מסכת הוריות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מאמתי חייבן ב"ד בהוראתם (2) הוכח (3)? ועשה שוגג על פיהם לאתויי מאי? הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו בשומן או מומר שאכל חלב זה האם חייב ומדוע? (ב.)

ב. ידע א' שטעו או תלמיד וראוי להוראה מאי קמ"ל ומאי ראוי להוראה? זה הכלל וכו' תולה בעצמו ובאחרים מאי קמ"ל (ב:)

ג. יחיד וציבור שעשו בהוראת ב"ד או בשגגת מעשה מה דינם לר"י ולחכמים מהי ברייתא דר"י ומנ"ל דזה ר"י? הורו ועשו ר"מ פוטר וחכמים מחייבין, במאי פליגי (5)? (ב:-ג.)

ד. מרובין ונתמעטו מועטין ונתרבו מה דינם? על אלו סוגי צירופי מיעוט ומיעוט הסתפקה הגמ' אם מצטרפים (5)? (ג)

ה. ואם כל עדת ישראל וכו' מדוע כתיב כל (2) מה ג' קושיות מקשינן לשיטה קמייתא ואלו קו' מתרצינן? י' שיושבין בדין במי תלוי הקולר ומאי קמ"ל? (ג:)

ו. ב"ד שחזרו בהם ועשה יחיד על פיהם מה דינו (4) ומדוע? פר העל"ד של ציבור מהיכן בא? (ג:)

ז. משל דר"ע ומשל דסומכוס, למה הדבר דומה? המביא חטאת אחר תמיד של בין הערבים, האם מכפרת, ומדוע? באיזה אופן נח' בן עזאי ור"ע אם מביא אשם תלוי? (ד.)

ח. מנין שכשהורו לעקור כל הגוף פטורין (3)? ומהו האופן דהוי הוראה במקצת, גבי נדה שבת וע"ז? ומהו דבר שאין הצדוקין מודין בו בהנ"ל (7)? אין חרישה בשבת, מה הצדדים? אין שבת בשביעית, מה הדין? הוכח! (ד)

ט. כשידע א' מהם שטעו, וא"ל טועין אתם, מה הדין, ומדוע? כשלא היה שם מופלא של ב"ד, מה הדין, ומדוע? מי הם הפוסלין הדיינים מליקרות עדה (4), ומנלן? הורו שוגגין ועשו שוגגין, מזידין ושוגגין, שוגגין ומזידין, מה דינם? מהו שוגג קרוב למזיד, ומה דינו? (ד:)

י. לפי ר"מ, כשמיעוט הציבור חטאו, האם מביאין קרבן? ומה נקרא רוב (2)? מי חולק על ר"מ, ומה טעמו? (סוף ע"ב) כשחטאו כל הציבור, כמה מביאין בע"ז ובשאר מצוות (3)? ועל מי מוטל הקרבן, ומנלן? (ה)

יא. כשחטאו רוב הציבור, מי מביא וכמה, בע"ז ובשאר מצוות, ומנלן? כשחטא שבט א' בהוראת ב"ד הגדול, בהוראת בית דינו, מה וכמה מביאין, ומנלן? הוכח הדינים! כשחטאו ו' שבטים והם רוב או ז' ואינן רוב, מה הדין לר"ש? (ה)

יב. מה לומדים מ"ונודעה החטאת"? מה הדין בספק אכל חלב או נותר, ומנלן? והאם תלוי בהנ"ל? מנין שהוראה תלוי בב"ד ומעשה תלוי בקהל (3)? ומהי הצריכותא? איזה חטאות אינן נאכלות? (ה)

יג. מדוע בני הגולה הביאו י"ב פרים וי"ב שעירים לחטאת (3)? מדוע אי"ז חטאת שמתו בעליה (2)? מה המקור דחטאת ציבור מביאין אף שמתו בעליה, ומה הדחיה (3)? מדוע הוצרכו להוראת שעה? ומה עוד הביאו מפני הוראת שעה? (ו.)

יד. מת א' מן הציבור או מב"ד, מה הדין לר"מ, ומדוע? מדוע לא מעמידים כר"ש? האם כהנים מקרו קהל? הוכח! מיהו השבט הי"ב לחטאת ציבור, לנחלה, לדגלים, ולנשיאים, ומנלן? הוכח דלר"ש אין חטאת השותפין מתה (2)! איך לר"ש דנין אפשר משאי אפשר? (ו)

טו. כהן משיח שהורה שוגג ועשה שוגג, מה הדין ומה החידוש? מנין שחייב רק בהעלם דבר עם שגגת מעשה? ומדוע אין לומדים גם שצריך שיעשו אחריו כהוראתו? מה משותף לכהן משיח ולציבור (2)? ולכהן משיח ונשיא (2)? (ו:-ז.)

טז. משיח או נשיא שחטאו עם הציבור, האם מביאין בפ"ע, ומנלן? במה חייבין רק כשיורו לקיים מקצת ולבטל מקצת, ומנלן (3)? מה נחשב תרי איסורי, לענין הוראה בפ"ע (3)? האם צריך שישב באותו מקום, ומדוע? (ז)

יז. מי חייבין לכו"ע רק בהעלם דבר עם שגגת מעשה (3), ומנלן? במה מח', ומה סוברת משנתינו? באר! במה שוים משיח וציבור לענין ע"ז (2), ובמה מח', ומדוע (ז:-ח.)

יח. מנין לומדים שחייבין רק על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת (2)? מה לומדים מ"עליה" (2)? מה לומדים מ"תורה אחת וכו'"? איזה קרבן היה הו"א שיביאו אנשי עיה"נ (2)? מנין שהפסוקים בפ' שלח מיירי בע"ז (3)? (ח)

יט. מנין לומדים דאין ציבור מביאין פר, וכן אין יחיד מביא אשם תלוי, כאשר אין בזה חטאת קבועה (3)? מהו עשה ולא תעשה שבנדה? (ח:)

כ. האם הנשיא מתחייב על שמיעת קול, ביטוי שפתים, וטומאת מקדש וקדשיו, ומדוע (2)? מנין שנשיא הוא מלך, ושהוא עשיר? במה משיח גדול מאחיו, ומה הדין כשאין לו? נשיא שנצטרע, מה הצדדים (2), ומה הדין ומדוע? (ח:-ט.)

כא. משיח שחטא בהנ"ל, מה דינו לר"ע, ומנלן? לאחת מאחת, במה דריש ר"ע, ומדוע? משיח שחטא בשמיעת קול וביטוי שפתים, מה דינו לר"ש, ומדוע? וכשחטא בטומאת מקדש? (ט)

כב. על מה אמר ר"א שנשיא מביא שעיר (2)? לאיזה מ"ד מביאין אשם תלוי על טומאת מקדש? סכם הקרבנות ביחיד, נשיא, משיח וב"ד, בה' סוגי העבירות! (ט)

כג. משיח ונשיא שחטאו ואח"כ עברו, ולהיפך, מה דינם, ומנלן? חטאו על שלא נתמנו, מה דינם ומדוע? ומדוע צריך בשניהם פסוק? מנין להו"א דגזירה שנשיא יחטא, ומנלן דלא? (ט:-י.)

כד. זב ונגעים, מתי אין מטמאין, ומנלן? נגעי אונס, איזה מטמאין ואיזה לא (3)? איזו מחלה מורידה הנשיא מגדולתו? מדוע לפנ"כ נחשב כעבד? מדוע הצטייד ר' יהושע גם בסולת? (י.)

כה. מנין שהשררה היא עבדות לאדם? אשר נשיא וכו', מה דורשים, ומדוע? מתי נא' על הצדיקים אשריהם? על מי אמר זאת רבא? על מי נא' ופושעים יכשלו בם (3)? מנין שלוט נתכוין לעבירה, ושלא היה אנוס? איזה פסוקים נדרשים על לוט (2)? (י)

כו. תמר זינתה וזימרי זינה, במה הם שונים? במה גדולה עבירה לשמה, ומנלן? האם טוב לקיים מצוה שלא לשמה, ומנלן? כמה בעילות בעל סיסרא, האם נהנית, ומדוע? בבנות לוט במה הצעירה עדיפא, ובמה הבכירה? (י:)

כז. מדוע הוצרכו למעט מעם הארץ - פרט למשיח ולנשיא, תיפו"ל דמביאין פר או שעיר? אכל חצי זית ונתמנה ועבר והשלים החצי זית, מה דינו, ומנין ניסו להוכיח? אכל ספק חלב ונתמנה ונודע לו, האם מביא אשם תלוי, לרבנן ולר"ש? (יא.)

כח. מנין שהמומר לא מביא קרבן (2)? ומה הנ"מ (2)? מיהו מומר ומיהו צדוקי, ומי בסתמא צדוקי? מה המח' בלובש כלאים? (יא.)

כט. מהו קרבן נשיא שבט, ומנלן? מה דין נשיא שבא"י, מלכי ישראל מלכי בית דוד, ומדוע? מה בין כהן משמש לכהן שעבר (2), ובמה שוים (6)? איך הכינו שמן המשחה (2)? איזה ניסים נעשו בו? בן כהן ובן מלך, האם טעונין משיחה, ומדוע? האם מלכי ישראל נמשחו? כמה בנים היו ליאשיהו, מדוע נקראו כך, מה יהיה סדר המלוכה, ומי נמשח ומדוע? (יא:)

ל. מי נמשח באפרסמא דכיא (2), ומדוע? את מה גנז יאשיהו, מנלן, ומדוע? איך מושחין המלכים והכהנים (2)? מהו השמן הטוב היורד על זקן אהרן, והאם מעלו בו, מנלן? היכן מושחין המלכים, ומדוע? (יב.)

לא. מהו הסימן: שישלים שנתו, שיצליח בעיסקא, שיחזור מן הדרך, האם יעשה זאת, ומדוע? איזה סימנים יעשה בר"ה, ומדוע? מה יעץ ר' משרשיא לבנו (4)? מי נמשכה מלכותם, ומדוע? (יב.)

לב. מנין שמשיח אינו מלך ומשוח מלחמה? מה ההו"א שמלך הוא משיח, הרי דינו בשעיר? איזה כה"ג מביא פר (2), ומנלן? כהן שעבר, מה דינו לר"מ ולר"י, ומדוע? כמו מי משנתינו סוברת (3)? מה הנ"מ בין כה"ג להדיוט (14)? ומה נוהג במשוח מלחמה (5), ומנלן? מנין שהברייתא כר"ש? (יב)

לג. מה דורשים מהוא אשה בבתוליה (2)? כה"ג שנצטרע האם מותר באלמנה, ומדוע? היכן כה"ג והדיוט פורמים, (2)? היאך קורע על כל המתים ועל אביו ואמו? מי סובר שאסור לכה"ג לקרוע כלל? (יב:)

לד. מי קודם לחבירו (2), ומנלן? פר משיח, העלם דבר, פר ושעיר ע"ז, שעיר נשיא, שעירת וכשבת יחיד, מי קודם למי, ומדוע? חטאת ועולה, מי קודם, ומנלן? עומר וב' הלחם, האם קודמין לקרבנותיהן, ומדוע? (יב:-יג.)

לה. במה האיש קודם לאשה (3), ובמה האישה לאיש (2)? הוא אביו ורבו בשבי, מי קודם? וכשאמו בשבי, מי קודם, ומדוע? חכם, מלך ישראל, כה"ג, נביא, מי קודם? מבין הכהנים המשרתים בביהמ"ק, מהו סדר הקדימה? במה משוח מלחמה קודם לסגן, ובמה להיפך, ומדוע? (יג.)

לו. כהן, לוי, ישראל, ממזר, נתין, גר ומשוחרר, מי קודם ומדוע? מדוע רצין לישא גיורת ולא משוחררת (2)? מפני מה החתול אינו מכיר בקונו? מדוע הכל מושלין בעכברים? מה משכח הלימוד (6), ומה משיבו (6)? מה קשה ללימוד (11)? (יג)

לז. מי צריך לעמוד בזמן שהנשיא, האב"ד, והחכם נכנסים? מי מפסיעין על ראשי העם, ובאיזה אופן? היכן יושבין בני ת"ח שאביהן פרנס על הציבור (2)? מי נקרא אחרים ויש אומרים, ומדוע? קרא לעשירי תשיעי וכו', האם עושין תמורה, ומדוע? סיני ועוקר הרים, חריץ ומקשה - מתון ומסיק, מי עדיף, ומי היו? (יג:-יד.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת הוריות