הלכה א' - ב' (א. - ב:)
הלכה ג' (ב: - ג.)
הלכה ד' - ה' (ג. - ד:)
הלכה ו' - ז' (ד: - ה:)
הלכה ח' - ט' (ו.)
הלכה א' - ב' (א. - ב:)

חזור לראש הדף
אינו מביא כשאין כל יניקת הגידולים משלו [אדמתך] אא"כ נטל רשות מחבירו
לעולם לר' יוסי\לשעה לר' יונה ור' יוחנן (ראב"ד - והאילן נמצא בשלו)

לר"י הבריך משלו לשלו ודרך באמצע מביא ואינו קורא [במכר דרך אולי רק מקום דריסה; בדרך הרבים ס"ל כר"א דכל הרוצה ישתמש תחתיו]

גי' גר"א - אילן סמוך למיצר חבירו מביא וקורא (לעולא בבבלי צריך ט"ז אמה)

אף הזקינה יונקת מהילדה שהבריך

שוכר וגזל קרקע אינו מביא וספק אם נתייאשו

גזל זמורה ונטעה בשלו - לחכמים אינו מביא [הוקש לנדבתיך - כקרבן] (לרח"ק - אחר יאוש ספק),

לר"י לגר"א ופ"מ מביא, לרא"פ ספק [אם מצות כגבוה (נ"מ ללולב מאשירה שנתבטלה)]

גזל לפני יאוש - זה וזה אינו תורם

הלכה ג' (ב: - ג.)

חזור לראש הדף
ביכורים מז' מינין [מראשית (רש"י ופ"מ), ג"ש ארצך ארץ] מובחרין [מראשית] (לר' לעזר ור' יוחנן לעיכובא, לר"ל לכתחלה)

לרשב"ג תמרים רק מיריחו וקורין רק על הגסות, לר"ש בן אלעזר קורין אפי' על רימוני עמקים

עיקר שבח א"י בחיטה וזית [ארץ, ארץ] ושאר מינים לברכה מעין שלש\לשיעורים

מביאין מעצרת [וחג הקציר ביכורי מעשיך]

הלכה ד' - ה' (ג. - ד:)

חזור לראש הדף
אינו קורא: 1) גר ובניו [אין אשר נתת לי] חוץ מבני קיני ו- (רא"פ) \ או (גר"א) אמו מישראל [אשר נשבע ה' לאבותינו] - לבנימין בן עשתור באביו גוי (לרא"פ לר' יוסי - אבל בן גרים קורא, וגר"א חולק)

לר"י גר קורא [אבותינו = אב המון גוים]

שמו"ע של גר - אלקי אבות ישראל\אבותיכם
חוץ מאמו מישראל או בן גרים לבנימין בן עשתור ["אבותינו" = אביו]

לר"י ולהל' אלקי אבותינו [אב המון גוים]

בת גרים ודורותיהם פסולה לכהונה אא"כ אביה לר"י\או אמה לראב"י (והמנהג) מישראל

לר' יוסי בת גרים מותרת, לר"ש אף גיורת פחותה מבת ג' [וכל הטף וכו' החיו לכם - אף לפנחס]

בת גיורת פחותה מג' לכהן לרבי כשרה לכהונה [כר"ש; לר' זעירא - דאין חלל מאיסור עשה דכהנים]

2) אפיטרופוס עבד ושליח אינו קורא [אשר נתתה לי]

ר' הושעיה - ליקט הבעל על דעת שהוא יביא, אינו ניתר ע"י שליח [נראו לקריאה ועכשיו אינו ראוי לקריאה]

ליקט על דעת לשלוח ע"י פלוני - לא ישלח ביד אחר [מתוך כך הוא יביא (ויקרא)]

3) חולה מסוכן הפריש והיורש הביא אינו קורא

4) אשה טומטום ואנדרוגינוס אינו קורא [אשר נתתה לי]

בעל בנכסי אשתו מביא וקורא [ושמחת וכו' ולביתך: לר' יוחנן קנין פירות כקנין הגוף, לר"ל לאחר מיתה יורשה מדרבנן (רא"פ - אסמכתא)\מדאו' לגי' הגר"א

הנחה מעכבת אכילה [נוהגת בכל; והניחו והנחתו - לעכב] ולא קריאה בדיעבד

הלכה ו' - ז' (ד: - ה:)

חזור לראש הדף
5) הקונה ב' אילנות בשדה חבירו לרבנן דר"מ [בבלי - ספק אולי אינו קונה קרקע]

קנה אילן א' אינו מביא (ולר"מ מביא ואינו קורא [ספק])

6) יבש המעיין או נקצץ האילן לרבנן דר"י [עיקר יניקה מהאילן]

בורא פרי האדמה על פירות האילן יצא [כר"י דעיקר גידול מקרקע; בכלל פירות האדמה]

7) מסוכות עד חנוכה לרבנן דר"י בן בתירה [אינו זמן ושמחת] ואחרי חנוכה ירקבו ולא מהני הפרשה עד שבועות (לפ"מ ורח"ק אא"כ ביכרו אחרי חנוכה)

לר' אילא הקונה קרקע עם תבואה שהבשילה מביא - ואפי' קצורה, ור' בון (ולגי' הגר"א כו"ע) חולק

בעל הקרקע מכר הפירות וחזר ולקחן חייב, ובקבלה בתורת אתנן אסור

הפריש על דעת להביאם קודם החג - אחר החג ירקבו

אין מפרישין מחדש (חנטה אחרי ט"ו בשבט) על הישן, ולהיפך

8) הפריש ומכר שדהו

9) תשלומי אחריות ביכורים (אפי' מן השוק) - למשנתינו ור"ש אין חומש לזר, לחכמים חייב,
וספק אם חייב בדמאי

10) נטמאו בעזרה [ואמרת ושמחת] - נופץ מן הסל, והסל (לר"ם אינו) לכהן [ולקח הכהן הטנא]

11) כבר הביא השנה [רשב"י - ואמרת ושמחת, ספרי - הגדתי היום]

הלוקח שדה שכבר הובא ביכורים - לת"ק מביא רק ממין אחר וקורא [הגדתי היום] (לר"ם מאותו מין מביא ואינו קורא), לר"י אף מאותו מין [אדם אחר]

באחריותו עד שיביא להר הבית (וי"מ לעזרה) [תביא בית ה']

הלכה ח' - ט' (ו.)

חזור לראש הדף
לת"ק מביא מעבר הירדן (לר"ש ורא"פ - אף לא מובחרים),

ור' יוסי חולק [אינו זבת חלב ודבש; אשר נתתה לי - ולא שנטלתי (משא"כ חצי שבט מנשה)]

זבת חלב ודבש - ט"ז מיל סביב ציפורי, סמוך לבית שאן, לבקעת גינוסר (כנרת)

קונה ג' אילנות לרבנן \ב' לר"מ, אילן וקרקעו מביא וקורא

לר"י אריסי וחוכרי בתי אבות (לדורות) לברייתא ור' זעירא, מומחים לר' הילא, לעולם לבני הישיבה (ור' בא חולק) - מביאין וקוראין [אינו מסלקן]

לחכמים אינו מביא - אלא בתי אבות לר' הילא (רא"פ)