1)

STRINGENCIES OF MARRYING TO KEHUNAH (Yerushalmi Perek 8 Halachah 8 Daf 47b)

מתני' כתב לגרש את אשתו ונמלך בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה

(a)

(Mishnah - Beis Shamai): If a man wrote a Get to divorce his wife, then decided not to, he disqualified her from Kehunah;

ובית הלל אומרים אף על פי שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה:

(b)

Beis Hillel say, even if he gave her a Get on Tanai, and the Tanai was not fulfilled, he did not disqualify her to Kehunah.

גמ' ר' יוחנן בשם ר' ינאי (אין) [צ"ל אנן - חתם סופר] בה [דף מח עמוד א] משום ייחוס כהונה. ואין בית דין מזוהמין אותה.

(c)

(Gemara - R. Yochanan citing R. Yanai): There is [only a stringency of] lineage of Kehunah (Kohanim refrain from marrying her), but Beis Din does not sully (forbid) her. (CHASAM SOFER, Teshuvah 4:72.)

אתא עובדא קומי רבי חייה רובה ועבד כבית הלל.

(d)

A case came in front of R. Chiyah Rubah, and he did like Beis Hillel.

אמר ליה רב מה ראית להכניס עצמך למיספק הזה מרובה.

(e)

Question (Rav): Why did you enter into this great Safek\?!

אמר ליה ר' ישמעאל בי רבי יוסי הוה עמי

(f)

Answer (R. Chiyah Rubah): R. Yishmael b'Rebbi Yosi was with me (we ruled together).

וקרא עליהון [קהלת ד ט] טובים השנים מן האחד.

(g)

Rav applied to them "Tovim ha'Shenavim Min ha'Echad."

המסלדת בבנה בית שמאי פוסלין. ובית הלל מכשירין.

(h)

(Tosefta): If a woman sports with her son (an eight year old, and he did Ha'ara'ah), Beis Shamai disqualify [her to Kehunah], and Beis Hillel are Machshir. (They argue about whether or not we learn from previous generations, in which an eight year-old could father a child - CHAZON YECHEZKEL on Tosefta Sotah 5:4, based on Sanhedrin 69b.)

שתי נשים שהיו מסלדות זו את זו בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין:

(i)

If two women rub their Ervah on each other, Beis Shamai disqualify [her to Kehunah], and Beis Hillel are Machshir.

2)

CONCERN LEST ONE REMARRIED HIS DIVORCEE (Yerushalmi Perek 8 Halachah 9 Daf 48a)

מתני' המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי בית שמאי אומרים אינה צריכה ממנו גט שני

(a)

(Mishnah - Beis Shamai): If a man divorced his wife and spent the night with her in an inn, she does not need a second Get from him;

ובית הלל אומרים צריכה הימינו גט

(b)

Beis Hillel say, she needs a second Get from him.

שני אימתי בזמן שנתגרשה מן הנישואין ומודין בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה

(c)

This is when she was divorced from Nisu'in. If she was divorced from Eirusin, all agree that a second Get is not needed because he is not so intimate with her.

כנסה כגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האילו בה:

(d)

If a woman remarried after receiving a bald Get (it has too few witnesses), all these penalties [of Mishnah 5] apply.

גמ' אמר רבי מנא בית שמאי כדעתהון. ובית הלל כדעתהון

(e)

(Gemara - R. Mana): Beis Shamai hold like they taught elsewhere, and Beis Hillel hold like they taught elsewhere;

בית שמאי דאינון אמרין פוטר אדם את אשתו בגט ישן אינון דאמרין אינה צריכה הימנו גט שני.

1.

Beis Shamai say that one may divorce with an old Get. They say here that she does not need a second Get from him;

וב"ה דאינון אמרין אינו פוטר בגט ישן אינון דאמרין צריכה הימנו גט שני.

2.

Beis Hillel say that one may not divorce with an old Get. They say here that she needs a second Get from him;

אמר רבי יוסי בר בון בית שמאי כדעתהון ובית הלל כדעתהון.

(f)

(R. Yosi bar Bun): Beis Shamai hold like they taught elsewhere, and Beis Hillel hold like they taught elsewhere;

בית שמאי דאינון אמרין לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה ערוה אינון דאמרין מזוהמת היא מלפניו ואינו חשוד עליה לפיכך אינה צריכה ממנו גט שני.

1.

Beis Shamai say that one may not divorce his wife unless he found in her immorality. They say that she is repulsive to him, and he is not suspected about [having Bi'ah with] her. Therefore, she does not need a second Get from him;

בית הלל דאינון אמרין אפילו הקדיחה תבשילו אינון דאמרין אינה מזוהמת מלפניו והוא חשוד עליה לפיכך צריכה ממנו גט שני.

2.

Beis Hillel say that [one may not divorce his wife] even if she burned (overcooked) his food. They say that she is not repulsive to him, and he is not suspected about her. Therefore, she needs a second Get from him.

המגרש את אשתו לא תדור עמו לא באותה חצר ולא באותו (מקום) [צ"ל מ' - ספר משביח]

(g)

One who divorces his wife, she may not live with him in the same Chatzer, and not in the same Mavuy (HA'MASHBI'ACH).

אם היתה חצר של אשה איש מפנה. ושל איש אשה מפנה.

(h)

If it was her Chatzer (in which they were living), he must go away. If it was his Chatzer, she must go away.

של שניהן מי מפנה מפני מי.

(i)

Question: If it was both of theirs, who must go away?

אשה מפני איש ואם יכולין הן זה פותח לכאן וזה פותח לכאן.

(j)

Answer: She goes away - but if they can, this one opens [his house] to here, and this one opens [his house] to here (in a different direction, so they will not encounter each other, and they may remain in the Chatzer.

במה דברים אמורים בזמן שנישאו. הא לא נישאו לא.

(k)

When is this? It is if they had Nisu'in, but if they did not have Nisu'in, no (we are not concerned).

ובכוהנת אפילו לא נישאו.

(l)

If she was a Kohen's wife, even if they did not have Nisu'in (we are concerned, for the Torah forbids her to him).

והארוסה שביהודה כנשואה היא.

(m)

An Arusah in Yehudah is like a Nesu'ah (they are secluded during Eirusin; they are intimate, as if they had Nisu'in).

החולץ ליבמתו אף על פי שעשה מאמר הרי זה לא יפנה שאין מאמר קונה קניין גמור:

(n)

If one did Chalitzah to his Yevamah, even if he had made a Ma'amar, he need not go away, for Ma'amar does not totally acquire (she is no more stringent than an Arusah).

1.

Note: KORBAN HA'EDAH connotes that according to the opinion that Ma'amar acquires, he must go away, even though they are not intimate! Perhaps we uniformly forbid every Nesu'ah. Or, perhaps the Gemara merely proves the law via comparison to an Arusah, but one may not infer the law if Ma'amar totally acquires (PF).

3)

COMPLETING A BALD GET (Yerushalmi Perek 8 Halachah 10 Daf 48a)

מתני' גט קרח הכל משלימים עליו כדברי בן ננס

(a)

(Mishnah): Anyone may sign on a bald Get to complete the required number of witnesses. Ben Nanas says so;

ר' עקיבה אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראוין להעיד במקום אחר

(b)

R. Akiva says, the only [Pasul witnesses] who may complete it are relatives who are valid witnesses in other cases.

אי זהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעידיו:

1.

What is a bald Get? It is one in which there are more folds than witnesses. (A Mekushar Get is one in which we fold the paper onto itself and sew it, and the witnesses sign on the back.).

גמ' ומניין לגט המקושר.

(c)

(Gemara) Question: What is the source for a tied Get?

אמר ר' אימי כתיב [ירמי' לב יא] ואקח את ספר וגו'. [דף מח עמוד ב] ואת החתום זה המקושר.

(d)

Answer #1 (R. Imi): "Va'Ekach Es Sefer [ha'Miknah]" refers to a standard Get. "V'Es ha'Chasum" refers to a tied Get;

ואת הגלוי זה הפשוט שבמקושר.

1.

"V'Es ha'Galuy" is the Tofes (text) of a tied Get;

ואת המצוה ואת החוקים. חוקים ומצות בין זה לזה

2.

"Ha'Mitzvah veha'Chukim" are laws and Mitzvos in which [standard and tied Gitin] differ;

שזה בשנים וזה בשלשה. זה מתוכו וזה מאחריו.

3.

This (a Pashut, i.e. standard Get) requires two [witnesses], and this (a tied Get) requires three. In this (a Pashut) on the inside (front), and in this they sign on the back.

רבי בא בשם רב יהודה פשוט עדיו לרוחבו. מקושר עדיו לארכו.

4.

(R. Ba citing Rav Yehudah): In a Pashut, they sign along the width [of the parchment]. In a tied Get, they sign along the length.

אמר רבי אידי בין קשר לקשר העדים חותמין ובלבד מלמעלן

5.

(Rav Idi): They sign between one knot and another, above (over the fold, so the signatures are visible even when it is tied).

וחש לומר שמא זייף.

6.

Question: He should be concerned lest [the bearer] forged (added text below, after the witnesses signed)!

סבר רב (נחמן) [צ"ל הונא - קרבן העדה] למימר לעולם אין העדים חותמין בו מלמטן עד שיקראו בו למעלן אני פלוני בן פלוני מקבל עלי כל מה שכתוב בו מלמעלן.

7.

Answer (Rav Huna): Witnesses never sign below, until they read above, [for it says below] 'I, Ploni ben Ploni, accept on myself all that is written above.'

וחש לומר שמא (מחק וחזר) [צ"ל חזר - קרבן העדה] וזייף.

(e)

Question: He should be concerned lest [the bearer] returned and forged (and wrote 'I, Ploni...' again after his additions)!

סבר רב הונא מקובל עלי מקובל עלי שני פעמים פוסל בה.

(f)

Answer (Rav Huna): If it says twice 'I, Ploni ben Ploni, accept on myself', it is Pasul.

וחש לומר שמא כתב דברים אחרים וחזר ומחק וזייף.

(g)

Question: He should be concerned lest he wrote other matters, and returned and erased [the first 'I, Ploni...' and forged (wrote new matters! (Normally, it is evident if the document is on erased parchment and the signatures are not. Here it is not evident, for the signatures are on the back.)

סבר רב הונא מחק פסול אפילו קיים.

(h)

Answer (Rav Huna): An erasure [in a place where 'I, Ploni...' could have been written disqualifies, even if it was validated (witnesses signed that there was an erasure).

אמר רבי יוחנן לית בה תצא.

(i)

(R. Yochanan): [If one remarried based on a bald Get,] she need not leave.

אמר רבי אימי כמה קופין דעובדא הוה עליל קומי ר' יוחנן וקומי ריש לקיש ואינון אמרין פוק ושלם כרבי עקיבה.

(j)

R. Imi: Many times [a bald Get] came in front of R. Yochanan and Reish Lakish, and they said 'go complete it like R. Akiva' (you may use a relative, but not other Pesulim).

אמר רבי יוחנן מתניתא במחוסר עד אחד ובלבד מג' ולמעלן

(k)

(R. Yochanan): Our Mishnah discusses when it is lacking one witness, and provided that there are more than three folds;

שנים (ושלשה - שיירי קרבן מוחקו) למעלן פסול ואחד מג' ולמטה כשר.

1.

[If the Pasul signed] in [one of] the top two [folds], it is Pasul. If one [Pasul signed,] from the third [fold] and below, it is Kosher.

ר' מנא בעי עד כדון ברצופין היו מסורגין.

(l)

Question (R. Mana): [Perhaps R. Yochanan disqualifies when two relatives signed] only if they are adjacent [lest one validate the document through them]. If they were intermittent [what is the law? We explained this like SHIREI KORBAN.]

כיי דמר נעשין כהרחק עדות שלא באו אלא בהכשירו של גט. וכא כאן.

(m)

Answer: It is like was said [in the last Perek - if Pesulim signed to fill the space between the document and the Kosher witnesses, we do not disqualify because the Kosher] testimony is distanced [from the text], for they come only to be Machshir the document. Also here (since they sign to be Machshir, it is Kosher).

היו תשעה מתיר שנים ומחתם שנים. או אין שני העדים בגט המקושר כלום.

(n)

Question: If there were nine [folds, and he had only five Kosher witnesses - can he] untie two [folds] and sign two [Pesulim]? Or, perhaps there cannot be two Pesulim in a tied Get at all?

1.

Note: The one who asked did not hear or accept the previous answer (PF).

היו חמשה פשיטא שהוא מתיר אחד ומחתם אחד. נמצאת אומר התרתו מתרתו.

(o)

If there were five [folds, and he had only three Kosher witnesses], obviously, he can untie one and sign one [Pasul]. It turns out that untying it is its Heter;

[דף מט עמוד א] וכרבי חנניה בן גמליאל דרחב"ג אומר (התורף) [צ"ל התירו - ספר ניר] כשר

(p)

This is like R. Chananyah ben Gamliel, for R. Chananyah ben Gamliel says, [if the witnesses they signed on the front, and later signed on the back, and] he untied it, it is Kosher.

שאפילו קושר ואחר כך חותם.

(q)

Question: Is this even if he tied it and afterwards signed?! (R. Chananyah agrees that if it was signed only on the back, one cannot untie it, and sign on the front like a Pashut!)

הדא דתימא בשקושר כולהם ואחר כך חתמו שלשה הראשונים אבל אם קושר שלשה הראשונים וחותם אפילו מקשר ומחתם כמה כשר.

(r)

Answer: That is when he tied all of them, and afterwards the first three signed. However, if he tied the first three and signs (three Kosher witnesses inside, it was already a Kosher document, so), even if he ties and signs many [on the back], it is Kosher;

הי"ל גט המקושר בקשר ואחר כך מחתם.

1.

The tied Get [that R. Chananyah agrees that it cannot be made Pashut] is when he tied and afterwards signed [on the back.]

היה מקשר ראשון ראשון ומחתמן. פשיטא ראשון ושני לא נמצאו חתומין בגט המקושר.

(s)

If he tied each fold and signed [a witness before tying the next], obviously [all agree that one can make it Pashut], the first two did not sign on a tied Get (it is not a tied Get until it has at least three tied folds).

מה אנן קיימין

(t)

Question: What is the case [in which Chachamim and R. Chananyah argue in the Mishnah, Bava Basra 10:1]?

אם בשקשרו וחתמו מבפנים כל עמא מודיי שהוא יכול לעשות פשוט.

1.

If he tied and [three] signed inside (it was already a Kosher document, so) all agree that he can make it Pashut;

אם בשקשרו וחתמו מבחוץ כל עמא מודיי שאינו יכול לעשותו פשוט.

2.

If he tied and signed outside (it was already a tied Get, so) all agree that he cannot make it Pashut;

אלא כן אנן קיימין בשקשרו וחתמו מבפנים ואחר כך חתמו מבחוץ בדא רבי חנינא בן גמליאל אומר יכול הוא לעשותו פשוט. ורבנין אמרין שאינו יכול לעשותו פשוט.

(u)

Answer: The case is, he tied it and signed inside, and afterwards signed outside. In this [case] R. Chananyah ben Gamliel says that he can make it Pashut, and Rabanan say that he cannot make it Pashut. (We explained this like ME'OR HA'SIMCHAH.)

השיב רבי על דברי רבי חנניה בן גמליאל גופה של גט מוכיח עליו אם פשוט הוא ואם אינו פשוט.

(v)

Question (Rebbi, against R. Chananyah ben Gamliel): The document itself proves whether it is Pashut or not Pashut!

אי זהו גופו של גט.

1.

Question: What is 'the document itself' [that proves this]?

אמר רבי בא כיי דמר רב הונא לעולם אין העדים חותמין בו מלמטה עד שיקראו בו מלמעלן אני פלוני בן פלוני מקובל עלי כל מה שכתוב בו למעלן.

2.

Answer (R. Ba): It is like Rav Huna said - witnesses never sign [a tied Get] below, until they read above, 'I, Ploni ben Ploni, accept on myself all that is written above.'

והא תני טופס שטרות כן הוא.

3.

Question (Beraisa): This is the Tofes [standard text] of [all] documents.

אמר רבי מנא טופס שטרות מקושרין כך הוא.

4.

Answer #1 (R. Mana): It is the Tofes of tied documents.

א"ר אבין אפילו תימר הוא פשוט הוא מקושר. מקושר הוא מעכב פשוט אינו מעכב.

5.

Answer #2 (R. Avin): Even if you will say that [l'Chatchilah, we write it both in] a Pashut or tied document - it is Me'akev in a tied Get, and it is not Me'akev in a Pashut. (This is why Rav Huna discussed only a tied Get.)

רבי אחא אמר במוסיף על הלכה. פשוט בשנים ומנהג בשלשה עושין אותו בשלשה.

(w)

Answer #2 (R. Acha): If one adds to the Halachah (what is required, one cannot distinguish Pashut from tied, so Rebbi's question against R. Chananyah is not difficult). A Pashut [needs] two [witnesses]; if the custom is three, we make it with three;

מקושר מאחוריו מנהג מתוכו ומאחוריו עושין אותו מתוכו ומאחוריו.

1.

A tied Get, [the witnesses] are in back. If the custom is in front and in back, we do make in front and in back.

תניתה הכא ותנינתה תמן (כשר).

(x)

Question: It was taught here (Mishnah 9:7, that if the witnesses signed on back of a Pashut, it is Pasul. Why was) it taught [also] there (Bava Basra, Mishnah 10:1)?

הוי צריכה מיתנייא תמן. אילו תנינתה הכא ולא תנינתה תמן הוינן אמרין הכא על שהוא חומר בעריות פסול תמן על ידי שאינו חומר בעריות כשר. הוי צריכה מיתנייא תמן.

(y)

Answer: It had to be taught there. If it were taught only here, and not there, we would say that here, due to the severity of Arayos, it is Pasul. There (regarding monetary documents), since there is not the severity of Arayos, it is Kosher. Therefore, it had to be taught there;

או אילו מיתנייא תמן [דף מט עמוד ב] ולא מתנינן הכא הוינן אמרין תמן על ידי שהוא גובה בו פסול והכא על ידי שאינו גובה בו כשר. הווי צריכה מיתנייא הכא וצורכה מיתנייא תמן:

1.

If it were taught only there, and not here, we would say that since he collects with it, it is Pasul. Here, since he does not collect with it, it is Kosher! Therefore, it had to be taught here and it had to be taught there.

הדרן עלך פרק הזורק גט
HADRAN ALACH PEREK HA'ZOREK GET