כתובות דף ט. א

האומר פתח פתוח מצאתי האם נאמן לאוסרה עליו [1]?

באשת ישראל באשת כהן [2]
בקידשה אביה פחותה מבת ג' שנים נאסרת [3] נאסרת [4]
בקידשה אביה מעל ג' שנים אינה נאסרת [5] נאסרת

כתובות דף ט: א

האומר פתח פתוח מצאתי במקום שנאמן, מה הדין בדלהלן? [תוד"ה נאמן].

לאוסרה עליו להפסידה כתובתה
לר' אלעזר נאמן לרש"י והירושלמי: אינו נאמן
לר"י: נאמן
לרב יהודה בשם שמואל נאמן נאמן
-------------------------------------------------

[1] ומיירי שאין טוען טענת דמים, ופירש"י כגון שאבדה המפה, ור"ח פירש דמיירי בבוגרת ומוכת עץ שאין להם דם אבל פתחן סגור.

[2] יש בה רק ספק אחד, ספק תחתיו ספק לא תחתיו, אבל ספק באונס או ברצון אין בה - דגם באונס נאסרה על בעלה.

[3] דיש כאן רק ספק אחד, ספק באונס ספק ברצון, אבל ספק אם היה תחתיו או לא אין כאן, דכיון שנתקדשה פחות מג' שנים אם נבעלה קודם הקידושין היו בתוליה חוזרין. וכתבו התוס' (בד"ה ואי), דאין כאן עוד ספק שמא כשהיתה קטנה ופיתוי קטנה אונס הוא, כי כל שם אונס אחד הוא ובכלל ספק באונס ספק ברצון הוא.

[4] במקרה זה אין שום ספק, דגם ודאי היה תחתיו וגם אם היה באונס בכל צדדים אלו היא אסורה.

[5] דיש ספק ספיקא לקולא, ספק תחתיו ספק לא תחתיו, וגם אם תחתיו ספק באונס ספק ברצון, והוא ספק המתהפך, דאפשר לומר ספק באונס ספק ברצון, וגם אם ברצון שמא לא תחתיו.

-------------------------------------------------