א. מה הם הדרכים שאשה ויבמה נקנים וקונים עצמן? מדוע תנא הכא האשה נקנית ולקמן פ"ב האיש מקדש, פרט! (ב)

ב. מדוע תנא הכא בלשון נקבה ובזב בלשון זכר? מתי כותב התנא דרכים ומתי דברים? מנינא דרישא וסיפא מאי קמ"ל? (ב:-ג.)

ג. מנ"ל שאשה נקנית בכסף וכסף דאביה בקטנה ונערה? מנין שמעשה הבת לאב, ומנ"ל שזכאי בהפנ"ד בקנסות ובבושת ופגם? (ג:)

ד. מה דורשים מהפסוק "ויצאה חינם אין כסף" (3)? מדוע צריך פסוק לנערות ובגרות (3)? מדוע יש פסוק לקידושין ולמעש"י דאב? "תושב ושכיר", מי הם, ומדוע נכתבו שניהם? (ד.)

ה. מה המקור שקידושין בכסף, ומה הצריכותא, מה הק"ו ומה הפירכא? מה המקור דקידושין בביאה, מה הק"ו ומה הפירכא? (ד:)

ו. מה המקור שקידושין בשטר, מה הק"ו ומה הפירכא? מדוע לא לומדים מההיקש לגירושין בכסף? (3) מה הצריכותא לכסף שטר וביאה? (ה.)

ז. האם חופה קונה, ומנלן? (ה.-:)

ח. נתן הוא ואמר הוא, נתנה ואמרה היא, נתן הוא ואמרה היא, מה הדין ומדוע? ה"א מקודשת / מגורשת ול"א לי, מה הדין ומדוע? הריני אישך / איני אישך, מה הדין ומדוע? (ה:)

ט. ה"א חרופתי, מה הדין ומדוע? בלשונות המסופקים, האם מיירי במדבר עמה על עסקי קידושיה? בהנ"ל, האם צריך עסוקין באו"ע? (ו.)

י. אמר לאשתו או לעבדו, ה"א לעצמך, אין לי עסק בך, האם מהני? הוכח! (ו:)

יא. במלוה, באיזה אופן מקודשת? בע"מ להחזיר, האם מהני באשה ובשאר דברים, ומדוע? (ו:)

יב. מה הם קידושין מדין ערב, עבד כנעני, מדין שניהם, ומדין אדם חשוב? האם מהני בממונא? מה הצריכותא? (ז.)

יג. התקדשי לחציי, חצייך מקודשת לי, מה הדין ומדוע? באיזה אופן פושטת הקדושה, ובאיזה לא (3)? מה ילפינן מדינא דר' יוחנן? (ז.)

יד. שני בנותיך לב' בני בפרוטה (גדולים או קטנים?), בתך ופרתך, בתך וקרקעך בפרוטה, מה הצדדים? (ז:)

טו. האם שיראי צריכין שומא, באיזה אופן, ומדוע? "בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים" באר! (3) באיזה אופן אפשר לפדות את הבן בפחות מה' סלעים? (ז:-ח.)

טז. המקדש אשה במנה, האם צריך ליתן הכל מיד? פרט! במשכון, האם מהני? פרט! (ח.-:)

יז. זרקתו לים, מה החידוש דאינה מקודשת? תנם לאבא לאביך ולפלוני, מה הדין והצריכותא? תנם ע"ג הסלע, מתי מהני? תנהו לכלב ולעני, האם מקודשת? הבה, הבה מיהבה, האם מקודשת? מה הם פסקי ההלכות? (ח:-ט.)

יח. מי כותב השטר במכירת שדה ובקידושין, ומנלן? מתי צריך דעת האב ומתי דעת האשה? האם צריך לכתוב השטר לשמה ומדעתה, ומדוע? מה הם שטרי אירוסין ונישואין? (ט:)

יט. מה המקור דנקנית בביאה? (2) בביאה שלא כדרכה מתי ולענין מה נחשבת לבעולה, ומנלן? מה הנ"מ אי תחילת או סוף ביאה קונה, ומה ההכרעה? (ט:-י.)

כ. מה הנ"מ אי אירוסין או נישואין עושה? מה הבעל יתר על האב? בת ג"ש ויום א' בת ביאה, למאי נ"מ? (7) באר מח' בן בג בג וריב"ב אי ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה (2), מה הנ"מ אי הטעם משום סימפון או משום דעולא? (3) (י:-יא.)

כא. מדוע לב"ש צריך דינר לקידושין? (4) איזה כסף האמור בתורה הוא צורי? (4) ואיזה לא? (4)הוכח! מהו כסף של דבריהם? מתי לא חלה מכירת אמה העבריה? (2) (יא.-יב.)

כב. כמה פרוטות בב' סלעים? באר המח' אי פרוטה א' מח' או מו' באיסר האיטלקי? (2) (יב.)

כג. האם חוששין שמא שו"פ במדי? באיזה מקרים לא חששו לעדים שנמצאים במק"א? מדוע פרשו מאותה משפחה? על מה רב מנגיד? (8) (יב.-:)

כד. מה הראי' ששתיקה דלאחר מתן מעות לאו כלום? ומה חילק ר"ה בריה דר"י? בקידשה בגזל, מה הדין ומדוע? באיזה אופן קרקע נקנית בפחות משו"פ? (יג.)

כה. מי קשה טפי מדור המבול? איזה ב' נידונים תלויים בשעבודא דאורי', ומה הצריכותא? מהי הכרעת ר"פ? (יג.-:)

כו. מה המקור דיוצאת במיתת הבעל? (4) מה לומדים מ"בישראל"? מה המקור דיוצאת במיתת היבם? ומדוע לא ילפינן בק"ו לחליצה באשת איש, ולגט ביבמה (3)? (יג:-יד.)

כז. במה ע"ע, אמה עבריה ונרצע, נקנים וקונים א"ע? מה המקור שנקנה בכסף (4)? ציין ד' הבדלים בין מוכר עצמו למכרוהו בי"ד - לת"ק, ובאר מח' ת"ק ור"א בכל מקרה! (יד:-טו.)

כח. מה המקור ליובל במוכר עצמו מכרוהו בי"ד ונרצע? מה הצריכותא? נמכר לישראל האם נגאל בקרובים, ומנלן? (טו.-:)

כט. מי כותב שטר אמה העבריה, מה המקור דנקנית בשטר? ומדוע לא בחזקה? מה ילפינן מלא תצא וכו'? מדוע ע"ע צריך שטר כדי להשתחרר? (טז.)

ל. האם אמה יוצאה במיתת האב, ומנלן? מהי הקצבה בסימנין? מהם ד' מעניקים להם וכו'? ענק ע"ע לעצמו, וענק אמה העבריה לעצמה, למי לא? (טז.-:)

לא. בורח ויוצא בגירעון כסף, האם מעניקים להם, ומדוע? בורח וחלה, האם צריכים להשלים? מהו שיעור ההענקה, ומנלן? ממה אין מעניקים? האם הענקה תלויה בברכת הבית, ובמה? (טז-יז:)

לב. במה הבן קם במקום אביו (3)? את מי אין יורשין (3), ומנלן? האם גוי יורש את אביו הגוי מדאורי', ומנלן (2)? גר את הגוי, גר את הגר וגוי את הגר, האם יורשים? מתי רוח חכמים נוחה הימנו? (יז:-יח.)

לג. על מה נא' דאין עבריה יוצאת בשנים וכו'? מתי ע"ע נמכר ונשנה, לאביי ולרבא, לת"ק ולר"א? שפחות אחר אישות ושפחות אחר שפחות, האם האב יכול למכור, ומנלן? (יח.-:)

לד. איך יכול להיות אלמנה שנמכרת לכה"ג? באר את הבעי' והפתרון! (2) (יח:-יט.)

לה. מה צדדי הספק ביעוד לבנו קטן, כיצד יצתה הגמ' לפשוט מהברייתא, ומאי הוי עלה? מהו אין יעוד אלא מדעת? (יט.)

לו. איזה ב' הלכות למד ר"נ מדינא דריבר"י? מהם המשלים לרבנן וריבר"י ומאי קמ"ל? מה ילפינן מקרא דלאמה וכיצד לכל מ"ד ילפינן שאר הדינים? (יט.-כ.)

לז. מה ילפינן מאם בגפו יבא וכו', מכסף מקנתו, כפי שניו, כי טוב לו עמך, אם עוד רבות ואם מעט נשאר וכו'? למה מגיע המזלזל באבקה של שביעית? (כ)

לח. ע"ע הנמכר לישראל ולעכו"ם, מוכר שדה אחוזה ובית בבתי ערי חומה, במה היה נדון ומה צדדי הנדון אם נגאלים לחצאים ובקרובים, וכיצד נפשט (כ:-כא.)

לט. במה רוצעים ע"ע ומנ"ל? דבעבד ע"ע כהן בשפחה, וכהן ביפת תואר (פרט) האם מותרים, נמק? (כא:)

מ. מה ילפינן מקראי ד: אם אמר יאמר, העבד, לא אצא חפשי? פרט מתי אין נרצעים ובאיזה דלת ומדוע, ומדוע רוצעים האוזן? (כב)

מא. מנ"ל שרבו חייב במזונות אשתו ובניו ומדוע בעינן תרי קראי? כיצד רוצעים ובאיזה דלת ומדוע, ומדוע רוצעים האוזן? (כב)

מב. באלו קנינים נקנה עבד כנעני, כיצד במשיכה וחזקה, מה דין הגבהה, וביאה בשפ"כ? מר זוטרא באיזה עבד זכה ובאיזה מ"ד? (כב:-כג.)

מג. מהם ג' הדעות בקנין כסף ושטר דעבד כנעני, ע"י עצמו ואחרים, ומ"ט דכל מ"ד? מה הנידון לרשב"א וכיצד פשיטנן אם ע"כ עושה שליח לקבלת גיטו? (כג)

מד. במה נחלקו ר"מ ורבנן אי בעינן שיהא הכסף משל אחרים (3)? וכיצד מיישבת הגמ' הסתירה מברייתא דמע"ש? (כג:-כד.)

מה. מנ"ל דיוצאים בראשי אברים, ומנ"ל דאף בליכא ביטול מלאכה? האם צריך גט שחרור עם יציאה זו ומנ"ל? האם קול הוי מזיק? (כד:)

מו. סימא חלקית את עבדו או עין סמויה וחטטה, רופא שסימה במהלך רפואה, הושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר, האם עבד יוצא לחירות ומדוע? (כד:)

מז. חתך אצבע יתרת, סרסו בבצים ובגיד האם יצא לחירות? לשון האם הוי גלוי לענין ראשי אברים, טומאה, טבילה והזאה? (כה)

מח. סכם באלו קנינים נקנים בהמה דקה, גסה, ופיל? (כה:)

מט. מהם הקנינים של נכסים שיש ושאין להם אחריות ומנ"ל? בקנין קרקע האם מהני קנין א' בלבד (פרט)? (כו.)

נ. קנין אגב מנ"ל, האם בעינן צבורים ולומר אגב? האם יש ראיה לנידונים אלו ממשנה דקרקע ער"ש ומעשה דר"ג, ומברייתא דמדוני? (כו-כז.)

נא. שדה במכר ומטלטלין במתנה, שדה לא' ומטלטלין לא', מכר י' שדות בי' מדינות, י' בהמות באפסר א' האם קונה? האם צריך נתינת דמי כולן? (כז)

נב. גלגול שבועה באסורא ובממונא מנ"ל? עד היכן גלגול שבועה, ומאי קמ"ל רבא בדבריו? (כז:-כח.)

נג. באר מתני' דכל הנעשה דמים למ"ד מטבע נעשה חליפין ולמ"ד החולק? מה ס"ל לר"ל ור"י לר"נ ור"ש בפירות אי עבדי חליפין ואי ד"ת מעות קונות? (כח)

נד. קנה במשיכה בלא פדיה או פדה בלא משיכה מהקדש, והוקר או הוזל, כמה נותן ומדוע? (כט.)

נה. מה הם המצות המוטלות על האב לעשות לבנו, מנין שהאב חייב, שאמו פטורה, שכשלא קיים אביו הוא מחוייב? (כט-ל:)

נו. הוא לפדות ובנו לפדות, הוא ללמוד ובנו ללמוד, לפדות את בנו ולעלות לרגל, ללמוד תורה ולישא אשה, מה קודם? (כט)

נז. עד כמה חייב ללמד בנו, ועד כמה דורות? מה ילפינן מהפסוקים: ושננתם, את אויבים בשער, ושמתם? היכן אפשר להתגבר על היצר הרע (3)? (ל:)

נח. במה השוו אביו ואמו למקום? מדוע בכיבוד הוקדם האב ובמורא האם? עשיית דברים לבעל או להורים, לאביו או אמו, מי עדיף? (ל:-לא.)

נט. עד היכן כבוד אביו ואמו? יש מאכיל לאביו פסיוני וכו' ויש..., כיצד? מה דרשת מזמור לאסף? (לא)

ס. מכבדו בחייו ובמותו ובחייו כיצד? איזהו מורא ואיזה הוא כיבוד? כיבוד משל מי? בטעות בהלכה כיצד אומר לאביו? כיבוד אביו ומצוה לעשות מה עדיף? (לב.)

סא. האב, הרב, הנשיא והמלך שמחלו על כבוד, האם הוא מחול ומדוע? זקן או חכם בפני מי צריך לעמוד? מה ילפינן מתקום והדרת (3)? (לב)

סב. בעלי אומניות בפני מי עומדים ומדוע? האם יש מצוות קימה בבית המרחץ? במה כיבדו אמוראים סבי דארמאי? (לג.)

סג. מאיזה מרחק צריך לקום לרבו ולרבו מובהק, כמה פעמים ביום, וכמה עומד לחכם לאב"ד ולנשיא? (לג)

סד. בנו והוא רבו, רכוב כמהלך, לעמוד בפני ספר תורה מה דינם? מה נאמר על ת"ח שאינו עומד בפני רבו? מתי לחד מ"ד אין צריך לקום? (לג:)

סה. ממה לומדים דנשים פטורות ממ"ע שהזמן גרמא (2)? ומדוע לא ילפינן לחייב (2)? סוכה, תפילין, ראיה, הקהל, מצה, שמחה, [שבת] - האם נשים חייבות, ומנלן? (לד:)

סו. ממה לומדים דנשים חייבות במ"ע שלא הז"ג (2)? ומדוע לא ילפינן לפטור (2)? מורא, ת"ת, פו"ר, פדיון הבן - האם נשים חייבות, ומנלן? האם תפילין זה מ"ע שהז"ג? (לד:-לה.)

סז. מה המקור דנשים חיבות במצות ל"ת, ומה הצריכותא? (לה.)

סח. מנלן דנשים פטורות מלאו דבל תטמא למתים? ומנלן דפטורות מלאו דבל תקיף (1) ובל תשחית (2)? "זקן האשה והסריס שהעלו שער הרי הן כזקן לכל דבריהם", למאי הלכתא, ומה הרבותא? מה דורשים מג"ש דפאת-פאת (2)? (לה:)

סט. מה המקור של איסי דנשים פטורות מלאו דלא יקרחו (3)? מה דורשים מג"ש דקרחה-קרחה (4)? מי נקראים בנים? (לה:-לו.)

ע. מהו הזאות (3)? באיזה תנופות האשה מניפה, ומנלן? (לו.-:)

עא. מהי מצוה התלויה בארץ (הו"א ומסקנה)? מה המקור שאינה נוהגת בחו"ל? מהי דעת ת"ק ור"א בחדש, ומנלן? (לז.)

עב. מהי מח' ר' ישמעאל ור"ע? איך נובעת המח' מהדין שקרבו נסכים במדבר? באר! היכא דכ' ביאה בלחוד, האם זה רק לאחר ירושה וישיבה? באר הצדדים! מדוע כ' "מושב" בשבת, בחלב ודם, במצה ומרור, "ביאה" בתפילין ובפטר חמור? (לז.-:)

עג. מדוע אכלו מעבור הארץ רק ממחרת הפסח (2)? כמה זמן אכלו בנ"י מן? מתי משה נולד ומת, ומנלן? (לח.)

עד. לר"ש, מנין שחדש ערלה וכלאים נוהגים בחו"ל? מה חומרת ערלה וכלאים? לר"א בר"ש מה החידוש דהשמטת כספים ושלוח עבדים נוהגים בחו"ל? ומנין שערלה וכאלים נוהגים בחו"ל? (לח.-:)

עה. מה הדין בספק ערלה וכלאים (2)? למ"ד ערלה בחו"ל הלל"מ, אמאי שרי בספק? מי סובר דאין ערלה בחו"ל? כלאי הכרם, הרכבת האילן, כלאים זרעים מה דינם בחו"ל? מדוע רב זרע גינתו משארי משארי (2)? (לט.)

עו. כל העושה מצוה א' מטיבין לו, האם בכל מצוה? מה הכוונה מטיבין לו? מהי ראית ר' יעקב דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא? שלוחי מצוה, מתי אין ניזוקין? מדוע אחר יצא מרבבות רעה? (לט:)

עז. אלו דברים אוכל פירותיהן בעוה"ז? מדוע בשילוח הקן לא? מיהו צדיק טוב ושאינו טוב, וכן ברשע? איזה עבירה יש לה פירות? על איזו מחשבה נענש (2)? מתי אמרינן שיעובר עבירה בסתר, ומדוע? (מ.)

עח. "וחוטא א' יאבד טובה הרבה", באר! (2) צדיק גמור ומרד באחרונה, מתי מאבד הראשונות? מהו המשל ליסורי הצדיקים ולשלות הרשעים בעוה"ז? מי גדול, תלמוד או מעשה? למי תלמוד קדם, וכמה? במה תחילת דינו של אדם? מה נאמר על מי שאינו במקרא ואינו במשנה ואינו בדרך ארץ (3)? מה נאמר על האוכל בשוק? (מ:)

עט. במה מצוה בו, ובמה יש איסורא אם אין מקדש בעצמו? מדוע ל"כ במתני' שמקדש בתו הקטנה? (מא.)

פ. מה המקור לשליחות בגיטין, בקידושין, בקדשים ובתרומה? מדוע כ' גם בגיטין וגם בקדשים וגם בתרומה? האם עכו"ם ישנו בתורת תרומה, ומדוע? ומה דינו להעשות לשליח להפרשת תרומה, ומדוע? (מא:)

פא. לר"י שכל ישראל יוצאין בפסח א', האם ס"ל דשוחטין את הפסח על היחיד? נמק! מה לומדים מהפסוק "ונשיא א' וכו'" (3)? (מב.)

פב. יתומין שהעמידו להם אפוטרופוס, מה הדין כשטעה, בשומא וברוחות? אחין שחלקו וטעו, מה הדין? מתי יש אונאה בקרקעות? (מב:)

פג. מתי יש שליח לדבר עבירה, ומדוע (3)? מה המקור דאין שלד"ע (2)? מה דורשים מההוא-ההוא? במה נח' שמאי ות"ק בשלח להרוג את הנפש (3)? מתי לכו"ע אין שלד"ע, ומדוע? (מב:-מג.)

פד. האם שליח נעשה עד, ומדוע? מה הדין באמר לג' צאו וקדשו לי את האשה, ומדוע? מה החידוש ששליח נעשה עד בגירושין ובממונות? בממונות אמאי אינם נוגעים בעדותן? ומה הדין אחר דתקון שבועת היסת? (מג.-:)

פה. נערה המאורסה, מי מקבל גיטה? נערה, מי מקבל קידושיה, ומדוע? מה הדין במאמר, ומדוע (2)? מה הוכרע בביהמ"ד, ומה צווח ר"ל האם צריך לעשות המאמר מדעתה, ומדוע? כמאן אזלא מתני' דידן, ומדוע? (מג:-מד.)

פו. נערה המאורסה - למ"ד דמקבלת גיטה - האם יכולה למנות שליח, ומה הצדדים? (מד:)

פז. קטנה שתנקדשה שלא מדעת האם, מה דינה, בשדכו ובלא שדכו, ומדוע? איך קטנה תצטרך מיאון בחיי האב (2)? מה הדין בנתקדשה שלא מדעת ומת ונפלה ליבום, בעשה מאמר ובלא עשה, ומדוע? (מד:-מה.)

פח. האם חוששין שמא עשאו הבן שליח? באיזה מקרה לכו"ע ל"ח שמא נתרצה האב? (2) מדוע ל"ח שנתרצה כשקרובו קידשה בעליה (2)? (מה:)

פט. נתקדשה לדעת האב ונשאת שלא לדעת, מה הדין כשנמצא כאן וכשנמצא במדה"י, ומדוע? ומה הדין כשנתקדשה ונשאת שלא לדעתו, ואביה כאן, ומדוע? כשנתקדשה שלא לדעתו, האם גם היא יכולה לעכב? "אם מאן ימאן" מה בא לרבות, ומה החידוש? מדוע צריכה קידושין אח"כ? (מה:-מו.)

צ. התקדשי התקדשי, האם אפשר לצרף לפרוטה? בזו ובזו ובזו, מה הדין? "היתה אוכלת ראשונה וכו'" על מאי קאי, ומדוע? מה ש"מ מדר' אמי, ואיך? (מו.)

צא. המקדש אחותו, מה דין המעות, ומדוע? המפריש חלתו קמח, מן הנקוב על שא"נ, משא"נ על הנקוב, קישות ונמצאת מרה, מה דין תרומה והנתרם, ומדוע? (מו:)

צב. א"ל באלו, ואוכלת, האם מצטרפין, ומדוע? לפי רב ושמואל דאוקי "היתה אוכלת" ארישא, איך יפרשו את הברייתא שכ' דין דאוכלתו ואין שם הדין דהתקדשי התקדשי? (מז.)

צג. המקדש במלוה, מה הדין, ומדוע? ומה הדין במכר במלוה? באיזה מקרה נח' ת"ק וי"א במקדש במלוה? ומה ההבדל בין קידושין למכר? במה נח' ת"ק ורשב"א בשם ר"מ במקדש במלוה? (2) מה הדין בשאלה, כ"ז שלא נשתמש? (מז.-:)

צד. במה נח' ר"מ וחכמים במקדש במלוה בשטר דאחרים (4)? במלוה ע"פ דאחרים? התקדשי לי בשטר, באר את ג' השיטות! (3) עשה לי שירים נזמים וטבעות וכו' באר את המח'! (4) (מז:-מח:)

צה. מתי מקודשת בו, במה שבתוכו, בו ובמה שבתוכו, ומדוע? מתי אר"ש דאם הטעה לשבח מקודשת (2)? ומה שיטתו בשבח יוחסין ומדוע? מהי מגודלת, והאם נחשב שבח ממון? מה הם ג' המקומות שנח' בהם אי מראה מקום הוא לו? האם אפשר לעשות גט מקושר לפשוט, ומדוע? (מח:-מט.)

צו. ע"מ שאני קריינא, תנינא שונה, תנא אנא, תלמיד, חכם, גיבור, עשיר, צדיק, רשע. מתי נחשב שנתקיים התנאי? מי נטל ט' קבים חכמה, יופי, עשירות, עזות, גסות - ומהו הסימן, גבורה, כינים, כשפים, נגעים, זנות, עזות, שיחה, שכרות, שינה? (מט.-:)

צז. מה דין דברים שבלב? האם ישנה ראיה מכפיה בגט ובקרקעות ממתני', ומדין מעילה שע"י שליח? שינה השליח במקום בגירושין מה דינו, ומדוע תנן הדין בשניהם? (מט:-נ.)

צח. המקדש ב' נשים בפרוטה וכו' וכן קטן שקידש, מאי קמ"ל בג' דינים הללו? האם חוששין לסבלונות, ולדינא, והאם יש ראיה ממתני'? מה הנידון בהוחזק שטר כתובה בשוק ומה דינו? (נ)

צט. המקדש אשה ובתה כא' מדוע אינה מקודשת (2)? מה דין מרבה במעשה ובמעשר בהמה ותודה שנשחטה על פ' חלות, ומדוע ל"א כל שאינו בזא"ז וכו'? (נ:-נא.)

ק. קידושין שאינם מסורין לביאה מה דינם ומדוע? האם יש ראיה לדין זה ממתני' דה' נשים ומשנה דב' כיתי בנות? מהיכן מביאים ראיה? וכמי ההלכה? (נא-נב.)

קא. המקדש בק"ק וקק"ל קודם שחיטה ולאחר שחיטה, במעשר ובתרומה מה דינו ומדוע? לר"י האם יש חלוקה בקרבנות ומנ"ל? (נב:-נג)

קב. שגגת הקדש לר"מ מדוע אינה מקודשת (ר"י ורב)? שגגת הקדש במכר האם קנה? האם מועלים במתנו"כ, בתקלין עתיקין, ובאבני ירושלים שנשרו ומדוע? (נג:-נד.)

קג. כמי הלכה בהקדש ובמעשר והיכן סתם לן תנא כן? מ"ט דב"ש וב"ה בפלוגתא דכרם רבעי? כיצד שייך מע"ש ונט"ר שניתן לו במתנה ולאיזה מ"ד איירי? (נד:)

קד. בהמה שנמצאת מירושלים וכו' זכרים עולות, כיצד מיירי לר' אושעיא ולר"י? לר"א לאיזה מ"ד איירי? האם קדושת הגוף מתחלו לר"מ ולר"י? (נה)

קה. זכרים עולות נקבות זבחי שלמים, האם חוששים לתודה, אשם, אשם מצורע, פסח, בכור ומעשר, וחטאת, א"כ מה הפתרון לזה? (נה:)

קו. לקח בהמה במעות מע"ש במזיד מה דינו? מתי לר"י יחזרו דמים למקומם, מתי יאכל כנגדן, ומתי לא קנס ר"י? (נו)

קז. מהיכן ילפינן בשור הנסקל איסור אכילה והנאה, מנ"ל דאפי' בשחיט ומנ"ל איסור דהנאת עורו? ציפורי מצורע ועגלה ערופה האם נאסרים ומאמתי, ומנ"ל? (נו:-נז.)

קח. משולחת ושחוטה איזו אסורה ואיזו מותרת? מנ"ל שהפסוק להיתר הולך על המותרת (3)? בשר בחלב מה דינו באכילה ובהנאה ומנ"ל? (נז)

קט. מנ"ל דהמקדיש בערלה, בכלאי הכרם, בעגלה ערופה, בשער נזיר ופט"ח דאינה מקודשת? ומנ"ל דמכרן וקידש בדמיהם מקודשת (2)? (נו:-נח.)

קי. מנ"ל שאסור חולין שנשחטו בעזרה בתמימים בע"מ ועופות, מנ"ל שאסור אפי' בשחט ואסור אפי' להשליכו לכלבים? המקדש בפט"ח וכו' רש"א מקודשת וח"א אינה מקודשת במאי פליגי? (נז:-נח.)

קיא. המקדש בתרו"מ וכו' הרי"ז מקודשת ואפי' בישראל כיצד איירי בישראל (2)? הגונב טבלו של חבירו כמה משלם (2) במאי פליגי (5) המקדש בשכר הבאת והזאת מי חטאת האם מקודשת? (נח)

קיב. כיצד קנו רבין חסידא, רב, ר' אבא האשה או הקרקע שרצו אחרים לזכות בה? (נט.)

קיג. התקדשי לי לאחר ל' יום או מעכשיו ולאחר ל' ובא אחר וקדשה או לא בא אחר וקדשה, או חזרה בה, מהו עכשיו ומהו לאחר ל'? (נח:-נט.)

קיד. מעשה ודיבור האם מפקיעים מיד דיבור ומחשבה? מהו המעשה שאינו נחשב מעשה, ומהו שאינו מעשה הנחשב מעשה? (נט)

קטו. קדשה א' מעכשיו ולאחר ל' ובא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר כ' וכו' מה דינו לרב שמואל ור"י? משנה דהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט כיצד מתיישבת לאמורים הנ"ל? (נט:)

קטז. הרי א"מ ע"מ שאתן לך, הרי"ז גיטך ע"מ שתתני לי ר' זוז, מאימתי מגורשת ומקודשת (2)? מה הנ"מ? מדוע פליגי בב' המקרים? (ס)

קיז. האומר ע"מ והאומר מהיום אם מתי האם הוי כמעכשיו? ע"מ שיש לי מאתים זוז או בית כור עפר מה דינו לקידושי ודאי וספק, ומאי קמ"ל בב' הדינים? (ס:)

קיח. בהקדש מכר וקידושין, האם בקעה מלאה מים ולא מלאה, פחות מי' וי' טפחים, האם נחשבת כהשדה ונמדדין עמה או לא? (סא.)

קיט. מה הם התנאים הדרושים לתנאי לר"מ ובמה פליג רחב"ג, ובמאי פליגי? לרחב"ג משל למה"ד, ומדוע נכפלו הפסוקים ב: באם תטיב וכו', אז תקנה וכו', אם בחוקות, אם תאבו? (סא)

קכ. באר הפס' אם לא שכב "הנקי" לר"מ ולרחב"ג? ומדוע נכתבו הפס' ואם לא יתחטא וכו' והזה הטהור על הטמא, וחטאו ביום השביעי? (סב.)

קכא. פירות מחוברין יהיו תרומה על תלושין, לכשיתלשו, ה"א מקודשת לאחר שאשתחרר או שאתגייר, אמר לשפחתו לכשתשחררי לאשתו לאחר שאגרשיך, האם מהני ומדוע? (סב)

קכב. אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי האם מקודשת, פרט וכמאן אזלא? היכן מצינו דראב"י, רבי (2) ור"מ דס"ל דאדם נמקנה דשלב"ל? ומה ס"ל לר"ע בדין זה? (סב:-סג.)

קכג. ע"מ שאדבר עליך לשלטון, אמתי ואיך מתקדשת? מהו ע"מ שירצה אבא (2) ומה דינו? (סג)

קכד. קדשתי את בתי ואינו יודע למי קדשתיה, איני יודעת למי נתקדשתי, ובא א' או ב' ואמרו אני קדשתיה האם נאמנים ולְמַה? והאם נאמן האב והאשה לסקילה (2)? (סג:)

קכה. מה ההבדל בין הרישא דנאמן לומר שקידשה וגירשה כשהיא קטנה, לסיפא דאינו נאמן לומר דנשבית ופדיתיה כשהיא קטנה? (להו"א ולמסקנה) (סד.)

קכו. במתני', כשאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אין נאמן, מה ההבדל? בברייתא דבשעת קידושין אמר יש לי בנים או אין לי אחין ובשעת מיתתו הפך דבריו, מה הדין ומדוע? (סד:)

קכז. המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל, מה החידוש? (2) קידשתי את בתי הגדולה - הקטנה, מה הדין, ומה הצריכותא? לענין מה חלוק דין זה מדין הנודר עד הפסח? נמק! (סד:-סה.)

קכח. האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא וכו' (כל הד' מקרים), מה הצריכותא? מתי מבקשין ליתן גט ומתי כופין? (סה.)

קכט. המקדש בעד א', האם חוששין לקידושין, ומדוע? מדוע ל"א הודאת בע"ד? במה נח' ב"ש וב"ה בלן עם גרושתו בפונדקי? ב' שבאו ממדינת הים ואשה עמהם וחבילה עמהם, ז"א וכו', מתי צריכה ב' גיטין, ומתי גובה כתובתה מן החבילה? (סה:)

קל. במה אמר אביי דכששותק - הע"א נאמן, ומה הצריכותא? אשתו זינתה בע"א ושותק, מה דינה, ומדוע? גבי ההוא סמיא, מאי אי מהימן לך זיל אפקה? גבי ינאי המלך מאי ולא נמצא (3)? (סו.)

קלא. במגורה של דיסקים שנמצאת חסירה, מה דין הטהרות שנעשו על גבה? למה המשילו דין זה ר"ט ור"ע? במה דומה מקוה לבעל מום ולא לבן גרושה (2)? מה המקור שבן גרושה שעבד עבודתו כשירה (3) ושבעל מום שעבד עבודתו פסולה? (סו:)

קלב. מתי הולד הולך אחר הזכר, אחר הפגום, ממזר, כמותה? כל מקום ואיזו זו דרישא ודסיפא מה בא ללמד? (4) (סו:-סז.)

קלג. באומות הלך אחר הזכר, נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם, באר! מנין שאין קידושין תופסין באחות אשה, ובשאר עריות (2), ומנין שהולד ממזר? ומדוע בנדה אין הדין כן? (סז:-סח.)

קלד. האם קידושין תופסין בחיי"ל ובחיי"ע? פרט! מדוע רבנן העמידו דרשת כי תהיינה בחיי"ל ולא בחיי"ע? (סח.)

קלה. מנין שאין קידושין תופסין בשפחה ונכרית (2)? ומנין שהולדה כמותה (3)? האומר לשפחותו ה"א בת חורין וולדך עבד, מה דינו? (סח:-סט.)

קלו. ממזר שנשא שפחה, מה דין הבן ומדוע? ומה הדין בעבד שנשא ממזרת? האם ר' טרפון התיר לכתחילה? הוכח! (סט.)

קלז. מי הם י' יוחסין? ולמי מותר להנשא למי? מדוע כתוב עלו, ומדוע מבבל ולא לא"י? האם עלו מרצונם או בעל כרחם? מדוע א"י עיסה לבבל לב' הדעות? (סט.-:)

קלח. איזה לויים עלו? מה התירו ומה אסרו לבני הכהנים בני חביה כו'? מדוע לא חששו שיעלום מתרומה ליוחסין? ומהו גדולה חזקה? (סט:)

קלט. מנין שעלו ממזרים (2)? הנושא אשה לשם ממון, מה קורה לבניו, ומה קורה לממונו ולממונה? מה אמר שמואל על הפוסל? מדוע האומר מבית משמונאי מלכא אנא הוא עבד? (ע:)

קמ. כהן עז פנים, האם זהו סימן פסול? מהי המעלה שיש לישראל על הגרים? מדוע קשים גרים לישראל כספחת? מה נדרש מהפסוק וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר את בני לוי, מגישי מנחה בצדקה? (ע:-עא.)

קמא. מה הם ב' ההלכות שאמר ר' פנחס בביהמ"ד? מה מגלים רק פעם בשבוע ומנלן? (2) למי מוסרין שם בן י"ב אותיות ולמי שם בן מ"ב אותיות? (עא.)

קמב. סתמא בא"י, מה דינו? מה הסימן ליחוס? מה ההגדרה של בבל, מישון, מדי, עילם? מה הם גבולות בבל, ממזרח לחידקל, מדרום לחידקל ומצפון לו, וכן מדרום לפרת וממערב לפרת? מדוע לא דנו מצפון לפרת? (עא:-עב.)

קמג. מהו המקום המיוחס ביותר בבבל? (3) מה דין חילזון נהוונד? מושכי מושכי, מי כשר? למה פרסיים דומים? (2) ולמה חברין, ישמעאלים, ות"ח שבבבל? איזה ה' תנאים ואמוראים נולדו ביום שקודמם נפטר? (עב.-:)

קמד. כשפלטיהו בן בניהו מת אמר יחזקאל "ואומר אהא אד' ה'", לטובה או לרעה, ומדוע? מהו פסולה של מישן (2)? האם לחכמים כל הארצות בחזקת כשרות? האם ממזרין יטהרו לעתיד לבוא? באר עפ"י הפסוק "וישב ממזר באשדוד"? (עב:)

קמה. כמה קהל נכתבו לדרשא, ומה דורשים מהם? מדוע גר מותר בכהנת ובממזרת? מדוע שתוקי ואסופי אסורים בישראל (להו"א ולמסקנה)? (עג.)

קמו. באיזה מצב אין בו משום אסופי (9)? מתי אביו ואמו נאמנים עליו? ומה הדין בשני רעבון? מת חיה דפוטרת חברותיה נאמנת? קרא עליה ערער אינה נאמנת, כמה, ומדוע? (2) (עג:)

קמז. מתי בעל המקח נאמן לומר למי מכר, ומדוע אין נאמן משום שזוכר ממי נטל כסף? מתי נאמן הדין לומר מי זוכה ומי נתחייב, ומדוע לא ידונו שוב? מי נאמן על הבכור, ובאיזה זמן, ומדוע? (עג:-עד.)

קמח. לאבא שאול מה דינו של השתוקי? מה בא אבא שאול להשמיענו טפי מר' גמליאל שאמר שנאמנת לומר לכשר נבעלתי? (2) (עד.)

קמט. כל האסורין לבא בקהל מותרין לבא זה בזה ור"י אוסר, באר את המח' להו"א ולמסקנה! (5) מהו הכלל למי שפוסל בביאתו לכהונה (4) ומנלן? (עד.-עה.)

קנ. מהו דינו של שתוקי לרב ולשמואל? ומהי כוונת שמואל בארוסה שעיברה שהולד שתוקי (3)? (עה.)

קנא. מדוע לר"א כותי לא ישא כותית (6)? האם לר' ישמעאל ולר"א עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר? הוכח! האם כותים גירי אריות או גרי אמת, ומדוע פסולים? (עה:-עו.)

קנב. הנושא אשה כהנת לויה או ישראלית כמה צריך לבדוק? מדוע אין בודקין בגברי? מדוע צריך לבדוק ולא סומכין על חזקת המשפחה? מתי אין צורך לבדוק יותר ומדוע? (6) למי אין נותנין סררותא דמתא, ומנלן? האם היו בצבא דוד בני יפת תואר וגרים? (עו.-:)

קנג. חלל שנשא בת ישראל, ישראל שנשא חללה, חלל שנשא חללה, גר שנשא בת ישראל, ישראל שנשא גיורת, גר שנשא גיורת, וילדו בת, וכן גיורת פחותה מבת ג', מה דינן, ומנלן? (עז.-עח.)

קנד. מנין דהיא עצמה מתחללת? פרט! איזו היא חללה כל שנולדה מן הפסולים, באר! אלמנה אלמנה אלמנה, מה הציור ומה הדין? אלמנה וגרושה וחללה וזונה, מה הדין ומדוע? ומה הדין בהיפך? (עז.-:)

קנה. כל שהוא ביקח הרי הוא בלא יקח, מה בא למעט, והאם כרבנן או כר"ש? באר! האם איסור קל חל על איסור חמור למ"ד איסור חל על איסור? הבא על אחותו האם נעשית זונה? והאם נעשית חללה, ומדוע? מנין ילפינן לחלק לאוין לאלמנה גרושה וחללה וזונה בכה"ג וכהן הדיוט? ומה דרשינן מ"זונה" דכה"ג? (עז:)

קנו. כמה לוקה כה"ג באלמנה, ומתי לוקה? מי אין לוקה בבעל בלא קידושין, ומנלן? ומי אין לוקה לכו"ע בקידש ולא בעל, ומנלן? (עח.)

קנז. האם האב והאם נאמנים על הבן או העובר שהוא ממזר? במי יותר חידוש שאין נאמן? "יכיר" מה דורשים ר' יהודה ורבנן? ומדוע צריך פסוק לבכורה וא"נ מיגו שהיה נותן במתנה? (עח:)

קנח. מהי הצריכותא באב ובבת כשקידושיהם קדמו לשליח? קידשה אביה בדרך וקידשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת, מה הדין, ומדוע? ומתי לכו"ע אמרינן דהיא בוגרת? במקוה שנמצא חסר וחבית יין שנמצא חומץ מה דינם, ומ"ש מדשמואל? איך יתרצו רב ושמואל את מח' ר' יעקב ור' נתן? (עט:)

קנט. מי שיצא למד"ה, א"צ להביא ראיה על הבנים, מדוע? מתי צריך להביא ראיה? האם מהני אף ליוחסין? מלקין על החזקות, מתי? סוקלין ושורפין על החזקות מה הדוגמא? תינוק בצד העיסה ובצק בידו, מה דין העיסה, ומדוע? והאם שורפין את העיסה אם היא תרומה? ובאיזה אופן לכו"ע שורפין עפ"י הרוב, ומדוע? (פ.)

קס. באיזה מקומות עשו מי שא"ב דעת לישאל כמי שיש בו דעת לישאל, ומנין? באיזה משקין אין חוששין ומדוע? (פ:)

קסא. איש עם ב' נשים, אשה עם ב' אנשים, האם מותר להתיחד, ומדוע? "כי יסיתך אחיך בן אמך" מדוע ל"כ בן אב? (2) בשעת אנינות האם התירו להתייחד עם ב' נשים, ומנלן? (פ:)

קסב. מה הדין בב' אנשים פרוצים? ומה הדין בדרך? והאם יש ראיה ממה שמוסרין לו ב' תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך? מלקין על היחוד - של מי? ומדוע? באיזה אופנים אין חוששין משום יחוד? (2) ומתי בכ"ז חוששין? אנשים מבחוץ ונשים מבפנים, אנשים מבפנים ונשים מבחוץ, מה הצדדים? (פא.)

קסג. מתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, נתכוין לשומן ועלה בידו חלב, מנין שצריך כפרה? עם מי מותר להתייחד ועם מי אף לגור? (8) מהו הגיל שנחשב שהגדילו וזה ישן בכסותו וזו ברשותה? (פח:)

קסד. מי לא ילמד תינוקות (3)? והאם שרי לרוק לרעות בהמה? איזו אומנות לא ילמד את בנו (7)? ואיזה ילמד, ומדוע? (2) מי עסקו עם הנשים (10) ומה נאמר עליו? מדוע לא מעמידים ממנו מלך וכה"ג? מה נאמר בגרע - מקיז דם (10)? מהי אומנות קלה ונקיה?

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן