KIDUSHIN 70 - Sponsored by a generous grant from an anonymous donor. Kollel Iyun Hadaf is indebted to him for his encouragement and support and prays that Hashem will repay him in kind.

קידושין דף ע: א

האם מותר לשאול או לשלוח בשלום אשה? [תוד"ה אין].

ישירות ע"י בעלה
לשאול על שלומה אסור מותר
לשלוח לה דרישת שלום אסור אסור

קשים גרים לישראל כספחת, מה הביאור בדלהלן? [תוד"ה קשים].

מעלה או חסרון מה הביאור
לרש"י חסרון שאינם זהירים במצות [1]
יש מפרשים א' חסרון שכל ישראל ערבים זה לזה [2]
יש מפרשים ב' מחמת מעלתן משום שהזהיר עליהם הקב"ה הרבה [3]
יש מפרשים ג' מחמת מעלתן משום שמחמתן ישראל נמצאים בגלות [4]
לר' אברהם הגר מחמת מעלתן שמדקדקים במצות יותר מישראל [5]
לר"י חסרון משום שמתערבים במשפחות ישראל [6]
-------------------------------------------------

[1] ולומדים מהם ישראלים הרגילים אתם - דהיינו מכריהם, ועי"ז מקילים באיסורים.

[2] וכיון שאינם מדקדקים במצות כישראל - וישראל ערבים עליהם, נמצא שנענשים ישראל בגללם. אכן הקשו התוס' על פירוש זה, דהרי לא נתערבו ישראל על הגרים כשקיבלו את התורה.

[3] דהיינו שהזהיר הקב"ה בעשרים וארבע מקומות בתורה שלא להונות אותם, ואי אפשר שלא יצערום, ונמצא שישראל נענשים מחמתם.

[4] שהקב"ה פיזר את ישראל בכל הארצות כדי שיתוספו עליהם גרים. אכן הקשו תוס', שהרי כשבא עכו"ם להתגייר אומרים לו מה ראית וכו' והלא ישראל דוים וסחופים, ואומרת שם הגמ' שהטעם שמנסים לדחות אותו משום שקשים גרים לישראל כספחת. וא"כ חזינן שהחסרון והחשש הוא על אחר שיתגיירו, ולא כהפירוש הנ"ל שהוא בשביל שיתגיירו.

[5] ומשום כך כשהקב"ה רואה את מעשיהם נזרים עונותיהם של ישראל שאין עושים רצונו כמו שעושים הגרים.

[6] ואין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף