א. היכן מקום חטאת העוף וחטאת בהמה, עולת העוף ועולת בהמה? ומה הדין בשינה? (כב.)

ב. מהם קיני חובה, ואיזה קרבנות? ואיזה קרבנות בקיני נדבה? (כב.)

ג. מה הדין בחטאת שנתערבה בעולה או להיפך, (בא' בריבוא), ומדוע? מה הדין בחטאת ועולה שנתערבו בחובה? (כב:)

ד. מה דין חובה שנתערבה זו בזו בשווין, ובמועט במרובה? נמק! שתי נשים שלקחו קיניהם בערוב או שנתנו דמי קיניהם לכהן, מה הדין לר"י, ומדוע? (כב:)

ה. מה דין קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר ולבין הקריבות? באר הדין דב' נשים, לזו ב' קינים ולזו ב' קינים, מה הדין בפרח מזו לזו, ובחזר ופרח מזו לזו, ומדוע? (כג.)

ו. באר המחלוקת אם השביעית יש לה ארבע או לא הפסידה כלום! (כג.-:)

ז. קן סתומה וקן מפורשת שפרח מזו לזו, מה דינם, ומדוע? ובאיזה מפורשת מיירי? כיצד נקבע המין שממנו מביאים (תורין או בני יונה)? (כג:)

ח. מה הדין בנתערבו הקינים (א' לזו וא' לזו וכד') ועשה מחצה למעלה ומחצה למטה, והטעם? (פרט : בחילק הקינים ובלא חילקן) (כד.)

ט. מה הדין בנתערבו הקינים כשאינן שוות (א' לזו וב' לזו וכד'), ועשה מחצה למטה ומחצה למטה, והטעם? (כד.)

י. חטאת ועולה סתומה ומפורשת, באר המקרה, ומה הדין בעשאן למעלה, למטה, חצין למטה וחצין למעלה, והטעם? (כד.)

יא. באר המקרים והדין, חטאות שנתערבו בחובה, חובה שנים בחטאת, חטאת שנים בחובה, והטעמים! (כד:)

יב. האשה שאמרה הרי עלי קן לכשאלד זכר, מה עליה להביא? ומה דינה בפירשה נדרה ושכחה? (כד:)

יג. בהנ"ל, מה הדין כשהביאה ב' קינים והקריבן מחצה למעלה ומחצה למטה, מתי צריכה להביא א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ומדוע? (כד:)

יד. באר המשל והנמשל, כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה? מה נאמר על זקני ת"ח וע"ה, ומה הקשר לסוף המסכת? (כה.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת קנים