הלכה א' - ב' (ט. - יא.)

צריך בפני נכתב כולו [שידע שהוא גט ושהוא שליח] ובפני נחתם כולו ע"י שליח אחד [אתי לאחלופי בקיום שטרות בעד א'] אא"כ יש קיום ע"י שנים על החתימות [אין חשש אחלופי]
לר"י אף שנים או שליח א' (לברייתא ולק"ע לר' זעירא) על כתיבה ושליח א' על החתימות

לר' אמי בב' שלוחים לכו"ע אין צ"ל בפ"נ, לר' זעירא לת"ק צ"ל

די בשליח נכנס יוצא בשעת כתיבה, ולא חיישינן שהחליף הבעל את השטר בין כתיבה לחתימה

בפ"נ על עד אחד ושנים על עד שני - לרב חסדא פסול, לר' אמי כשר

בפ"נ על עד אחד ואני העד השני - לר' אבא פסול [נוגע בעדותו]

ד' עדים ואמר בפ"נ על ב' - לר' יוחנן כשר [כולם עדים], לר"ל פסול [ב' עדים והשאר תנאי]

לת"ק נכתב ביום ונחתם בלילה פסול [תטרוף נכסי מלוג מלקוחות המוקדמים]

לר"ש כשר - לר' יוחנן אא"כ נחתם למחר/לאחר ב' ימים (מח') [שמא נתפייס ובעל/וביטלו],
ור"ל חולק

אמר לעשרה לחתום - לר' יוחנן כולם יחתמו בו ביום,
לר"ל רק ב' והשאר למחר [השאר לתנאי לביישה]

הלכה ג' - ד' (יא: - יג:)

כותבין בדיו המתקיים

מותר לחקוק בעט אבל לא חק תוכות [וכתב]

מטיף נקודות כאותיות פסול ומח' במחברן אח"כ

כתב במי עפצים ואח"כ שפך דיו והכתב ניכר פסול [וכתב - ולא השופך]
ואסור בשבת [כדיו ע"ג סיקרא או להיפך]

אינם יודעים לחתום - לר"ל חותמין סיקרא ע"ג דיו או להיפך,
לר' יוחנן מקרעין להם נייר בהרחבה (לרש"י מסרטט, לתוס' נייר עם קרעים על הגט)

אם רשם לפניהם במים עדיין הבעל יכול לערער שהאשה מילאה החתימות בדיו

קריעת העור הוי כתב אבל לא רושם על העור

ה"ז גיטיך ע"מ שתתנהו לי פסול, ע"מ שתחזירהו כשר [לאחר שנעשית מצותו]

גט ע"ג כוס ובין השיטים שלי פסול [כמו נקרע בין הכתב והעדים [ספר - אחד]]

די לכתוב "אני פלוני מגרש את אשתי"

הרי גיטיך על קרן פרה והשאר לכתובתיך - מהני,

וספק אם מתגרשת במסר במוסירה [ונתן (כולה) בידה]

לריה"ג ע"ג אוכל או יד לאוכל או חי פסול [ספר], על נרתיק הקרן כשר [כפרוש]

ולענין כי יותן בנפל מים על בהמה לרצון וממנה לאוכל שלא לרצון מכשיר [בכל]
(לפ"מ ספק [בכל כלי - ולא מחובר])

פסול בכתב התורף (ולר' יוחנן רק השמות, לפ"מ החתימות) ולר"י אף הטופס והחתימות במחובר [מחוסר קציצה; לרידב"ז - ספר = תלוש]

וספק בכתב וחתם בתלוש ואח"כ חיברו ותלשו, או לרבנן בכתב בתלוש וחתם במחובר

אין כותבין על נייר מחוק או ביכול להזדייף וחכמים מכשירין

לר' אלעזר מח' בגט על החלק ועדים על המחק [אי עידי מסירה כרתי (ופסול בשטרות דסמכינן אחתימות)]

לר"ל מח' בכתב הגט או השטר על המחק ולשמואל אף העדים על המחק [לחכמים מחיקה שנייה ניכרת (לשמואל רק בסמוך למחק הראשון)]

הלכה ה' - ז' (יג: - יד.)

חש"ו כשרין לכתוב - להו"א בפיקח עומד על גביו; כר"מ דעדי חתימה כרתי; טופס בלי תורף

יכולה האשה לכתוב גט והאיש לכתוב שובר הכתובה

חש"ו וסומא (כשצריך בפ"נ) וגוי ועבד פסולים להביא גט (ואפי' ריח הגט אין),
ואם תחלתו וסופו בכשרות כשר

חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה כשרות להביא גט [הכתב מוכיח]
ולומר בפ"נ [א"א לקלקלה דאין הבעל נאמן לערער]

האשה עצמה מביאה גיטה כשא"ל תתגרשי במקום פלוני ואומרת בפ"נ וב"ד משוי שליח לתת לה