מסכת מכות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. באיזה עדים אין עושין דין הזמה (4), ומדוע? מדוע המשנה פתחה באופן זה ולא בדין הזמה? מדוע א"א לדרוש מק"ו מה המחלל אינו מתחלל, מה הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה? (ב)

ב. מה המקור למלקות בעדי בן גרושה, ומדוע אין לוקין מחמת הלאו דלא תענה? האם עדים זוממין משלמין ע"פ עצמן, ומדוע? באיזה אופן עד זומם משלם לפי חלקו (אפי' שהשני לא משלם) (2)? (ב:-ג.)

ג. כשהעידו שפלוני גירש את אשתו, והוזמו, כמה ישלמו, ומדוע? האם משלמין על נכסי מלוג, ומדוע? כשהעידו שחייב אלף זוז ליתן תוך ל' יום, והוא לוה לי' שנים, והוזמו, כמה משלמין? (ג.)

ד. המלוה את חבירו לי' שנים, האם השביעית משמטת, ומדוע? איך מעמידים את המשנה שמוכח דאין השביעית משמטת (2)? איזה תנאי מהני בשביעית ובאונאה, ואיזה לא, ומדוע? (ג:)

ה. המלוה את חבירו סתם, מתי רשאי לתובעו? ומה הדין במלוה ע"פ? מנלן? הפותח בית הצוואר או מגופת חבית, מה דינו ומדוע? (ג:)

ו. מה פוסל את המקוה ובאיזה כמות? האם הולכין אחר המראה או אחר השיעור? חבית מלאה מים או יין שנפלה לים הגדול או לנהר, וטבל שם אדם טמא ואח"כ כיכר של תרומה, מה דינם? (ג:-ד.)

ז. עדים זוממין על ממון או מלקות, האם לוקין גם משום לא תענה, ומדוע? היכן לכו"ע לוקה ומשלם, ומדוע? מדוע אין לוקין על נותר? (2) היכן לכו"ע לוקין על לאו שאי"ב מעשה, (2) ומדוע? (ד)

ח. האם משלשין בממון ובמלקות, ומדוע (2)? איך מזימין את העדים, ומנלן? כהזימום שהיו עמם במערב בירה, בפניא, מה הדין והחידוש? כשהוזמו העדים, אך באמת הרג את הנפש, או גנב וטבח, מה הדין, ומדוע? (ה.)

ט. באו אחרים והזימום, באו אחרים והזימום, מה הדין, ומדוע? מי שהביא כמה עדים והוכחשו, האם יכול להביא עדים אחרים, ומדוע? והאם המח' תלויות זב"ז, ומדוע? (ה:)

י. מנין שאין עונשין ואין מזהירין מן הדין? מנין דאם הרגו אין נהרגין, ומה הדין בזוממי גלות או מלקות, ומנלן? מדוע ר' יהודה בן טבאי הרג דם נקי? מה לומדים מנפש בנפש? (ה:)

יא. לענין מה הוקשו ב' עדים לג' עדים (3)? נמצא א' מהן קרוב או פסול, מה דין השאר? פרט! מדוע הרוג והורג נרבע ורובע אין מצילין? (ה:-ו.)

יב. באיזה אופ' אין מצרפין עדים לעדות נפשות (2)? האם המתרה מצרף, ומי צריך להתרות? במי א"צ להתרות (2)? האיך העמיד רבא מתורגמן? (ו:)

יג. עדים הקרובים לערב, האם פסולים, ומדוע? מי שנגמר דינו וברח, האם יחזרו לדון בב"ד אחר, ומדוע? מה ההבדל בין סנהדרין דא"י לדחו"ל? מי נקראת חובלנית? (ז.)

יד. איזה אופנים נתמעטו מגלות (11)? איזה מזיד ומתכוין אינם בר קטלא? מה הדוגמא לירידה לצרוך עליה (2)? בקצב, איזה אופנים חייב, לפניו ולאחריו? בעולה בסולם, במה חייב ובמה פטור? (3) (ז)

טו. נשמט הברזל מקתו, מן העץ המתבקע, באיזה אופן חייב, ומנלן? מה נחשב כח כוחו? באיזה אופן הזורק לרה"ר אינו נחשב מזיד? מתי "ומצא" מעיקרא ומתי מהשתא? (ז:-ח.)

טז. מנין שהאב המכה את בנו פטור מגלות (2)? האם חטיבת עצים דסוכה ודמערכה הוי מצוה, ומדוע? מנין שהנטמא למת מצוה, טבו"י, מחוסר כיפורים חייבים כרת בנכנסו למקדש? מה לומדים מבחריש ובקציר תשבות (2), והאיך? (2) (ח)

יז. אב ההורג את בנו, באיזה אופן גולה? בן ההורג את אביו, והעושה בו חבורה, האם גולה ומדוע? "עבד וכותי גולה ולוקה ע"י ישראל וישראל גולה ולוקה ע"י עבד וכותי", על מה גולה ולוקה? (ח:)

יח. ישראל שהרג גר תושב, גר תושב שהרג ישראל, גר תושב שהרג גר תושב, מה דינם ומדוע? [גר תושב שהרג נכרי, מה דינו?] האם אבימלך היה צריך להענש בדיני אדם, ומדוע הרי לא ידע? (ט)

יט. האם סומא גולה, ומנלן? שונא שהרג, מה דינו? מה מתרצים על הסתירה בנפסק ובנשמט? לפי איזה מ"ד יוצא דלר"ש אין שונא גולה כלל, ומדוע? (ט:)

כ. כמה ערי מקלט היו, ובאיזה אופן (2)? מה שמם, והיכן היו, וממתי קלטו? מדוע פוזרו בצורה זו (2)? מה ניתן לכלב? כמה קדש היו, ומדוע? מה צריך לראות בעיר מקלט (3) ומה אסור (2) ומדוע? (ט:-י.)

כא. מי גולה עם הרב ועם התלמיד, ומדוע? ממה ד"ת קולטין (2)? מפני מה נמנית העיר של שבט ראובן תחילה? מיהו "אוהב כסף לא ישבע כסף", ומהו "ומי אוהב בהמון לו תבואה" (4)? על מה א' דוד "שמחתי באומרים לי וכו'"? (י.)

כב. במה פתחו ר' חמא בר חנינא ור"ל כשדרשו בפ' רוצחים? מנין שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו? (3) מנין שגוה"ד שהרג מחוץ לעיר מקלט אינו נהרג? ומדוע מוסרין ב' ת"ח שילווהו? (י:)

כג. מדוע בתחילה כולם הולכים לעיר מקלט (2)? איזה עיר אינה קולטת, ומדוע (2)? מה אין עושין בעיר שאין בה זקנים (3)? מפני מה נאמר פ' רוצחים ליהושע בל' עזה (2)? איזה דברים כ' יהושע? (2) במה תופרין ס"ת ותפילין ומדוע? (י:-יא.)

כד. איזה כהנים גדולים שמתו מחזירין את הרוצח, ומנלן? מדוע היו אימותיהן של כהנים מספקות לרוצחים מחיה וכסות (2)? מדוע חששו שימותו (2)? איזה קללה חלה אפי' על חינם, ואפי' על תנאי, ומנלן? נידוי על תנאי, האם צריך הפרה, ומנלן? (יא)

כה. מי אין יוצא מהעיר מקלט לעולם? ומי אינו גולה? אם מינו כה"ג קודם שנגמר דינו, מתי יוצא, ומדוע? אם הרוצח מת, היכן קוברין אותו (2)? ומנלן? ואת מי לא קברו? אם נתברר שהכה"ג הוא בן גרושה, מה דין הרוצח, ומדוע? (יא:-יב.)

כו. במה טעה יואב (3)? ובמה שרו של רומי? לגבי מה תחום העיר הוי כעיר מקלט ולגבי מה לא, ומנלן? רוצח שיצא חוץ לעיר מקלט, מה דינו (3) ומנלן? מה לומדים מ"עד עמוד לפני העדה למשפט"? (2) האם ומתי נעשה הבן גוה"ד, ומדוע? (יב.)

כז. לגבי מעשר מהי החומרא בחוץ, ומהי החומרא בפנים? ולגבי מה נח' ר' יהודה ורבנן אי אזלינן בתר הנוף גבי מעשר וגבי ערי מקלט (2)? להו"א, מה החילוק בין מעשר לעיר מקלט? (יב)

כח. הרג בעיר מקלט, לאן גולה, מנלן? האם מותר לרוצח לקבל כבוד בעיר מקלט? האם היו משלמים שכירות הבתים, ומדוע? לאחר שחוזר הרוצח מעיר מקלט, למה חוזר? ואצל מי נא' אותו הדין? (יב:-יג.)

כט. האם כל הלוקין נכתבו במתני', ומה הטעם של אלו שנמנו? מה הדין באלמנה שהיא גרושה, גרושה שהיא חלוצה, ומדוע. (יג.)

ל. האם חיי"כ וחייב מיתות ב"ד לוקין? (3) מה טעמם של ר' ישמעאל ור' עקיבא (3)? האם צריך אזהרה לכרת ולקרבן? מדוע בפסח ומילה אין מביאין קרבן? (יג:)

לא. מה טעמו של ר' יצחק? מהיכן דורשין לחלק? (3) לחלק במפטם וסך? (3) אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, איך משכח"ל, וכמה קרבנות מביא, ומנלן (3)? מנין שאין עונשין מן הדין (2)? (יד)

לב. מנין לאזהרה לבא למקדש טמא, לטמא שאכל את הקודש (2)? לטמא שאכל תרומה? ומה הדין בנגע בתרומה? מה הדין בנגע בקודש, ומנלן (יד:)

לג. מנין שלאו שקדמו עשה לוקין עליו? ומ"ש מלאו שניתק לעשה? אונס שגירש האם לוקה, ומדוע? למ"ד קיימו ולא קיימו, מה הדין בלאו שקדמו עשה, ומדוע (טו)

לד. מה שורש המח' אי בטלו ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו? שבועה שאוכל כיכר זה היום ועבר היום ולא אכלה, מדוע אין לוקה (2)? מדוע אין לוקין על לאו דנותר, ומה מדויק מזה (2)? (טו:-טז.)

לה. איזה לאו שא"ב מעשה לוקין עליו (3)? הנוטל אם על הבנים, מה דינו, ומדוע? מה הדוגמאות של לאו הניתק לעשה המוזכרות בסוגיין (7) ובמה שייך ביטלו ולא ביטלו, ומדוע? ומדוע בשאר לא שייך? (טז)

לו. כמה לוקה האוכל בניתא דבי כרבא, פוטיתא, נמלה, צרעה, ריסק ט' נמלים והביא א' חי והשלימו לכזית? מי עובר בבל תשקצו? (טז:)

לז. מהו טבל שלוקין עליו? בדמאי, מה צריך לקרות שם, ומה להפריש, ומדוע? במה מחייב ר' שמעון בכל שהוא? ובמה מצריך ר' שמעון כזית? במה רבנן מחייבין בכל שהוא, ומדוע? (טז:-יז.)

לח. לר"ש מה ילפינן מקרא ד"בכרת בקרך וצאנך וכל נדריך וכו' ונדבותיך ותרומת ידיך" וכיצד?(יז)

לט. מה פירכא פרך רבא לדברי ר"ש? מנ"ל דבהנ"ל יש איסור ומנ"ל דלוקין, מדוע לר"ש אינו לוקה משום וזר לא יאכל כי קדש הם, ובשר בשדה טריפה, כל שהוא בכליל וכו'? (יז:-יח.)

מ. כהן וזר שאכלו מחטאת ואשם קודם זריקה מה דינם ומדוע? (יח:)

מא. פרט השיטות מה מעכב בביכורים ומאמתי מחייבין עליהם ומנ"ל? (יז., יח:-יט.)

מב. מע"ש בזה"ז האם צריך להעלותו לירושלים, מהיכן רצתה הברייתא ללמוד דין זה, ומהיכן ילפינן? מע"ש טמא או גברא טמא מנ"ל דאסור לאכול ומנ"ל דבר פדיה והיכן? (יט)

מג. מע"ש טהור היכן ודאי פודין אותו ומנ"ל? באיזה אופן מסופקת הגמ', ולאיזה מ"ד נפשט והיכן? מע"ש מאמתי חייבין עליו ומנ"ל? פירות שלא נגמרה או נגמרה מלאכתן ועברו בירושלים האם ניתן לפדות מע"ש שלהם? (יט:-כ.)

מד. אלו ב' לימודים ילפינן מקרחה ומה ילפינן מ"בראשם"? כיצד שייך ד' וה' קריחות וכמה שיעור קרחה (4) ושיעור מלא פי הזוג (2)? מהו מקיף פאת ראשו ומי חייב ע"ז? (כ)

מה. מה ילפינן מקרא ד"ושרט (2) לנפש"? עיקר שריטה וגדידה במה הם ומה דינם במת ובעכו"ם? כמה חיובים יכול להיות על הזקן (2), והיכן המקומות ובאלו כלים חייבים עליהם? (כ:-כא.)

מו. מה התנאים לחיוב כתובת קעקע לת"ק ולרשב"י? מה המימרות שאמר ר' מלכיא ומה ר' מלכיו? א"ל אל תלבש אל תלבש כמה חייב? (כא)

מז. חורש תלם א' אלו ח' חיובים שייך, באר כיצד האיסור של מוקדשין (רש"י) וכלאים (2)? אלו ו' איסורים מקשה הגמ' שיהיה חייב ולא מתרצינן ואלו ב' איסורים מתרצינן? כיצד לוקה ה' במבשל ביו"ט למסקנא? (כא:-כב.)

מח. כמה מלקות מלקין, עם מה ומה גודלו, באלו מקומות ומנ"ל? אומד כיצד פוטר בעבירה א' וב' עבירות? (כב-כג.)

מט. אלו חזנים מעמידים, כיצד החזן מכה ומה תפקיד הדיינים בזמן המלקות? נתקלקל או עומד להתקלקל ברעי ובמים, כפתוהו ורץ האם נפטר ממלקות? (כג.)

נ. עושה מצוה א' מה שכרו ומנ"ל? חיי"כ שלקו האם חייבים בכרת ומנ"ל? אלו ג' דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה, ובאלו ג' מקומות הופיעה רוה"ק ומנ"ל להו"א ולמסקנא? (כג)

נא. כמה מצוות נצטוו ישראל וכנגד מה? על כמה העמידו דוד ישעיהו מיכה וחבקוק ומה הם? אלו ד' גזירות גזר מרע"ה על ישראל ומי ביטלן? באלו ב' פעמים (המובא בגמ' דידן) ר"ע צחק ושאר חכמים בכו ומדוע? (כד)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מכות