הלכה א' - ב' (י: - יא.)
הלכה ג' (יא. - יב.)
הלכה ד' - ו' (יב. - יג.)
הלכה א' - ב' (י: - יא.)

חזור לראש הדף
לת"ק קורא שם ביכורים משביכר [הבאתי את ראשית פרי - אבל הפרשה בבוסר]

לר"ש קדושת ביכורים כשקורא שם בתלוש [דומיא דהבאתי; ר"ש ורא"ש - ולקחת
מראשית כל פרי]

ספק אם קריאת שם מהני לפירות שחנטו באותו יחור (להשלים 1/60 )

שיעור 1/60 לביכורים, ראשית הגז, פאה, תרומה טמאה או מפירות גרועין

לנים ברחובה של עיר ראש המעמד [מפני אהל טומאה]

בבוקר אמר קומו ונעלה ציון, בדרך אומרים שמחתי באומרים לי וכו', בירושלים עומדות
היו רגלינו וכו', בהר הבית הללו קל בקדשו וכו', בעזרה כל הנשמה וכו'

הלכה ג' (יא. - יב.)

חזור לראש הדף
הרחוקים מביאין גרוגרות או דבילה קעילית וצימוקים ומעטרן בלחים

לפניהם שור לשלמים\לקיץ המזבח (מח') קרניו מצופות זהב ועטרה של זית [מובחר מז' המינים]
ליחיד גדי שקרניו מצופות כסף

החשובים יצאו לקראתם כפי ריבוי הנכנסים

ובעלי אומנות בירושלים עומדין ושואלין בשלומן [לעתים רחוקות אין חסרון כיס; עושי מצוה עדיף מזקן; בבלי - להרגילם לבא]

ר' יוסי בר' בון - עומדין בפני נושאי המת

קימה ושאילת שלום לחכם - לר' יוחנן פעמיים ביום, לר' לעזר פעם אחת

קימה לזקן ד"א עד שעבר, נשיא כל זמן שרואהו ובביהמ"ד עד שיאמר שבו,
ת"ח כסיני - כשראהו, אב ב"ד - שתי שורות

והביטו אחרי משה - לשבח\לגנאי; חזקיה ברבי ישב לפני בית הוועד כדי לקום לזקנים;
יהודה בר חייה שאל שלום חמיו כל ע"ש; ר"מ קם לזקן ע"ה

ר' לעזר - אין התורה עומדת בפני בנה (רב לתלמיד; בשעה שעוסק (ור' אחא חולק)),

לת"ק כותבי סת"ם מפסיקין לקריאת שמע, לר' חנניה בן עקביה לכל המצות

כפרה לחכם חתן ונשיא שעלו לגדולה וגר; אין כבוד למתמנה בכסף וטליתו כמרדעת;
שמעון בר ווא לא איתמני והיה עני

אין ממנין זקנים (סמיכה) בחו"ל אלא על מנת לחזור לא"י

הלכה ד' - ו' (יב. - יג.)

חזור לראש הדף
חליל עד הר הבית, סל על כתיפו מהר הבית עד העזרה, לגי' רב הונא נותן לכהן, לוים שרים
ארוממך וכו', מקרין [שלא לבייש; וענית] מהגדתי היום, לר"י כשמגיע לארמי אבד
מניף עם הכהן, לברייתא חוזר וקורא [הגדתי - כבר], מניח בקרן דרומית מערבית
של המזבח [לפני ה'] (בלילה ספק)

גוזלות בצד הסל לעולות, לר"ם וגוזלות שבידם לכהן, לפ"מ וגר"א י"א להיפך

ספק אם הנחה למחוסר זמן (לפני שבועות (לגר"א), לפני שמ"ע (לרא"פ)) מתיר (לאכילה (לגר"א),
לקריאה (לרא"פ)) אם אינם עדיין מונחים

ספק אם דוקא סל [טנא]; מקשטים הסל; עניים נותנים סל נצרים לכהן

תוספת ביכורים במינו מא"י ונאכל לכהן בטהרה ופטור ממעשרות

עיטור ביכורים באינו מינו (לרידב"ז דוקא) והוא חולין - לר"ע רק בז' מינים, ור"ש בן ננס חולק,
וגם נחלקו אם אסרו מעמון ומואב (לר' יוסי) \ מחו"ל (לר' מנא) [יטעו להביא ביכורים]

לכתחלה כלי לכל מין, בדיעבד זה ע"ג זה וחוצץ ביניהם - המהודר יותר למעלה, וי"ג לפי סדר הפסוק ואשכול מקיף מבחוץ

מהלכים לירושלים 2/3 של היום עם חזני בית הכנסת

ביכורים נכסי כהן אפי' לקנות בהמה טמאה ולגבות חוב וכתובה ממנו; לר"ש ורא"ש אף מס"ת

לר"י נותנם לכל כהן חבר, לחכמים מתחלק לאנשי משמר

רשב"ג - מוכר ס"ת לישא אשה, ללמוד תורה, כדי חייו (לר"ם אסור)

נדר שלא יהנה מבנו (לר"ם לבנו) כדי שילמוד - מותר למלאות חבית ולהדליק נר [דבר מועט; כדי חייו] ולאמו או אב חשוב אף לקנות בשוק

המוכר ס"ת של אביו אינו רואה סימן ברכה; ס"ת בביתו הון ועושר בביתו וכו'

הדרן עלך מסכת ביכורים