כתובות דף פח. א

יתומים מן היתומים כיצד הם נפרעים?

באמרו "אמר לנו אבא לויתי ופרעתי" באמרו "אמר לנו אבא לא לויתי"
להו"א דרב זריקא יפרעו בשבועה אפי' ישבעו בני המלוה לא יפרעו
למסקנא דרב זריקא יפרעו בשבועה נפרעין בני המלוה בלא שבועה

האם יורדים לנכסים של אדם שלא בפניו, באופנים דלהלן?

אשה הבאה לפרוע כתובתה בעל חוב הבא לתבוע חובו
לרב אחא שר הבירה תפרע בשבועה לא ירדו לנכסיו אפי' בשבועה
לרבא אמר רב נחמן תפרע בשבועה יפרע בשבועה

כתובות דף פח: א

מה הן האוקימתות בגמ' להעמיד את מחלוקת תנא קמא ור"ש דמשנתנו?

לתנא קמא לר' שמעון
לר' ירמיה נפרעת שלא בפניו צריכה שבועה
- בין למזונות בין לכתובה
נפרעת שלא בפניו צריכה שבועה
- רק לכתובה [1] ולא למזונות
לרב ששת נעשית אפוטרופיא אחר מיתת בעלה היורשים משביעים אותה נעשית אפוטרופיא אחר מיתת בעלה רק אם תובעת כתובה היורשים משביעים [2]
לאביי כשפטרה משבועה לחלוטין
- אין היורשים משביעין אותה
אף כשפטרה משבועה לחלוטין -
אם תובעת כתובה היורשים משביעים [3]
לרב פפא הבעל משביע את אשתו אם העמיד אותה אפטרופיא בכל עת שירצה אף אם העמיד אותה אפטרופיא - אין משביעים אותה רק אם תובעת כתובה [4]
-------------------------------------------------

[1] דכך אמר ר"ש "כל זמן שתובעת כתובתה יורשין (כצ"ל) משביעין אותה", אבל לא כשהיא בא לתבוע מזונות. והקשה רב ששת על פירושו, למה ר"ש נקט "יורשין" הרי אם מיירי בנפרעת שלא בפניו - הוא עדיין חי, ואין כאן יורשים.

[2] והיינו כדעת אבא שאול שסובר שאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים לא צריך להשבע, ולכן גם האשה הזו אינה צריכה להשבע. ורק אם תובעת כתובתה נשבעת מחמת זה. והקשה אביי, דא"כ שר"ש בא להקל ולפטור משבועה, לא היה לו לומר "כל זמן שתובעת כתובתה - היורשים משביעין אותה", אלא היה לו לומר "אם תובעת" וכו'.

[3] וכסברת אבא שאול בן אמא מרים, שכל שתובעת כתובה מהיורשים צריכה להשבע אפי' אם פטר אותה - ומתקנת חכמים. והקשה רב פפא, דלפ"ז לא מובן סוף דברי ר"ש שאמר ב"אינה תובעת כתובתה אין היורשים משביעין אותה", דאיזה חידוש השמיע לנו בזה.

[4] רב פפא ג"כ מודה לאביי בחלק הראשון של דברי ר"ש במה שאמר "כל זמן שתובעת כתובתה היורשים משביעים אותה", אלא שבא לפרש שמה שהוסיף ר"ש לומר "ואם אינה תובעת כתובתה אין היורשים משביעים אותה" - שבא לומר שאפי' אם עשה אותה האבא אפוטרופיא אין משביעין אותה.

-------------------------------------------------