מסכת מגילה

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. באיזה ימים מגילה נקראת, וכיצד? מדוע הקלו על הכפרים והיכן רמיזא? ומה דעת חכמים בענין? (ב.)

ב. מנ"ל שמוקפים קורים מגילה, מנ"ל שלא בב' הימים, ומנ"ל דאי"ז י"ג? (ב:)

ג. מאמתי צריכים להיות מוקפים (2), ומנ"ל? ומתי זמן הקריאה בשושן הבירה, ומדוע? (ב:)

ד. מה ילפינן ממדינה מדינה, עיר ועיר, משפחה ומשפחה? (ב:-ג.)

ה. מנצפ"ך צופים אמרום, מי הם, והאיך הורשו לחדש זאת? (ב:-ג.)

ו. מי תיקן תרגום של תורה ושל נביאים, ומתי נזדעזעה הארץ ת' פרסה, ומדוע? (ג.)

ז. מה ילפינן מקרא "ויקראו בספר תורת האלוקים וכו'"? (ג.)

ח. מי עדיף ובמה, דניאל או חגי זכריה ומלאכי? (ג.)

ט. איך יהושע השתחוה למלאך, והרי אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה? (ג.)

י. דרג את סדר העדיפויות: תלמוד תורה (דרבים ויחיד) מקרא מגילה, עבודה, כבוד תורה, מת מצוה? (ג.-:)

יא. מה הם ה' ההלכות שאמר ריב"ל לענין כרכים? (ג:-ד.)

יב. איזה עוד ג' דינים אמר ריב"ל לענין פורים, ומה טעמם? (ד.)

יג. כשפורים חל בע"ש ושושן פורים בשבת, מתי קורין כפרים, כרכים ועיירות גדולות (3), ומדוע? (ד:)

יד. כשפורים חל בשבת, מתי קורין כפרים, כרכים ועיירות גדולות (2), ומדוע? (ד:)

טו. מדוע אין קורין מגילה בשבת (2)? (ד:)

טז. את מה מקדימין יחד עם קריאת המגילה ואת מה לא, ומדוע? (ד:-ה.)

יז. מה הם הדברים שמקדימים ומה הם הדברים שמאחרים, ומדוע? (ה.)

יח. מנין שאין מונין ימים לשנים, ולמאי נפק"מ (רש"י)? (ה.)

יט. מנין שאין מונין שעות לחדשים, ולמאי נפק"מ (רש"י)? (ה.)

כ. מה הם ב' הדברים וא' שרצה רבי לעשות (למסקנא)? ומה דין הספד תענית ומלאכה בי"ד וט"ו? (ה:)

כא. מה סיבת הספק מתי קורין בטבריה ובהוצל? (ה:)

כב. מה הם המקומות: חמת, רקת, כינרת, קטרון, עקרון, לשם, ומדוע נקרא שמם כך? (ו.)

כג. על מה נא' אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן, או ישבו שתיהן אל תאמן, ומנין? (ו.)

כד. מתי צריך יגיעה ומתי עוזר רק ס"ד? (ו:)

כה. האם מותר להתגרות ברשעים? (ו:)

כו. קראו ועשו מצוות חודש אדר בראשון, ונתעברה השנה, האם יצאו, ומדוע? (ו:-ז.)

כז. כששלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, מדוע התנגדו בתחילה, ומדוע חזרו בהם? (ז.)

כח. המגילות מטמאין הידים או לא, ומדוע? פרט! (ז.)

כט. מה הראיות שאסתר ברוה"ק נאמרה (7), והאיך נדחו הראיות שנדחו (4)? (ז.)

ל. מה שלח רבה ביד אביי למרי בר מר במשלוח מנות, ומדוע? (ז:)

לא. האם מועיל לעשות סעודת פורים בלילה, ומדוע? (ז:)

לב. מה ההבדל בין שבת ליו"ט, ובמה שוין, ומנ"ל? (ז:)

לג. מה ההבדל בין שבת ליוה"כ (באר-2), ובמה שוין, ומנ"ל? (ז:)

לד. האם חיי"כ לוקין, ומנ"ל? כשלקו, האם נפטרו מידי כריתתן, ומנלן? (ז:)

לה. מה ההבדל בין מודר הנאה למאכל, ובמה שוים? (ח.)

לו. מה ההבדל בין נדרים, לנדבות ובמה שוים, ומנ"ל? (ח.)

לז. מה ההבדל בין זב בעל ב' ראיות לבעל ג', במה שוים, ומנ"ל? (ח.)

לח. מה לומדים מהפסוק "וכי יטהר הזב מזובו וספר"? (ח.-:)

לט. מה דין פריעה פרימה, שילוח וטומאה, תגלחת וציפרים, במצורע מוחלט ומוסגר, ומנ"ל? (ח:)

מ. תורה, שאר ספרים, מגילה, תפילין ומזוזות, באיזה לשון וכתב נכתבים, ומנ"ל? (ח:-ט:)

מא. כמה שינויים שינו ע"ב הזקנים שתרגמו את התורה לתלמי המלך? (ט.-:)

מב. מה דין כהן משיח, שעבר, מרובה בגדים, לענין: פר הבא על כל המצוות, פר יוה"כ, מצוות כה"ג, ועבודה רגילה? (ט:)

מג. מה היו מקריבין בבמה גדולה, (לר"ש ולרבנן), ומה היו מקריבין בבמה קטנה? (ט:)

מד. מי הם הסוברים דקדושה ראשונה לא קדשה לע"ל? והאם יש ראיה מפלוגתא דר"א ור"י גבי בונים בהיכל? (י.-:)

מה. איזה לשון הוא "ויהי", ואיזה לשון "ויהי בימי", ובכמה מקומות כ' "ויהי בימי"? (י:)

מו. מה הם ב' הדברים שמסורת בידינו מאבותינו? (י.)

מז. מה הם ה- 17 פתיחות לדרשת איגרת פורים? (י:-יא.)

מח. מיהו נעצוץ וסרפד, ומי הם ברוש והדס, ומדוע נקראו כך? (י:)

מט. מנין שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים (2), ואיך מתישב הפסוק "כן ישיש וכו"? (י:)

נ. "והאבדתי משם מלך ושרים", מי הם? (י:)

נא. באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה, מתי (3)? (יא.)

נב. מיהו: ארי נוהם, דוג שוקק, מושל רשע, על עם דל? (יא.)

נג. "בעצלתים ימך המקרה", בעצלות מי, ומיהו המקרה? (יא.)

נד. לא מאסתים, ולא געלתים, לכלותם, להפר בריתי אתם, אני ד' אלוקיהם, בימי מי? (2) (יא.)

נה. באר ד' ביאורים לאחשורוש? (יא.)

נו. מי הם ה- 8 שכתוב בהם "הוא"? (יא.)

נז. המולך, שמלך מעצמו, באר לשבח ולגנאי? (יא.)

נח. מהודו ועד כוש, מתפסח ועד עזה, באר בב' אופנים! (יא.)

נט. מי הם ה- 6 שמלכו לפחות על 120 מדינות? (יא.-:)

ס. מה היתה טעותם של בלשצר אחשורוש [ודניאל] במנין ה- 70 שנה לגלות בבל? (יא:-יב.)

סא. מנין שאחשורוש לבש הבגדי כהונה? (יב.)

סב. האם אחשורוש היה מלך פיקח או טיפש, ומנין? (יב.)

סג. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, ומדוע ניצלו? (יב.)

סד. היאך היה סדר הישיבה בסעודת אחשוורוש (3)? מה הציע לכל א' (3), ועל מה (2)? ומה השקה כל א' (2)? (יב.)

סה. רצפת בהט ושש, באר! ודר וסוחרת, באר! (3) (יב.)

סו. והשתיה כדת, באר! לעשות כרצון איש ואיש, באר! (יב.)

סז. מה היתה סיבת המשתה? מדוע א"כ ושתי לא באה? (יב.-:)

סח. מדוע דוקא ביום השביעי? (2) (יב:)

סט. מי הם החכמים יודעי העיתים, ומדוע לא יעצו לו? (יב:)

ע. איזה הצלה נהיתה ע"י שליחת אגרות הראשונות? (יב:)

עא. על מי נא' כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש איולת? (יב:)

עב. באר הדרוש של הפסוק והקרוב אליו כרשנא וכו'? והפסוק של בן יאיר בן שמעי וכו'? (יב:)

עג. מרדכי, האם היה משבט יהודה, או משבט בנימין? (יב:-יג.)

עד. מה היו שמותיו של משה רבינו (7), ומדוע? (יג.)

עה. מדוע בתיה בת פרעה נקראה יהודיה, ומדוע כלב בעלה נקרא מרד? (יג.)

עו. מדוע נקראה אסתר - הדסה (4)? (יג.)

עז. וישנה ואת נערותיה - מה האכילה (3)? (יג.)

עח. ובהקבץ בתולות שנית, מדוע? (יג.)

עט. מי זכה בשכר הצניעות, ובמה זכה, ומהי הצניעות? (יג:)

פ. מתי הקציף הקב"ה אדון על עבדיו, ומתי עבדים על אדוניהן? (יג:)

פא. מה היו טענותיו של המן על טענותיו של אחשורוש (7)? (יג:)

פב. מהו המשל דאחשורוש והמן? (יד.)

פג. כמה נביאים ונביאות נתנבאו להן לישראל, וכמה עמדו להן לישראל? (יד.)

פד. מנין לנביאים להוסיף מצוות מקרא מגילה? מדוע א"א הלל בפורים (3)? והאם אומרים הלל על נס שבחו"ל? (יד.)

פה. ויהי איש אחד מן הרמתים צופים, באר! (3) (יד.)

פו. מי הן ז' נביאות? ומי מהן נקראה בשם מאוס, ומדוע? (יד.-:)

פז. מדוע דבורה נקראה "אשת לפידות", ומדוע ישבה תחת תומר (2)? (יד.)

פח. מה היתה נבואתה של חנה ושל אביגיל? (יד.-:)

פט. מדוע יאשיהו המלך הלך לחולדה הנביאה, ולא לירמיהו הנביא (2)? (יד:)

צ. חולדה הנביאה, למי היתה מיוחסת? (יד:)

צא. מיהו מלאכי (3)? (טו.)

צב. מי הן ד' נשים יפהפיות? (טו:)

צג. מה מרדכי זעק זעקה גדולה ומרה (2)? (טו.)

צד. מיהו התך, ומדוע נקרא כך (2)? (טו.)

צה. מהו - ויעבור מרדכי (2)? (טו.)

צו. מנין שאל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (2), ואל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך? (טו.)

צז. מנין שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? (טו.)

צח. מדוע המן אמר - וכל זה איננו שווה לי? (טו.-:)

צט. למי עתיד הקב"ה להיות עטרה בראשו (6)? (טו:)

ק. מדוע אסתר העלתה בדעתה שהקב"ה עזבה (3)? (טו:)

קא. מה עשו ג' מלאכי השרת שנזדמנו לה? ולכמה נמתח השרביט (5)? (טו:)

קב. מה ראתה אסתר שזימנה את המן (12)? (טו:)

קג. כמה בנים היה להמן (3) ומנין? (טו:)

קד. נדדה שנת המלך - מיהו? (טו:)

קה. מדוע ביקש להביא את ספר הזכרונות? (טו:)

קו. מדוע כ' וימצא כתוב ולא וימצא כתב, ומה לומדים מכך לענין כתב שלמעלה? (טו:-טז.)

קז. במה היה מרדכי עסוק בזמן שהמן בא להרכיבו על הסוס? (טז.)

קח. במי נאמר - בנפול אויבך על תשמח? (טז.)

קט. מזרע היהודים - באר! (טז.)

קי. כי נפול תפול לפניו - באר! (טז.)

קיא. כי אין הצר שווה בנזק המלך - באר! (טז.)

קיב. והמלך שב מגינת הביתן, מקיש שיבה לקימה, לענין מה הוקשו? (טז.)

קיג. וחמת המלך שככה - שתי שכיכות, באר! (2) (טז.)

קיד. על מה בכה יוסף על צוארי בנימין, ועל מה בכה בנימין? (טז:)

קטו. על מי נאמר - היינו דאמרי אינשי תעלא בעידניה סגיד ליה? (טז:)

קטז. ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, באר! (טז:)

קיז. מדוע י' בני המן נכתבו אריח ע"ג אריח? ומדוע יש לאומרם בנשימה א'? (טז:)

קיח. מנין שמגילה צריכה שרטוט כאמיתה של תורה? (טז:)

קיט. גדול ת"ת יותר מ... מה הם, ומנין? (3) (טז:-יז.)

קכ. למה נמנו שנותיו של ישמעאל? פרט החשבון! (יז.)

קכא. במה אין יוצאין יד"ח "למפרע" (4), ומה המקור? (יז.-:)

קכב. האם יוצאין יד"ח קר"ש בכל לשון, ומדוע? (יז.-:)

קכג. ושב ורפא לו - איזו רפואה? (יז:)

קכד. מדוע אומרים גאולה בשביעית, מתי בן דוד בא, ומהי אתחלתא דגאולה? (יז:)

קכה. מדוע אומרים רפואה בשמינית, וברכת השנים בתשיעית? (יז:)

קכו. מדוע אומרים ברכת כהנים אחר הודאה, ולא קודם או אחרי עבודה? (יח.)

קכז. מה עונשו של המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי? (יח.)

קכח. מנין שקראה על פה לא יצא? (יח.)

קכט. מי יד"ח בכל לשון, ומי בלה"ק וביוונית? (יח.)

קל. מדוע הלועז ששמע אשורית יצא? (יח.)

קלא. שהה כדי לגמור את כולה, מה דינו? מהו - את כולה? מי חייש ליחידאה, ומנין? (יח:)

קלב. היו בה אותיות מטושטשות, מתי כשירה? (יח:)

קלג. היה כותבה - היאך יד"ח? האם שרי לכתוב שלא מתוך הכתב, ס"ת תפילין ומזוזות? והאם צריך שרטוט? (יח:)

קלד. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו, באיזה זמן עתיד לחזור? (יט.)

קלה. מה הדין בבן כפר שהלך לעיר, ומדוע? (יט.)

קלו. מהיכן קורא אדם את המגילה (4)? ומדוע (2)? (יט.)

קלז. לענין מה נקראת המגילה ספר ואיגרת? (יט.)

קלח. הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים, מתי יצא יד"ח (2)? (יט.-:)

קלט. מדוע משיירין בתפר? (יט:)

קמ. מהי שי' ר' יוסי בחרש המדבר ואינו שומע, ומהי שיטת ר' יהודה ור"מ? כמאן אזלא משנתינו? ומה הדין בקטן? (יט:-כ.)

קמא. מדוע זמן קריאת המגילה, מילה, טבילה והזאה, הוא מהנץ החמה? (כ.)

קמב. מה החידוש בשומרת יום כנגד יום שטובלת ביום? (כ.)

קמג. מה המקור שהיום הוא מעלוה"ש עד צאה"כ? (כ:)

קמד. מה כשר כל היום, ומנין (23)? (כ:-כא.)

קמה. מה כשר כל הלילה (2)? ואימתי זמן אכילת פסחים (2)? (כא.)

קמו. במה יש לקרוא בעמידה, ובמה אפשר בישיבה? (כא.)

קמז. היאך משה למד במ' יום (4)? (כא.)

קמח. כמה קורין ומתרגמין, בתורה, בנביא, בהלל ובמגילה, ומדוע? (כא:)

קמט. איזו ברכה תלויה במנהג, ואיזו לא? ומהי חתימת הברכה שלאחריה? (כא:)

קנ. כנגד מי עולין ג' (2), וכנגד מי קורין י' פסוקים (3)? (כא:)

קנא. ראשון, שני או שלישי שקראו ד' פסוקים הרי"ז משובח, מנין? (כא:)

קנב. בפרשה של ה' פסוקין, איך מחלקין אותה לב', ומדוע? (כב.)

קנג. אם קרא הראשון ג' (ויש עוד פרשה לקרוא), כמה יוסיף השני בפרשה האחרת, ומדוע? (כב.)

קנד. מדוע האידנא יש לכ"א לברך לפניה ולאחריה? מדוע רב בירך רק לפניה? (כא:-כב.)

קנה. בכמה קורין בתענית ציבור, ומנין? (כב.-:)

קנו. מהי הכלל שאומרת הגמ' לענין מספר העולים לתורה? (כב:)

קנז. מדוע רב לא נפל על פניו (3)? ואיך נפלו אביי ורבא? (כב:)

קנח. באר מהו קידה, כריעה והשתחואה! (כב:)

קנט. כמה קורין ביו"ט, יוה"כ ושבת? והאם מוסיפין? (כג.)

קס. מדוע ביו"ט מאחרין לבוא וממהרין לצאת, ביוה"כ ממהרים לבוא ומאחרים לצאת, ובשבת ממהרים לבוא וממהרים לצאת? (כג.)

קסא. שלשה, חמשה, ששה ושבעה עולין, כנגד מי? (כג.)

קסב. האם קטן ואשה עולין למנין שבעה, ומדוע אשה לא תקרא בתורה? (כג.)

קסג. מפני מה המפטיר בנביא קורא בתורה תחילה? והאם עולה למנין שבעה? (כג.)

קסד. כמה פסוקים צריך המפטיר לקרוא בנביא, ומתי סגי בפחות (2)? (כג.-:)

קסה. מה המקור שבדבר שבקדושה בעי י'? (כג:)

קסו. מדוע במעמד ומושב בעי י'? והאם אבלים או חתנים מן המנין, ומדוע? (כג:)

קסז. האם אדם הוא קדוש? והאיך שייך בו פדיון? (כג:)

קסח. כנגד מה לא יפחות מג' פסוקים? (כד.)

קסט. מתי מדלגין בתורה ובנביא, ומנביא לנביא? (כד.)

קע. מדוע המפטיר הוא פורס על שמע וכו'? (2) (כד.)

קעא. למה ראוי קטן? ולמה ראוי פוחח? [ולמה ראוי פוחח קטן?] (כד.-:)

קעב. האם סומא נהנה מן המאורות? (כד:)

קעג. את מי אין מורידין לפני התיבה, ומדוע? (כד:)

קעד. באיזה אופן שרי למי שידיו צבועות לישא את כפיו? (כד:)

קעה. האומר אינו עובר לפני התיבה בצבועין, מדוע לא יעבור בלבנים? (כד:)

קעו. העושה תפילתו עגולה מפני מה אין בה מצוה? (כד:)

קעז. מדוע משתקין האומר מודים מודים? (כה.)

קעח. מדוע משתקין האומר על קן ציפור וכו' (2)? (כה.)

קעט. מדוע אין להוסיף על השבחים ששיבח מרע"ה? (כה.)

קפ. האומר שמע שמע, מתי משתקין ומתי מגונה? (כה.)

קפא. איזה פרשיות יש חידוש בכך שנקראין ומתרגמין? (9) (כה.-:)

קפב. איזה פרשיות נקראין ולא מתרגמין? (4) (כה:)

קפג. מהו מעשה עגל השני, ומדוע נקרא ולא מתרגם? (כה:)

קפד. האם מעשה אמנון מתרגם? (כה:)

קפה. איזו ליצנות מותרת, ומנין? (כה:)

קפו. האם יש לרחוב קדושה, ומדוע? (כו.)

קפז. איזה ביהכ"ס א"א למכור, ומדוע? (כו.)

קפח. איזה מקום אינו נטמא בנגעים? והאם ירושלים נתחלקה לשבטים? (כו.)

קפט. מתי הדמים יוצאין מקדושתן? (כו.-:)

קצ. לבנים של ביהכנ"ס, מתי שרי להשאילם, ומדוע? ובית הכנסת עצמו, מה הדין להחליפו, להשאילו או ליתנו במתנה, ומדוע? (כו:)

קצא. מה נקרא תשמיש, ומה תשמיש דתשמיש? (כו:)

קצב. ארון או בימה, ביהכנ"ס או ביהמ"ד, מה קדוש טפי? (כו:-כז.)

קצג. האיך גונזין מטפחות ספרים שבלו, ס"ת שבלה? (כו:)

קצד. לאיזה צורך התירו למכור ס"ת? ובאיזה צורך הוי ספק? (כז.)

קצה. האם שרי להניח ס"ת ע"ג ס"ת? (כז.)

קצו. מכרו והתירו או גבו והותירו, מהו דין המותר? (כז.)

קצז. מהו דוכסוסיא, ומנין נודע זאת לאביי? (כז.)

קצח. כשנדרו צדקה בעיר אחרת, לאיזה עניים יחלקו את הצדקה? (כז.-:)

קצט. האם מוכרין של רבים ליחיד, ושל עיר גדולה לעיר קטנה, ומדוע? (כז:)

ר. האם מוכרין ביהכנ"ס לעולם, ומדוע? (כז:)

רא. מהו צד אחד בריבית, ומה דינו? (כז:)

רב. מה היה הנידון במעשה דביתוס בן זונין? (2) (כז:)

רג. המשתין - כמה ירחיק וכמה ישהה ויתפלל, ומדוע? והמתפלל - כמה ירחיק וכמה ישהה וישתין, ומדוע? (כז:)

רד. מה אמרו רבי זכאי, ר"א בן שמוע, ר' פרידא, ר' נחוניא בן הקנה, ר' נחוניא הגדול, ר"י בן קרחה, ר' זירא בטעם אריכות ימיהם? (כז:-כח.)

רה. האם מותר לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה? (כח.)

רו. ת"ח וכהן עם הארץ מי מברך ראשון, ומי נענש אם אין עושין כן? (כח.)

רז. "את הכבש האחד תעשה בבוקר", מדוע כ' האחד? (כח.)

רח. כל המעביר על מידותיו מעבירין ממנו כל פשעיו, מנין? (כח.)

רט. מנין שאסור להסתכל בדמות אדם רשע? (3) (כח.)

רי. מדוע בירך ריב"ק את רבי שיגיע עד חצי ימיו? (כח.)

ריא. האם תולשין עשבים הגדלים בבית הכנסת? (כח.-כט.)

ריב. מה אסור לעשות בביהכנ"ס שבבבל, ומדוע? (כח:)

ריג. מה יקרה לביהכנ"ס שעושין בו חשבונות? (כח:)

ריד. ואין ניאותין בו, למי מותר, ומדוע? (כח:)

רטו. מה יעשה אם צריך לקרוא לאדם הנמצא בביהכנ"ס? (כח:)

רטז. על מה נא' "תא חזי מה בין תקיפי ארעא דישראל לחסידי דבבל"? (כח:)

ריז. מהי ההלכה שלימד ר"ל את ההוא גברא, כדי שיוכל לשמשו? באר! (כח:)

ריח. על מה מבטלין תלמוד תורה (2), ובאיזה אופן? (כט.)

ריט. "ואהי להם למקדש מעט", על מה נאמר? (2) (כט.)

רכ. מנין שעתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י? (כט.)

רכא. באיזה אופן שרי לעשותו קפנדריא (3)? (כט.)

רכב. מדוע משמיעין באחד באדר על השקלים ועל הכלאים? (כט:)

רכג. מהו פרשת שקלים, ומהי ההפטרה? (כט:)

רכד. מתי מוציאין ג' ספרים (2)? (כט:)

רכה. ר"ח שחל בחנוכה, מהו סדר הקריאה? (כט:)

רכו. כשחל פרשת שקלים בפרשת ואתה תצוה, או בפ' כי תשא, איך מחלקים הקריאה? (כט:-ל.)

רכז. כשחל ר"ח באמצע השבוע מתי קורין פ' שקלים? וכשחל בער"ש או בשבת, מה הדין, ומדוע? (ל.)

רכח. פורים שחל בער"ש או בשבת, מתי קוראין זכור? (ל.)

רכט. מתי קוראין פ' פרה ופרשת החודש? (ל.)

רל. בד' פרשיות, האם קוראין פ' השבוע? (ל:)

רלא. מדוע בתעניות קוראין קריאת התענית בשחרית ולא סגי במנחה? (ל:)

רלב. מה סדר היום ביום התענית? (ל:)

רלג. מהו "מאפ"ו"? ומהו "משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא"? (לא.)

רלד. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו, היכן? (לא.)

רלה. "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח", באר! (לא:)

רלו. מהי קריאת התורה (4) וההפטרה (2) בתשעה באב? (לא:)

רלז. מדוע קוראין במעמדות במעשה בראשית? (לא:)

רלח. מהיכן שקריאת פרשת הקרבנות היא כהקרבתם? (לא:)

רלט. מדוע אין מפסיקין בקללות (2)? ובאיזה קללות מפסיקין? (לא:)

רמ. מה תיקן עזרא בזמני קריאת הקללות? (לא:)

רמא. במה קוראין במנחה בשבת ובב' וה'? (לא:)

רמב. האם יש לגלול הס"ת בשעת הברכה, ומדוע? (לב.)

רמג. איזה הלכות נאמרו בגלילת ס"ת (3)? (לב.)

רמד. מי גולל, ומדוע? (לב.)

רמה. מנין שמשתמשין בבת קול ומתי? (לב.)

רמו. על מי נא' וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וכו' (2)? (לב.)

רמז. מה עונשו של האוחז ס"ת ערום? (לב.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מגילה