תו"מ בע"פ, ומדוע? האם מותר לישב ע"ג מיטה שס"ת מונח עליה? ומדוע ר' אליעזר נצטער? (לב)

ע. כתבה איגרת, מהי, ומה הדין? ומנלן? תלאה במקל, מה הדין ומנלן? מי תלה כן, והיכן? היכן מקום הנחת המזוזה, מנלן, ומה החידוש? כתבה על ב' דפין, מה דינה? (לב:-לג.)

עא. היאך נקבע היכן צד ימין? כמין נגר, מה דינה (2)? מה ההבדל בין הפתח שבו נכנס רבי לביהמ"ד לפתח של ר' הונא? היכן גובה הנחת המזוזה, ומנלן? (לג.)

עב. מדוע מניחה בטפח הסמוך לרה"ר (2)? עד איזה עומק יקבע המזוזה? "הניחה בפצין, אם יש שם טפח" מה המקרה, ומה הדין? בצוה"פ מקנים, איך חותך ומניח, ומדוע? (לג:)

עג. מה הם פתחי שימאי, ומה דינם? איזה אכסדרה פטורה מן המזוזה, ומדוע? בי הרזיקי, מהו ומה דינו? בית שער הפתוח לגינה וקיטונית, באיזה אופן נח' (2) (3 רש"י)? (לג:)

עד. מה החידוש באינדורנא דאית ליה ד' באבי? פיתחא דאקרנא, מה דינו, ומדוע? מנין שמזוזה בימין (2)? בית עם פצים א', מה דינו, ומנלן (2)? והיכן הפצים? (לד.)

עה. מנין שמזוזה נכתבת על הספר ולא על האבנים? ולא על המזוזות? מנין לד' בתים בתפילין ש"ר (2)? מנין שהבתים הם בעור א'? בכמה עורות יכתבם, ומה הדין כשכתב בעור א'? ומה נותן בין הבתים (2)? (לד)

עו. תפילין ש"י בד' עורות, מה דינם? (2) ומנלן? מי שיש לו ב' תפילין ש"ר, מה יעשה? איך שרי להוריד מקדושתן? (2) מהו סדר הפרשיות? החליף פרשיותיה, מה דינו (2)? (לד:-לה.)

עז. מנין לתיתורא ומעברתא ושי"ן דתפילין? עד היכן יגיע החריץ (2)? האם צריך לבדוק הקלף מנקב? באיזה צבע הרצועות, מבפנים ומבחוץ, ומדוע? מנין למרובעות, ואיזה מסוכנות? (לה.)

עח. נקרע העור שבין הבתים, מה דינו (3)? איך ידוע אם העור חדש או ישן? (2) כשנקרעה הרצועה, האם יקשור או יתפור, ומדוע? במה גרדומין כשרים ובמה לא? ומדוע? ומהו שיעור הרצועות (2), ומה עושה בהם (3)? (לה)

עט. מנין לקשר של תפילין, היכן הראהו הקב"ה למשה? היאך מניח הקשר? מדוע בתפילין ש"ר נאמר הפסוק וראו כל עמי הארץ וכו'? היכן מקום הקשר, ומדוע (2)? (לה:)

פ. מתי מברך על התפילין, ומדוע? סח בין תפילין של יד לשל ראש, מה הדין? מתי סגי בברכה אחת ומתי ב' ברכות? מי חוזר מעורכי המלחמה? מה מניח תחילה וחולץ תחילה, ומנלן? (לה:-לו.)

פא. המשכים לברך, מתי יברך על התפילין? מתי חולץ התפילין (3)? ומה הדין בחלצן ושקעה החמה? וההלכה? ומה הדין בע"ש? מה הטעם דאין מניחין בשבת (2)? (לו)

פב. המניח תפילין בלילה, במה עובר, ומדוע? מה הדין כדי לשמרן? מה דעת ר' אשי? מנין שיש למשמש בתפילין בכל שעה? (לו:)

פג. מנין שמניחין תפילין בשמאל (3)? האם ימין נקרא יד? מה הדין בגידם, ומנלן? ומה הדין באיטר, ומדוע? היכן מקום ההנחה ביד ובראש, ומנלן? (2-3)? (לו:-לז:)

פד. מי שיש לו ב' ראשין, מה דינו בפדה"ב, ומדוע? כמה מצוות יש בציצית, ומה הנ"מ (3)? בצריה לגלימיה, מהו ומה דינו? ציירי לגלימיה חייטיה לגלימיה, מהו (2) ומה דינו? ומדוע? (לז:)

פה. מתי אמרינן דגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה? ומה היה נידון כשאפסיק קרנא דחוטיה דמר בר"א? (לז:-לח.)

פו. התכלת א"מ את הלבן והלבן א"מ את התכלת באר (3)? מהו שיעור גרדומין בציציות עבין? האם והיאך ש"מ דצריך לקשור על כל חוליא וקשר עליון דאורייתא? סופו שייריו וגרדומיו כ"ש באר (2)? (לח-לט.)

פז. אלו ב' דינים אמר רבה בשם רב ואמרם שמואל? נויי תכלת וחוליות מה שיעורם? באיזה חוט מתחיל ומסיים ומדוע? מה נחלקו רב ורבב"ח בההוא גדילא מגדיל ומה טעמם? (לט)

פח. אלו חוטים פוטרים בצמר בפשתן ובשיראין - פרט? מהו בגד האמור בתורה? סדין בציצית מה דינו מדאו' ומדרבנן, ומדוע גזרו בו להו"א ולמסקנא? (לט:-מ)

פט. הוא של בגד וכנפיה עור ולהיפך האם חייבת בציצית? הטיל לבעלת ג' או לפצעו בה ג', הטיל למוטלת האם הוי תולמ"ה ומדוע? תכלת וכו' ואפי' בטלית פטורה באר? טלית כפולה מה דינה? (מ:-מא.)

צ. ציצית חובת גברא או מנא - ובאיזה מנא אין חייבין ומדוע? מה היתה טענת מלאכא לר' קטינא? טלית שנקרעה האם וכיצד אפשר לתופרה ולהביא לה חלק ממקו"א? טלית תכלת מה אין פוטר בה ומדוע? (מא)

צא. בפלוגתות דרב ושמואל כמי פסק רבה? כיצד נהגו האמוראים כשמסרו טליתם לכובס? כמה חוטין הוא נותן וכמה תהא משולשת ולהלכתא? ציצית ולולב אין להם שיעור, באר? (מא:-מב.)

צב. מהו "ציצית"? הטיל על הקרן או על הגדיל מה דינה? מהו שיעור קירוב וריחוק החור מכנף הבגד בשעת עשיה ואח"כ? באיזו צורה השחילו האמוראים החוטין לבגד? (מב.)

צג. כל מצה שכשירה בעכו"ם בישראל אי"צ לברך וכו' האם כלל זה מסתדר ב: ציצית, מילה, תפילין וסוכה, וכיצד? עשאה לציצית מן הגרדומין והסיסין ולתפילין מעור שלא עיבדן לשמן מה דינם? כיצד צובעים תכלת ומה שמעינן מינה? (מב)

צד. ממי אפשר לקנות תכלת תפילין ספרים ומזוזות וציצית והאם צריכין בדיקה? כמה ואיזה בדיקות יש בתכלת? מדוע אסור למכור ציצית לעכו"ם? אלו מנהגים סותרים נהג ר"י בציצית וכיצד מיישבת הגמ'? (מב:-מג.)

צה. כהנים, נשים, ישראל בכסות לילה וסומא האם חייבים בציצית ומדוע? טלית בעלת ג' וה' האם חייבת בציצית ומנ"ל? וראיתם אותו וזכרתם מה ילפינן מהך קרא (5)? שבע ביום הללתיך והחוט המשולש וכו' על מה נא'? (מג)

צו. מדוע יחד הקב"ה תכלת לציצית? כמה ברכות ואלו ברכות חייב אדם לברך כל יום? מה מצינו בציצית מן שכרה לעוה"ז? טלית שאולה ושוכר בית בא"י ובחו"ל מאמתי חייבים בציצית ומזוזה? (מג:-מד.)

צז. תפילין ש"י האם וכיצד מעכבת ש"ר להו"א ולמסקנא? במה עובר מי שאינו מניח תפילין עושה ציצית בבגדו כהן שאינו עולה לדוכן ואין לו מזוזה בפתחו? (מד.)

צח. מה ילפינן מקראי דומנחתם ונסכיהם, זבח ונסכים? מנחה ונסכים מה קודם למה בבאים ביחד ובזא"ז ומדוע? מתנות שע"מ החיצון האם מעכבות זא"ז ומנ"ל? (מד:)

צט. קרבנות דחג דעצרת ודר"ח האם מעכבין זא"ז ומנ"ל? האם וכיצד אפשר לבאר הפסוקים: כי אמר ה"א בראשון וכו' וכל נבילה וטריפה וכו' וכן תעשה בז' בחודש וכו'? כיצד דורש ר"ש קרא דואיפה לפר ואיפה לאיל וכו'? (מה)?

ק. קרבנות הקרבים בעצרת האם מעכבין הלחם או הלחם מעכבן - פרט הקרבנות ומדוע (4)? מה הדין בהוזקקו זל"ז ומה עושה זיקה? (מה:-מו.)

קא. תודה שנפרס יצא או נטמא לחמה עד שלא שחטה מששחטה ומשנזרק דמה, מה דינה ומדוע? הביא לחם וכבשים והונפו ואבד הלחם, מה דין תנופה בלחם השני? (מו)

קב. ב' הלחם הבאו בפנ"ע מה דינם ומדוע (2) למ"ד דלאכילה מנ"ל (2)? כבשי עצרת ששחטן לשמן וזרק דמן של"ש מה דין הלחם לרבי ולראב"ש (2) ומה דין הלחם באכילה (3)? (מו-מז.)

קג. ב' הלחם שיצאו בין שחיטה לזריקה וזרק דם הכבשים חוץ לזמנם האם הלחם מתפגל (2) ומדוע (2)? כבשי עצרת שאבד הלחם לאחר שחיטה האם זריקה של ל"ש תתיר הלחם, ומדוע ל"ק ע"ז מפסח ותודה? (מז:)

קד. ב' כבשים ששחטן על ד' חלות כיצד היתרן לרבי, והאם לשיטתו מהני פדיה בחוץ? תודה שקדשה על פ' חלות כמה קדשו (פרט)? היכן מצינו דאומרים לו לאדם עמוד וחטא כדי שתזכה והיכן לא ומדוע? (מח)

קה. כבשי עצרת ושלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, באר מהו ומה דינם? אשם ועולת נזיר שהביאן בני ב' שנים מה דינם ומדוע? יוצא שעלה מה דינו ומדוע? (מח:-מט.)

קו. כבשי עצרת ששחטן לשום אלים מה דינם פרט? כיצד רצו להוכיח ממתני' דהכהנים שפגלו ומר"ש דמנחות שנקמצו שלל"ש דעיקרה בטעות הויא עקירה ומה דחה אביי? (מט.)

קז. תמידים דיומיה ודלמחר ומוספין דיומיה הי עדיף? כיצד רצתה הגמ' לפשוט ממתני' ומהא דאין פוחתין מו' טלאים ומה דחינן? תמיד האם טעון ביקור כמה זמן ומנ"ל? (מט)

קח. לא הקריבו כבש וקטורת בבוקר מתי ומי מקריבין בין הערבים ומנ"ל? מזבח הזהב באיזה קטורת מחנכין (2) ומנ"ל? היאך מחנכין שולחן ומנורה? זהו קטורת שעלתה ליחיד על מזבח וכו' באר? (נ)

קט. חביתי כה"ג כיצד היו באין מקריבים ונעשים ומנ"ל? נטמא ואבד מחצה של בין הערביים או מת כה"ג כיצד יעשה ומה יעשה עם החצאים הנותרים? מנ"ל דאפיית חביתי כה"ג דוחה את השבת (4)? (נ:-נא.)

קי. כמה שמן יש בחביתי כה"ג ומנ"ל? מהו תבש"ט ומה יגי"ל? בשמן להוסיף לה שמן כמאן אזלא (3)? (נא.)

קיא. והכהן המשיח תחתין וכו' חק עולם כליל תקטר מה ילפינן מהנך קראי לר"י ולר"ש? פרט ד' תקנות מז' דברים שהתקינו ב"ד, מה היה קודם תקנתם? (נא:)

קיב. מנין מביאין פר העלם דבר ושעירי ע"ז, ומנלן? האם שייך בזה הטעם דחיישינן לפשיעה? (נב)

קיג. כשמת כה"ג, האם הביאו שלימה שחרית ושלימה בין הערבים, או רק בשחרית, ומנלן? האם יש ראיה מברייתא דשמיני בחביתין? כמה קומצי לבונה ולוגין שמן הוקרבו בכה"ג שמת ושלא מת? הוכח! ומה ההלכה? (נב)

קיד. אלו מנחות באות חמץ, ומנין שכל המנחות מצה, ולעכב, ושמשמרן שלא יחמיצו? במה אפשר להעמיד המיעוט מ"לא תאפה חמץ"? (3) מהו "שיאור"? (נב:-נג.)

קטו. באר המאמרים הבאים: א. יבוא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים, ב. יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים. ג. יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. ד. יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. (נג)

קטז. למי מחזיק הקב"ה טובה על שהודיעו שמו בעולם, ומנלן? בשעה שחרב ביהמ"ק, מה טען אאע"ה על עסקי בניו, ומה השיבו ד' (4)? במה חמל ד' ע"י תפילת אאע"ה (2)? לגבי מה נמשלו בנ"י לזית (3)? (נג)

קיז. איך מחמצין מנחות חמץ? מהו החשש שתהא חסירה או יתירה? מהי השאלה ולשקול פורתא מיניה ולחמציה מאבראי וכו'? ועל מי קשה? ומה התי'? (נג:)

קיח. האם שרי להחמיץ בתפוחים? ומה הדין בתפוח תרומה שריסקו לעיסת חולין ונתחמצה, ומדוע? מנחת חוטא, האם קשה לקומצה, ומדוע? (2) (נד.)

קיט. בשר עגל שנתפח, וזקינה שנתמעט, מה דינם לטומאה: כשהיה שיעור רק בתחילה, רק בסוף, בתחילה ובסוף ולא באמצע, ומדוע? וכן בפיגול וכן בנותר, באר, ונמק! (נד)

קכ. תאנים וגרוגרות, איך משערין תרומת זה על זה, ומדוע? האם אפשר להעמיד במעשר ובתרו"מ? מה הראיה למ"ד לכמות שהן, ומה התי'? מה לומדים בתרו"מ מתרו"ג (3)? מתי תורם תאנים על גרוגרות, ומתי רק כשרגילין? ומתי תורם גרוגרות על תאנים, ומתי לא? (נד:-נה.)

קכא. מאימתי משמר מחימוץ, ומנלן? כשהחמיצו שיריה, באיזה לאו עובר? מנין דחייב על מעשה יחידי? והאם גם בקיטוף? מדוע לא תעשה - תאפה אין נחשב כלל ופרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט? (נה:)

קכב. מנין שחטאת בצפון, ושכל חטאות בצפון? מדוע לא ילפינן חטאת מחטאת בלא קרא? מה ילפינן מ"אותו" (4), ומה למסקנה? שעיר נחשון, האם טעון סמיכה וצפון, ומנלן? בן עוף ופסח מנין דאין טעונין צפון? השוחט והמקבל האם בצפון, ומנלן? (נה:-נו.)

קכג. אפאה חמץ, כמה לוקה, ומדוע? בכור שאחזו דם, האם והיכן מקיזין, ומה דינו אחר המום, ומדוע? (4) מחמץ אחר מחמץ, מסרס אחר מסרס, מטיל מום בבע"מ, מה דינם ומנלן? מתי גם לר"מ שרי להטיל מום, ומה החי'? איזה מקרה נתמעט מ"כל מום לא יהיה בו" - לרבנן? (נו)

קכד. הניח שאור ע"ג עיסה ונתחמצה מאליה, מה דינו? ובמה דמי לשבת? הניח בשר ע"ג גחלים בשבת, מתי חייב רק בהפך? ומתי גם בנצלה בצד א' (2)? הקודח כ"ש חייב, למאי חזי? (2) (נז.)

קכה. מנין שלא יחמיץ קודם קמיצה? מנין שאר מנחות? ומה הדין בפסולה? חימצה ויצאת וחזר וחימצה, חימצו בראש המזבח, מה הצדדים? (נז.)

קכו. אשר תקריבו, מה בא לרבות? מנחת נסכים, האם שייך בה חמץ? בלחם הפנים, מה הצד דא"ע בלאו אם חימצה? מידות הלח והיבש האם נתקדשו מבפנים ומבחוץ, ומנלן? מדוע אין לחם הפנים מתקדש בביסא? (נז:)

קכז. ב' הלחם ולחם הפנים, שהעלם ע"ג המזבח, מה דינו ומנלן? ומה דינם להגשה, ומדוע? המעלה בשר חטאת וכו' ע"ג הכבש, מה דינו ומנלן? ומה הדין בב' הלחם וביכורים? מנין שאין קרבים נדבה ביחיד ובציבור? מדוע כ' כל שאור - כל דבש? באר! (נז:-נח.)

קכח. בשר חטאת העוף, ולוג של מצורע שהעלם ע"ג המזבח, מה הדין ומדוע? מנין למקצת שאור ועירובו? ומהו מקצתו ועירובו? המעלה משאור ודבש המעורבין, האם וכמה לוקה, ומדוע? (נח)

קכט. כמה מנחות טעונות שמן ולבונה, שמן ולא לבונה, לבונה ולא שמן, לא שמן ולא לבונה? מדוע מתני' דלא כר"ש (2)? מנין דאין שמן בלחם הפנים, ודאין לבונה במנחת נסכים, ודאין שניהם בב' הלחם? ומדוע לא מיעטו מנחת כהנים? (נט)

קל. במה דמי מנחת העומר למנחת כהנים טפי מללחם הפנים (6)? וללחם הפנים טפי מלמנחת כהנים (6)? למנחת כהנים טפי מלמנחת נסכים (6)? ולמנחת נסכים טפי מלמנחת כהנים (4)? למנחת כהנים טפי מלב' הלחם (6)? לב' הלחם טפי מלמנחת כהנים (11)? (נט)

קלא. נתן שמן או לבונה על מנחת חוטא, מה דינו, ודין המנחה? מה הדין בלבונה שחוקה? הוכח! חישב מחשבת פיגול קודם ליקוט הלבונה, מה הדין? ומדוע נפסל (3)? מנין מוכח שכל שבידו אינו דחוי? (נט:)

קלב. מהו שיעור השמן והמנחה לפסול, והלבונה והמנחה לפסול? איזה דינים נלמדים מעליה - בגופה של מנחה הכ' מדבר? (ס.)

קלג. כמה מנחות טעונות הגשה ולא תנופה, ואלו הם? מנין שכל המנחה טעונה הגשה? מנין למנחת חוטא, מנחת סוטה, העומר, שטעונין הגשה? האם יחיד יכול להתנדב מן השעורים, ומנלן? ב' הלחם, לחם הפנים, מנחת נסכים, מנחת כהנים וכהן משיח, האם טעונות הגשה, ומנלן? (ס-סא:)

קלד. מה טעון רק תנופה (7)? והאם מניפים יחיד או כ"א בפ"ע? איך מניף, והיכן, ומנלן? מה נקרא לפני ד'? פרט! מי סובר שביכורים טעונין תנופה, ומנלן? ומדוע לא הוזכרו שניהם במתני'? (סא)

קלה. נשים, גויים, גרים ומשוחררים, מה דינם ודין קרבנן לתנופה ולסמיכה, ומנלן? אימורי שלמים וחזה ושוק, מה מונח למעלה ומה למטה, אימתי, ובכמה כהנים? (סא:-סב.)

קלו. ב' הלחם וב' הכבשים, האיך הניפם, ומנלן? (4) להיכן מניפים, ומדוע (2)? ב' כבשי עצרת, האיך הניפום אחר שחיטה, ומנלן? (3) (סב)

קלז. איזה מצוה מג' מצוות אין בשלמי יחיד, שלמי ציבור, אשם מצורע, ומנלן? שותפין, אשה, השולח קרבנו ממד"ה, מי מניף? (סב:)

קלח. מה ההבדל בין מחבת למרחשת (2)? ומנין? הרי עלי מחבת, האם יכול להביא מנחת מרחשת? ה"ע מרחשת, מה דינו, ומדוע? ה"ע בתנור, האם יכול להביא מעשה כופח, רעפים, יורות הערביים, ומנלן? (סג.)

קלט. מה לומדים מתנור תנור (2)? האם יכול להביא מחצה חלות מחצה רקיקין, ומדוע? ומה הנ"מ בין הטעמים? מה דורשים מבשמן בשמן? (2) (סג:)

קמ. מכמה סאין העומר בא, ומדוע? האם יש הבדל בין חול לשבת, ובמה? מי סובר דכיון דאפשר לא טרחינן - בשבת? ומה החילוקים? (סג:-סד.)

קמא. שחט ב' חטאות של ציבור בשבת, מה דינו? ומה הדין בנשפך הדם דקמייתא? בקמייתא כחושה, כחושה בבני מעיים? שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות בה דגים, והעלה דגים, או דגים ותינוק, מה דינו ומדוע? (סד.)

קמב. חולה שאמדוהו לגרוגרת א', והביאו י' בנ"א בב"א, בזא"ז, כשקדם והבריא בראשונה, מה הדין ומדוע? אמדוהו לב' גרוגרות ויש ב' בב' עוקצין וג' בעוקץ א', מה הדין לר' ישמעאל, ומדוע? (סד)

קמג. מהיכן מביאין העומר, ומנלן? (2) מדוע אמרו ארור שיגדל חזיר ושילמד בנו חכמת יוונית? איך ידעו על גגות צריפין ועין סוכר? "לזיבתי - לימתי - לעונתי" למה כיונה האשה? מיהו פתחיה, ומה מעלתו שיודע ע' לשון? מהם התנאים ליושבין בסנהדרין? (6) (סד:-סה.)

קמד. מה היו מכינין מעיו"ט? ומה עשו מפני הבייתוסין (2)? מה קראו וכמה פעמים? (5) באיזה ימים בניסן אין מתענים ובאיזה אף אין סופדין, ומדוע? מה היה הנידון בענין התמיד? (סה.)

קמה. מהם הראיות שמצוות העומר במוצאי יו"ט א' ולא במוצ"ש (8)? את איזה מקורות ניתן לדחות, ובמה? מנין שקצירה וספירה מבלילה, והבאה ביום? מנין דסופרין יומי ושבועי? ומדוע אמימר מנה רק ימים? (סה:-סו.)

קמו. איך מקיימין מצוות קלי (2)? מנין דאין קולין אחר הגריסה? מהו נוטריקון: כרמל (2), בצקלונו, נתעלסה, נעלסה, ירט? (סו)

קמז. מדוע לר"ע עומר חייב במעשרות, הוכח (2)? מירוח, וגלגול הקדש ועכו"ם האם פוטר ומה דינם מדרבנן - פרט? (סו:-סז)

קמח. היכן יש חשש דדלמא אתי למיכל לר"י ולרבנן והיכן לא ומדוע? (סז:-סח.)

קמט. מאמתי הותר חדש לקרובים ולרחוקים בזמן הבית ומשחרב לאיסורא ולמצוה ומדוע? האמוראים בחו"ל מאמתי אכלו חדש (3)? (סח)

קנ. אלו מנחות אין מביאין קודם לעומר ואלו אין מביאין קודם לב' הלחם? קדם והביא המנחות הנ"ל ונסכים ביכורים קודם זמנם מה דינם ומדוע? מנחת העומר מנ"ל דהיא משעורים? ב' הלחם כיצד האפשרות שיתירו שלא כסדרן והאם מתירין? (סח:)

קנא. מהו השרשה חנטה והנצה ומה התיר בעומר? חיטין שזרען בקרקע במה הסתפקו בדינם ובמה אין ספק גבי עומר אונאה ושבועה? חיטין ושעורין שבגללי בהמות מה דינם ליטמא טו"א ולמנחות, פרט? (סט.)

קנב. פיל שבלע כפיפה מצרית וחיטין שירדו בעבין מה הספק בהם? מנין רצתה הגמ' להוכיח דין שיבולת שמרחה בכרי ושתלה וכו' והאם נפשט דינם? (סט-ע.)

קנג. אלו מינים חייבין בחלה ואלו לא ומנ"ל? לענין מה מצטרפות (4)? אלו מינים מהנ"ל אסורים מלקצור ומלאכול בעודם חדשים ועד מתי אסורים? אם השרישו קודם לעומר וכו' מאי קודם לעומר ומנ"ל? (ע-עא.)

קנד. אלו מקומות וסוגי דברים שמותר לקצור להם לפני העומר, ומה הדברים שאסור בהם ומדוע? אלו ו' דברים עשו אנשי יריחו, במה עשו ברצון ושלא ברצון חכמים ובמה מיחו ולא מיחו בהם (פרט)? (עא-עב.)

קנה. קוצר לשחת האם מפסיק לפאה? ר"מ בשיטת מי אמר זה להו"א ולמסקנא (3)? אלו ה' דברים ילפינן מקרא דתקריב האמור בעומר? עומר שנקצר שלא כמצוותו מה דינו? פסח תמיד עומר ושתי הלחם האם ובמה דוחים את השבת ומנ"ל? (עא:-עב)

קנו. מנחת חיטים ושעורים מנ"ל דשיריה לכהנים? כיצד אין חולקין הכהנים בקרבנות ומנחות פרט מנ"ל? מה ילפינן מקרא דלכל קרבנם - לך היא ולבניך? (עב:-עג.)

קנז. עכו"ם שהתנדב להביא שלמים למי הבשר? נזירות וקרבן נזירות האם שייך בעכו"ם ומנ"ל? ברייתא דאזרח מביא נסכים וכו' כמאן אזלא? מה ילפינן מקרא דוהיתה לכהן כמנחה ומקרא דכל מ"כ כליל תהיה לא תאכל? מנ"ל דכהן מקריב קרבן עצמו, פרט? (עג:-עד)

קנח. במה יפה כח מזבח מכהנים ובמה כהנים ממזבח, ובזו הנא' בהם לאפוקי ממה? היאך היה סדר מתנות השמן ובלילת המנחות ומנ"ל? משיחה כיצד היו עושין אותה באלו מנחות היתה נעשית ובאלו לא ומנ"ל? (עד:-עה.)

קנט. אלו מנחות היו טעונות פתיתה ואלו לא ומנ"ל? כיצד היה מקפלן ומהו שיעור הפתית? פירורין שאין בהם כזית (פרט) האם מברכין עליהם המוציא לר"י (הוכח) ולר"ש? (עה)

קס. שיפה ובעיטה מה הם כמה כיצד ובמה היה עושה אותם? כמה חלות היו באים המנחות (פרט) ומנ"ל? לחמי תודה שאפאן ד' חלות ומנחת מאפה שאפה חלה אחת האם יצא (פרט השיטות והמקרים)? (עו)

קסא. עומר ב' הלחם ולחם הפנים מכמה עשרונים היו באים ומדוע? ובכמה נפות ניפו אותם וכיצד? מנחות שריבה ומיעט במידת עשרונם או סאין שלהם מה דינם? לר"ש היכן היה אפשר להביא קמח מנופה ומדוע? (עו:)

קסב. כמה עשרונות וקבין היו כל מצה וחמץ של קרבן תודה? מנ"ל דאיפה ג' סאין? אלו ג' לא יוסיפו יותר משתות ואלו ג' שמעינן מקרא דהשקל עשרים גרה וכו'? הוכח ממתני' דשתותא מלבר? (עז.)

קסג. מה ילפינן מקרא דוהקריב ממנו א' מכל קרבן וכו'? מדוע לא ילפינן גז"ש תרומה מבכורים ומתרומת מדין? מנין די' לחמץ וי' למצה? מה צדדי הספק אם תרומת לחמי תודה יש בהם מיתה וחומש? (עז:-עח.)

קסד. אלו מנחות היו מגיעים במילואים ובנזירות ומה היה שיעורם ומנ"ל, כה"ג המתקרב לעבודה כמה עשרונות צריך (2)? (עח.)

קסה. מהו "על" האמור בחמץ ובתודה לר"י ולר"ל, ומדוע הוצרכו לומר פלוגתתם בשניהם? אלו ג' תנאים בעינן שיקדש הלחם ומנ"ל? מהי מצה ומה דינה לענין פסח ותודה? תודה ששחטה על פ' חלות מה דינה (2) ובמאי פליגי (4)? (עח:)

קסו. שחט תודה חוץ לזמנה או למקומה נמצאת בע"מ (פרט) או טריפה או ששחטה שלא לשמה האם קידש הלחם? נמק! חטאת ששחטה חוץ לזמנה ולמקומה אם עלתה האם תרד ומדוע? (עח:-עט.)

קסז. נסכים שקידשו בכלי ונמצא זבח פסול, מתי נמצא פסול ומדוע? האם אמרינן לב ב"ד מתנה בשמן בנסכים ובתמיד שיהיו לקרבן אחר ומדוע? (עט)

קסח. וולד חילוף תמורת תודת חובה ונדבה, האם קרבות וטעונות לחם קודם ולאחר כפרה? מהו כללו של שמואל בלחמי תודה להו"א ולמסקנא וכמאן ס"ל? (עט:-פ.)

קסט. זו תודה וזו לחמה ואבד א' מהם האם מביא אחר במקומו ומדוע? הפריש מעות לתודתו או ללחמי תודתו ונתותרו האם מביא בהם לחמי תודה ותודה ומ"ט? הפריש חטאתו או תודתו ואבדה והביא אחרת תחתיה ואבדה ונמצאו הראשונים ונתכפר בא' מהן מה דין הקרבנות האחרים ולחמם? (פ)

קע. תודה שנתערבה בתמורתה ומתה א' מה דין השניה ומדוע? הבא לפחות ה' תנאים ששאלה הגמ' שיתנה ויוכשר ומה תירצה הגמ'? (פ:-פא.)

קעא. האומר הרי עלי לחמי תודה, תודה עלי מן החולין ולחמה מן המעשר תודה מן המעשר ולחמה מן החולין ממה יביא תודה ולחמה ומדוע? הרי עלי תודה בלא לחם האם ומתי אמרינן דהוי נדר ופתחו עמו? ולא יביא וכו' אלא ממעות מעשר שני באר (2)! (פא:)

קעב. המתפיס מעות מע"ש לשלמים, מה הדין ומדוע? הלוקח חיה לזבחי שלמים, מה דין עורה, ומדוע? (פב.)

קעג. לר"א, מנין דפסח בא רק מן החולין (3)? ומה אפשר לפרוך? ומנין דכל דבר שבחובה מן החולין? ומנין לר"ע? (פב:)

קעד. מנין דעולה בסכין? ודשלמי ציבור במזרק? ודנאכלין לזכרי כהונה (2)? מנין דמקדשה בבלוע (2)? מה לומדים מאשם (2)? וממלואים? מנין דביום ובידו הימנית? (פב:-פג.)

קעה. פסח שלא בזמנו, מנין דקרב שלמים (3)? ומה הצריכותא? (פג:)

קעו. איזה מנחות באות רק מן החדש ומן הארץ, ואיזה לא? מהו מובחר, והאם צריך? מן הישן ומחו"ל, האם כשר בדיעבד? ואיך יתקיים בזה "חדשה" - "ממושבותיכם"? חדש בחו"ל האם מדאורי', ומדוע? (פג:-פד.)

קעז. מהיכן הביאו עומר בשביעית, ומנלן (2)? ומהיכן מימנו זאת? מנין דעומר מן השעורים (2)? (פד.)

קעח. ממה מביאין ביכורים? ומה הדין כשהביא מתמרים שבהרים ופירות שבעמקים, ומדוע? האם אפשר להביאם קודם ב' הלחם, ומנלן? מנחות וביכורים, למי נאכלין? שבגג ושבחורבה שבעציץ ושבספינה, האם מביא וקורא? פרט! (פד:)

קעט. מה אמרו יוחנא וממרא למשה, ומה ענם? איך מכין שדהו לגידול תבואה לסולת? האם נר בשניה, והאם שונה? מתי זורע? ומהו גודל השיבלים? איך בודק שאין בה אבק (2)? מה הדין בסולת, חיטים ועץ שהתליעו, ומה הדין המקדישן? (פה)

קפ. היכן אלפא לשמן, מדוע היתה שם אשה חכמה? מהיכן וכמה השיגו אנשי לודקיא שמן? המביא מבית הזבחים, ממה שנזרע בינהם, אנפקטן, גרגרים שנשרו במים, כבושים ושלוקים, מה דינו, ודין המקדישו? מה עושים באנפקטן? (פה:-פו.)

קפא. מהם ג' זיתים, וג' שמנים? מה ראוי למנורה ולמנחות? ומה דרגות החשיבות, ולענין מה? ומדוע לא למנורה? ומדוע הקילה התורה במנחות? האם מגרגרו או מגלגלו, תוך או סביבות הסל, טוען בקורה או באבנים, כותש את הראשון או טוחן? (פו)

קפב. ציין ג' דברים שמראים שלא לאורה אני צריך! מהו העדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל? (פו:)

קפג. היכן אלפא ליין, ושניה להן? המביא מבית הזבלים, ממה שנזרע ביניהם, הליוסטון [מהו?] ישן, מתוק, מעושן ומבושל, מה דינו? לרבי, מדוע ישן לכתחילה לא? באיזה חביות מאכסנם, כמה ממלא, והיאך יניחם? כיצד בודק הגזבר, ומדוע? (פו:-פז.)

קפד. כמה מידות יבש היו, ולמה שימשו, ומנלן? עשרון וחצי עשרון, היו גדוש או מחוק? איך חילק לי"ב חלות, ומדוע? השולחן, האם קידש בגודש, ומה קידש, ולאיזה ענין? (פז)

קפה. כמה מידות לח היו, ומה הם? מה הנ"מ בין ר"מ לר"י? מנין לז' מידות? ואיך יבאר זאת ר"א בר צדוק? (פח.)

קפו. למה שימשה מידת רביעית הלוג (3) וחצי הלוג (3), למה נתקדשו? נר שכבתה היאך מדליקה ובכמה שמן, ומדוע? האם הנר היה מחובר למנורה, ומנלן? והאיך הטיבוהו? מנין שהיו מזהב, ואיזה זהב, ומנין? (פח:)

קפז. מנין דחצי לוג ללחמי תודה, והאיך מתחלק? כמה לוגין היו במנחה של כמה עשרונים, ומנלן? האם צריך קרא למנחת מצורע עני, ומדוע? מהו הין, ומנלן? מערב עד בוקר, מה ילפינן (2)? איך שיערו חצי לוג ללילה, ומדוע? (פט.)

קפח. נסכי פרים ואילים, פרים וכבשים, האם אפשר לערב שמן ויין לכתחילה ובדיעבד? מה היה שיעור נסכי כבש הבא עם העומר, ומנלן? אשם מצורע, כבש הבא עם העומר, ששחטן שלא לשמן, מה דין נסכיהם, ומדוע? (פט:)

קפט. כמה גזרי עצים ובכמה כהנים הובאו עם התמיד, ומנלן? (פט:)

קצ. בירוצי המידות, האם נתקדשו? ומ"ש בין מידות הלח והיבש (4)? איזה מידות נתקדשו והיכן? מה גזרו בכלי שרת ומדוע? (צ.)

קצא. מהו מותר נסכים, ומה עשו בו? באיזה קרבנות אין נסכים (5), ומנלן? קרבנות הרגל, איזה טעונות נסכים, ומנלן? מה דין העוף, ומנלן? מנין דהאומר ה"ע עולה, א"צ להביא גם בקר וגם צאן (2) (צ:)

קצב. מדוע צריך ריבוי לנסכים בתודה? מדוע לא סגי בכופו"כ בלא "עולה"? ומה נתרבה בכופו"כ עם "עולה"? (צא.)

קצג. מה דורשים מ: לפלא נדר או בנדבה (2), או במועדיכם, עולה או זבח, נדר או שלמים, מן הבקר או מן צאן (2), ככה תעשו לאחד? (צא.)

קצד. מנין דחטאת ואשם דמצורע בעו נסכים סולת שמן ויין? מתי ילפינן חטאת ואשם מחד קרא, ומתי לא? מדוע לא דרשינן לחטאת ואשם דנזיר (2)? עולת יולדת וי"א דמעשר בהמה, האם טעונים נסכים, ומנלן? (צא)

קצה. מנין לאילו של אהרן, ומדוע בעי קרא? פלגס מהו, והאם צריך לימוד, ומנלן? מהו נסכי עגל, רחלה בת ב', שעיר, ומנלן? הוכח! (צא:)

קצו. כמה קרבנות ציבור טעונין סמיכה, ואלו הן? ביו"כ, מי מכפר על טומאת מקדש וקדשיו ועל שאר עבירות? ואיך זה קשור לדיני סמיכה? האם, ומי סומך על שעירי ע"ז, ומנלן? מה לומדים מה"שעיר" (2)? לר"י ולר"ש מדוע צריך קרא והלכתא? (צב)

קצז. איזה קרבן יחיד אין טעונין סמיכה, ומנין? מה לומדים מג' "קרבנו" (2)? יורש, האם סומך ומימר, ומנלן? ומנין דאשה ממירה (2)?

קצח. מי אינו סומך (8), ומנלן? האם סמיכה ותנופה מעכבות כפרה, ומנין? היכן לא יסמוך (5)? מנין דבב' ידיו? כמה פעמים כ' בתורה "ידיו" מטא? ומדוע אי"ז דוחה הלימוד דסמיכה? היכן במקדש סומכין, ומדוע? (צג:)

קצט. במה חמורה סמיכה, ותנופה (3)? מנין דכל בעלי הקרבן סומכין ולא מניפים? מתי סומכין על השחוט, ומדוע? (צד.)

ר. ב' הלחם ולחם הפנים, איך נילושות ונאפות, בכמה דפוסים, ומדוע? איך היה מראה לחה"פ? היכן היו הבזיכין הקנים והסניפים? איך היה מראה הסניפים, והיכן הונחו? (צד)

רא. לחה"פ, האם ומתי נפסל במסעות, ומנלן? ומה דין זבין ומצורעים במסעות, ומדוע? האם יש סילוק מסעות בלילה, ומנלן? (צה.)

רב. היכן מקום לישת ואפית ב' הלחם ולחה"פ, והאם דוחה שבת, ומדוע? מה קשה בדברי ת"ק דמתני' (2)? "והוא דרך חול אף כי היום יקדש בכלי", באר!(3) (צה:)

רג. היכן הכינו חבתי כהן גדול, ומה דחה שבת, ומדוע? מנין דמנחות טעונות כלי? (צו.)

רד. מה היה גודל ב' הלחם ולחה"פ? כמה היה כופל, מה היה שיעור השולחן, ולפי"ז היכן היו הבזיכין? כמה סניפין וקנים היו? (צו.)

רה. מה גובה האויר שמקדש השולחן? היכן ואיך היתה המסגרת? טבלא המתהפכת, האם טמאה ובמה זה תלוי? מדוע השולחן מק"ט? ומדוע אי"ז משום הציפוי (2)? פתח במזבח וסיים בשולחן, מדוע? (צו:-צז.)

רו. כמה קנים היו בשלחן והיכן? סידורן האם ומדוע דוחה שבת? אמה שבמקדש בת כמה טפחים היתה ומנ"ל? גובה המזבח כמה טפחים וכיצד להו"א (2) ולמסקנא? פרט לפ"ז מה היה אמה בת ה' טפחים? עשה מיצוי עולת העוף מתחת לרגליו מה דינו ומדוע? (צז-צח.)

רז. כמה אמות היו בשושן ומה מטרתן פרט? מה היה על שער המזרח ומדוע (2)? מנ"ל שצריך שיהא אימת מלכות (2) ומהו ועלהו לתרופה (2)? אלו ג' מקראות נאמרו בלחם הפנים ומדוע? היכן שמו הלבונה ומנ"ל (2)? (צח.)

רח. היאך היה מונח הארון במקדש, באיזה צד היו בדיו וכמה נשאו אותו ומנ"ל? כמה שולחנות ומנורות עשה שלמה היכן עמדו (פרט) לאיזה כיון ובכמה שורות? (צח-צט.)

רט. כמה שולחנות היו מסדרין וכמה מנורות היו מדליקין ומנ"ל, במה מצינו דמעלין בקודש ואין מורידין ומנ"ל ב' דינים אלו? אשר שברת ושמתם בארון אלו ב' דברים ילפינן מפסוק זה? מה נאמר על המשכח דבר מתלמודו? (צט)

רי. החלפת לחם הפנים בשבת בכמה כהנים נעשית וכיצד? מהו תמיד הנא' בלחם הפנים לת"ק ולר"י? "לא ימוש", האם זה חובה או ברכה ומה גודל חיובו? באר הפסוקים ואף הסיתך מפי צר וגו', גם היא למלך הוכן העמיק הרחיבו וגו'? אלו שינויים היו כשיוה"כ חל בע"ש ובשבת? (צט:-ק.)

ריא. סידר הלחם בשבת או אחר השבת והבזיכים אחר השבת, סידר הלחם והבזיכין בשבת והקטיר הבזיכין לאחר השבת מה דינם? קרבן בהמה עוף ומנחה ששחטן מלקן וקמצן בלילה מה דינם, מדוע אין היתר במנחה לקמוץ שוב ביום, מה מקשינן ממתני' ומה מתרצינן (2)? ב' הלחם ולחם הפנים לכמה ימים נאכלים והאם דוחים יו"ט? (ק)

ריב. מנחות ונסכים עופות בהמות ועצים טהורים ושנטמאו האם יש להם פדיון? מאי קמ"ל מתני' (להו"א ולמסקנא)? מדוע אין פדיון לעצים לבונה וכלי שרת להו"א ולמסקנא? מה מקשינן ממתפיס תמימים לשמואל ומה מתרצינן? (ק:-קא.)

ריג. איסוה"נ מה ב' התנאים לר"ש שלא יטמאו טו"א? נותר ופיגול מתי מטמא טו"א לר"ש ומתי לא (פרט)? לר' אשי האם אמרינן "אי בעי" במה ומדוע, מהיכן מקשינן ע"ז ומה מתרצינן? המביא אשם תלוי ונודע שלא חטא מה דין הקרבן (פרט)? הדם בכוס מה דינו לר"י ומדוע (2)? נותר פרה וצריד של מנחות האם אמרינן בהם חיבת הקודש מכשרתן? (קא:קב)

ריד. באמור הרי עלי או הרי זו (פרט) ואלו, במרחשת והביא במחבת ב' עשרונות להביא בכלי א' והביא בב' כלים מה דינו מדוע ומאי קמ"ל בב' הנך דינים? (קב:-קג.)

רטו. האומר ה"ע מנחה מן השעורים ומן העדשים או מנחת שעורים, מה דינו לב"ש לב"ה לרבי יוסי ולר"ש? האומר ה"ע ס"א עשרונות בכמה כלים מביא ומדוע (2)? דם נבילות האם מטמא בכמה ומדוע? (קג-קד.)

רטז. כמה לוגין מתנדבים ומדוע? מה הנידון אם יש קבע לנסכים כיצד פשטינן ומה הסתפק אביי לצד שיש קבע לנסכים? האם מתנדבים יין שמן ומנחת נסכים? יחיד וציבור האם מתנדבים מנחה ועולת העוף? (קד)

ריז. הרי עלי עשרונות פרשתי וא"י מה, כמה יביא (2)? ה"ע עולה מנחה, מין ומיני מנחות ומנחה, מה יביא ומדוע? פיר' מנחה וכו' וא"י מה פיר' מה דינו לר"ש לר"י ולרבי? היכן מצינו דלר"ש מייתי ומתני בדיעבד ולכתחילה? (קד:-קה)

ריח. לר"ש דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא היאך מביא עשרון מב' עשרונים היאך קומץ ומה עושה עם מותר שמן? באלו דברים איירי שיודע שלא נדר (5)? (קה:-קו.)

ריט. פיר' וא"י מה איזו מהן וכמה פיר' כמה יביא (2) במאי קמפלגי (4)? למ"ד מותר לערב חובה בנדבה היאך קומץ ומקטיר? (קו)

רכ. הרי עלי עצים לבונה למזבח זהב כסף נחושת וברזל יין ושמן מה יביא ומדוע? מה הדין בהנ"ל דפירשתי וא"י כמה? ה"ע למזבח מדוע לא יביא עולה ועולת העוף נסכים ומנחת נסכים? (קו:-קז.)

רכא. פירשתי מן הבקר מן הבהמה או משניהם וא"י מה פיר' מה יביא באמר ה"ע תודה עולה ושלמים לרבי ולרבנן? ה"ע שור עגל איל וכבש מה יביא, ובכמה בסתם ובפירש? ה"ע שחור והביא לבן קטן והביא גדול מה דינו? (קז)

רכב. ששה לנדבה כנגד מי (6)? מדוע כל מ"ד לא אומר כהאחרים? מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירקב - באר, כמאן מסתברא ומדוע? מותר עשירית האיפה נדבה, באר? (קז:-קח.)

רכג. שור ואיל זה שוורים אלו עולה או עלי עולה או דמיו עלי לעולה ונסתאבו האם יכול להביא שור איל וכבש א' וב'? א' מכבשי הקדש והיו לו ב' וג', פירשתי ואיני יודע מה פירשתי איזה מביא? שור בשוורי בית בביתי עבד בעבדי למה כוונתו בהקדש ובמכר? (קח-קט.)

רכד. ה"ע עולה או הריני נזיר ע"מ שאקריבנה ואגלח בבית חוניו מה דינו ומדוע? כהן ששימש שחט השתחווה והודה לעכו"ם בשוגג למזיד האם קרבנו ריח ניחוח, מנ"ל הוכח? מאי קמ"ל בכל הדינים דכהן ששחט? (קט)

רכה. מה היה המעשה דחוניו והאם בית חוניו הוי עכו"ם (2)? ר"מ מה עושה עם קרא דר"י? באר קראי דלהלן: עיר ההרס ואמר לא', בכל מקום מוקטר וגו', העומדים בבית ה' בלילות, לעולם זאת על ישראל, זאת התורה לעולה ולמנחה וגו', לרצונכם תזבחוהו? מנ"ל דא' המרבה וא' הממעיט וכו' (3)? (קט:-קי.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מנחות