הלכה א' (יח: - כ:)
הלכה ב' (כ: - כא:)
הלכה ג' - ד' (כא: - כב.)
הלכה ה' - ו' (כב. - כג.)
הלכה א' (יח: - כ:)

חזור לראש הדף
קרחת באמצע כרם גדול (עדיין שיעור כרם מב' צדדיה) הראויה לזריעה -
לב"ש כ"ד אמות, לב"ה ט"ז אמה (ח' לזריעה וד"א מקום עבודה בצדדין) [מח' ברוחב "ב' שדות" שאינה בטילה; לפי' ב' ברש"י עירובין ג: מח' ברוחב עבודת הכרם אם ד"א או ח']

לר"י בין ב' כרמים שאינם מכוונים (מזרח - צפון; לא קו אחד) לב"ש ט"ז, לב"ה י"ב

מחול הכרם בינו לגדר (אף מרוח א', כנגד ג' שורות) הראויה לזריעה -

לב"ש ט"ז אמה, לב"ה י"ב (ד"א לעבודה, ד"א להילוך לצד הגדר, ו"שדה" באמצע),
לר"י יותר מד"א (לעבודה)

לר' יוחנן ב"ש חולקין בנחרב ומודים בתחלת מטעתו, וכהנא חולק

י"א לב"ש עבודת הכרם ו' אמות וי"ג ח' אמות

א"צ הרחקת ד"א מב' צידי כותל וחריץ י"ט על ד"ט

גדר של קמת תבואה לבוד הנאסר מועיל למחול הכרם לחומרא אבל לא להקל בצד השני

זנב לכרם גדול (ג' שורות של ג') כגפן יחידית (ריחוק ו"ט)

אין מחול לכרם קטן [לא עדיף מתוכו]

הוסיף גדר תוך ג"ט לגדר מחול הכרם אסור לזרוע בין הגדירות

ר"ל - אם נתמעט הי"ב אמה בטל איסור המחול (רא"פ)

אם יש במקום אחד מחול הכרם י"ב אמה לר' מנא\י"ב על י"ב לחזקיה ואח"כ מיצר והולך - בטל איסור המחול

הלכה ב' (כ: - כא:)

חזור לראש הדף
מחיצה ע"י לבוד כסתום

פירצה יותר מי' אמות או בפרוץ מרובה על העומד או לגי' רא"פ אף בעומד מרובה אלא שאינו נגד הגפנים - כנגד הפירצה אסור

לי"ג כשגדר ד"ט נגד הגפנים הכל מותר אפי' בפרוץ מרובה,

בגדירות פחות מד"ט הכל אסור - לר' יוחנן אף בעומד מרובה, ורב חולק

לר"ל בשם ר"י בן חנינה צורת הפתח יותר מי' אמות מהני לכלאים (לגי' הגר"א לר' יונה אף לשבת, לר' זעירא לא) ור' יונה ור' יוחנן חולקין [כשבת]
וספק לר' יאשיה אם נפסל לשבת רק כשהחוט מן הצד

ר"ל - צורת הפתח למעלה מכ' אמה כשרה לכלאים, ולר' יוסי אף לשבת [סתום
הצוה"פ לרח"ק\ההיקף לרא"פ ורש"ס מד' רוחות (יותר היכר)]

סוף תקרה או סכך לא מהני לצורת הפתח [לא נעשה לכך]

ר'' אבהו להל' היקף צורת הפתח לא מהני לשבת [ק"ו מסוכה] (דלא כר' יוחנן בן נורי)

לשבת פרוץ מרובה או פירצה עשר אמות אוסר הכל

הלכה ג' - ד' (כא: - כב.)

חזור לראש הדף
כרם (לאסור ד"א ולא ו"ט) - ב' שורות של גפנים וא' זנב (לר"ש :: ּ לר"ם :: ּ) [ארץ כנען לגבולתיה - של כנענים; רא"פ - הלכה למשה מסיני], לב"ש אף שורה א' של ה' גפנים

הזורע תוך ד"א לכרם לב"ש אוסר שורה א' הסמוכה (לר"ש ה' גפנים, לרא"ש לכל כיוון - י"ג) [פן תקדש וכו' הכרם],
לב"ה ב' שורות סמוכות (לר"ש לקולא ג' ג', לרא"ש לחומרא לכל כיוון - י"ג)

בנזרע כנגד אמצע בין הגפנים לב"ש אוסר שורה אחת - ו' גפנים (לי"ג ד'),
לב"ה ב' שורות (ד' - ב')

בנזרע כנגד קרן זוית לב"ש אוסר ה' ברוח מזרח ודרום (סה"כ ט'),
לב"ה ב' שורות של ב', וזנב למזרח ודרום (סה"כ ו')

ואם יותר קרוב לרוח אחת - לב"ש שורה של ה', לב"ה זנב לרוח זה (סה"כ ה' וי"ג ו')

מדידת עבודת הכרם - לשמואל מאלכסון של ב' השורות, לר' יוחנן מרבע כאילו יש גפן ששית, וספק אם אף בב' זנבות
ספק\כן (פ"ה, א)

.
;*
אומרים כאילו מרובע מב' צדדי הזנב לעשותו כרם גדול,
(נ"מ - יש מחול, מצרפין עד ט"ז אמה)
הלכה ה' - ו' (כב. - כג.)

חזור לראש הדף

צירוף לכרם אפי' ע"י גפני חבירו (לר' מנא דלא כר"ש, לגמ' לכו"ע לרא"פ ורח"ק לא יזרע,
לר"ש וריבמ"ץ אף אוסר
), דרך או גדר נמוך באמצע, ר"י - בעירב הגפנים מעל גדר גבוה

אין צירוף לכרם: לב' שורות בריחוק ח' אמות או פחות מד"א בין הגזעים (לרא"ש לתנא בתרא ט"ז אמה), לג' שורות ט"ז אמה לת"ק, לכהנא (ה"א) כ"ד לב"ש (רש"ס ורא"פ) (לר' יוחנן רק במקום שחרב), ח' לר"ש ור"מ - לר' יונה בדיעבד, לר' יוסי ורב חייא בר אשי בשם רב להל' לכתחלה יזרע (גר"א להל' רק בחו"ל)

לת"ק לר' לעזר זרע בכרם ג' שורות המרוחקות בין ח' לט"ז אמה בדיעבד אינו נאסר, ור' יונה חולק

לגר"א ורח"ק ריחוק ד"א מכרם לר' זעירא לא כולל מקום הגפן, ור' לעזר חולק

לר"א בן יעקב ג' שורות וחרבה האמצעית - אסור ליטע תוך ט"ז אמה (דלא כת"ק) [כב"ש דכרם בשורה אחת ודין קרחת ביניהן; לגר"א לר' יוחנן חומרא במקום שחרב]
ובנטע ב' שורות אסור ליטע תוך ח' אמות [אין חומרת קרחת לכרם קטן]

ר' הונא ס"ל כר' ישמעאל דא"צ הרחקה מגפן יחידית [בחו"ל הלכה כמיקל]