הלכה א' (א. - ג.)
המשך הלכה א' (ג. - ה:)
הלכה ב' - ג' (ה: - ז.)
הלכה ד' (ז: - י.)
הלכה א' (א. - ג.)

חזור לראש הדף
אין שיעור מדאו' לפאה משנתחייב ע"י קצירת שבולת הראשונה (ואפי נשרפה) ומדרבנן 1/60

תרומה בעי שיור

נותן פאה מהמשוייר על מה שמכר והקדיש או נשרף, לא על שבולת ראשונה

אין שיעור לראיית פנים בביהמ"ק וביכורים (לר"ש לכתחלה 1/60)

מח' ברייתות בהשלים פאה ל1/60 אם ההוספה חייבת במעשר, לר"ש ורא"ש ותוס' חגיגה - ואם עד שלא השלים 1/60 (תוס' - בב"א) חייב במעשר (וגי' הגר"א חולק)

אין מצוה בהוספת עפר סוטה, אפר פרה, רוק יבמה, דם ציפור מצורע

קרבן ראיה מעה כסף וחגיגה ב' [לר' יוחנן הלכה למשה מסיני, לר' יוסי ור' הושעיא וחזקיה התורה מסרה לחכמים]

לר' יוחנן לכל בהמה, ויכול לטפול מעות מעשר שני ודוחין אף יו"ט אחרון (עד שאמר אין דעתי להוסיף)

לחזקיה בין כולן, וראשונה ממעות חולין בלבד והשאר רק בחול המועד

שיעור גמילות חסדים מ2%\3% [כבד את ה' מהונך כמו ראשית תבואתך - תרומה\ותרומת מעשר] עד חומש [תקנת סנהדרין; לגר"א הלכה למשה מסיני], ושנה שניה רק מהריוח

ר' אבון - עד שליש למצוה אחת, ר' חביבא - לתוספת לנוי

ר' ישמעאל - אנוהו לפניו במצות, אבא שאול - מה הוא אף את, אם הוא ריק מכם הוא שאינם יגעין בתורה, אשר צוה ה' את משה - אפי' לא שמע הסכימה דעתו ית'; ושמר רגליך מלכד - בהוראה\מעבירה\ממזיקין; הנותן צדקה שמור ממיסים; מונבז גנז נכסיו בצדקה, צדקה וגמ"ח שקולות כנגד כל המצות אלא שגמ"ח חביבה יותר

אסור ללמד בבנו יוונית [תורה יומם ולילה; נעשה מוסר], בשם ר' יוחנן - לבתו מותר

המשך הלכה א' (ג. - ה:)

חזור לראש הדף
כיבוד אב של דמה בן נתינה - עשה אבן שישב עליו ארון לע"ז; אין הקב"ה משהה שכר מצות גוי; רצונה הוא כבודה; כל אחד מזלו בקופתו; ר"ז אמר ב"ה שאין לו אב ואם; הוקש למקום (לרשב"י
עדיף - יסבב על הפתחים) לכיבוד מורא ומקלל; שכר מצות נעלם כדי שיעשו באמונה

מורא - לא ישב או ידבר במקומו, לא יסתיר דבריו

כיבוד - מאכילו (מח' משל מי), מלבישו, מכניס ומוציא, חוץ מאשה שאין ספקה בידה,
וכופין (רח"ק - לכו"ע ביש לבן ואין לאב)

ר' שמואל בר יצחק רקד בהדסים בפני כלה ובלויה ירד אש כמין הדס; רדוף שלום אף במקום אחר; כל העולם\מצותיה אינו שוה לדבר אחד של תורה; רבי שלח לארטבון מזוזה ששוה יותר ממרגליתו [שמרו לאחר מיתה]; נפרעין בעוה"ז והקרן לעוה"ב - ע"ז ג"ע שפכ"ד ולשון הרע כנגד כולן

דבתם רעה - אבר מן החי, בני שפחות כעבדים, עיניהן בבנות הארץ - ונענש מדה כנגד מדה; לשה"ר כופר בעיקר; קשה אבק לשה"ר ששינה הכתוב להטיל שלום; מותר על בעלי מחלוקת (חפץ חיים - כדי להשקיט המחלוקת), לשה"ר אף ברמז, דור דוד שהיה דילטורים נופלים במלחמה משא"כ דור אחאב; הורג שלשה; אבנר נהרג - ישחקו נערים כמלחמה, הקדים שמו לדוד, לא נתן לשאול להתפייס; עונש נחש, נושך כשילחשו משמים

אזהרה ללשון הרע - ונשמרת מכל דבר רע; לא תלך רכיל

מחשבה טובה מצרפה למעשה משא"כ עבירה, ובגוים להיפך; מרד ותוהא על הראשונות מאבד הכל, ותשובה מהפך עבירות כזכיות; שכר ועונש - להמיעוט בעוה"ז ולהרוב לעוה"ב, אבל הפורק עול ומיפר ברית ומגלה פנים בתורה (עבירה בפרהסיא) וע"ז וג"ע (מח') בעוה"ז ועוה"ב,
בינוני - נושא עון\ורב חסד; השומר מעבירה ג"פ הקב"ה משמרו משגגה

הלכה ב' - ג' (ה: - ז.)

חזור לראש הדף
יתן יותר מ1/60 לפי גודל השדה וריבוי עניים (ור"ש חולק) אבל לא להעשיר העניים

לת"ק א"צ סוף השדה [לקצור]

לר"ש מה שהפריש בתחלה הוי פאה על תחילת הקצירה וצריך שיעור בסוף שדהו על המשוייר [פאת שדך; מפני הרמאים]

לר"י קלח אחד בסוף במחובר (ר"ש - לרא"ש להצטרף לפאה שהפריש, לריבמ"ץ לצרף אליו עוד תלוש)

קציר לצורך הקדש (עומר) חייב בפאה

לר"י (רא"פ ופ"מ)\לר"ש (ר"ש ורא"ש) לר' חייא בשם ר' יוחנן אינו מוסיף תלוש לפאה מחובר,
לר' יסא בשמו מוסיף תלוש אפי' למחובר כשיעור

הלכה ד' (ז: - י.)

חזור לראש הדף
פאה לאוכל ונשמר וגידולי ארץ [ארצכם, שדך] ולקיטתו כאחת (לרבנן דר' יוסי בר"י אף רוטבי תמרים שתחלת בישולם כאחת) ומכניסו לקיום [דומיא דקצירת תבואה וכרם [לא תעולל (לא תדקדק לכלות הכל) אחריך] וזית [ולא תפאר (גר"א - ת'קיפו פ'את ר'אשכם)]]

זרעי אילן אינו זרעים לענין כלאים [לשון בנ"א] אלא להכשר [זרע זרוע] ולפאה [שדך; ככרם וזית]

פועל אוכל אפי' מדבר שאינו לקיום [וקטפת מלילות]

לפני מירוח: פאה פטור ממעשר לב"ש, מותר לזרוע ולהאכיל לבהמה לר"ע (לר"ש - לבני חנון אף משנתמרח [ואכלת]), כהן ולוי שתפסו מן הגורן המעשרות שלהן [ריבמ"ץ - בלא שכיח לא קנסו], פודה מהקדש יחוייב במעשר

הפריש בכורים משנתמרח פטור מתרומה [בכורים קודם לכל]

לבני חנון (לגר"א - ור"ע) אף משנתמרח אין חיוב מעשרות מדאו' ללוקח [זרעך] ומוכר או זורע [ואכלת], לגר"א - וחכמים חולקין

ריב"ל - טבח כהן יכול ליטול המתנות רק בשבוע ראשון [עיקרו\נראה כלצורך עצמו]
לר' יודן ה"ה חנוני כהן, ור' יוסי חולק [יערים למכור בכמה מקומות]

לוקח פירות תלושין מגוי פטורין ממעשרות,

לוקח עני מישראל לרבי א"צ ליתן המעשר עני [נטבל ברשות ראשון (רח"ק - וכהורמו דמי אצלו)],
ור"י הנשיא חולק [כחיובו בלקט שכחה ופאה; קנס שלא ילוה ויקפוץ על הגרנות]