כתובות דף מ. א

האונס או המפתה נערות דלהלן, מה דינו?

יתומה נתארסה ונתגרשה בחיי אביה
האונס חייב קנס חייב קנס
המפתה פטור -
דקנסה לעצמה ומחלה
לר' אלעזר: פטור - דקנסה לעצמה ומחלה [1]
לרבנן: חייב קנס - דקנסה לאביה

כתובות דף מ: א

מה דין קטנה - עד שתביא ב' שערות (אחר גיל י"ב), ומה דין נערה - שהביאה ב' שערות?

קטנה נערה בוגרת
לענין מכר נמכרת (מעת שהיא בת יום א') אינה נמכרת אינה נמכרת
לענין קנס
(מבת ג' שראויה לביאה)
לר' מאיר: אין לה קנס
לרבנן: יש לה קנס
יש לה קנס אין לה קנס
-------------------------------------------------

[1] אמר ר' יוחנן, ר' אלעזר בשיטת ר' עקיבא רבו אמרה, שסובר בנערה שנתערסה ונתגרשה יש לה קנס (באונס) וקנסה לעצמה, וממילא אם פיתה אותה - אין לה קנס כיון שמחלה.

-------------------------------------------------