גמ' עז. - עח.

חצר (רש"י - נכסי מלוג) שלה כידה [ונתן] - ר' אלעזר - בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסיך בעודה ארוסה [א"א בתק"ח] (רש"י - או לשון מתנה בנשואה), רבא - גיטה וחצרה באין כאחד

לעולא - דוקא עומדת בצד חצרה (גמ' ב"מ בגט דחוב לה), לר' אושעיא - משתמרת לדעתה [מח' אי חצר משום יד או שליחות, אי כידה - דסמוכה או דמשתמרת לדעתה]

חד מקום משאיל לה הבעל לקנות הגט ולא ב' מקומות (פיסלא (חתיכת עץ) - ד"א על ד"א, או גבוה י"ט, או יש שם לווי) חוץ משני גגין סמוכין (רש"י - ואין תשמיש רגיל בהן) [לא קפדי]

מטה שלה גבוה י"ט בביתו קונה [אמקום כרעי לא קפדי (רש"י - בגבוה)]

(לרש"י - לא חשיב האויר רשות מוכר לבטל רשות הכלי)

חיקה או קלתה בביתו קונה - כמ"ד כליו דלוקח קונה, בקלתה תלויה בה, קשורה, בין ירכותיה, במוכר קלתות - אינו מקפיד, ר' יוחנן - מקום חיקה וקלתה אינו מקפיד

עקם מתניו להקריב גט בחגורתו הוי נתינה

צריך לומר "הא גיטך" - רבי, משנתנו - אפי' לאחר שבא לידה, ר"ש בן אלעזר - דוקא בשעת נתינה

עבדה ישן כפות ומשמרתו = חצרה

רש"י עז. - עז:

מה שקנתה אשה קנה בעלה - לפירות להשתמש בה = לא נפיק מידיו

אסור לטלטל גט בשבת

גמ' עח. - עט:

רב - זרק גט בד"א שלה ברה"ר מגורשת, שניהן בד"א - רק אם היא קדים, מחצה בד"א שלו לא [אגיד גבי']

ר' יוחנן - רק היא יכולה לשומרה מגורשת אפי' תוך ק' אמה, שניהן יכולין או אין יכולין - ספק

שמואל - רק כדי שתשוח ותטלנו מגורשת ולהל' מחמירים דוקא לידה

דין קרוב לה דוקא בגט [בעל כרחה], קידושין [ויצאה והיתה], "זרוק לי חובי בתורת גיטין"

משיחה בידו שיכול לנתקו אינה מגורשת, ידה קטפרס אינה מגורשת אא"כ יפול בד"א שלה, וספק באויר דד"א

לאויר גגה מגורשת - כשיש מעקה, לבוד לגג, מגגו לאויר חצרה - במחיצות החצר עודפות [מינטר (רש"י - סופו לנוח)]

נמחק דרך עלייה באויר חצרה אינה מגורשת [מעיקרא לא למינח קאי],

נשרף בדליקה קודמת אינה מגורשת [מעיקרא לשריפה]

חצר פנימית שלה ומחיצות החיצונה עודפות - באויר מחיצות עליונות (ומשתמר מפני בני החיצונה) מגורשת [משועבדות לה וקנוי לה]

אבל לא בקופות [לא נח (לרש"י - כלי להניח ולא לשמור)] (לרש"י אויר כלי אינו קונה)

גט ישן (יחוד אחר כתיבה) לב"ש כשר, לב"ה פסול [יאמרו גיטה קודם לבנה]
ב' לשונות בשמואל בדיעבד אם תינשא לכתחלה

גמ' עט: - פ:

תצא מזה ומזה (לרש"י - מדאו' אינו גט וגט משני שלא יאמרו שהיה גט גמור)

וכל הדרכים בה (קנסינן כל זכויות בעל ואשה):
1) כתב לשום מלכות אחרת, 2) לבנין או חורבן הבית,
3) טעה במזרח - מערב, בשם, בעיר שדר,
4) צרות ערוה/יבמה שנמצאת איילונית,
5) החליף שובר וגט (לר"א דוקא לאלתר (שמואל - שעוסקין בענין גירושיה,
ר' אדא ב"א - שלא נישאת)),
6) גט שקשריו מרובה מעדיו [אטו אמר כולכם חתומו]

והולד ממזר מזה ומזה (שינוי מלכות לר"מ דשינה מטבע חכמים - ממזר, יבמה לשוק כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין)

לחכמים דר"מ לשם סנטר שבעיר כשר לכתחלה, מלכות אחרת לרש"י הולד כשר, (פו:) גט קרח הולד כשר, ומודו לר"מ דשינה שם או עיר הוי ממזר

לרב המנונא - צרה שזינתה אסורה ליבמה, ללשון א' בגמ' - דוקא נשאה [לרש"י - יאמרו דחלץ לה]

גמ' פא. - פב.

כתב ונמלך, על תנאי - ב"ש - פסלה מכהונה, ב"ה - כשרה

יצא עליה קול דכתב, במקום דלא מבטלינן קול וקוראים נתינה "כתיבה" - תצא מכהן שנשאה אחר מיתת הראשון

יחוד עם גרושתו מן הנשואין לב"ה צריכה גט שני

[הן הן עדי ביאה, ולר"ש בן אלעזר דוקא בראוה שנבעלה - אין אדם עושה בעילתו זנות]

בן ננס (ר' אמי להל') - הכל כשרין להשלים חתימה של גט מקושר קרח בא' מקשריו

ר"ע - רק קרובים ולא שאר פסולין [יאמרו עבד נשתחרר, גזלן עשה תשובה]

לכו"ע בג' קשרים וב' עדים משלימין רק קרוב [גט מקושר תקנו חכמים בג'], לרב יוסף רק כשר

אין משלימין ב' קשרים בקרובים [דלמא יקיימו בב' קרובים וכשר א' בלבד]