הלכה א' (יא. - יב.)
הלכה ב' - ג' (יג. - יד.)
הלכה ד' (יד. - טז.)
הלכה ה' - ו' (טז:)
הלכה א' (יא. - יב.)

חזור לראש הדף
יתן דמאי לעניים - לר' יונה חברים, לר' יוסי לע"ה [שלא תנעל דלת], ומודיע שהוא דמאי

ולאכסניא (לר' יונה שלא לנו, לר' יוסי גוי), ולר"ג לפועלים עניים (ר"ש) עם בני ביתו (לגר"א לר'"ג, לרא"פ לכו"ע), ורופא לע"ה משל חולה

ולא טבל ודאי או דמי שביעית ומע"ש לישראל המוטל עליך [פורע חובו]

לב"ש גבאי צדקה יתנו דמאי רק לחבר המפריש יותר מחלקו כדי מעשר, ולע"ה קבוע ממתוקן [יגדרנו מדמאי], ולחכמים אף דמאי לע"ה [שלא ימעט ע"ה בצדקה כשמדקדקין עליו]

ביו"ט גבאי צדקה יגבה בצנעה ויחלק באותה שכונה

לוקחין פת לקופת צדקה מחשודין על זריעה בשביעית ואינם אוכלים, ולא מעות וביצים

מח' ברייתות אם כהן מגבל בטהרה עיסה של חשודי שביעית (וישרף החלה בערב פסח) [להצילו מטבל] או לא [מפני חלתן (רא"פ - ימנעו מלאכול, רח"ק - כהן לא יאכל); גר"א - מסייע עבירה]

הלכה ב' - ג' (יג. - יד.)

חזור לראש הדף
המפקיר עלים ממשאו צריך לעשרו אפי' מידה גסה [כר"מ דהתירא רק בסיטון; במפקיר\זוכה מעט מעט]

משך ירקות מע"ה והחזירו - יפריש קודם [לחזקיה המוכר לא קפיד על עלים, לר' יוחנן ישלם מה שמפריש] ויצבור לפניו בפנ"ע [שלא יעשרו מן הפטור על החיוב]

אבל המברר א"צ לעשר, ולרא"פ ורח"ק ספק בנמלך למין אחר

רק הזוכה בפירות ונמלך להצניע יעשר קודם [עשר תעשר וכו' זרעך - משלך]

לא יתן מידה דקה דמאי במתנה עד שיעשר, אלא מדה גסה [משום גדר (גר"א - אין הציבור יכול לעמוד; רא"פ - כדי שהמוכרים יקבלו חכירות)]

לר' יוסי מותר לתת טבל ודאי ויודיעו, רא"פ - ומודים חכמים כשא"א לעשרו (לשלוח דבר שלם)

בזמננו מעבירין על האוכלין [כשפים]

הופך גלל ברה"ר חייב בנזקו אף שלא זכה

הלכה ד' (יד. - טז.)

חזור לראש הדף
ע"ה ולרשב"ג כותי אינו חשוד להחליף תבואה ופירות

וגוי ולרבי כותי חשודין בודאי (בהביא בקופה (לר"ש ורא"פ)\דלי (לגר"א ורידב"ז)) לת"ק (אבל א"א לעשר ממנו על טבל אחר), ומספק לר"ש (י"מ ספק דמאי; לרח"ק קורא שם ואינו מפריש), לר"ם לת"ק פטורים [מירוח גוי], לר"ש אולי דמאי

נתחלפה סלו אצל הטוחן - חשש לדמאי רק אם הוחזק שע"ה טחן ביום זה [רידב"ז ורח"ק - כקבוע]

ע"ה ולרשב"ג כותי נאמן שהחלפתי במה שחבר פלוני עישר לי

חוששין להחלפת גוי את קופה ראשונה שנתן וכשיעור שהיה לגוי, וכשנאכל הראשונה החשש על השנייה

לר"ש מאה שנתנו לגוי שיש לו סאה אחת - כולם מעשרין דמאי ואף כשהחזירו לאחד

אחד שנתן מאה סאין - רק הראשונה דמאי ובהחזיר למאה א"צ לעשר

לר"י ור"ש דיש קנין לגוי בא"י (ר"ש - וחייב מדרבנן) אפי' רוב פירות שבאוצר של גוי - מעשרין דמאי [תרו"מ בזה"ז דרבנן]

ות"ק דר"ש שהחמיר בהחלפה כר"מ דטבל גוי דאו' \ לכו"ע (רא"פ - רבי החמיר, חזו"א - מסתמא החליף)

תרומת פירות חו"ל ושל גוי (למ"ד דרבנן) - כהן משלם

הלכה ה' - ו' (טז:)

חזור לראש הדף
פונדקית חשודה להחליף לחם ותבשיל לר' יוסי א"צ לעשר מה שנותן לה, וק"ו דס"ל כרשב"ג דא"צ לציין ערלה בשדהו מפני הגזלנים

לר"י אף חמותו חשודה להחליף [טובת בתה, ובושה מחתנה (אף באירוסין)] ולא של שביעית
ולא שכנתו