הלכה א' (יג. - יג:)
הלכה ב' (יג: - יד:)
הלכה ג' (יד: - טו.)
הלכה ד' (טו. - טו:)
הלכה א' (יג. - יג:)

חזור לראש הדף
בנות שוח שבישולן ג' שנים (ולר"י פרסאות שבישולן ב' שנים (רא"ש - עפ"י רוב)) - בתר חנטה

רשב"ג - שנת המעשר באילן תלויה בחנטה לאחר ט"ו בשבט -

לר' נחמיה (לר' יוחנן אף לרבנן) חוץ מזיתים תמרים וחרובין (גורן א' בשנה) - בתר לקיטה,
לבבליים לר' נחמי' - בתר חנטה (שלשול בחרובין)/שליש (לר' ייסא) לאחר ר"ה
לשמואל בר אבא לר' נחמי' - בתר שליש [עיקר זמן גידולו] לאחר ט"ו בשבט

לרשב"ג מצֵאת עלי תאנה נ' יום עד חנטה, ונ' עד שליש, ונ' עד בישול; לרבי מ', מ', מ'

הלכה ב' (יג: - יד:)

חזור לראש הדף
הטמנת לוף (ובצל לר' יונה) בשביעית במקום דריסה -
לר"מ סאתים יחד בגובה ג"ט, לחכמים ד' קבין בגובה טפח, וטפח עפר על גביו

לר' יוסה בצלים אפי' פחות [חלקים ונראה ככרי]

עלי לוף שנתערבו בשל שביעית לר"א יתן לעניים חלקם כפי השָנים, ור' יהושע חולק

[כמח' ר"י ור' יוסי אם מותר אף לעשירים לזכות אחרי ביעור;
בכיתש מקום חיבורן בשביעית/בשישית ור"א מסתפק אם נחשב כלקיטה והחמיר במה שגדל בשביעית ולר' יהושע פשיטא דלאו (לר' יוסי)/דהוי (לר' חזקיה) כלקיטה]

ובהתחיל ליגדל בשביעית יש איסור ספיחין

ספק אם יש ביעור לדבר שיש לו ביעור שנמצא בזמן הביעור בתוך עיקרו שאין לו ביעור

ספק בשאר שני שבוע אם דיכון (כתישה) כעיקור (לקיטה), לר"ש כן

לוף ובצל שישית שנכנס לשביעית - לב"ש עוקרין בקרדום עץ [לאו כחורש] (אא"כ הקרקע של אבנים), ולב"ה של מתכות

ר"ש - בהוסיפו עלין לא יעקרם עד בישולם [הפסד פירות שביעית]

ישתדל שלקיטת ירק תהא בשנת משער עני (כתישה שלא יצמח עוד משנגמר פריו, מונע מים)

מוצאי שביעית לר"י קונים לוף מהטמון בביתו מיד [גזרו שיעקרוהו בקרדום ואינו מצוי בשוק]

לחכמים משירבה של שמינית

הלכה ג' (יד: - טו.)

חזור לראש הדף
אסור למכור לחשוד בשביעית כלי העשוי למלאכת איסור

לב"ש פרה חרשת אין תולין שישחטוה, וב"ה מתירין

תולין פירות באכילה ולא לזרע, תולין כלי מדידה להיתר (וכשמדד באיסור א"צ לחזור)

תולין סתם אדם שאינו חשוד

לא ימכור לחשוד כדים ליין או שמן המשומר - אלא ה' לשמן, ט"ו ליין, מה שהביא מהפקר, לגוי, לישראל בחו"ל

המוכר נגחן לסרסור - לרב מקח טעות [רוב לחרישה; לא ניחא שישתהה אצלו עד שימכור]

ושמואל חולק [תלינן לשחיטה; ניחא לי' אף לשחיטה]

מכר לשדה ביובל - לרב קנה ומיד יוצא [יובל מפורסם וסבר וקיבל]
לשמואל מקח טעות [קנה לזריעה ואינו יכול]

הלכה ד' (טו. - טו:)

חזור לראש הדף
משאלת לחשודה אחר הביעור נפה כברה ריחיים ותנור [מפני דרכי שלום תולין שיתכן בהיתר] אא"כ מפרש לקמח

אבל לא תברור ותטחון עמה - וספק בקנה מסוחר היתר [אולי גזרו רק בחשודין אף לזרוע]

משאלת לאשת לע"ה וטווחנת ומרקדת עמה ביבש [דרכי שלום]
ולא בנחתום [לתת והוכשר], ולא תרומה לר' לא

מחזיקים ידי עכו"ם בשביעית (חרוש היטב ואקבל ממך במוצ"ש; איישר [דרכי שלום])
ושואלין בשלומן (אייישר; שלום עליכם לישראל)

ברכנו אתכם - כל הברכות בזכותינו,

ולא אמרו הגוים ברכת ה' עליכם - טלו ממנו אלא אף מגלגלין עלינו מסים