קידושין דף כד. א

אשה הפודה מעשר שני של בעלה, כשפודה אותו במעות כדלהלן, האם צריך להוסיף חומש?

במעות
דבעל
נתנו לה מנה ע"מ שתפדה בו
לאביי - דאיפוך
במעות
נכסי מלוג שלה
לחכמים צריך להוסיף
חומש
אין צריך אין צריך
להוסיף חומש
לר' מאיר צריך להוסיף

לאוקימתת רבא, במעשר דבי נשא, והיא פודה אותו ממעות של בעל?

מה הדין מה הטעם
לחכמים צריך להוסיף דמעשר ממון הדיוט והבעל קונה אותו
לר' מאיר אין צריך דמעשר ממון גבוה ואינו קונה אותו

קידושין דף כד: א

עבד שהכהו רבו כדלהלן, האם צריך גט שחרור?

ביוצא בא' מכ"ד אברים ביוצא בשן ועין
לר"ש, לר' אלעזר, לר' עקיבא צריך גט שחרור
לר' מאיר, לר' טרפון אינו צריך
למכריעים לפני חכמים צריך גט שחרור אינו צריך

קידושין דף כד: א

אדון שהפיל שן ועין של עבדו באופנים דלהלן, האם יוצא לחירות?

היה רופא ונתכוון לכחול את העין הכניס ידו למעי שפחתו
לרבנן יוצא לחירות אינו יוצא - ושחתה עד שיכוון לשחתה
לרשב"ג אינו יוצא - ושחתה עד שיכוון לשחתה אינו יוצא - דרשינן ושחת שחתה
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף