תמיד דף כה: א

מה החילוק בין הלשכות דלהלן?

כיצד היו בנויות? מי היו השומרים [1]?
בית אבטינס ובית הניצוץ על גבי עליות [2] הרובים [3]
בית המוקד [4] על גבי כיפה כהנים בני עבודה [5]

במה חלוק ובמה שוה דין זקני בית אב ודין כהני בית אב [6] לענין השינה בבית המוקד [7]?

כיצד היו ישנים במה היו ישנים
זקני בית אב על אצטבאות בתוך עובי החומה [8] בבגדי חול שלהם
כהני בית אב - פרחי כהונה בארץ על בגדי חול שלהם בבגדי חול שלהם

-------------------------------------------------

[1] בג' מקומות אלו שומרים הכהנים, והלויים שומרים בעשרים ואחד מקומות אחרים וכדלהלן.

[2] ולקמן (דף כו:) מיבעי האם תחת עליות הללו היה שימוש כמו בבתים שתחת העליות, או שהיו על גבי עמודים.

[3] כהנים צעירים פחות מבני י"ג שנה, כן כתב המפרש. ובמשנה למלך (פ"ח מהלכות בית הבחירה ה"ה) כתב לתמוה, דאיך אפשר לקיים מצות שמירה בקטנים, ולכן פירש שהם למעלה מי"ג אבל קטנים מבני כ', שלא היו רגילים עדיין בעבודה.

[4] היתה חציה בקודש וחציה בחול, והיו קנים על הריצפה המראים היכן קודש והיכן חול כדי שלא ינהגו במקום קודש מנהג חול. והכיפה במקום הקודש היתה בגובה העזרה, ולכך היתה קדושה הגם שגגין ועליות לא נתקדשו.

[5] כן כתב הראב"ד שבבית המוקד היו שומרים כהנים גדולים בני עבודה. והרא"ש כתב שהטעם שהיו הרובים שומרים בבית אבטינס ובבית הניצוץ, דכיון שהיו ע"ג עליות, נתנו לילדים לשמור שם שהם זריזים לעלות בעליות.

[6] ודוקא הכהנים מאותו בית אב שצריכים לעבוד מחר ישנים בבית המוקד, אבל שאר כהנים אפי' מאותו משמר לא היו ישנים שם.

[7] והיו ישנים בחלק של בית המוקד שהיה חול (היינו הצד הצפוני שלו), ולא היו ישנים בחלק המקודש.

[8] היו שם רובדים של אבן אחד קצרה מחברתה והיה נראה כמין מדרגות ועליהם היו עולים אל האצטבאות שהיו ישנים עליהם. אבל לא נתנו שם מיטות, דאינו דרך ארץ.

עוד חומר לימוד על הדף