הלכה א' (לח: - מ.)

אמר כתבו ואחזו קורדייקוס (לפעמים מבולבל) ואמר אל תכתבו - לר' יוחנן כותבין כשעדיין קורדייקוס, לשמואל בשעה שהוא חלים, לר"ל כשיחזיר לבריאותו וא"צ לאימלוכי ביה

שוטה - יוצא יחידי בלילה, לן בבית הקברות, מקרע כסותו, נותנין לו ומאבד -
לר' חונא כשיש כולם [אין לתלות], לר' יוחנן מאבד לבד

הפריש קרבן ונשתטה - לר' יוחנן יקריב, לר"ל נדחה

נתן גט שיחול מחר ונעשה קורדייקוס - לר"ל אינו חל, וספק בתרם ותחול מחר

כותבין גט לצלוב או מגוייד בחזקת חי אע"פ שנטרפה דעתו (דלא כר"ל)

לרשב"ג פיקח שנתחרש כותב גט ואחרים מקיימין כתב ידו, וחכמים חולקין

כתב לומר לסופר ועדים - אינו גט [אולי מתעסק בכתיבה],
לר' אבא מרי דוקא חרש [כתיבה כשליחות]

נשתתק ובדקו דעתו ג"פ הן וג"פ לאו בסירוגין - הרכין ראשו מהני לגט, עדות, ירושות וקנינים ונדרים, ובנשתתק מתוך חולי די פעם א'

מעידין (פ"מ - ונשאלין על נדרים) מיושב

מילי לא מימסרן לשליח [שינו בשליחותן]

אמר אמרו מהני לשמואל לכתחלה, לר' ירמיה בשם רבי בדיעבד [שמא תשכור עדים לכך]

משנתנו כר"י דס"ל שאף הסופר צריך לכתוב הטופס מדעת הבעל

הלכה ג' - ד' (מ. - מב:)

זה גיטך אם מתי, או מחולי זה - אינו גט, לר"י נשיאה ה"ז גט [כר' יוסי - זמנו מוכיח]

מהיום אם מתי - ה"ז גט [כעל מנת] וה"ה באמר ע"מ שאמות,
ויחוד אסור אפי' עם שפחתה [לבה גס בה]

מהיום ולאחר מיתתי - ספק אם תנאי או חזרה ולאו כרות הוא,
לרבי - לר' יוחנן אינו גט ולרב ה"ז גט (לרידב"ז לרבנן ה"ז גט)

אם לא באתי עד י"ב חודש ומת - לר' חגי מותרת מיד,
לר' יוסי אחר י"ב חודש [שמא נעשו ניסים וחיה]

מתנת שכיב מרע לר"י צריך לכתוב מהיום ולאחר מותו [מהיום גופו ולאחר מיתה לפירות],
לר' זעירא לא מהני, לר' יוסי זמנו מוכיח

מעכשיו ולאחר ל' - בשחרור והפקר וקידושין לרבי אינו חוזר ולרבנן חוזר,
בהקדש לכו"ע אינו חוזר [כמסירתו להדיוט]

אם מת מחולי זה - אומדין אם מת מחמת דבר אחר, ואכילת גסה של גריסין אינה סיבה למות

אם לא עמדתי מחולי זה - אפי' נפל עליו גל ה"ז גט

ואם יש ב' עדי יחוד - לת"ק לא חיישינן לבעילה לשם קידושין כב"ש, לר' יוסי בר"י חיישינן,
ובזמן מועט חיישינן לקידושי כסף (לר' יוסי), וצריכה גט שני כב"ה,

ובזינתה - מח' אם באשם תלוי או פטור אם מת ובחטאת בלא מת

גט מעת שאני בעולם - לר"י בינתיים כאשת איש לכל דבר [לא חיישינן למיתה אלא בציבור]
לגי' ק"ע לר' לעזר ליורשה לר"ל להפרת נדריה

לר' יוסי ספק כל שעה

הלכה ה' - ח' (מג. - מד.)

לרשב"ג - ע"מ שתתן לי/שאתן משמע גם יורשי וחל למפרע

אצטליתי משמע אף דמיה (לר' יודן בנאבדה באונס, לר' יוסי בפשיעה,
לפי' א' דק"ע לרבנן בשניהם)

ע"מ שתניקי בני - לת"ק ב' שנים, לר"י י"ח חודש, לר"ל ולגי' ק"ע לר' חייה בר בא רק בשכר מינקת,
אבל בהיא עצמה די שעה אחת [לצעורה קמיכוין], לגי' שלנו לר' חייה בר בא כל צרכו

או עד שמת - לגי' שלנו בהניק שעה א' לר' חייה בר בא, ור"ל חולק

ע"מ שתניקי ב' שנים ומת הבן - לת"ק אינו גט, לרשב"ג ה"ז גט [אין עיכוב ממנה]

קידושין ע"מ להכניסה עד יום פלוני ונאנס - לר' יוחנן אין טענת אונס (כת"ק),
לר"ל יש טענת אונס (כרשב"ג) אא"כ תלו הקידושין ברצון האשה להנשא

שילם לספן ונתיבש הנהר - לר"נ בר יעקב אין טענת אונס (כת"ק), לר' אבא יחזיר הכסף (כרשב"ג)

אם לא באתי - לר' לעזר לביתו, לר' יוחנן חוץ למדינה שיושב שם (איתותב)

לר"מ דעכו כא"י - רק לענין שאין צ"ל בפני נכתב

ה"ז גט כל זמן שאעבור מכנגד פניך ל' יום - אסור להתיייחד [יאמרו גיטה קודם לבנה]
ואם נתייחד חוששין לפיוס וביטול הגט

אם לא באתי עד י"ב חודש - לא מעכשיו

כתבו ותנו אם לא באתי עד י"ב חודש - לת"ק כותבין לאחר שנה,
לר' יוסי כותב לפני ונותן אחרי שנה [מדלא אמר אם לא באתי כתבו]

אחר החג = ל' יום אח"כ, לפני הפסח = פחות, מוצאי שבת - ספק אם אף מיום א' עד ה'