קידושין דף ל. א

כששואלים בן אדם שאלות דלהלן, כיצד הוא צריך לענות , ומדוע? [תוד"ה אל].

מה הדין? מדוע
אם למד מסכת זו ישנה ויאמר שלא למד כדי שלא יתגאה
אם יודע דבר הלכה
או שרוצים ללמוד ממנו
יאמר שיודע
וצריך שיהיו מחודדים מבפיו
כיון שהוא לצורך
במילי דעלמא למד לשונך לומר איני יודע כדי שלא יטעה ויתבדה

קידושין דף ל: א

אב שלימד את בנו עיסקא, האם יצא ידי חובה?

למדו רק עיסקא, מה הדין? ומדוע?
לרבנן יצא ידי חובה דהרי למדו דבר שיכול לחיות בו
לר' יהודה לא יצא עד שילמדו אומנות כיון שפעמים לא ימצא, ויבוא ללסטם הבריות [1]
-------------------------------------------------

[1] ר' יהודה הוסיף על דברי ת"ק ואמר "כל שאינו מלמדו אומנות כאילו מלמדו לסטות", וביארה הגמ' שכוונת ר' יהודה להוסיף שאפי' אם לימדו עיסקא לא סגי, כיון שכמה פעמים לא ימצא עיסקא ויהיה עני ויבוא ללסטם את הבריות. אבל אם מלמדו אומנות, תמיד ימצא להתפרנס מן האומנות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף